ระบบสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2

121 โรงเรียน

สพป.ตาก 2

กระทรวงศึกษาธิการ

39 โรงเรียน

อำเภอแม่สอด

รายละเอียด

22 โรงเรียน

อำเภอแม่ระมาด

รายละเอียด

21 โรงเรียน

อำเภอท่าสองยาง

รายละเอียด

25 โรงเรียน

อำเภอพบพระ

รายละเอียด

14 โรงเรียน

อำเภออุ้มผาง

รายละเอียด

พิกัดโรงเรียน โรงเรียนขนาดกลาง

โรงเรียนขนาดเล็ก โรงเรียนขนาดกลาง โรงเรียนขนาดใหญ่ โรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ

ข้อมูลโรงเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2

รหัส 6 หลัก รหัส 8 หลัก รหัส 10 หลัก โรงเรียน ตำบล
160141 63020001 1063160141 บ้านป่าไร่ ขะเนจื้อ
160142 63020002 1063160142 บ้านแม่ระมาดน้อย ขะเนจื้อ
160151 63020012 1063160151 บ้านสันป่าไร่ พระธาตุ
160157 63020009 1063160157 บ้านป่าไร่เหนือ พระธาตุ
160147 63020016 1063160147 ชุมชนบ้านแม่จะเราบ้านทุ่ง แม่จะเรา
160148 63020017 1063160148 บ้านแม่จะเราสองแคว แม่จะเรา
160149 63020018 1063160149 บ้านห้วยบง แม่จะเรา
160152 63020014 1063160152 บ้านวังผา แม่จะเรา
160138 63020022 1063160138 บ้านแม่ระมาดราษฎร์บำรุง แม่ระมาด
160139 63020023 1063160139 บ้านห้วยนกแล แม่ระมาด
160140 63020021 1063160140 บ้านต้นผึ้ง แม่ระมาด
160160 63020020 1063160160 บ้านน้ำหอม แม่ตื่น
160158 63020025 1063160158 บ้านสามหมื่น สามหมื่น
160161 63020024 1063160161 บ้านขุนห้วยแม่ท้อ สามหมื่น
160163 63020026 1063160163 ท่านผู้หญิงพรสม กุลฑลจินดา สามหมื่น
160181 63020028 1063160181 บ้านแม่ตื่น ท่าสองยาง
160165 63020033 1063160165 บ้านขุนห้วยแม่ต้าน แม่ต้าน
160166 63020030 1063160166 บ้านแม่โพ แม่ต้าน
160171 63020031 1063160171 บ้านอู่หู่ แม่ต้าน
160179 63020029 1063160179 บ้านทุ่งถ้ำ แม่ต้าน
160180 63020034 1063160180 บ้านแม่วะหลวง แม่วะหลวง
160168 63020039 1063160168 บ้านแม่สละเหนือ แม่หละ
160169 63020040 1063160169 บ้านแม่ออกผารู แม่หละ
160170 63020041 1063160170 บ้านแม่สละ แม่หละ
160133 63020047 1063160133 บ้านปางส้าน ด่านแม่ละเมา
160134 63020048 1063160134 ไทยรัฐวิทยา 61 (บ้านห้วยยะอุ) ด่านแม่ละเมา
160135 63020049 1063160135 บ้านห้วยปลาหลด ด่านแม่ละเมา
160136 63020050 1063160136 บ้านธงชัย ด่านแม่ละเมา
160102 63020054 1063160102 บ้านแม่ตาว ท่าสายลวด
160103 63020051 1063160103 บ้านห้วยม่วง ท่าสายลวด
160105 63020053 1063160105 บ้านวังตะเคียน ท่าสายลวด
160118 63020055 1063160118 บ้านหัวฝาย พระธาตุผาแดง
160119 63020056 1063160119 บ้านค้างภิบาล พระธาตุผาแดง
160120 63020057 1063160120 บ้านแม่ตาวใหม่ พระธาตุผาแดง
160121 63020058 1063160121 บ้านพะเด๊ะ พระธาตุผาแดง
160236 63020060 1063160236 ญาณวิศิษฎ์ พะวอ
160111 63020067 1063160111 บ้านแม่กื้ดหลวงกัญไชยมิตรภาพที่ 182 แม่กาษา
160127 63020066 1063160127 บ้านแม่โกนเกน มหาวัน
160130 63020063 1063160130 บ้านม่อนหินเหล็กไฟ มหาวัน
160131 63020062 1063160131 บ้านแม่ละเมา พะวอ
160112 63020068 1063160112 บ้านแม่กื้ดสามท่า แม่กาษา
160113 63020069 1063160113 บ้านแม่กาษา แม่กาษา
160114 63020070 1063160114 บ้านน้ำดิบ แม่กาษา
160122 63020071 1063160122 ชุมชนบ้านแม่กุน้อย แม่กุ
160116 63020076 1063160116 บ้านแม่ตาวแพะ แม่ตาว
160123 63020072 1063160123 บ้านแม่กุเหนือ แม่กุ
160124 63020073 1063160124 บ้านแม่กุหลวง แม่กุ
160128 63020075 1063160128 บ้านปูเต้อ แม่กุ
160115 63020078 1063160115 ชุมชนบ้านแม่ตาวกลางมิตรภาพที่ 26 แม่ตาว
160117 63020077 1063160117 บ้านแม่ตาวใต้ แม่ตาว
160106 63020079 1063160106 บ้านแม่ปะ แม่ปะ
160107 63020080 1063160107 บ้านแม่ปะเหนือ แม่ปะ
160108 63020081 1063160108 บ้านแม่ปะใต้ แม่ปะ
160109 63020082 1063160109 บ้านห้วยกะโหลก แม่ปะ
160110 63020083 1063160110 บ้านห้วยหินฝน แม่ปะ
160213 63020087 1063160213 บ้านร่มเกล้า 3 คีรีราษฎร์
160206 63020093 1063160206 อรุณเมธา ช่องแคบ
160211 63020092 1063160211 รวมไทยพัฒนา 6 ช่องแคบ
160214 63020088 1063160214 บ้านร่มเกล้า 4 คีรีราษฎร์
160216 63020089 1063160216 บ้านป่าคาใหม่ คีรีราษฎร์
160203 63020098 1063160203 บ้านหมื่นฤาชัย พบพระ
160207 63020094 1063160207 บ้านช่องแคบ ช่องแคบ
160208 63020095 1063160208 บ้านขุนห้วยช่องแคบ ช่องแคบ
160220 63020102 1063160220 รวมไทยพัฒนา 4 รวมไทยพัฒนา
160201 63020104 1063160201 บ้านวาเล่ย์ วาเล่ย์
160202 63020105 1063160202 บ้านมอเกอ วาเล่ย์
160205 63020106 1063160205 ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านแม่ออกฮู วาเล่ย์
160221 63020103 1063160221 รวมไทยพัฒนา 5 วาเล่ย์
160200 63020107 1063160200 บ้านยะพอ วาเล่ย์
160189 63020113 1063160189 บ้านแม่ละมุ้งวิทยา แม่ละมุ้ง
160197 63020111 1063160197 บ้านนุเซะโปล้ แม่จัน
160193 63020108 1063160193 บ้านแม่กลองใหม่ แม่กลอง
160195 63020117 1063160195 ขุนห้วยบ้านรุ่ง หนองหลวง
160187 63020114 1063160187 บ้านปรอผาโด้ โมโกร
160188 63020115 1063160188 บ้านไม้กะพง โมโกร
160190 63020116 1063160190 บ้านแม่กลองน้อย โมโกร
160184 63020121 1063160184 ชุมชนบ้านอุ้มผาง อุ้มผาง
160186 63020122 1063160186 สามัคคีวิทยา อุ้มผาง
160192 63020118 1063160192 บ้านหนองหลวง หนองหลวง
160194 63020119 1063160194 บ้านเซอทะ หนองหลวง
160267 63020128 1063160267 บ้านถ้ำผาโด้ แม่กุ
160265 63020126 1063160265 ไทยราษฎร์คีรี สาขาบ้านสามยอดดอย ช่องแคบ
160259 63020124 1063160259 รวมไทยพัฒนา 4 สาขาบ้านพะดี รวมไทยพัฒนา
160268 63020129 1063160268 บ้านแม่จวาง ท่าสองยาง

14 โรงเรียน

โรงเรียนขนาดเล็ก

More info

84 โรงเรียน

โรงเรียนขนาดกลาง

More info

20 โรงเรียน

โรงเรียนขนาดใหญ่

More info

3 โรงเรียน

โรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ

More info

58 โรงเรียน

โรงเรียนขยายโอกาส

More info

5 โรงเรียน

ห้องเรียนสาขา

More info