ระบบสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2

121 โรงเรียน

สพป.ตาก 2

กระทรวงศึกษาธิการ

39 โรงเรียน

อำเภอแม่สอด

รายละเอียด

22 โรงเรียน

อำเภอแม่ระมาด

รายละเอียด

21 โรงเรียน

อำเภอท่าสองยาง

รายละเอียด

25 โรงเรียน

อำเภอพบพระ

รายละเอียด

14 โรงเรียน

อำเภออุ้มผาง

รายละเอียด

พิกัดโรงเรียน โรงเรียนขนาดใหญ่

โรงเรียนขนาดเล็ก โรงเรียนขนาดกลาง โรงเรียนขนาดใหญ่ โรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ

ข้อมูลโรงเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2

รหัส 6 หลัก รหัส 8 หลัก รหัส 10 หลัก โรงเรียน ตำบล
160155 63020007 1063160155 บ้านขะเนจื้อ ขะเนจื้อ
160164 63020032 1063160164 ชุมชนบ้านแม่ต้านราษฎรบำรุง แม่ต้าน
160177 63020027 1063160177 ชุมชนบ้านท่าสองยาง ท่าสองยาง
160182 63020035 1063160182 บ้านแม่อมกิ แม่วะหลวง
160167 63020043 1063160167 บ้านห้วยนกกก แม่หละ
160173 63020044 1063160173 บ้านแม่อุสุวิทยา แม่อุสุ
160174 63020045 1063160174 บ้านหนองบัว แม่อุสุ
160178 63020046 1063160178 บ้านแม่พลู แม่อุสุ
160101 63020084 1063160101 แม่สอด แม่สอด
160104 63020052 1063160104 บ้านท่าอาจ ท่าสายลวด
160129 63020064 1063160129 บ้านเจดีย์โคะ มหาวัน
160212 63020086 1063160212 บ้านร่มเกล้า 2 คีรีราษฎร์
160199 63020097 1063160199 ชุมชนบ้านพบพระ พบพระ
160204 63020099 1063160204 ห้วยน้ำนักวิทยา พบพระ
160210 63020091 1063160210 ไทยราษฎร์คีรี ช่องแคบ
160219 63020090 1063160219 รวมไทยพัฒนา 3 คีรีราษฎร์
160217 63020100 1063160217 รวมไทยพัฒนา 1 รวมไทยพัฒนา
160218 63020101 1063160218 รวมไทยพัฒนา 2 รวมไทยพัฒนา
160196 63020110 1063160196 บ้านกล้อทอ แม่จัน
160198 63020112 1063160198 ท่านผู้หญิงวิไล อมาตยกุล (บ้านเปิงเคลิ่ง) แม่จัน

14 โรงเรียน

โรงเรียนขนาดเล็ก

More info

84 โรงเรียน

โรงเรียนขนาดกลาง

More info

20 โรงเรียน

โรงเรียนขนาดใหญ่

More info

3 โรงเรียน

โรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ

More info

58 โรงเรียน

โรงเรียนขยายโอกาส

More info

5 โรงเรียน

ห้องเรียนสาขา

More info