ระบบสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2

ข้อมูลนักเรียน

Chart

ข้อมูลนักเรียนออกกลางคัน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2

ดูรายละเอียด ปีการศึกษา ผู้ชาย ผู้หญิง รวม
2557 109 126 235
2558 110 106 216
2559 100 80 180