ระบบสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2

Developer

คณะทำงานระบบสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2

๑. นายอโณทัย ไทยวรรณศรีผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต ๒ประธานดำเนินงาน
๒. นายชนะพงษ์ คงบำรุงผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยบงคณะทำงาน
๓. นายเสฎฐวุฒิ ยศวงศ์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยไม้แป้นคณะทำงาน
๔. นายมนตรี ชัยชราแสงรองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าคาใหม่คณะทำงาน
๕. นายคณาธิป สอนเทศรองผู้อำนวยการโรงเรียนท่านผู้หญิงวิไล อมาตยกุลฯคณะทำงาน
๖. นายศุภกิจ ภู่จันทร์นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการคณะทำงาน
๗. นายพิษณุ สวนเอกอัตราจ้าง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตากเขต ๒คณะทำงาน