ระบบสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2

ข้อมูลนักเรียน

Chart

ข้อมูลข้าราชครูและบุคลการทางศึกษาระดับโรงเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2

ดูรายละเอียด ปีการศึกษา ระดับอนุบาล ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย รวม
2556 9,467 29,961 6,947 677 47,052
2557 8,959 29,321 7,144 820 46,244
2558 8,833 28,831 7,197 870 45,731
2559 9,126 28,665 7,413 1,063 46,267
2560 10,037 28,973 7,651 1,075 47,736