ระบบสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2

121 โรงเรียน

สพป.ตาก 2

กระทรวงศึกษาธิการ

39 โรงเรียน

อำเภอแม่สอด

รายละเอียด

22 โรงเรียน

อำเภอแม่ระมาด

รายละเอียด

21 โรงเรียน

อำเภอท่าสองยาง

รายละเอียด

25 โรงเรียน

อำเภอพบพระ

รายละเอียด

14 โรงเรียน

อำเภออุ้มผาง

รายละเอียด

พิกัดโรงเรียน โรงเรียนขนาดเล็ก

โรงเรียนขนาดเล็ก โรงเรียนขนาดกลาง โรงเรียนขนาดใหญ่ โรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ

ข้อมูลโรงเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2

รหัส 6 หลัก รหัส 8 หลัก รหัส 10 หลัก โรงเรียน ตำบล
160143 63020003 1063160143 บ้านจกปก ขะเนจื้อ
160145 63020005 1063160145 บ้านพะละ ขะเนจื้อ
160154 63020010 1063160154 บ้านขุนห้วยนกแล พระธาตุ
160156 63020008 1063160156 กลาโหมราชเสนา ขะเนจื้อ
160150 63020011 1063160150 บ้านทุ่งมะขามป้อม พระธาตุ
160159 63020019 1063160159 บ้านห้วยโป่ง แม่ตื่น
160172 63020042 1063160172 บ้านห้วยนกกกสาขาบ้านจ่อคี แม่หละ
160183 63020038 1063160183 บ้านแม่ระเมิง สาขาตะพิเดอ แม่สอง
160126 63020065 1063160126 บ้านห้วยไม้แป้น มหาวัน
160132 63020061 1063160132 วัดสว่างอารมณ์ พะวอ
160137 63020059 1063160137 บ้านปูแป้ พะวอ
160209 63020096 1063160209 บ้านทีกะเป่อ ช่องแคบ
160266 63020127 1063160266 บ้านห้วยปลาหลด สาขาบ้านห้วยจะกือ ด่านแม่ละเมา
160185 63020109 1063160185 บ้านแม่กลองเก่า แม่กลอง

14 โรงเรียน

โรงเรียนขนาดเล็ก

More info

84 โรงเรียน

โรงเรียนขนาดกลาง

More info

20 โรงเรียน

โรงเรียนขนาดใหญ่

More info

3 โรงเรียน

โรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ

More info

58 โรงเรียน

โรงเรียนขยายโอกาส

More info

5 โรงเรียน

ห้องเรียนสาขา

More info