ระบบสารสนเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2

121 โรงเรียน

สพป.ตาก 2

กระทรวงศึกษาธิการ

39 โรงเรียน

อำเภอแม่สอด

รายละเอียด

22 โรงเรียน

อำเภอแม่ระมาด

รายละเอียด

21 โรงเรียน

อำเภอท่าสองยาง

รายละเอียด

25 โรงเรียน

อำเภอพบพระ

รายละเอียด

14 โรงเรียน

อำเภออุ้มผาง

รายละเอียด

พิกัดโรงเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2

โรงเรียนขนาดเล็ก โรงเรียนขนาดกลาง โรงเรียนขนาดใหญ่ โรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ

ข้อมูลข้าราชครูและบุคลกรทางศึกษาระดับโรงเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2

คำนำหน้า ชื่อ - นามสกุล เพศ โรงเรียน ตำแหน่ง วิทยฐานะ การศึกษา
นาย วิมล แปงติ๊บ ชาย แม่สอด ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ บริหารการศึกษา
นาย อุทัย ใจกองคำ ชาย แม่สอด รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ บริหารการศึกษา
นาง ศศิธร เพชรทอง หญิง แม่สอด ครู ชำนาญการพิเศษ การประถมศึกษา
นาง แสนสุข วาทา หญิง แม่สอด ครู ชำนาญการ การประถมศึกษา
นาง อรอนงค์ สิงหราช หญิง แม่สอด ครู ชำนาญการ พัฒนาชุมชน
นาง ยุพิน ต่อติด หญิง แม่สอด ครู ชำนาญการ วิทยาศาสตร์
นาง วราภรณ์ ใจยะสิทธิ์ หญิง แม่สอด ครู ชำนาญการ การประถมศึกษา
นาง ญาณิศา ใจยาเก๋ หญิง แม่สอด ครู ชำนาญการพิเศษ คณิตศาสตร์
นางสาว โชติมณี คฤหะมาน หญิง แม่สอด ครู ชำนาญการ บริหารการศึกษา
นางสาว สุพัตรา วงษ์มณฑา หญิง แม่สอด ครู ไม่มีวิทยฐานะ คอมพิวเตอร์
นาย ทวี ปวงแก้ว ชาย แม่สอด ครู ชำนาญการ วิทยาศาสตร์
นาง อโนชา จันทบุตร หญิง แม่สอด ครู ชำนาญการ หลักสูตรและการสอน
นาย สัมฤทธิ์ บุญถิ่น ชาย แม่สอด ครู ไม่มีวิทยฐานะ วิทยาศาสตร์
นาง สุทธพร เสนชุ่ม หญิง แม่สอด ครู ชำนาญการ ปฐมวัย
นาง วารี คำปาสังข์ หญิง แม่สอด ครู ชำนาญการพิเศษ ดนตรี
นางสาว นิกูล อิทธเตชสี หญิง แม่สอด ครู ไม่มีวิทยฐานะ คณิตศาสตร์
นาง ยุพา เวทมาหะ หญิง แม่สอด ครู ชำนาญการ การประถมศึกษา
นาง สุรีย์พร รองงาม หญิง แม่สอด ครู ชำนาญการพิเศษ ดนตรี
นาง กัญชุลี บุญนายืน หญิง แม่สอด ครู ชำนาญการ ภาษาอังกฤษ
นาง พัฒนา จันเอียด หญิง แม่สอด ครู ชำนาญการ ภาษาไทย
นาง สุกานดา จันณะ หญิง แม่สอด ครู ชำนาญการ พัฒนาชุมชน
นาย สุรเดช จันณะ ชาย แม่สอด ครู ชำนาญการ การประถมศึกษา
นาง เหลี่ยมทอง ปินตา หญิง แม่สอด ครู ไม่มีวิทยฐานะ ภาษาอังกฤษ
นางสาว สอิ้ง มนติ๊บ หญิง แม่สอด ครู ชำนาญการ สังคมศึกษา
นาง ละมัย เพชรปัญญา หญิง แม่สอด ครู ชำนาญการพิเศษ บริหารการศึกษา
นาง จันทภา ยาเป็ง หญิง แม่สอด ครู ชำนาญการ จิตวิทยา
นางสาว กรรณิการ์ กาญจนคงคา หญิง แม่สอด ครู ชำนาญการ การประถมศึกษา
นาง อุษา ยิ่งยงเมธี หญิง แม่สอด ครู ชำนาญการพิเศษ บริหารการศึกษา
นาง อรุณวรรณ ปวงบุตร หญิง แม่สอด ครู ชำนาญการ ภาษาไทย
นาย เอกพงศ์ สันตะวัน ชาย แม่สอด ครู ชำนาญการ บริหารการศึกษา
นาง กาญจนา พันธ์กอง หญิง แม่สอด ครู ชำนาญการ สังคมศึกษา
นาย เศรษฐพงษ์ ศรีสุวรรณ ชาย บ้านแม่ตาว ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์
นาย ทรงเดช อินอุดออน ชาย บ้านแม่ตาว ครู ไม่มีวิทยฐานะ พลศึกษา
นาง อรพินธ์ สีตุ้ย หญิง บ้านแม่ตาว ครู ไม่มีวิทยฐานะ ปฐมวัย
นางสาว อนงค์ ธรรมนิมิต หญิง บ้านแม่ตาว ครู ชำนาญการพิเศษ สังคมศึกษา
นาง นุชรินทร์ ก่อพาราภิรมย์ หญิง บ้านแม่ตาว ครู ชำนาญการ บริหารการศึกษา
นาง ญาณี ปัญจานนท์ หญิง บ้านแม่ตาว ครู ชำนาญการพิเศษ การศึกษาพิเศษ
นาย หาญณรงค์ สิงห์แหลม ชาย บ้านแม่ตาว ครู ชำนาญการ เทคโนโลยีทางการศึกษา
นางสาว ศิริพรรณ ทองหล่อ หญิง บ้านแม่ตาว ครู ไม่มีวิทยฐานะ ภาษาไทย
นาง เสาวลักษณ์ จันตา หญิง บ้านแม่ตาว ครู ชำนาญการพิเศษ การประถมศึกษา
นาง อรสา หลวงหลาย หญิง บ้านแม่ตาว ครู ชำนาญการ การประถมศึกษา
นาย นพชัย สิทธิ ชาย บ้านแม่ตาว ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ สังคมศึกษา
นางสาว ประกายดาว เปิ้นมะโอคำ หญิง บ้านแม่ตาว ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ ดนตรี
นางสาว ชลลดา เข็มทอง หญิง บ้านแม่ตาว ครู ชำนาญการพิเศษ ภาษาอังกฤษ
นาง สุรีย์รัตน์ ภูมณี หญิง บ้านแม่ตาว ครู ชำนาญการ วิทยาศาสตร์
นาง จันทร์เพ็ญ เสือจันทร์ หญิง บ้านแม่ตาว ครู ชำนาญการ ภาษาไทย
นาย ทศพล พรมดี ชาย บ้านแม่ตาว ครู ไม่มีวิทยฐานะ คณิตศาสตร์
นาง หรรษา ศิริพงษ์ไทย หญิง บ้านห้วยม่วง ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ บริหารการศึกษา
นางสาว ชฏาภรณ์ ต๊ะสุ หญิง บ้านห้วยม่วง ครู ไม่มีวิทยฐานะ วิทยาศาสตร์
นาง พรพิมล วงษ์เคลือบ หญิง บ้านห้วยม่วง ครู ชำนาญการพิเศษ ปฐมวัย
นางสาว กฤษณา ทิมนต๋า หญิง บ้านห้วยม่วง ครู ชำนาญการ คณิตศาสตร์
นาย พีระพงษ์ ฟักทองอยู่ ชาย บ้านห้วยม่วง ครู ชำนาญการ พลศึกษา
นาง สมทรง แป้นน้อย หญิง บ้านห้วยม่วง ครู ชำนาญการ การประถมศึกษา
นาง ปวีณา จุฑาเศรษฐ หญิง บ้านห้วยม่วง ครู ชำนาญการพิเศษ บริหารการศึกษา
นาง สุจีนนา แย้มวงษ์ หญิง บ้านห้วยม่วง ครู ชำนาญการ ภาษาไทย
นาง พรสวรรค์ เสาโกมุท หญิง บ้านห้วยม่วง ครู ชำนาญการพิเศษ การประถมศึกษา
นาง มานัสพร จักษุ หญิง บ้านห้วยม่วง ครู ชำนาญการ การประถมศึกษา
นาง รำพึง ฟักทองอยู่ หญิง บ้านห้วยม่วง ครู ชำนาญการพิเศษ สุขศึกษา
นางสาว ณัฐภรณ์ หม่อนกันทา หญิง บ้านห้วยม่วง ครู ชำนาญการ คณิตศาสตร์
นาง อนุลักษณ์ แก้ววรรณ หญิง บ้านห้วยม่วง ครู ชำนาญการ ภาษาอังกฤษ
นาย ภูมิ ชาญประเทศ ชาย บ้านห้วยม่วง ครู ชำนาญการ คอมพิวเตอร์
นาง สุวิมล เสระสาตร์ หญิง บ้านห้วยม่วง ครู ชำนาญการ ภาษาอังกฤษ
นาย จุมพล นวลสิงห์ ชาย บ้านห้วยม่วง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ สังคมศึกษา
นาง รุ่งทิพย์ ไชยชนะ หญิง บ้านห้วยม่วง ครู ไม่มีวิทยฐานะ การประถมศึกษา
นาย สุเทพ ธรรมจักร์ ชาย บ้านท่าอาจ ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ บริหารการศึกษา
นางสาว มัลลิกา เวชกิจ หญิง บ้านท่าอาจ ครู ไม่มีวิทยฐานะ ปฐมวัย
นาย ปณิธาน แย้มจันทร์ฉาย ชาย บ้านท่าอาจ ครู ชำนาญการ ภาษาอังกฤษ
นาย สุพิศ คำมูล ชาย บ้านท่าอาจ ครู ชำนาญการ บริหารการศึกษา
นาง บังอร คชเถื่อน หญิง บ้านท่าอาจ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ การประถมศึกษา
นางสาว สุนีย์ มะโนวงศ์ หญิง บ้านท่าอาจ ครู ชำนาญการ บริหารการศึกษา
นาง ชมชื่น ชัยเดช ชาย บ้านท่าอาจ ครู ชำนาญการ เกษตรศาสตร์
นาง พิมพ์ใจ สุภีกิตย์ หญิง บ้านท่าอาจ ครู ชำนาญการ สังคมศึกษา
นาง สุภาพร จอมประเสริฐ หญิง บ้านท่าอาจ ครู ไม่มีวิทยฐานะ
นาย อิศยม เครือคำแดง ชาย บ้านท่าอาจ ครู ชำนาญการ วิทยาศาสตร์
นาย อดุลย์ แย้มมี ชาย บ้านท่าอาจ ครู ชำนาญการ สังคมศึกษา
กัลญา แสงบุญมี หญิง บ้านท่าอาจ ครู ไม่มีวิทยฐานะ คณิตศาสตร์
นาย สมนึก วันหาร ชาย บ้านท่าอาจ ครู ชำนาญการ การประถมศึกษา
กณิการ์ ปรือปรัง หญิง บ้านท่าอาจ ครู ไม่มีวิทยฐานะ ภาษาไทย
ธนพร ปัญญาคำ หญิง บ้านท่าอาจ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ ปฐมวัย
นางสาว อัจฉรา แก้วชู หญิง บ้านท่าอาจ ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ คอมพิวเตอร์
นาง พจนีย์ สิทธิกัน หญิง บ้านท่าอาจ ครู ชำนาญการ การประถมศึกษา
นาง ชนิกานต์ ลี่วัฒนายิ่งยง หญิง บ้านท่าอาจ ครู ไม่มีวิทยฐานะ บริหารการศึกษา
นางสาว ปริศนา อินทรวงษ์ หญิง บ้านท่าอาจ ครู ชำนาญการ บริหารการศึกษา
นางสาว พนิดา กานพงษ์ หญิง บ้านท่าอาจ ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ ไม่ใช่วุฒิครู
นางสาว ธีรกานต์ ป้องอ่อน หญิง บ้านท่าอาจ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ ภาษาอังกฤษ
นางสาว จีรัชน์ คฤหมาน หญิง บ้านท่าอาจ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ คอมพิวเตอร์
นาย ธนู นวลเป้า ชาย บ้านวังตะเคียน ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ บริหารการศึกษา
นางสาว บุบผาวรรณ บุญชู หญิง บ้านวังตะเคียน ครู ชำนาญการ ภาษาอังกฤษ
นางสาว นิราพร ปวงแก้ว หญิง บ้านวังตะเคียน ครู ชำนาญการ ปฐมวัย
นาย วสันต์ บุญสำเร็จ ชาย บ้านวังตะเคียน ครู ชำนาญการ คณิตศาสตร์
นาง สุภาพร ดาศรีวังปา หญิง บ้านวังตะเคียน ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ ปฐมวัย
นางสาว ชุตินันท์ สุขคำ หญิง บ้านวังตะเคียน ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ ปฐมวัย
นาง สุดจิตร กอบฝั้น หญิง บ้านวังตะเคียน ครู ชำนาญการ สังคมศึกษา
นาง ปริมยากร ไมตรี หญิง บ้านวังตะเคียน ครู ชำนาญการ ภาษาอังกฤษ
นาง พจนีย์ ลุกจันทึก หญิง บ้านวังตะเคียน ครู ชำนาญการ อื่นๆ
นางสาว ธณัชพร ยืนวิไล หญิง บ้านวังตะเคียน ครู ชำนาญการพิเศษ ภาษาไทย
นางสาว มาลี เจริญพนาวัลย์ หญิง บ้านวังตะเคียน ครู ไม่มีวิทยฐานะ บริหารการศึกษา
นาง สุธิตา ทิยาคำ หญิง บ้านวังตะเคียน ครู ชำนาญการ การประถมศึกษา
นาง สุพรชัย มีเงิน ชาย บ้านวังตะเคียน ครู ชำนาญการ พลศึกษา
นาง มนัสสิยา ดีเดชา หญิง บ้านวังตะเคียน ครู ชำนาญการ วิทยาศาสตร์
นางสาว วรรณิศา วงศ์ฟู หญิง บ้านวังตะเคียน ครู ไม่มีวิทยฐานะ บริหารการศึกษา
นาง กัญญ์วรา ก๋องแก้ว หญิง บ้านวังตะเคียน ครู ชำนาญการ คอมพิวเตอร์
นาย เกรียงไกร ก๋องแก้ว ชาย บ้านวังตะเคียน ครู ชำนาญการ คณิตศาสตร์
นางสาว ภัสชญา นิลภา หญิง บ้านวังตะเคียน ครู ไม่มีวิทยฐานะ วิทยาศาสตร์
นาง กรรณิการ์ สิงหาคำ หญิง บ้านวังตะเคียน ครู ชำนาญการ บรรณารักษ์ศาสตร์
นาง กุหลาบ แกมเงิน หญิง บ้านแม่ปะ ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ บริหารการศึกษา
นางสาว พนาวรรณ อ่อนนวล หญิง บ้านแม่ปะ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ ปฐมวัย
นาง สุกัญญา บุญสำเร็จ หญิง บ้านแม่ปะ ครู ไม่มีวิทยฐานะ คณิตศาสตร์
นาง ธัญชนก ใหม่จันทร์แดง หญิง บ้านแม่ปะ ครู ไม่มีวิทยฐานะ วิทยาศาสตร์
นางสาว ภิลัยพร ฉิมพาลี หญิง บ้านแม่ปะ ครู ไม่มีวิทยฐานะ ภาษาอังกฤษ
นางสาว พนารัตน์ ตอพล หญิง บ้านแม่ปะ ครู ชำนาญการ จิตวิทยา
นาง ขัตติยา กาญจนคงคา หญิง บ้านแม่ปะ ครู ชำนาญการ การประถมศึกษา
นาง วชิรญา ปราบพาล หญิง บ้านแม่ปะ ครู ชำนาญการ คหกรรมศาสตร์
นางสาว จารนื ปุ๊ดใส หญิง บ้านแม่ปะ ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ พัฒนาชุมชน
นางสาว วราภรณ์ พุทธรักษา หญิง บ้านแม่ปะ ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ไม่มีวิทยฐานะ วุฒิครูอื่น ๆ
นางสาว มยุรี อาวาส หญิง บ้านแม่ปะ ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ อื่นๆ
นางสาว วิชุดา ไทยแท้ หญิง บ้านแม่ปะเหนือ ครู ไม่มีวิทยฐานะ
นาง ไพลิน กาศอุดม หญิง บ้านแม่ปะเหนือ ครู ชำนาญการ คหกรรมศาสตร์
นาง อรุณี ทานุเมาะ หญิง บ้านแม่ปะเหนือ ครู ชำนาญการ สังคมศึกษา
นาย ประมุข คำนูญ ชาย บ้านแม่ปะเหนือ ครู ไม่มีวิทยฐานะ คอมพิวเตอร์
นาง ปภินวิช คงทัน หญิง บ้านแม่ปะเหนือ ครู ไม่มีวิทยฐานะ ปฐมวัย
นาง ณัฐติภรณ์ โชติกมาศ หญิง บ้านแม่ปะเหนือ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ ปฐมวัย
นาง สุเนียนยา ภุมรินทร์ หญิง บ้านแม่ปะเหนือ ครู ไม่มีวิทยฐานะ บริหารการศึกษา
นาย เสกสรรค์ พิริยากัญจน์ ชาย บ้านแม่ปะเหนือ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ พลศึกษา
นาย นายสงกรานต์ ยาโนยะ ชาย บ้านแม่ปะเหนือ ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ บริหารการศึกษา
นาย มานพ ติ๊บสุก ชาย บ้านแม่ปะใต้ ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ บริหารการศึกษา
นางสาว ศุภวรรณ ฤทธิคุปต์ หญิง บ้านแม่ปะใต้ ครู ไม่มีวิทยฐานะ ปฐมวัย
นาง ธีรพร กาสมสัน หญิง บ้านแม่ปะใต้ ครู ชำนาญการ การประถมศึกษา
นาง อรทัย มโนวงษ์ หญิง บ้านแม่ปะใต้ ครู ชำนาญการพิเศษ ภาษาไทย
นาย ดำรง แสนทา ชาย บ้านแม่ปะใต้ ครู ชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์
นางสาว วีนัส นนทะโคตร หญิง บ้านแม่ปะใต้ ครู ชำนาญการ ภาษาอังกฤษ
นาง วันวิสาข์ แสนฟ้างาม หญิง บ้านแม่ปะใต้ ครู ชำนาญการ การประถมศึกษา
นาย วิรัตน์ เพ็งสอน ชาย บ้านแม่ปะใต้ ครู ไม่มีวิทยฐานะ บริหารการศึกษา
นางสาว ปรียารัตน์ สิงห์แก้ว หญิง บ้านแม่ปะใต้ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ ภาษาอังกฤษ
นาย เฉลิม ผิวอ่อน ชาย บ้านห้วยกะโหลก ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ บริหารการศึกษา
นาง ขวัญใจ นวลฝั้น หญิง บ้านห้วยกะโหลก ครู ชำนาญการ การประถมศึกษา
นาย กมัยเทพ ศิริมา ชาย บ้านห้วยกะโหลก ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ เทคโนโลยีทางการศึกษา
นาย พุฒิพงษ์ หวายคำ ชาย บ้านห้วยกะโหลก ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ การประถมศึกษา
นาง สร้อยเพชร วิเศษ หญิง บ้านห้วยกะโหลก ครู ชำนาญการ ภาษาอังกฤษ
นาง สมพร วงระวาด หญิง บ้านห้วยกะโหลก ครู ชำนาญการ การประถมศึกษา
นางสาว ศุภวรรณ บางทิพย์ หญิง บ้านห้วยกะโหลก ครู ชำนาญการ บริหารการศึกษา
นาย วีรพงศ์พร ประสิทธิ์นอก ชาย บ้านห้วยกะโหลก ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ สังคมศึกษา
นาง ปทิตตา สีวิใจ หญิง บ้านห้วยกะโหลก ครู ชำนาญการ บริหารการศึกษา
นาง จิราพร เจียรประดิษฐ์ หญิง บ้านห้วยกะโหลก ครู ชำนาญการ พลศึกษา
นาง สุภาณี ศิริวัฒน์ หญิง บ้านห้วยกะโหลก ครู ชำนาญการ การประถมศึกษา
นาง แสงจันทร์ คงเอี่ยม หญิง บ้านห้วยกะโหลก ครู ชำนาญการ บริหารการศึกษา
นาง สินาเรศ พลงาม หญิง บ้านห้วยกะโหลก ครู ชำนาญการ ภาษาไทย
นาง คนึงนิจ มูลวงษ์ หญิง บ้านห้วยกะโหลก ครู ชำนาญการ ปฐมวัย
นาย เงิน จักษุ ชาย บ้านห้วยกะโหลก ครู ชำนาญการ บริหารการศึกษา
นาง กัลยารัตน์ สุปินชมภู หญิง บ้านห้วยกะโหลก ครู ชำนาญการ คณิตศาสตร์
นาย วัลลภ โสประดิษฐ์ ชาย บ้านห้วยกะโหลก ครู ชำนาญการพิเศษ บริหารการศึกษา
นาง จันทร์เพ็ญ พรหมงาม หญิง บ้านห้วยกะโหลก ครู ชำนาญการ ภาษาอังกฤษ
นางสาว วาริน วิใจยา หญิง บ้านห้วยกะโหลก ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ อื่นๆ
นางสาว ศิริพรรณ ทีพุทธา หญิง บ้านห้วยกะโหลก ครู ไม่มีวิทยฐานะ สังคมศึกษา
นางสาว สุจิตรา ผิวอ่อน หญิง บ้านห้วยกะโหลก ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ รัฐประศาสนศาสตร์
นาย สมภพ สระมาลา ชาย บ้านห้วยกะโหลก ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ อื่นๆ
นาย วิจิตร แก้วเล่อ ชาย บ้านห้วยหินฝน ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ บริหารการศึกษา
นาง นฤมล ยืนยง หญิง บ้านห้วยหินฝน ครู ไม่มีวิทยฐานะ บริหารการศึกษา
นาย นิพิฐชัย จันดี ชาย บ้านห้วยหินฝน ครู ชำนาญการ การประถมศึกษา
นาง วรรณภา กัลปพฤกษ์ หญิง บ้านห้วยหินฝน ครู ชำนาญการ ภาษาอังกฤษ
นาง อัจฉราภรณ์ ไชยรัตน์ หญิง บ้านห้วยหินฝน ครู ไม่มีวิทยฐานะ การประถมศึกษา
นาง อมรรัตน์ ช่างสมบุญ หญิง บ้านห้วยหินฝน ครู ไม่มีวิทยฐานะ การประถมศึกษา
นางสาว รัฒดาพร สีทา หญิง บ้านห้วยหินฝน ครู ไม่มีวิทยฐานะ การประถมศึกษา
นาง ผกาจิตร โคตรทา หญิง บ้านห้วยหินฝน ครู ไม่มีวิทยฐานะ บริหารการศึกษา
นาย กิตติธัช กองศรีใจ ชาย บ้านห้วยหินฝน ครู ไม่มีวิทยฐานะ บริหารการศึกษา
นางสาว ทัศนีย์ ศิลปชัย หญิง บ้านห้วยหินฝน ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ คณิตศาสตร์
นางสาว ปิ่นทอง โยธา หญิง บ้านห้วยหินฝน ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ไม่มีวิทยฐานะ ไม่ใช่วุฒิครู
นางสาว อนุสรา จันทร์กระจ่าง หญิง บ้านห้วยหินฝน ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ ภาษาอังกฤษ
นาย สุเทพ พิทักษ์ชาติคีรี ชาย บ้านแม่กื้ดหลวงกัญไชยมิตรภาพที่ 182 ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ ภาษาอังกฤษ
นาย สมยศ ยิ่งยงเมธี ชาย บ้านแม่กื้ดหลวงกัญไชยมิตรภาพที่ 182 ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ บริหารการศึกษา
นาย พิษณุพงษ์ อิ่มเอิบ ชาย บ้านแม่กื้ดหลวงกัญไชยมิตรภาพที่ 182 รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ บริหารการศึกษา
นาง รำไพ ดิษฐคำเหมาะ หญิง บ้านแม่กื้ดหลวงกัญไชยมิตรภาพที่ 182 ครู ชำนาญการ การประถมศึกษา
นาง ลัดดา เบ็ญมาตร์ หญิง บ้านแม่กื้ดหลวงกัญไชยมิตรภาพที่ 182 ครู ชำนาญการ ศิลปะ
นาง นิตยา อุ่นใจ หญิง บ้านแม่กื้ดหลวงกัญไชยมิตรภาพที่ 182 ครู ชำนาญการ วิทยาศาสตร์
นางสาว สมศรี ชาติขุนทด หญิง บ้านแม่กื้ดหลวงกัญไชยมิตรภาพที่ 182 ครู ชำนาญการ พลศึกษา
นาง กฤษณา เกิดมูล หญิง บ้านแม่กื้ดหลวงกัญไชยมิตรภาพที่ 182 ครู ชำนาญการ เทคโนโลยีทางการศึกษา
นาง สุรดา เกตุรัตน์ หญิง บ้านแม่กื้ดหลวงกัญไชยมิตรภาพที่ 182 ครู ชำนาญการพิเศษ บริหารการศึกษา
นาย นรินทร์ อุ่นใจ ชาย บ้านแม่กื้ดหลวงกัญไชยมิตรภาพที่ 182 ครู ชำนาญการ อุตสาหกรรมศิลป์
นาง เนาวรัตน์ เขียวฉอ้อน หญิง บ้านแม่กื้ดหลวงกัญไชยมิตรภาพที่ 182 ครู ชำนาญการ บรรณารักษ์ศาสตร์
นางสาว มยุรา รอดแก้ว หญิง บ้านแม่กื้ดหลวงกัญไชยมิตรภาพที่ 182 ครู ชำนาญการ การประถมศึกษา
นาย วันชัย กล่ำคลัง ชาย บ้านแม่กื้ดหลวงกัญไชยมิตรภาพที่ 182 ครู ชำนาญการพิเศษ บริหารการศึกษา
นาย อรรถพรรณ วุฒินนทนันท์ชัย ชาย บ้านแม่กื้ดหลวงกัญไชยมิตรภาพที่ 182 ครู ชำนาญการพิเศษ เกษตรศาสตร์
นาง พิมพ์พิสาข์ กล่ำคลัง หญิง บ้านแม่กื้ดหลวงกัญไชยมิตรภาพที่ 182 ครู ชำนาญการพิเศษ คหกรรมศาสตร์
นาง สิริพร สุริยา หญิง บ้านแม่กื้ดหลวงกัญไชยมิตรภาพที่ 182 ครู ชำนาญการ ภาษาอังกฤษ
นาง เนตรนภา จารสเย็น หญิง บ้านแม่กื้ดหลวงกัญไชยมิตรภาพที่ 182 ครู ชำนาญการ วิทยาศาสตร์
นาย นายโกศล แซ่ลี ชาย บ้านแม่กื้ดหลวงกัญไชยมิตรภาพที่ 182 ครู ไม่มีวิทยฐานะ คณิตศาสตร์
นาย บุญนำ ตุ่นเฟือย ชาย บ้านแม่กื้ดหลวงกัญไชยมิตรภาพที่ 182 ครู ไม่มีวิทยฐานะ การประถมศึกษา
นางสาว กฤษฎาภรณ์ ม้ายอง หญิง บ้านแม่กื้ดหลวงกัญไชยมิตรภาพที่ 182 ครู ไม่มีวิทยฐานะ ภาษาไทย
นาย ศราวุฒิ ดลรัชลักษณ์ ชาย บ้านแม่กื้ดหลวงกัญไชยมิตรภาพที่ 182 ครู ไม่มีวิทยฐานะ บริหารการศึกษา
นาง จันมา วิเศษสิงห์ หญิง บ้านแม่กื้ดสามท่า ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ บริหารการศึกษา
นาย อินทร์สร วุฒิธรรมากรณ์ ชาย บ้านแม่กื้ดสามท่า ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ บริหารการศึกษา
นาง จันมา คำพุฒ หญิง บ้านแม่กื้ดสามท่า ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ บริหารการศึกษา
นาง สุนีย์ ขอนปง หญิง บ้านแม่กื้ดสามท่า ครู ชำนาญการ ปฐมวัย
นาง วัชรี จันทร์มี หญิง บ้านแม่กื้ดสามท่า ครู ไม่มีวิทยฐานะ ปฐมวัย
นาง จินตนา ร่วมชาติ หญิง บ้านแม่กื้ดสามท่า ครู ชำนาญการ วิทยาศาสตร์
นาย ไพโรจน์ กันทะวงศ์ ชาย บ้านแม่กื้ดสามท่า ครู ชำนาญการ สังคมศึกษา
นาง มาลิน ปิ่นประยงค์ หญิง บ้านแม่กื้ดสามท่า ครู ชำนาญการ พัฒนาชุมชน
นาง วิภา มนติ๊บ หญิง บ้านแม่กื้ดสามท่า ครู ชำนาญการพิเศษ คหกรรมศาสตร์
นาง วนัสนันท์ ใจดี หญิง บ้านแม่กื้ดสามท่า ครู ชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์
นาย ปกรณ์ กาญจนคงคา ชาย บ้านแม่กื้ดสามท่า ครู ชำนาญการ พลศึกษา
นางสาว ชณัฐฐา ฤกษ์ชัย หญิง บ้านแม่กื้ดสามท่า ครู ไม่มีวิทยฐานะ บริหารการศึกษา
นาย ทองหล่อ ห่อทอง ชาย บ้านแม่กาษา ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ บริหารการศึกษา
นาง ราตรี ชูชื่น หญิง บ้านแม่กาษา ครู ไม่มีวิทยฐานะ ปฐมวัย
นางสาว แพรวไพรินทร์ พลตรี หญิง บ้านแม่กาษา ครู ไม่มีวิทยฐานะ ปฐมวัย
นาง เจนจิรา สุวรรณ์ หญิง บ้านแม่กาษา ครู ชำนาญการ การประถมศึกษา
นาง พัชรี เหล่าทรัพย์ หญิง บ้านแม่กาษา ครู ชำนาญการพิเศษ สังคมศึกษา
นางสาว กาญจนา ใจดี หญิง บ้านแม่กาษา ครู ชำนาญการ การประถมศึกษา
นาย รัตนพล ต่วนเอี่ยม ชาย บ้านแม่กาษา ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ ดนตรี
นาย ปรมินทร์ ศรีคำดี ชาย บ้านแม่กาษา ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ ภาษาอังกฤษ
นาย จีราวิทย์ ปุ๊ดปวน ชาย บ้านแม่กาษา ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ คณิตศาสตร์
นาย สมบูรณ์ ใจศรีจันทร์ ชาย บ้านแม่กาษา ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ พลศึกษา
นาง ชลธิชา ลั้วสมบูรณ์ หญิง บ้านแม่กาษา ครู ชำนาญการ ภาษาอังกฤษ
นาง กลอยใจ เรืองปรีชา หญิง บ้านแม่กาษา ครู ชำนาญการ การแนะแนว
นาย สันติ ฉ่ำมาลัย ชาย บ้านแม่กาษา ครู ชำนาญการ บริหารการศึกษา
นาย นุกูล ลั้วสมบูรณ์ ชาย บ้านแม่กาษา ครู ชำนาญการพิเศษ สังคมศึกษา
นาย มาโนชญ์ อุดจันทร์ ชาย บ้านแม่กาษา ครู ชำนาญการ วิทยาศาสตร์
นาย สกลักษณ์ สิงหราช ชาย บ้านแม่กาษา ครู ไม่มีวิทยฐานะ คณิตศาสตร์
นาง รัตนา ทองประกอบ หญิง บ้านแม่กาษา ครู ไม่มีวิทยฐานะ ภาษาไทย
นาง สุกัญญา พลไกรสร หญิง บ้านแม่กาษา ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ ภาษาไทย
นางสาว เกษมณี อุดทาสา หญิง บ้านแม่กาษา ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ ภาษาไทย
นาย สิทธิศักดิ์ สิทธิมา ชาย บ้านแม่กาษา ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ คอมพิวเตอร์
นางสาว มุจลินท์ อุดจอม หญิง บ้านแม่กาษา ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ การจัดการทั่วไป
นาย อาทิตย์ จงบริบูรณ์ ชาย บ้านน้ำดิบ ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ บริหารการศึกษา
นาย ศรัญชัย แสนจุ้ม ชาย บ้านน้ำดิบ ครู ชำนาญการ วิทยาศาสตร์
นาย ณัฎฐชาติ พนาวาส ชาย บ้านน้ำดิบ ครู ชำนาญการ บริหารการศึกษา
นาง ดวงแก้ว พัดขำ หญิง บ้านน้ำดิบ ครู ชำนาญการ บริหารการศึกษา
นาย ชาคริส สิริสันติธรรม ชาย บ้านน้ำดิบ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ อื่นๆ
นางสาว จิรากร ดีมี หญิง บ้านน้ำดิบ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ ภาษาไทย
นาง สุติมาภรณ์ วุฒิธรรมากรณ์ หญิง บ้านน้ำดิบ ครูพี่เลี้ยง ไม่มีวิทยฐานะ อื่นๆ
นาย อาทิตย์ ใจดี ชาย บ้านน้ำดิบ ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ วุฒิครูอื่น ๆ
นางสาว ศุภรักษ์ หม่อนปูจา หญิง บ้านน้ำดิบ ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ คณิตศาสตร์
นาง จินตนา เพ็งสอน หญิง บ้านน้ำดิบ ครู ชำนาญการ การประถมศึกษา
นางสาว มาลี ปุ๊ดปวน หญิง บ้านน้ำดิบ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ ปฐมวัย
นางสาว ณัชชา แสงแปลง หญิง บ้านน้ำดิบ ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ
นาง อัมพร ศิริขวัญ หญิง ชุมชนบ้านแม่ตาวกลางมิตรภาพที่ 26 ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ บริหารการศึกษา
นาง สุชาดา บำรุงแจ้ง หญิง ชุมชนบ้านแม่ตาวกลางมิตรภาพที่ 26 ครู ชำนาญการ ปฐมวัย
นาง ธนิษฐา ละน้อย หญิง ชุมชนบ้านแม่ตาวกลางมิตรภาพที่ 26 ครู ชำนาญการ หลักสูตรและการสอน
นาง วิเวียน วงศ์นายะ หญิง ชุมชนบ้านแม่ตาวกลางมิตรภาพที่ 26 ครู ชำนาญการ ภาษาไทย
นาง นิวาส กาญจนคงคา หญิง ชุมชนบ้านแม่ตาวกลางมิตรภาพที่ 26 ครู ชำนาญการ การประถมศึกษา
นาง สุวารี เข็มทอง หญิง ชุมชนบ้านแม่ตาวกลางมิตรภาพที่ 26 ครู ชำนาญการ บรรณารักษ์ศาสตร์
นาง สาคร ประกอบกิจ หญิง ชุมชนบ้านแม่ตาวกลางมิตรภาพที่ 26 ครู ชำนาญการ คณิตศาสตร์
นาง เจตสุดา โกสิยาภรณ์ หญิง ชุมชนบ้านแม่ตาวกลางมิตรภาพที่ 26 ครู ชำนาญการพิเศษ
นาย ประสิทธิ์ ปุดแดง ชาย ชุมชนบ้านแม่ตาวกลางมิตรภาพที่ 26 ครู ไม่มีวิทยฐานะ อุตสาหกรรมศิลป์
นาง ชื่นชม นาเถิน หญิง ชุมชนบ้านแม่ตาวกลางมิตรภาพที่ 26 ครู ชำนาญการ บริหารการศึกษา
นาย ณัฐพล วิเศษ ชาย ชุมชนบ้านแม่ตาวกลางมิตรภาพที่ 26 ครู ชำนาญการพิเศษ บริหารการศึกษา
นาย ประมวลรัฐ พันธุเขตต์การณ์ ชาย ชุมชนบ้านแม่ตาวกลางมิตรภาพที่ 26 ครู ชำนาญการพิเศษ บริหารการศึกษา
นาง วันเพ็ญ นวลเป้า หญิง ชุมชนบ้านแม่ตาวกลางมิตรภาพที่ 26 ครู ชำนาญการพิเศษ หลักสูตรและการสอน
นาง วารุณี เทียนนาวา หญิง ชุมชนบ้านแม่ตาวกลางมิตรภาพที่ 26 ครู ชำนาญการ วิทยาศาสตร์
นางสาว ปราณี ต๊ะสุ หญิง ชุมชนบ้านแม่ตาวกลางมิตรภาพที่ 26 ครู ชำนาญการ คณิตศาสตร์
นาย ชัยวัฒน์ เทียนนาวา ชาย ชุมชนบ้านแม่ตาวกลางมิตรภาพที่ 26 ครู ชำนาญการพิเศษ เทคโนโลยีทางการศึกษา
นาง กัญญาณัฐ ต้นโรจนไพศาล หญิง ชุมชนบ้านแม่ตาวกลางมิตรภาพที่ 26 ครู ชำนาญการ บริหารการศึกษา
นาง ศศิประภา อินริราย หญิง โรงเรียนบ้านแม่ตาวแพะ ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ บริหารการศึกษา
นาง อรุณี บำรุงดิลก หญิง โรงเรียนบ้านแม่ตาวแพะ ครู ชำนาญการ บริหารการศึกษา
นาง ระยับ ดอนโคตร หญิง โรงเรียนบ้านแม่ตาวแพะ ครู ชำนาญการ ดนตรี
นาง สุเพียร ฤทธิ์ตา หญิง โรงเรียนบ้านแม่ตาวแพะ ครู ชำนาญการ ภาษาอังกฤษ
นาง กานดา สินธุรักษ์ หญิง โรงเรียนบ้านแม่ตาวแพะ ครู ชำนาญการ การประถมศึกษา
นาย ธัชญ์นันท์ธร รัตนโชติปภาพร ชาย โรงเรียนบ้านแม่ตาวแพะ ครู ไม่มีวิทยฐานะ คอมพิวเตอร์
นาง มาลินี ฟองจางวาง หญิง โรงเรียนบ้านแม่ตาวแพะ ครู ชำนาญการ การประถมศึกษา
นาง รินทิพย์ คำแก้ว หญิง โรงเรียนบ้านแม่ตาวแพะ ครู ชำนาญการพิเศษ สังคมศึกษา
นาง เกสร นาควังไทร หญิง โรงเรียนบ้านแม่ตาวแพะ ครู ชำนาญการพิเศษ ภาษาไทย
นาย ปรีชา แสนศรี ชาย โรงเรียนบ้านแม่ตาวแพะ ครู ไม่มีวิทยฐานะ พลศึกษา
นาง กชกร ยอดเมือง หญิง บ้านแม่ตาวใต้ ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ บริหารการศึกษา
นาง กชกร ยอดเมือง หญิง บ้านแม่ตาวใต้ ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ บริหารการศึกษา
นาง ยุพิน สุขมา หญิง บ้านแม่ตาวใต้ ครู ชำนาญการ ปฐมวัย
นางสาว กาญจนา เหล่ามา หญิง บ้านแม่ตาวใต้ ครู ชำนาญการ วิทยาศาสตร์
นาง วลัยพร แปงติ๊บ หญิง บ้านแม่ตาวใต้ ครู ชำนาญการ วิทยาศาสตร์
นาง พัชนี จรรยา หญิง บ้านแม่ตาวใต้ ครู ชำนาญการ พลศึกษา
นาง จินตนา จิตต์จริง หญิง บ้านแม่ตาวใต้ ครู ชำนาญการพิเศษ นาฏศิลป์
นาง ธนพร กองคำ หญิง บ้านแม่ตาวใต้ ครู ชำนาญการ การประถมศึกษา
นางสาว จอมขวัญ ใจยอด หญิง บ้านแม่ตาวใต้ ครู ไม่มีวิทยฐานะ บริหารการศึกษา
นางสาว ศรัณยา จันทรางกูล หญิง บ้านแม่ตาวใต้ ครู ชำนาญการ วิทยาศาสตร์
นางสาว ศุภวรรณ พุทธิวงษ์ หญิง บ้านแม่ตาวใต้ ครู ไม่มีวิทยฐานะ ภาษาไทย
นาย สมพล รัตนมณีแดง ชาย บ้านแม่ตาวใต้ ครู ไม่มีวิทยฐานะ บริหารการศึกษา
นาย ประกาศิต คำสุข ชาย บ้านหัวฝาย ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ บริหารการศึกษา
นาย ญาณวุฒิ ฟองใหญ่ ชาย บ้านหัวฝาย ครู ชำนาญการ บริหารการศึกษา
นาย จิรายุส ศิลปแก่น ชาย บ้านหัวฝาย ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ พัฒนาชุมชน
นาง รัญจวน จารุเศรณี หญิง บ้านหัวฝาย ครู ชำนาญการพิเศษ การแนะแนว
นางสาว เอื้อมพร คำเวหา หญิง บ้านหัวฝาย ครู ชำนาญการ ภาษาไทย
นางสาว พรนิภา แก้วเล่อ หญิง บ้านหัวฝาย ครู ชำนาญการ คหกรรมศาสตร์
นางสาว ดวงสมร ปิญญาทู หญิง บ้านหัวฝาย ครู ชำนาญการ การประถมศึกษา
นางสาว จุฬารัตน์ แสนเมืองอินทร์ หญิง บ้านหัวฝาย ครู ไม่มีวิทยฐานะ วิทยาศาสตร์
นางสาว ทิพย์สุดา ยะล้อม หญิง บ้านหัวฝาย ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ คณิตศาสตร์
นาย คนองฤทธิ์ สิงหบุตร ชาย บ้านหัวฝาย ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ รัฐประศาสนศาสตร์
นาง มยุเรศ นารีรักษ์ หญิง บ้านหัวฝาย ครู ชำนาญการ การประถมศึกษา
นาย อำไพ จี๋คีรี ชาย บ้านหัวฝาย พนักงานบริการ ไม่มีวิทยฐานะ
นาง ศิริกุล ชุ่มเย็น หญิง บ้านหัวฝาย ครู ชำนาญการ วิทยาศาสตร์
นาง ณัฏฐ์ภรณ์ รัตนโชติปภาพร หญิง บ้านหัวฝาย ครู ชำนาญการ ภาษาอังกฤษ
นาง ชฎา ตัวละมูล หญิง บ้านหัวฝาย ครู ไม่มีวิทยฐานะ บริหารการศึกษา
นาง พัชรินทร์ สิงหบุตร หญิง บ้านหัวฝาย ครู ไม่มีวิทยฐานะ สังคมศึกษา
นาง อุบลวรรณ สรรพนา หญิง บ้านหัวฝาย ครู ไม่มีวิทยฐานะ ภาษาไทย
นางสาว นภา อินทฤทธิ์ หญิง บ้านหัวฝาย ครู ไม่มีวิทยฐานะ บริหารการศึกษา
นาย ชวลิต บัวทอง ชาย บ้านหัวฝาย ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ พลศึกษา
นาง กรรณิการ์ แสนนรินทร์ หญิง บ้านค้างภิบาล ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ บริหารการศึกษา
นางสาว จันทิมา อักษร หญิง บ้านค้างภิบาล ครู ไม่มีวิทยฐานะ ปฐมวัย
นางสาว กรรณิการ์ กันทะวงศ์ หญิง บ้านค้างภิบาล ครู ไม่มีวิทยฐานะ ภาษาไทย
นาง มารยาท มะลิซ้อน หญิง บ้านค้างภิบาล ครู ชำนาญการ
นาย เอกวัฒน์ สารจุม ชาย บ้านค้างภิบาล ครู ไม่มีวิทยฐานะ บริหารการศึกษา
นางสาว กมลพร จิตต์จำนงค์ หญิง บ้านค้างภิบาล ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ วิจัย
นางสาว จำเนียร อุปสอด หญิง บ้านค้างภิบาล ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ การประถมศึกษา
นาง ศกุนตี สุรินทร์ หญิง บ้านค้างภิบาล ครู ชำนาญการ การประถมศึกษา
นาง อัจฉรา โปร่งใจ หญิง บ้านค้างภิบาล ครู ชำนาญการ สังคมศึกษา
นางสาว จิราวรรณ พร้อมญาติ หญิง บ้านค้างภิบาล ครู ไม่มีวิทยฐานะ ภาษาอังกฤษ
นางสาว กมลชนก แสนอินภิบาล หญิง บ้านค้างภิบาล ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ คณิตศาสตร์
นางสาว นิศาชล ราชกาวี หญิง บ้านค้างภิบาล ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ ไม่ใช่วุฒิครู
นาย สมคิด กัณทะวงศ์ ชาย บ้านค้างภิบาล นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ
นาง รุ่งนภา ศรีสุข หญิง บ้านแม่ตาวใหม่ ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ บริหารการศึกษา
นางสาว สุดารัตน์ วันทอง หญิง บ้านแม่ตาวใหม่ ครู ไม่มีวิทยฐานะ ปฐมวัย
นาง บุญถม ใหญ่แก้ว หญิง บ้านแม่ตาวใหม่ ครู ชำนาญการ การประถมศึกษา
นาง ธัทนันท์ธร มาทอง หญิง บ้านแม่ตาวใหม่ ครู ชำนาญการ ภาษาอังกฤษ
นาย สมชาย ปิญญาทู ชาย บ้านแม่ตาวใหม่ ครู ชำนาญการ การประถมศึกษา
นาย ณัฐพงศ์ นาคล้วน ชาย บ้านแม่ตาวใหม่ ครู ไม่มีวิทยฐานะ ประวัติศาสตร์
นาง ศรีวรรณ หมวกชา หญิง บ้านแม่ตาวใหม่ ครู ชำนาญการพิเศษ หลักสูตรและการสอน
นางสาว แสงคาร สิงหล้า หญิง บ้านแม่ตาวใหม่ ครู ชำนาญการ บริหารการศึกษา
นาง อังคะนา เกษแก้ว หญิง บ้านแม่ตาวใหม่ ครู ชำนาญการ บริหารการศึกษา
นางสาว ยุพาพิณ ปลุกปัญญา หญิง บ้านแม่ตาวใหม่ ครูพี่เลี้ยง ไม่มีวิทยฐานะ ไม่ใช่วุฒิครู
นาย ยาคิม คำเขื่อน ชาย บ้านแม่ตาวใหม่ ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ การประถมศึกษา
นางสาว ณัฐนันท์ ใจวงษ์สี หญิง บ้านแม่ตาวใหม่ ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ รัฐประศาสนศาสตร์
นางสาว จริณญา จันทร์มา หญิง บ้านแม่ตาวใหม่ ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ คอมพิวเตอร์
นางสาว อรพินท์ ปู่ลมดี หญิง บ้านแม่ตาวใหม่ ครูพี่เลี้ยง ไม่มีวิทยฐานะ ไม่ใช่วุฒิครู
นาย น้อม เงินต๊ะ ชาย บ้านแม่ตาวใหม่ นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ ไม่ใช่วุฒิครู
นาง อุไร วงษ์พีระพัฒน์ หญิง บ้านพะเด๊ะ ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ บริหารการศึกษา
นางสาว คณิตตา ตุ้ยเขียว หญิง บ้านพะเด๊ะ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ ปฐมวัย
นาง กิติมาภรณ์ ใจต๊ะเสน หญิง บ้านพะเด๊ะ ครู ชำนาญการ สังคมศึกษา
นาง อรสา วิธวงศ์ หญิง บ้านพะเด๊ะ ครู ชำนาญการพิเศษ การประถมศึกษา
นาย วิรัตน์ ยาสอน ชาย บ้านพะเด๊ะ ครู ไม่มีวิทยฐานะ การประถมศึกษา
นาย ณัชพล หงษ์ผา ชาย บ้านพะเด๊ะ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ ภาษาไทย
นางสาว ณิชากร สิงห์ทอง หญิง บ้านพะเด๊ะ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ ภาษาอังกฤษ
นาย เกษม ใจสอาด ชาย บ้านพะเด๊ะ ครู ชำนาญการ พลศึกษา
นาย ประหยัด อ่อนทุวงศ์ ชาย บ้านพะเด๊ะ ครู ชำนาญการ วิทยาศาสตร์
นาย ระพิน เกษแก้ว ชาย บ้านพะเด๊ะ ครู ชำนาญการ บริหารการศึกษา
นาง อุไรพร สาธุสถิต หญิง บ้านพะเด๊ะ ครู ไม่มีวิทยฐานะ บริหารการศึกษา
นางสาว วารินทร์ แสนเมืองอินทร์ หญิง บ้านพะเด๊ะ ครู ชำนาญการ บริหารการศึกษา
นาง วันเพ็ญ มาหย่อม หญิง บ้านพะเด๊ะ ครู ไม่มีวิทยฐานะ บริหารการศึกษา
นาง อัมภวรรณ ทวีพรสวรรค์ หญิง บ้านพะเด๊ะ ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ ปฐมวัย
นาย สุพจน์ สุภารส ชาย บ้านพะเด๊ะ ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ สังคมศึกษา
นางสาว รุ่งรติมา ยอดแก้วอธิฐาน หญิง บ้านพะเด๊ะ ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ นาฏศิลป์
นางสาว นันท์นภัส สุขสัมพันธ์ หญิง บ้านพะเด๊ะ ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ คอมพิวเตอร์
นาย สายันต์ กอนละ ชาย บ้านพะเด๊ะ พนักงานบริการ ไม่มีวิทยฐานะ อุตสาหกรรมศิลป์
นางสาว กมลกานต์ เอนกอนันต์ หญิง บ้านพะเด๊ะ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ คณิตศาสตร์
นาย เกษม อุ่นใจ ชาย ชุมชนบ้านแม่กุน้อย ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
นางสาว มุทิตา ภักคินี หญิง ชุมชนบ้านแม่กุน้อย ครู ชำนาญการ วัดผล/ประเมินผลการศึกษา
นาย สมศักดิ์ ฤทธิ์ตา ชาย ชุมชนบ้านแม่กุน้อย ครู ชำนาญการ ภาษาอังกฤษ
นาย จำลอง มั่นเหมาะ หญิง ชุมชนบ้านแม่กุน้อย ครู ชำนาญการ ภาษาไทย
นาง กานดา หุ่นศิริตระกูล หญิง ชุมชนบ้านแม่กุน้อย ครู ชำนาญการ การประถมศึกษา
นาย สมบูรณ์ เทียมแก้ว ชาย ชุมชนบ้านแม่กุน้อย ครู ชำนาญการ สุขศึกษา
นาง นิชชาภรณ์ มหาชัย หญิง ชุมชนบ้านแม่กุน้อย ครู ชำนาญการ การประถมศึกษา
นาง ชนากานต์ แสนใส หญิง ชุมชนบ้านแม่กุน้อย ครู ชำนาญการพิเศษ ปฐมวัย
นางสาว กรณิการ์ ทาวงษ์ หญิง บ้านแม่กุเหนือ ครู ไม่มีวิทยฐานะ ปฐมวัย
นาง ฤทัยรัตน์ มั่นแก้ว หญิง บ้านแม่กุเหนือ ครู ไม่มีวิทยฐานะ บริหารการศึกษา
นาง กรรณิการ์ ทองก้านเหลือง หญิง บ้านแม่กุเหนือ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ คณิตศาสตร์
นางสาว เรือนแก้ว วงษ์กิจ หญิง บ้านแม่กุเหนือ ครู ชำนาญการ สังคมศึกษา
นางสาว บุญเลื่อน มั่นเหมาะ หญิง บ้านแม่กุเหนือ ครู ชำนาญการ สังคมศึกษา
นางสาว เณริศา พสุกลมาศ หญิง บ้านแม่กุเหนือ ครู ชำนาญการ สังคมศึกษา
นางสาว บังอร วิชยนนท์ หญิง บ้านแม่กุเหนือ ครู ชำนาญการ สังคมศึกษา
นางสาว สุจิรา ร่มโพธิ์ หญิง บ้านแม่กุเหนือ ครู ชำนาญการพิเศษ ภาษาไทย
นางสาว สุกัญญา บุญมี หญิง บ้านแม่กุเหนือ ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ วิทยาศาสตร์
นาย เกษม ฉ่วยนู ชาย บ้านแม่กุเหนือ ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ รัฐประศาสนศาสตร์
นาง สาวิตรี นาคกล หญิง บ้านแม่กุเหนือ ครู ไม่มีวิทยฐานะ ภาษาอังกฤษ
นาง ทองเพียร วาทา หญิง บ้านแม่กุเหนือ ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ คณิตศาสตร์
นาย กิชสณพนธ์ เฉลิมวิสุตม์กุล ชาย บ้านแม่กุหลวง ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์
นาง นิรดา ดอยแก้วขาว หญิง บ้านแม่กุหลวง ครู ชำนาญการพิเศษ ปฐมวัย
นาง แสงดาว ปุณะตุง หญิง บ้านแม่กุหลวง ครู ไม่มีวิทยฐานะ ปฐมวัย
นาย ปุณวิชญ์ สุวรรณนันทญาณ ชาย บ้านแม่กุหลวง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ ปฐมวัย
นาย สมบัติ กรรมใจ ชาย บ้านแม่กุหลวง ครู ชำนาญการ การประถมศึกษา
นาย สมจิต บุรีเทพ ชาย บ้านแม่กุหลวง ครู ชำนาญการ บริหารการศึกษา
นาง จีราภรณ์ ใหม่แดงเถิน หญิง บ้านแม่กุหลวง ครู ชำนาญการ วิทยาศาสตร์
นาย วันโชค แสนอินต๊ะ ชาย บ้านแม่กุหลวง ครู ไม่มีวิทยฐานะ พลศึกษา
นางสาว สุกัญญา รักษ์ตระกูลคีรี หญิง บ้านแม่กุหลวง ครู ไม่มีวิทยฐานะ ภาษาอังกฤษ
นาย นิติรัตน์ จันทร์ธานนท์ ชาย บ้านแม่กุหลวง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ ภาษาไทย
นาง สุนิสา คงอมรคีรี หญิง บ้านแม่กุหลวง ครู ชำนาญการ บริหารการศึกษา
นาง กชพรรณ มะลิซ้อน หญิง บ้านแม่กุหลวง ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ ภาษาอังกฤษ
นาย เจษฏา เพ็ชรดิษฐ ชาย บ้านแม่กุหลวง ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ คณิตศาสตร์
นาย พิสุทธิ์ ต๊ะสุ ชาย บ้านแม่กุหลวง ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ รัฐประศาสนศาสตร์
นาย แผน บุญชู ชาย บ้านแม่กุหลวง พนักงานบริการ ไม่มีวิทยฐานะ อื่นๆ
นาง อำพร คำสุข หญิง บ้านห้วยผาลาด ครู ชำนาญการ การประถมศึกษา
นาง กาญจนา มนทิราลัย หญิง บ้านห้วยผาลาด ครู ชำนาญการ บริหารการศึกษา
นาย เสฎฐวุฒิ ยศวงค์ ชาย บ้านห้วยไม้แป้น ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ บริหารการศึกษา
นาง ยุพิน ใจยะสิทธิ์ หญิง บ้านห้วยไม้แป้น ครู ชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์
นาง ญาณิน นุรังษี หญิง บ้านห้วยไม้แป้น ครู ชำนาญการพิเศษ บริหารการศึกษา
นางสาว ศิริพร ยาวิชัย หญิง บ้านห้วยไม้แป้น ครู ชำนาญการ พลศึกษา
นางสาว ศศิธร พิสัยกุล หญิง บ้านห้วยไม้แป้น ครู ไม่มีวิทยฐานะ ภาษาไทย
นาย กมล ธรรมสนธิเจริญ ชาย บ้านห้วยไม้แป้น ครู ชำนาญการ การประถมศึกษา
นาง อำไพ ฤาชา หญิง บ้านห้วยไม้แป้น ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ การประถมศึกษา
นาย ทวีศักด์ คำภีระ ชาย บ้านแม่โกนเกน ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ บริหารการศึกษา
นาง นิชนันท์ คำวาด หญิง บ้านแม่โกนเกน ครู ไม่มีวิทยฐานะ ปฐมวัย
นางสาว ภัทรวดี พุกมาก หญิง บ้านแม่โกนเกน ครู ไม่มีวิทยฐานะ อื่นๆ
นางสาว ประวีณา โนนุชย์ หญิง บ้านแม่โกนเกน ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ ปฐมวัย
นางสาว มาลา วงษ์ยะ หญิง บ้านแม่โกนเกน ครู ชำนาญการพิเศษ การประถมศึกษา
นาง อำนวย ปัญญา หญิง บ้านแม่โกนเกน ครู ชำนาญการพิเศษ พลศึกษา
นาง สมศรี พิทยากิต หญิง บ้านแม่โกนเกน ครู ชำนาญการพิเศษ บริหารการศึกษา
นาง เขมิกา แก่นเมือง หญิง บ้านแม่โกนเกน ครู ชำนาญการพิเศษ ดนตรี
นาย วัชระพงษ์ พระสิงห์ ชาย บ้านแม่โกนเกน ครู ไม่มีวิทยฐานะ สังคมศึกษา
นางสาว รินทร์ดา เตจามิตร หญิง บ้านแม่โกนเกน ครู ชำนาญการ วิทยาศาสตร์
นาง ภัณฑิลา เกษอุดมทรัพย์ หญิง บ้านแม่โกนเกน ครู ชำนาญการ คอมพิวเตอร์
นางสาว มยุรา คุฒแก้ว หญิง บ้านแม่โกนเกน ครู ไม่มีวิทยฐานะ คณิตศาสตร์
นางสาว รจนา โปวิชัย หญิง บ้านแม่โกนเกน ครู ไม่มีวิทยฐานะ อื่นๆ
นาย ประยูร ใจยอด ชาย บ้านแม่โกนเกน ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ พลศึกษา
นาย วิทศักดิ์ พิทยากิต ชาย บ้านแม่โกนเกน ครู ชำนาญการ บริหารการศึกษา
นางสาว ศรีไพร ใจยา หญิง บ้านแม่โกนเกน ครู ชำนาญการ ภาษาไทย
นางสาว วาธินี สมบัติวงค์ หญิง บ้านแม่โกนเกน ครู ไม่มีวิทยฐานะ วิทยาศาสตร์
นางสาว วงศ์วรัน เตชะชัย หญิง บ้านแม่โกนเกน ครู ไม่มีวิทยฐานะ บริหารการศึกษา
นางสาว บุญสุข กล่อมริ หญิง บ้านแม่โกนเกน ครู ไม่มีวิทยฐานะ อื่นๆ
นาย เฉลียว วงษ์เคลือบ ชาย บ้านปูเต้อ ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ บริหารการศึกษา
นาง พรทิพย์ มีเงิน หญิง บ้านปูเต้อ ครู ชำนาญการ ภาษาไทย
นาง วรรณาพร บัวผัด หญิง บ้านปูเต้อ ครู ชำนาญการพิเศษ สังคมศึกษา
นาง สมพิศ อินหลวง หญิง บ้านปูเต้อ ครู ชำนาญการพิเศษ นาฏศิลป์
นาง สอางค์ สุยะตุ่น หญิง บ้านปูเต้อ ครู ชำนาญการ การประถมศึกษา
นาง ภัททิยา เมาน้อย หญิง บ้านปูเต้อ ครู ชำนาญการ การประถมศึกษา
นาง นลินี อาสารักไพร หญิง บ้านปูเต้อ ครู ชำนาญการ บริหารการศึกษา
นาง อรวรรณ กาล้อม หญิง บ้านปูเต้อ ครู ชำนาญการ สังคมศึกษา
นาง เบญญาภา อยู่ดี หญิง บ้านปูเต้อ ครู ชำนาญการ อื่นๆ
นาง วรรณวิไล เมืองมา หญิง บ้านปูเต้อ ครู ชำนาญการ คณิตศาสตร์
นางสาว ฑิฆัมพร จันท์นาค หญิง บ้านปูเต้อ ครู ไม่มีวิทยฐานะ ภาษาไทย
นางสาว ดาวใจ วางสิงห์ หญิง บ้านปูเต้อ ครู ไม่มีวิทยฐานะ ปฐมวัย
นางสาว แสงวัน แสนใจ หญิง บ้านปูเต้อ ครู ชำนาญการ การประถมศึกษา
นางสาว สุกัญญา ปุ่นปุย หญิง บ้านปูเต้อ ครู ไม่มีวิทยฐานะ คอมพิวเตอร์
นาง ศรารัตน์ ยศวงค์ หญิง บ้านปูเต้อ ครู ชำนาญการ ภาษาอังกฤษ
นาย พีระพงษ์ จันพ่อตา ชาย บ้านปูเต้อ ครู ชำนาญการ พลศึกษา
นางสาว ชาลิสา ยาเถิน หญิง บ้านปูเต้อ ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ วิทยาศาสตร์
นาย พรทวี เขียวปลอด ชาย บ้านปูเต้อ ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ อื่นๆ
ว่าที่ ร.ต. วรวิทย์ เรืองโรจนชัย ชาย บ้านเจดีย์โคะ รองผู้อำนวยการโรงเรียน ไม่มีวิทยฐานะ บริหารการศึกษา
นาย สมพงษ์ กาญจนคงคา ชาย บ้านเจดีย์โคะ ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ บริหารการศึกษา
นางสาว โสมวรรณ ยอดสุวรรณ หญิง บ้านเจดีย์โคะ ครู ไม่มีวิทยฐานะ คอมพิวเตอร์
นาง พิกุล อ่อนทุวงศ์ หญิง บ้านเจดีย์โคะ ครู ชำนาญการ ปฐมวัย
นาง ธนพร เหล่าเนตร หญิง บ้านเจดีย์โคะ ครู ชำนาญการ การประถมศึกษา
นาง แสงจันทร์ มาเมือง หญิง บ้านเจดีย์โคะ ครู ชำนาญการ การประถมศึกษา
นางสาว ภัทรสิริ คำตุ้ย หญิง บ้านเจดีย์โคะ ครู ชำนาญการ การประถมศึกษา
นาง พชรพร แสนคำ หญิง บ้านเจดีย์โคะ ครู ไม่มีวิทยฐานะ ปฐมวัย
นาง สุดาทิพย์ สิทธิสงคราม หญิง บ้านเจดีย์โคะ ครู ชำนาญการ บริหารการศึกษา
นาย ปรัชพงศ์ ศรีสุวรรณ ชาย บ้านเจดีย์โคะ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ บริหารการศึกษา
นาย มานะ รุ่งคีรี ชาย บ้านเจดีย์โคะ ครู ชำนาญการ วุฒิครูอื่น ๆ
นาง เกษมณี เหลือสุข หญิง บ้านเจดีย์โคะ ครู ชำนาญการ การประถมศึกษา
นางสาว ณัฐรินทร์ ศิริเดชวุฒินันท์ หญิง บ้านเจดีย์โคะ ครู ชำนาญการ พลศึกษา
นาง จันทน์เพ็ญ บางทิพย์ หญิง บ้านเจดีย์โคะ ครู ชำนาญการ การประถมศึกษา
นาง นงพงา น้อยนวล หญิง บ้านเจดีย์โคะ ครู ชำนาญการ การประถมศึกษา
นาง เสมือน แสนจุ้ม หญิง บ้านเจดีย์โคะ ครู ชำนาญการ สังคมศึกษา
นาง อุบลรัตน์ ละมุลตรี หญิง บ้านเจดีย์โคะ ครู ชำนาญการ การแนะแนว
นาง โกลัญญา ชัยรัตน์ หญิง บ้านเจดีย์โคะ ครู ชำนาญการ การประถมศึกษา
นาง สุพัตรา คำพลอย หญิง บ้านเจดีย์โคะ ครู ชำนาญการพิเศษ การประถมศึกษา
นาย มานพ คาดสันเทียะ ชาย บ้านเจดีย์โคะ ครู ชำนาญการ เกษตรศาสตร์
นาง นริชา คงประดิษฐ์ หญิง บ้านเจดีย์โคะ ครู ชำนาญการ ภาษาอังกฤษ
นาง วิกรินทร์ ดินสอ หญิง บ้านเจดีย์โคะ ครู ชำนาญการ การประถมศึกษา
นาย ปัณณภัทร เหลือสุข ชาย บ้านเจดีย์โคะ ครู ไม่มีวิทยฐานะ เกษตรศาสตร์
นาง นภาพร จรจรัล หญิง บ้านเจดีย์โคะ ครู ชำนาญการพิเศษ การประถมศึกษา
นาง มณีกานต์ หอมนวล หญิง บ้านเจดีย์โคะ ครู ชำนาญการพิเศษ หลักสูตรและการสอน
นางสาว พรทิพย์ จรรยา หญิง บ้านเจดีย์โคะ ครู ชำนาญการพิเศษ พลศึกษา
นาง พิกุล พระสิงห์ หญิง บ้านเจดีย์โคะ ครู ชำนาญการ จิตวิทยา
นาง อรวรรณ สุวรรณคำพันธุ์ หญิง บ้านเจดีย์โคะ ครู ไม่มีวิทยฐานะ บริหารการศึกษา
นาง สายฝน แสนฟอง หญิง บ้านเจดีย์โคะ ครู ไม่มีวิทยฐานะ บริหารการศึกษา
นางสาว วนิดา สมคำ หญิง บ้านเจดีย์โคะ ครู ไม่มีวิทยฐานะ บริหารการศึกษา
นาย ทวิชชาติ วงศ์ศิริจรรยา ชาย บ้านเจดีย์โคะ ครู ไม่มีวิทยฐานะ บริหารการศึกษา
นาย วุฒิพงษ์ ปิ่นนาค ชาย บ้านเจดีย์โคะ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ คอมพิวเตอร์
นาย เอกพงษ์ นาละต๊ะ ชาย บ้านเจดีย์โคะ ครู ชำนาญการ สังคมศึกษา
นาง สุรีย์ แสงอรุณ หญิง บ้านเจดีย์โคะ ครู ชำนาญการพิเศษ นาฏศิลป์
นาง ดารุณี เครือคำอ้าย หญิง บ้านเจดีย์โคะ ครู ชำนาญการ ภาษาไทย
นาย นพดล จันทร์เทพ ชาย บ้านเจดีย์โคะ ครู ชำนาญการ ภาษาอังกฤษ
นาง ทิพวรรณ ใจกว้าง หญิง บ้านเจดีย์โคะ ครู ชำนาญการพิเศษ สังคมศึกษา
นาย ศักดิ์สิทธิ์ มั่นคง ชาย บ้านเจดีย์โคะ ครู ชำนาญการ บริหารการศึกษา
นาย สุพัฒน์ สุริยะวงศ์ ชาย บ้านเจดีย์โคะ ครู ไม่มีวิทยฐานะ บริหารการศึกษา
นาง ยุมนา ไชยเดช หญิง บ้านเจดีย์โคะ ครู ไม่มีวิทยฐานะ บริหารการศึกษา
นาง กัลยากร กาญจนราช หญิง บ้านเจดีย์โคะ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ การประถมศึกษา
ว่าที่ ร.ต. ธัชชัย เสียงชารี ชาย บ้านเจดีย์โคะ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ ดนตรี
นาย ทวีสิน อุดมทรัพย์ ชาย บ้านเจดีย์โคะ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ อุตสาหกรรมศิลป์
นางสาว ชนากานต์ ทองดี หญิง บ้านเจดีย์โคะ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ บริหารการศึกษา
นางสาว สไบพร แสงปาก หญิง บ้านเจดีย์โคะ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ บริหารการศึกษา
นางสาว มณีรัตน์ สืบสายทองดีแท้ หญิง บ้านเจดีย์โคะ ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ ปฐมวัย
นาง สรวงทิพย์ สิงนวน หญิง บ้านเจดีย์โคะ ครู ไม่มีวิทยฐานะ บริหารการศึกษา
นางสาว ณัฐกานต์ กุลบุตร หญิง บ้านเจดีย์โคะ ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ อื่นๆ
นาง รัชนีกร วงศ์กัทลีคาม หญิง บ้านเจดีย์โคะ ครู ชำนาญการ การประถมศึกษา
นาย ธงชัย ขัดแพร่ ชาย บ้านเจดีย์โคะ ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ อื่นๆ
นาง วิมลพรรณ กรินวงศา หญิง บ้านเจดีย์โคะ ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ การประถมศึกษา
นาย สมคิด ใจดี ชาย บ้านเจดีย์โคะ นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ ไม่ใช่วุฒิครู
นาง วันดี บ้ำสันเทียะ หญิง บ้านเจดีย์โคะ อื่นๆ ไม่มีวิทยฐานะ ไม่ใช่วุฒิครู
นาย ประดิษฐ์ บุญลือ ชาย บ้านม่อนหินเหล็กไฟ ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ บริหารการศึกษา
นางสาว ชลลดา วงค์ชมพู หญิง บ้านม่อนหินเหล็กไฟ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ ปฐมวัย
นาย บุญเลิศ จูสิงห์ ชาย บ้านม่อนหินเหล็กไฟ ครู ชำนาญการ การประถมศึกษา
นาง พัชรพร สันเพชร หญิง บ้านม่อนหินเหล็กไฟ ครู ชำนาญการ ภาษาอังกฤษ
นาง กิตติวรา กาหลง หญิง บ้านม่อนหินเหล็กไฟ ครู ชำนาญการ การประถมศึกษา
นาย ไพรรัช แซ่โซ้ง ชาย บ้านม่อนหินเหล็กไฟ ครู ไม่มีวิทยฐานะ วิทยาศาสตร์
นางสาว อารี กันยารอง หญิง บ้านม่อนหินเหล็กไฟ ครู ไม่มีวิทยฐานะ การประถมศึกษา
นาย วุฒิชัย บำรุงดิลก ชาย บ้านม่อนหินเหล็กไฟ ครู ชำนาญการ บริหารการศึกษา
นาย สมเกียรติ นารีรักษ์ ชาย บ้านแม่ละเมา ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ บริหารการศึกษา
นาง พัชรา อังกูรขจร หญิง บ้านแม่ละเมา ครู ชำนาญการ บริหารการศึกษา
นางสาว กนกทิพย์ สีนวลใหญ่ หญิง บ้านแม่ละเมา ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ ภาษาอังกฤษ
นาง นิสา เหลืองคุณวัฒน์ หญิง บ้านแม่ละเมา ครู ชำนาญการ วัดผล/ประเมินผลการศึกษา
นาง สมเกียรติ ไหวดี หญิง บ้านแม่ละเมา ครู ชำนาญการ การประถมศึกษา
นาย ปรีชา อาสานอก ชาย บ้านแม่ละเมา ครู ชำนาญการ การประถมศึกษา
นางสาว วนาพรรณ ทวีรัตนสุวรรณ หญิง บ้านแม่ละเมา ครู ไม่มีวิทยฐานะ วิทยาศาสตร์
นาย นิกร ประชานันท์ ชาย บ้านแม่ละเมา ครู ไม่มีวิทยฐานะ คณิตศาสตร์
นาง วารุณี เขื่อนแก้ว หญิง บ้านแม่ละเมา ครู ชำนาญการ บริหารการศึกษา
นาย ทิเกอยอ ครองลักษณ์ ชาย บ้านแม่ละเมา ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ ภาษาอังกฤษ
นาย ศิวกร ไทยประยูร ชาย บ้านแม่ละเมา ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ พลศึกษา
นาง รุ่งทิวา ตุ่นแจ้ หญิง บ้านแม่ละเมา ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ รัฐประศาสนศาสตร์
นาง หิรัญญา โพธิ์ทอง หญิง บ้านแม่ละเมา ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ไม่มีวิทยฐานะ การแนะแนว
นาย นิพนธ์ ริตตา ชาย บ้านแม่ละเมา นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ ไม่ใช่วุฒิครู
นางสาว อนงค์ ศึกษา หญิง วัดสว่างอารมณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ หลักสูตรและการสอน
นาง มยุรี เรือนมา หญิง วัดสว่างอารมณ์ ครู ชำนาญการพิเศษ การประถมศึกษา
นาย สุพล เนื้อไม้ ชาย วัดสว่างอารมณ์ ครู ชำนาญการ การประถมศึกษา
นาย ธนะศักดิ์ นาคปรีชา ชาย วัดสว่างอารมณ์ ครู ชำนาญการ อุตสาหกรรมศิลป์
นาย สุพจน์ ขาวเหลือง ชาย วัดสว่างอารมณ์ ครู ชำนาญการ พลศึกษา
นาย ภูมิศักดิ์ พินแก้ว ชาย วัดสว่างอารมณ์ ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ สังคมศึกษา
นางสาว จันทิมา ฤชุมโนธรม หญิง วัดสว่างอารมณ์ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ ภาษาอังกฤษ
นาย วัชรินทร์ ใจยะสิทธิ์ ชาย บ้านปางส้าน ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ บริหารการศึกษา
นาง สมศรี บุญส่ง หญิง บ้านปางส้าน ครู ชำนาญการพิเศษ เกษตรศาสตร์
นางสาว ศิริลักษณ์ เทพสีหนู หญิง บ้านปางส้าน ครู ชำนาญการ การประถมศึกษา
นาง จันทร์ฉาย ขันทะสา หญิง บ้านปางส้าน ครู ชำนาญการพิเศษ พัฒนาชุมชน
นาย สมาน เกตุบาง ชาย บ้านปางส้าน ครู ชำนาญการพิเศษ คณิตศาสตร์
นาย บำบัตร ทิยานันท์ ชาย บ้านปางส้าน ครู ไม่มีวิทยฐานะ ดนตรี
นางสาว นงเยาว์ จันสอน หญิง บ้านปางส้าน ครู ไม่มีวิทยฐานะ อื่นๆ
นางสาว สุพัตรา วงษ์เมืองแก่น หญิง บ้านปางส้าน ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ การประถมศึกษา
นาย ยิ่งยง ไหวดี ชาย บ้านปางส้าน ครู ชำนาญการพิเศษ พลศึกษา
นาง ยุพิน วงษ์ถา หญิง บ้านปางส้าน ครู ชำนาญการพิเศษ สังคมศึกษา
นางสาว สุภาณี เจือจันทร์ หญิง บ้านปางส้าน ครู ไม่มีวิทยฐานะ ภาษาไทย
นาย สุพรรณ ยมลำภู ชาย บ้านปางส้าน ครู ชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์
นางสาว สุรีย์พร เกตุบาง หญิง บ้านปางส้าน ครู ไม่มีวิทยฐานะ การประถมศึกษา
นางสาว พัชรา ปงศรีชัย หญิง บ้านปางส้าน ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ ภาษาอังกฤษ
นางสาว แสงเดือน ศรีวิชัย หญิง บ้านปางส้าน ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ คณิตศาสตร์
นาง เรืองนันท์ ธุระ หญิง บ้านปางส้าน ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ ภาษาอังกฤษ
นางสาว สุวรรณี ตันคำ หญิง บ้านปางส้าน ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ สังคมศึกษา
นางสาว ปิยะฉัตร เบญจมาศ หญิง บ้านปางส้าน ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ อื่นๆ
นาย วิเชษ เย็นฉ่ำ ชาย ไทยรัฐวิทยา 61 (บ้านห้วยยะอุ) ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ ดนตรี
นางสาว ธัญรดา สุขอ่วม หญิง ไทยรัฐวิทยา 61 (บ้านห้วยยะอุ) ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ ภาษาไทย
นาง ฉวีวรรณ จักรแก้ว หญิง ไทยรัฐวิทยา 61 (บ้านห้วยยะอุ) ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ ปฐมวัย
นางสาว อรทัย สรรพค้า หญิง ไทยรัฐวิทยา 61 (บ้านห้วยยะอุ) ครู ชำนาญการ สังคมศึกษา
นางสาว เนตรชนก ฤกษ์หร่าย หญิง ไทยรัฐวิทยา 61 (บ้านห้วยยะอุ) ครู ชำนาญการ ภาษาอังกฤษ
นางสาว วาสนา สาเลิศ หญิง ไทยรัฐวิทยา 61 (บ้านห้วยยะอุ) ครู ชำนาญการพิเศษ บริหารการศึกษา
นางสาว ออมสิน คำภิระแปง หญิง ไทยรัฐวิทยา 61 (บ้านห้วยยะอุ) ครู ชำนาญการ การประถมศึกษา
นางสาว ดรัลพร วงศ์พุฒิ หญิง ไทยรัฐวิทยา 61 (บ้านห้วยยะอุ) ครู ชำนาญการ สังคมศึกษา
นางสาว กฤษณา เชียงแก้ว หญิง ไทยรัฐวิทยา 61 (บ้านห้วยยะอุ) ครู ชำนาญการ บริหารการศึกษา
นาย สิรวิชญ์ มุสิกวัต ชาย ไทยรัฐวิทยา 61 (บ้านห้วยยะอุ) ครู ไม่มีวิทยฐานะ ดนตรี
นาง พีรยา แก้วเคน หญิง ไทยรัฐวิทยา 61 (บ้านห้วยยะอุ) ครู ไม่มีวิทยฐานะ ปฐมวัย
นาย มานะ โตสมบัติ ชาย บ้านห้วยปลาหลด ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ บริหารการศึกษา
นาง ภณิตา เลิศธนาวงศา หญิง บ้านห้วยปลาหลด ครู ไม่มีวิทยฐานะ บริหารการศึกษา
นางสาว จตุพร ทองลาด หญิง บ้านห้วยปลาหลด ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ บริหารการศึกษา
นาย สมหมาย สืบสายจันทร์ ชาย บ้านห้วยปลาหลด นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ ไม่ใช่วุฒิครู
นาย พิชญะ กุสุมาลย์คีรี ชาย บ้านห้วยปลาหลด ครูพี่เลี้ยง ไม่มีวิทยฐานะ ปฐมวัย
นาย เอนก มีโม ชาย บ้านห้วยปลาหลด ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ วุฒิครูอื่น ๆ
นางสาว สุดา บ้านนาไพสิฐ หญิง บ้านห้วยปลาหลด ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ไม่มีวิทยฐานะ ปฐมวัย
นางสาว อำภา ทรงศรีพนา หญิง บ้านห้วยปลาหลด แม่บ้าน ไม่มีวิทยฐานะ ภาษาไทย
นาย จารึก แดงดี ชาย บ้านธงชัย ผู้อำนวยการโรงเรียน ไม่มีวิทยฐานะ บริหารการศึกษา
นาง รัตนา คุณาวงษ์ หญิง บ้านธงชัย ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ ปฐมวัย
นางสาว อัจฉมาภรณ์ สุนะ หญิง บ้านธงชัย ครู ไม่มีวิทยฐานะ การประถมศึกษา
นาย สุพัฒ โคตรทา ชาย บ้านธงชัย ครู ชำนาญการ การประถมศึกษา
นาย ภูวนาถ ไขสาร ชาย บ้านธงชัย ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ ภาษาอังกฤษ
นางสาว นพรัตน์ ใจวงษ์สี หญิง บ้านธงชัย ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ คณิตศาสตร์
นางสาว วิภาวัลย์ ไชยเจริญ หญิง บ้านธงชัย ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ การประถมศึกษา
นางสาว จิราวรรณ หอมขุนทศ หญิง บ้านธงชัย ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ ภาษาไทย
นางสาว ภัคณัฏฐ์ มหิทธิธนาศักดิ์ หญิง บ้านธงชัย ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ การประถมศึกษา
นาย อนุศักดิ์ พงษพิทักษ์คีรี ชาย บ้านธงชัย ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ พัฒนาชุมชน
นางสาว เจนจิรา มีมานะ หญิง บ้านธงชัย ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ ปฐมวัย
นาย พีรณัฐ เชียงแก้ว ชาย บ้านธงชัย ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ วุฒิครูอื่น ๆ
นางสาว ชนากานต์ สุภีกิจ หญิง บ้านธงชัย ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ รัฐประศาสนศาสตร์
นาย เชษฐ์ชัย จำปาศรี ชาย บ้านปูแป้ ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ บริหารการศึกษา
นางสาว จันทิมา ปิ่นสกุล หญิง บ้านปูแป้ ครู ไม่มีวิทยฐานะ การประถมศึกษา
นางสาว กฤษติยาภรณ์ บรรดาตั้ง หญิง บ้านปูแป้ ครู ชำนาญการ บริหารการศึกษา
นางสาว อาภัสภรณ์ กันศรีเวียง หญิง บ้านปูแป้ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ การประถมศึกษา
นาย วรรณชัย เหล่าทรัพย์ ชาย บ้านแม่ระมาดราษฎร์บำรุง ผู้อำนวยการโรงเรียน เชี่ยวชาญ บริหารการศึกษา
นางสาว จันทร์ฟอง ผลัดคำวงษ์ หญิง บ้านแม่ระมาดราษฎร์บำรุง ครู ชำนาญการพิเศษ การประถมศึกษา
นางสาว รัดเกล้า แก้วปัญญา หญิง บ้านแม่ระมาดราษฎร์บำรุง ครู ชำนาญการพิเศษ หลักสูตรและการสอน
นางสาว ขวัญใจ ใจอินถา หญิง บ้านแม่ระมาดราษฎร์บำรุง ครู ชำนาญการพิเศษ วัดผล/ประเมินผลการศึกษา
นางสาว พฤติลักษณ์ ฉันทานุสิทธิ์ หญิง บ้านแม่ระมาดราษฎร์บำรุง ครู ชำนาญการ คณิตศาสตร์
นาง นิฎตินาฎ จันทร์โท หญิง บ้านแม่ระมาดราษฎร์บำรุง ครู ชำนาญการ บริหารการศึกษา
นาง สุพรรณี แก้วปาเขียว หญิง บ้านแม่ระมาดราษฎร์บำรุง ครู ชำนาญการ การประถมศึกษา
นาง จุไรรัตน์ ปัญญารักษา หญิง บ้านแม่ระมาดราษฎร์บำรุง ครู ชำนาญการ ปฐมวัย
นางสาว ประภาวดี ก๋องมั่ง หญิง บ้านแม่ระมาดราษฎร์บำรุง ครู ไม่มีวิทยฐานะ เทคโนโลยีทางการศึกษา
นาง กันตพัฒน์ ก่อเกียรตินพกุล หญิง บ้านแม่ระมาดราษฎร์บำรุง ครู ชำนาญการพิเศษ ปฐมวัย
นาย ฤทธิกร บางทิพย์ ชาย บ้านแม่ระมาดราษฎร์บำรุง ครู ชำนาญการ พลศึกษา
นาย นวนพ ระมาศจาย ชาย บ้านแม่ระมาดราษฎร์บำรุง ครู ชำนาญการ คอมพิวเตอร์
นางสาว ปรารถนา สีไพร หญิง บ้านแม่ระมาดราษฎร์บำรุง ครู ไม่มีวิทยฐานะ ภาษาไทย
นาง ดวงตา กล่ำใจ หญิง บ้านแม่ระมาดราษฎร์บำรุง ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ ปฐมวัย
นางสาว สุธิศา ทองสี หญิง บ้านแม่ระมาดราษฎร์บำรุง ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ ปฐมวัย
นาง รุจิรา วิลาสวัฒนา หญิง บ้านแม่ระมาดราษฎร์บำรุง ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ คหกรรมศาสตร์
นาย กฤตนัน โคตรประทุม ชาย บ้านแม่ระมาดราษฎร์บำรุง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล ไม่มีวิทยฐานะ ไม่ใช่วุฒิครู
นาย สมนึก ผลัดคำวงษ์ ชาย บ้านแม่ระมาดราษฎร์บำรุง นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ อื่นๆ
นางสาว วชิราภรณ์ สืบพงศ์ตระกูล หญิง บ้านแม่ระมาดราษฎร์บำรุง ครู ชำนาญการพิเศษ หลักสูตรและการสอน
นาย นายไพโรจน์ ยอดคีรี ชาย บ้านแม่ระมาดราษฎร์บำรุง ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ คณิตศาสตร์
นางสาว นางสาวปิยะพร เสือคำ หญิง บ้านแม่ระมาดราษฎร์บำรุง ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ไม่มีวิทยฐานะ วิทยาศาสตร์
นาง สมศิริ แก้วทอง หญิง บ้านแม่ระมาดราษฎร์บำรุง ครู ชำนาญการพิเศษ บริหารการศึกษา
นางสาว พรพรรณ สืบตัน หญิง บ้านแม่ระมาดราษฎร์บำรุง ครู ชำนาญการพิเศษ การประถมศึกษา
นางสาว สุภาวรรณ คำระมาด หญิง บ้านแม่ระมาดราษฎร์บำรุง ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ คณิตศาสตร์
นาง ทับทิม บางทิพย์ หญิง บ้านแม่ระมาดราษฎร์บำรุง ครู ชำนาญการ การประถมศึกษา
นางสาว รุ่งนภา ก้อนแก้ว หญิง บ้านห้วยนกแล ครู ไม่มีวิทยฐานะ สังคมศึกษา
นาง ดวงดาว สิงหาทา หญิง บ้านห้วยนกแล ครู ชำนาญการพิเศษ บริหารการศึกษา
นาง นิตยา อินหว่าง หญิง บ้านห้วยนกแล ครู ชำนาญการพิเศษ สังคมศึกษา
นาง จีรวรรณ ใจงาม หญิง บ้านห้วยนกแล ครู ชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์
นาง บุญฑริกา สิทธิเดช หญิง บ้านห้วยนกแล ครู ชำนาญการ วุฒิครูอื่น ๆ
นาง ปิยะนุช พูลลาภ หญิง บ้านห้วยนกแล ครู ชำนาญการ ปฐมวัย
นาง เสาวนีย์ ศรีพิทักษ์ หญิง บ้านห้วยนกแล ครู ชำนาญการ ภาษาอังกฤษ
นาง อุบล ปิ่นปัก หญิง บ้านห้วยนกแล ครู ชำนาญการ การประถมศึกษา
นาง อินทิรา ยศหล้า หญิง บ้านต้นผึ้ง ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ บริหารการศึกษา
นางสาว ขวัญชนก ฝาเรือนดี หญิง บ้านต้นผึ้ง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ ปฐมวัย
นาย ดิเรก ก่ำใจ ชาย บ้านต้นผึ้ง ครู ชำนาญการ บริหารการศึกษา
นาง อัญชลี เครือรอด หญิง บ้านต้นผึ้ง ครู ชำนาญการ การประถมศึกษา
นาง สมสกุล ก๋องมั่ง หญิง บ้านต้นผึ้ง ครู ชำนาญการ การประถมศึกษา
นาง เสาวนีย์ สัตยะคำ หญิง บ้านต้นผึ้ง ครู ชำนาญการ การประถมศึกษา
นาง อรพิน จันทร์เทพ หญิง บ้านต้นผึ้ง ครู ไม่มีวิทยฐานะ วิทยาศาสตร์
นาย กิติพงษ์ คำฟู ชาย บ้านต้นผึ้ง ครู ชำนาญการ บริหารการศึกษา
นางสาว สุชาดา จันทวงศ์ หญิง บ้านต้นผึ้ง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ ภาษาอังกฤษ
นางสาว ปีตินันท์ วงศ์บัณฑิต หญิง บ้านต้นผึ้ง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ ภาษาอังกฤษ
นาง ภัคจิรา แก้วอินปวน หญิง บ้านต้นผึ้ง ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ เทคโนโลยีการจัดการระบบสารสนเทศ
นาย วีระเดช ใจทา ชาย บ้านต้นผึ้ง นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ อื่นๆ
นาย โอภาส ภูวนาทโยธิน ชาย บ้านป่าไร่ ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ บริหารการศึกษา
นาย โอภาส ภูวนาทโยธิน ชาย บ้านป่าไร่ ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ บริหารการศึกษา
นางสาว ทิพาพรรณ ต๊ะสุ หญิง บ้านป่าไร่ ครู ไม่มีวิทยฐานะ ปฐมวัย
นาย ประภาส จารุเศรณี ชาย บ้านป่าไร่ ครู ชำนาญการ เกษตรศาสตร์
นาง ทองเจือ อุ่นหล้า หญิง บ้านป่าไร่ ครู ไม่มีวิทยฐานะ การประถมศึกษา
นาย ประมาณ กุนเกียว ชาย บ้านป่าไร่ ครู ชำนาญการ พลศึกษา
นางสาว เนตรนิภา ปัญญานันท์ หญิง บ้านป่าไร่ ครู ไม่มีวิทยฐานะ
นาย อำนาจ เรือนใจ ชาย บ้านป่าไร่ ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ พลศึกษา
นาย อนุสรณ์ สุริเมือง ชาย บ้านป่าไร่ นักจัดการงานทั่วไป ไม่มีวิทยฐานะ อื่นๆ
นาย อลงกรณ์ ถาแก้ว ชาย บ้านแม่ระมาดน้อย ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ บริหารการศึกษา
นาง กันยา ราชสว่าง หญิง บ้านแม่ระมาดน้อย ครู ชำนาญการ บริหารการศึกษา
นาง เบญจรัตน์ ก๋าวงษ์ หญิง บ้านแม่ระมาดน้อย ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ ปฐมวัย
นาย สมศักดิ์ ทาหว่างกัน ชาย บ้านแม่ระมาดน้อย ครู ชำนาญการพิเศษ การประถมศึกษา
นาง ศิริวรรณ ทาหว่างกัน หญิง บ้านแม่ระมาดน้อย ครู ชำนาญการพิเศษ บริหารการศึกษา
นาย สมบัติ บุญณรงค์ ชาย บ้านแม่ระมาดน้อย ครู ชำนาญการ การประถมศึกษา
นาง อรุชา ม่วงไหมทอง หญิง บ้านแม่ระมาดน้อย ครู ชำนาญการพิเศษ การประถมศึกษา
นางสาว ผกาวดี ทำลี้ หญิง บ้านแม่ระมาดน้อย ครู ชำนาญการ ภาษาไทย
นาย มานะ ทิพย์จรรยา ชาย บ้านแม่ระมาดน้อย ครู ไม่มีวิทยฐานะ วุฒิครูอื่น ๆ
นาง สุวิมล สวยศิลป์ หญิง บ้านแม่ระมาดน้อย ครู ไม่มีวิทยฐานะ การประถมศึกษา
นาง อัมพร สันตะวัน หญิง บ้านแม่ระมาดน้อย ครู ชำนาญการ บริหารการศึกษา
นาย ประดิษฐ์ สุนันต๊ะ ชาย บ้านแม่ระมาดน้อย ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ คณิตศาสตร์
นางสาว สุภาภรณ์ ทองสี หญิง บ้านแม่ระมาดน้อย ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ อื่นๆ
นาย ทรงวุฒิ ประกาย ชาย บ้านแม่ระมาดน้อย ครู ชำนาญการ คณิตศาสตร์
นาย กิตติพงษ์ ใจดี ชาย บ้านแม่ระมาดน้อย ครู ไม่มีวิทยฐานะ พลศึกษา
นาย ผจญ ก่ำทา ชาย บ้านแม่ระมาดน้อย ครู ไม่มีวิทยฐานะ อุตสาหกรรมศิลป์
ว่าที่ร้อยตรี เกริกชัย ปัญญาวัน ชาย บ้านแม่ระมาดน้อย ครู ไม่มีวิทยฐานะ สังคมศึกษา
นาย บุญนำ ตุ่นเฟือย ชาย บ้านแม่ระมาดน้อย ครู ไม่มีวิทยฐานะ การประถมศึกษา
นาง พิมจันทร์ กองสี หญิง บ้านแม่ระมาดน้อย ครู ชำนาญการ บริหารการศึกษา
นาง เอมิกา โตฉ่ำ หญิง บ้านแม่ระมาดน้อย ครู ชำนาญการพิเศษ บริหารการศึกษา
นาง สุทิศา อินปิก หญิง บ้านแม่ระมาดน้อย ครู ชำนาญการ บริหารการศึกษา
นาง รัตนา ขัดสีสกุล หญิง บ้านแม่ระมาดน้อย ครู ไม่มีวิทยฐานะ บริหารการศึกษา
นางสาว พิชญาภัค จันตา หญิง บ้านแม่ระมาดน้อย ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ ภาษาไทย
นางสาว ปาลิตา ประจวบจำเริญ หญิง บ้านแม่ระมาดน้อย ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ ปฐมวัย
นาย วรุจน์ จันแก้วปง ชาย บ้านแม่ระมาดน้อย ครู ไม่มีวิทยฐานะ ดนตรี
นาย สรยุทธ ผาแสนเถิน ชาย บ้านแม่ระมาดน้อย ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ วิทยาศาสตร์
นางสาว ลลิตา ปิกคำ หญิง บ้านแม่ระมาดน้อย ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ วิทยาศาสตร์
นาย จักรกฤษณ์ กัลยาณมิตร ชาย บ้านแม่ระมาดน้อย ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ จิตวิทยา
นางสาว ชลธิชา เสาร์แก้วคำ หญิง บ้านแม่ระมาดน้อย ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ รัฐประศาสนศาสตร์
นาย ทวี หมูธิ ชาย บ้านแม่ระมาดน้อย นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ ไม่ใช่วุฒิครู
นาย ด้วง ต๊ะสา ชาย บ้านแม่ระมาดน้อย นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ อื่นๆ
นาย ณัฐพล ทองดีนอก ชาย บ้านจกปก ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ บริหารการศึกษา
นาง สีนวล เสมกันทา หญิง บ้านจกปก ครู ชำนาญการพิเศษ การแนะแนว
นางสาว ฐานิภา นาควรรณ หญิง บ้านจกปก ครู ชำนาญการ สังคมศึกษา
นาง จินตนา เดชชนะรัตน์ หญิง บ้านจกปก ครู ชำนาญการพิเศษ การประถมศึกษา
นาง วลินดา แซ่เดี่ยว หญิง บ้านจกปก ครู ไม่มีวิทยฐานะ บริหารการศึกษา
นางสาว รัชนีวรรณ ดิวงษ์ หญิง บ้านจกปก ครู ชำนาญการ ปฐมวัย
นาง สมบูรณ์ ภูยางตูม หญิง บ้านพะละ ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ บริหารการศึกษา
นางสาว รำพัน กระบองแก้ว หญิง บ้านพะละ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ ปฐมวัย
นาย ประสุทธิ์ พรมมาศรี ชาย บ้านพะละ ครู ชำนาญการ การประถมศึกษา
นาย วรวิทย์ ตาสาย ชาย บ้านพะละ ครู ไม่มีวิทยฐานะ คอมพิวเตอร์
นางสาว แสงเดือน ศรีวิใจลำพันธ์ หญิง บ้านพะละ ครู ไม่มีวิทยฐานะ การประถมศึกษา
นางสาว สุภาวดี วันสนุก หญิง บ้านพะละ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ ภาษาอังกฤษ
ดร. เกษม บูลย์ประมุข ชาย ชุมชนบ้านแม่จะเราบ้านทุ่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ สังคมศึกษา
นาย พงษ์จันทร์ ใจผัดคำ ชาย ชุมชนบ้านแม่จะเราบ้านทุ่ง นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ อื่นๆ
นาย องอาจ ยาวิใจ ชาย ชุมชนบ้านแม่จะเราบ้านทุ่ง นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ อื่นๆ
นาย นุดนัย อ้นอำไพ ชาย ชุมชนบ้านแม่จะเราบ้านทุ่ง ครู ไม่มีวิทยฐานะ บริหารการศึกษา
นางสาว สุลาวัล มูลแต๋น หญิง ชุมชนบ้านแม่จะเราบ้านทุ่ง ครู ไม่มีวิทยฐานะ บริหารการศึกษา
นางสาว นงค์เยาว์ เกิดพงษ์ หญิง ชุมชนบ้านแม่จะเราบ้านทุ่ง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ ภาษาอังกฤษ
นาง สมหมาย งามสมิทธิ์ หญิง ชุมชนบ้านแม่จะเราบ้านทุ่ง ครู ชำนาญการ เกษตรศาสตร์
นางสาว แจ่มศรี องค์การ หญิง ชุมชนบ้านแม่จะเราบ้านทุ่ง ครู ชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์
นางสาว สายใจ เอี้ยงหมี หญิง ชุมชนบ้านแม่จะเราบ้านทุ่ง ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ รัฐประศาสนศาสตร์
นาง ลาวัลย์ ทรงอารมณ์ หญิง ชุมชนบ้านแม่จะเราบ้านทุ่ง ครู ชำนาญการพิเศษ สังคมศึกษา
นาย ชูชีพ บึกหาญ ชาย ชุมชนบ้านแม่จะเราบ้านทุ่ง ครู ชำนาญการ พลศึกษา
นาง นิลุบล เมิดไธสง หญิง ชุมชนบ้านแม่จะเราบ้านทุ่ง ครู ชำนาญการ วิทยาศาสตร์
นาง ประไพ สีใจ หญิง ชุมชนบ้านแม่จะเราบ้านทุ่ง ครู ชำนาญการ หลักสูตรและการสอน
นาย อังคาร เบ้านี ชาย บ้านแม่จะเราสองแคว ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ดนตรี
นาง มาลา พึ่งอ่อน หญิง บ้านแม่จะเราสองแคว ครู ชำนาญการ สังคมศึกษา
นาง สายสวาท อุปการะ หญิง บ้านแม่จะเราสองแคว ครู ชำนาญการ คหกรรมศาสตร์
นาง ธนาภา ชมภูธัญ หญิง บ้านแม่จะเราสองแคว ครู ชำนาญการพิเศษ สังคมศึกษา
นาง สังวาลย์ เตี๋ยอนุกูล หญิง บ้านแม่จะเราสองแคว ครู ชำนาญการพิเศษ การประถมศึกษา
นาง นราภรณ์ จันปาลี หญิง บ้านแม่จะเราสองแคว ครู ชำนาญการ ภาษาไทย
นาง พรรณนิภา ดวงสุภา หญิง บ้านแม่จะเราสองแคว ครู ชำนาญการ สังคมศึกษา
นางสาว พัสตราภรณ์ ปินทะบง หญิง บ้านแม่จะเราสองแคว ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ บริหารการศึกษา
นางสาว สรวีย์ โพธิ์แก้วธีรกุล หญิง บ้านแม่จะเราสองแคว ครู ไม่มีวิทยฐานะ ปฐมวัย
นาง อำพร สมบูรณ์ หญิง บ้านแม่จะเราสองแคว รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ บริหารการศึกษา
นางสาว สุวรรณี กมลปราณี หญิง บ้านแม่จะเราสองแคว ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ คอมพิวเตอร์
นางสาว พรรณปพร แสงใจ หญิง บ้านแม่จะเราสองแคว ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ พลศึกษา
นางสาว สุฑารัตน์ คำพันธ์ หญิง บ้านแม่จะเราสองแคว ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ ภาษาอังกฤษ
นาง ดวงพร พุกมาก หญิง บ้านแม่จะเราสองแคว ครู ชำนาญการ ปฐมวัย
นาย พงษ์ศักดิ์ ดวงสุภา ชาย บ้านแม่จะเราสองแคว ครู ชำนาญการ คณิตศาสตร์
นาง วิริศรา บูลย์ประมุข หญิง บ้านแม่จะเราสองแคว ครู ชำนาญการพิเศษ วิทยาศาสตร์
นาง ชฎารัตน์ เวียงดาว หญิง บ้านแม่จะเราสองแคว ครู ชำนาญการพิเศษ การประถมศึกษา
นาง ศรีจันทร์ หล้าสุภา หญิง บ้านแม่จะเราสองแคว ครู ชำนาญการ การประถมศึกษา
นาย ชนะพงษ์ คงบำรุง ชาย บ้านห้วยบง ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ บริหารการศึกษา
นางสาว ชมเดือน แก้วปัญญา หญิง บ้านห้วยบง ครู ชำนาญการ พลศึกษา
นางสาว จรรยา ก๋าวงษ์ หญิง บ้านห้วยบง ครู ชำนาญการ ปฐมวัย
นาง น้ำอ้อย ใหม่กัน หญิง บ้านห้วยบง ครู ชำนาญการ การประถมศึกษา
นาง พรจิตร ตาวงษ์ หญิง บ้านห้วยบง ครู ชำนาญการ บริหารการศึกษา
นางสาว ปาริฉัตร พลูน้อย หญิง บ้านห้วยบง ครู ชำนาญการพิเศษ คหกรรมศาสตร์
นาง พรนภา พรสุวรรณ หญิง บ้านห้วยบง ครู ชำนาญการ ภาษาอังกฤษ
นาย สมชาย บุญสม ชาย บ้านห้วยบง ครู ชำนาญการพิเศษ อุตสาหกรรมศิลป์
นางสาว รัตนา เจริญกุล หญิง บ้านห้วยบง ครู ไม่มีวิทยฐานะ การประถมศึกษา
นาย วุฒิชาติ มาตย์นอก ชาย บ้านห้วยบง ครู ไม่มีวิทยฐานะ คอมพิวเตอร์
นาย ผดุง ภักดี ชาย บ้านห้วยบง ครู ชำนาญการ วิทยาศาสตร์
นาง เฟื่องพัฒน์ ภักดี หญิง บ้านห้วยบง ครู ชำนาญการ ภาษาไทย
นาย โชติ กะนะ ชาย บ้านห้วยบง ครู ชำนาญการ ศิลปะ
นาย สุกิจ ราชอุปนันท์ ชาย บ้านห้วยบง ครู ชำนาญการพิเศษ บริหารการศึกษา
นางสาว อรุณศรี อ้ายมาศน้อย หญิง บ้านห้วยบง ครู ชำนาญการ บริหารการศึกษา
นาย ศุภวิชญ์ ปัญญาคม ชาย บ้านทุ่งมะขามป้อม ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ บริหารการศึกษา
นาง อัญมณี ถิ่นจอม หญิง บ้านทุ่งมะขามป้อม ครู ชำนาญการพิเศษ การประถมศึกษา
นาย วิญญุ ถิ่นจอม ชาย บ้านทุ่งมะขามป้อม ครู ชำนาญการ อุตสาหกรรมศิลป์
นาง คุณัญญา จำนงค์รัตน์ หญิง บ้านทุ่งมะขามป้อม ครู ไม่มีวิทยฐานะ ประวัติศาสตร์
นาง ธัญชนก พูนยศ หญิง บ้านทุ่งมะขามป้อม ครู ชำนาญการ บริหารการศึกษา
นางสาว เฟื่องฟ้า ฟุ้งเฟื่อง หญิง บ้านทุ่งมะขามป้อม ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ การประถมศึกษา
นางสาว ศรีไพร จันทร์ฟู หญิง บ้านทุ่งมะขามป้อม ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ ปฐมวัย
นางสาว อาฬสา แสนทา หญิง บ้านทุ่งมะขามป้อม ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ ภาษาอังกฤษ
นาย อภิสิทธิ์ แหลมทอง ชาย บ้านทุ่งมะขามป้อม ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ ภาษาอังกฤษ
นาย ลำพัน บูลย์ประมุข ชาย บ้านทุ่งมะขามป้อม ช่างไฟฟ้า ไม่มีวิทยฐานะ ไม่ใช่วุฒิครู
นาย สมเจตต์ ครุฑปาน ชาย บ้านสันป่าไร่ ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ การประถมศึกษา
นาง รัชฎาภรณ์ ก๋าวงษ์ หญิง บ้านสันป่าไร่ ครู ชำนาญการ อุตสาหกรรมศิลป์
นาย พิทักษ์ ฉิมสุด ชาย บ้านสันป่าไร่ ครู ชำนาญการพิเศษ บริหารการศึกษา
นาง พวงเพชร ฉิมสุด หญิง บ้านสันป่าไร่ ครู ชำนาญการพิเศษ บริหารการศึกษา
นางสาว ปรัชญา เสมา หญิง บ้านสันป่าไร่ ครู ชำนาญการ วิทยาศาสตร์
นาง พัชรินทร์ภรณ์ บุญเชิด หญิง บ้านสันป่าไร่ ครู ไม่มีวิทยฐานะ ปฐมวัย
นาง เวทิกา บูลย์ประมุข หญิง บ้านสันป่าไร่ ครู ไม่มีวิทยฐานะ บริหารการศึกษา
นาง นิศากร นวลแจ่ม หญิง บ้านสันป่าไร่ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ พลศึกษา
นาย ทวีศักดิ์ ยาวิใจ ชาย บ้านสันป่าไร่ อื่นๆ ไม่มีวิทยฐานะ อื่นๆ
นาง ปัณฑารีย์ พรมวงษ์ป้อ หญิง บ้านสันป่าไร่ ครู ไม่มีวิทยฐานะ การประถมศึกษา
นาง ธัชฎาภรณ์ วิชาดี หญิง บ้านสันป่าไร่ ครู ชำนาญการ การประถมศึกษา
นางสาว เนตรนภา กัลยาณมิตร หญิง บ้านสันป่าไร่ ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ วุฒิครูอื่น ๆ
นางสาว สาวิตรี สิงห์คราม หญิง บ้านสันป่าไร่ ครู ชำนาญการ ภาษาอังกฤษ
นางสาว ปัณฑารีย์ บึกหาญ หญิง บ้านสันป่าไร่ ครู ไม่มีวิทยฐานะ บริหารการศึกษา
นางสาว พรรณิดา เอกา หญิง บ้านสันป่าไร่ ครู ไม่มีวิทยฐานะ หลักสูตรและการสอน
นาย วรรักข์ พูนขวัญ ชาย บ้านสันป่าไร่ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ บริหารการศึกษา
นางสาว กัณต์ปพัชญ์ วิพันธุ์เงิน หญิง บ้านสันป่าไร่ ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ไม่มีวิทยฐานะ เกษตรศาสตร์
นาย ธนวัฒน์ จักษุ ชาย บ้านวังผา ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ บริหารการศึกษา
นางสาว จีรณา คำหล่อ หญิง บ้านวังผา ครู ไม่มีวิทยฐานะ ปฐมวัย
นางสาว คนึงนิตย์ กาวี หญิง บ้านวังผา ครู ไม่มีวิทยฐานะ บริหารการศึกษา
นาง ปวรรัตน์ ทะวงศ์ หญิง บ้านวังผา ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ
นาง รวิภัทร ราชอุปนันท์ หญิง บ้านวังผา ครู ชำนาญการ สุขศึกษา
นาง เทพอัปสร ธงชัย หญิง บ้านวังผา ครู ชำนาญการ การประถมศึกษา
นาง ณัชชา แย้มมูล หญิง บ้านวังผา ครู ชำนาญการ การประถมศึกษา
นาง พรรณา เสมา หญิง บ้านวังผา ครู ชำนาญการ คอมพิวเตอร์
นาย คเชนทร์ ธงชัย ชาย บ้านวังผา ครู ชำนาญการ บริหารการศึกษา
นาย วสันต์ รอตเอี่ยม ชาย บ้านวังผา ครู ชำนาญการ เกษตรศาสตร์
นาย เกรียงศักดิ์ ลำจะเรา ชาย บ้านวังผา ครู ไม่มีวิทยฐานะ วิทยาศาสตร์
นางสาว อุสา ชูพันธุ์ หญิง บ้านวังผา ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ สังคมศึกษา
นาย อาริยวัช มาลี ชาย บ้านขุนห้วยนกแล ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ บริหารการศึกษา
นางสาว สุชาดา ลอบุญ หญิง บ้านขุนห้วยนกแล ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ ปฐมวัย
นางสาว บุญชอบ เอี่ยมสืบทับ หญิง บ้านขุนห้วยนกแล ครู ชำนาญการ การประถมศึกษา
นางสาว อัจฉริยา บุญยืน หญิง บ้านขุนห้วยนกแล ครู ไม่มีวิทยฐานะ คอมพิวเตอร์
นาง รุ้ง นอนา หญิง บ้านขุนห้วยนกแล ครู ชำนาญการ บริหารการศึกษา
นางสาว ชนิษฎา เอี้ยงหมี หญิง บ้านขุนห้วยนกแล ครู ชำนาญการ บริหารการศึกษา
นาย สิรภพ ดอนไชย ชาย บ้านขุนห้วยนกแล ครู ไม่มีวิทยฐานะ บริหารการศึกษา
นางสาว วราพร ละไมสกุล หญิง บ้านขุนห้วยนกแล ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ ปฐมวัย
นางสาว นันท์นภัส สุริเมือง หญิง บ้านขุนห้วยนกแล ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ ภาษาอังกฤษ
นาย ปาณชัย หล้าอุป ชาย บ้านขุนห้วยนกแล ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ ไม่ใช่วุฒิครู
นาย ณรงค์ฤทธิ์ ตุ้ยทัง ชาย บ้านขุนห้วยนกแล นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ อื่นๆ
นาย สมเจตน์ พึ่งอ่อน ชาย บ้านขะเนจื้อ ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ บริหารการศึกษา
นาย อาทิตย์ เทพบำรุง ชาย บ้านขะเนจื้อ ครู ไม่มีวิทยฐานะ คอมพิวเตอร์
นาง ชลธิรา แก่นจันทร์ หญิง บ้านขะเนจื้อ ครู ไม่มีวิทยฐานะ การประถมศึกษา
นาง พิมลพรรณ พรมขาว หญิง บ้านขะเนจื้อ ครู ไม่มีวิทยฐานะ การประถมศึกษา
นาย ประธาน เทพคำอ้าย ชาย บ้านขะเนจื้อ ครู ชำนาญการ อุตสาหกรรมศิลป์
นางสาว เพ็ญนภา สมัครสมาน หญิง บ้านขะเนจื้อ ครู ชำนาญการ บริหารการศึกษา
นางสาว นภสร อุดปิน หญิง บ้านขะเนจื้อ ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ ปฐมวัย
นาง สุรางค์รัศ คงบำรุง หญิง บ้านขะเนจื้อ ครู ชำนาญการพิเศษ ภาษาไทย
นางสาว สายใจ มีสวนทอง หญิง บ้านขะเนจื้อ ครู ชำนาญการ บริหารการศึกษา
นาง พิไลวรรณ ศรีจริยา หญิง บ้านขะเนจื้อ ครู ชำนาญการ บริหารการศึกษา
นาง สุภิญญา เทียนสิรกุล หญิง บ้านขะเนจื้อ ครู ชำนาญการ การประถมศึกษา
นาย ประสิทธิ์ เขียวแก้ว ชาย บ้านขะเนจื้อ ครู ชำนาญการ บริหารการศึกษา
นางสาว กันยา ผัดนุ่น หญิง บ้านขะเนจื้อ ครู ชำนาญการ บริหารการศึกษา
นางสาว นิลวรรณ จันธิดา หญิง บ้านขะเนจื้อ ครู ไม่มีวิทยฐานะ ปฐมวัย
นางสาว สาลินี ขวัญข้าวบริบูรณ์ หญิง บ้านขะเนจื้อ ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ การจัดการทั่วไป
นาง ณิชากานต์ ชุมภูเทพ หญิง บ้านขะเนจื้อ ครู ไม่มีวิทยฐานะ คณิตศาสตร์
นางสาว รภัสสรณ์ ใจหาญ หญิง บ้านขะเนจื้อ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ การประถมศึกษา
นาง สุรารักษ์ กฤษณาบรรพต หญิง บ้านขะเนจื้อ ครู ชำนาญการ คณิตศาสตร์
นาย มานพศักดิ์ เป็งคำ ชาย บ้านขะเนจื้อ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ สังคมศึกษา
นาย วัฒนา มาลัย ชาย บ้านขะเนจื้อ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ ดนตรี
นางสาว ปริมาส จันธิดา หญิง บ้านขะเนจื้อ ครู ไม่มีวิทยฐานะ ภาษาอังกฤษ
นางสาว ศุภรดา พึ่งพานิช หญิง บ้านขะเนจื้อ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ การประถมศึกษา
นาย อานนท์ ศรีบุตร ชาย บ้านขะเนจื้อ ครู ไม่มีวิทยฐานะ การประถมศึกษา
นาย ภานุพงษ์ คำขาม ชาย บ้านขะเนจื้อ ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ รัฐประศาสนศาสตร์
นางสาว ปานฤทัย จันทร์อ้าย หญิง บ้านขะเนจื้อ ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ วิทยาศาสตร์
นาย อานุภาพ สมัครสมาน ชาย บ้านขะเนจื้อ ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ ไม่ใช่วุฒิครู
นางสาว พัชรินทร์ คีรีรักษา หญิง บ้านขะเนจื้อ ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ ปฐมวัย
นางสาว วันเพ็ญ มีชัยอาชา หญิง บ้านขะเนจื้อ ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ ไม่ใช่วุฒิครู
นาง สมพิศ วงษ์อำนาจ หญิง กลาโหมราชเสนา ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ บริหารการศึกษา
นางสาว นางสาวภูษณิศา ทาปัญญา หญิง กลาโหมราชเสนา ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ ภาษาไทย
นาง ชนิกา มหานาม หญิง กลาโหมราชเสนา ครู ชำนาญการพิเศษ การประถมศึกษา
นางสาว มุกดา อินต๊ะยศ หญิง กลาโหมราชเสนา ครู ชำนาญการ
นางสาว จินดา จานะศักดิ์ หญิง กลาโหมราชเสนา ครู ชำนาญการ วิทยาศาสตร์
นางสาว สิริลักษณ์ จันตา หญิง กลาโหมราชเสนา ครู ชำนาญการ การประถมศึกษา
นาย องอาจ สีใจ ชาย บ้านป่าไร่เหนือ ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ บริหารการศึกษา
นาย ลือชัย ดอยไพรสณฑ์ ชาย บ้านป่าไร่เหนือ ครู ชำนาญการ บริหารการศึกษา
นางสาว สุวัจพร เชโตะ หญิง บ้านป่าไร่เหนือ ครู ไม่มีวิทยฐานะ ปฐมวัย
นางสาว รพีพร อ้นอำไพ หญิง บ้านป่าไร่เหนือ ครู ไม่มีวิทยฐานะ การประถมศึกษา
นาย พุดชงค์ รอบุญ ชาย บ้านป่าไร่เหนือ ครู ชำนาญการ พลศึกษา
นางสาว สุพร คติฌานัง หญิง บ้านป่าไร่เหนือ ครู ชำนาญการ ภาษาไทย
นาย บุญเลิศ งามสมิทธิ์ ชาย บ้านป่าไร่เหนือ ครู ชำนาญการ บริหารการศึกษา
นาย เกียรติศักดิ์ ก้องคีรี ชาย บ้านป่าไร่เหนือ ครู ชำนาญการ พลศึกษา
นางสาว นิตยา กาวารีย์ หญิง บ้านป่าไร่เหนือ ครู ไม่มีวิทยฐานะ ภาษาอังกฤษ
นาย ศุภวิชญ์ ปลูกปัญญาดี ชาย บ้านป่าไร่เหนือ ครู ชำนาญการ บริหารการศึกษา
นาง มารีย์ ดารดาษพฤกษา หญิง บ้านสามหมื่น ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ การประถมศึกษา
นาย สมพิศ แจ้งเพิ่ม ชาย บ้านสามหมื่น ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ การประถมศึกษา
นางสาว เยาวภา ดวงคำวัน หญิง บ้านสามหมื่น ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ การจัดการทั่วไป
นางสาว วิกานดา ธารพนา หญิง บ้านสามหมื่น ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ
นางสาว สุรีพร แสนเกษตรกร หญิง บ้านสามหมื่น ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ
นางสาว รินมณี แขไขเพ็ญพักตร์ หญิง บ้านสามหมื่น ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ
นางสาว ขวัญฤดี คีรีประไพ หญิง บ้านสามหมื่น ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ
นาย วรวุฒิ อยู่มา ชาย บ้านสามหมื่น ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ คอมพิวเตอร์
นาย กำธร สงวนสุข ชาย บ้านสามหมื่น ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ สังคมศึกษา
นาย ประสิทธิชัย ริยะขัน ชาย บ้านสามหมื่น ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ วิทยาศาสตร์
นาย บุญส่ง ปราถนาธรรมกุล ชาย บ้านห้วยโป่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ บริหารการศึกษา
นางสาว ณฐาภัทร ศรีพร หญิง บ้านห้วยโป่ง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ ปฐมวัย
นาง จินดา มีบุญ หญิง บ้านห้วยโป่ง ครู ไม่มีวิทยฐานะ การประถมศึกษา
นางสาว ปุญชรัศมิ์ งามนอก หญิง บ้านห้วยโป่ง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ ภาษาไทย
นางสาว มินตรา มีเฟีย หญิง บ้านห้วยโป่ง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ ภาษาอังกฤษ
นาย อาทิตย์ ถวิลชาวดอย ชาย บ้านห้วยโป่ง ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ คณิตศาสตร์
นาย ต่อศักดิ์ ต๋าตา ชาย บ้านห้วยโป่ง ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ วิทยาศาสตร์
นาย สุรจิตร เก๊าคำ ชาย บ้านห้วยโป่ง ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ อื่นๆ
นาย นพกร คงวุฒิกานน ชาย บ้านห้วยโป่ง นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ อื่นๆ
นาย อนุศักดิ์ เครืออยู่ ชาย บ้านน้ำหอม ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ บริหารการศึกษา
นางสาว ประภานนท์ รัตนวงษา หญิง บ้านน้ำหอม ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ ปฐมวัย
นาง ศนิวาร ชมบุญ หญิง บ้านน้ำหอม ครู ไม่มีวิทยฐานะ การประถมศึกษา
นาย อำนาจ ฟักเฟื่อง ชาย บ้านน้ำหอม ครู ไม่มีวิทยฐานะ พลศึกษา
นาง ศิริรัตน์ ชาญศาสตร์ หญิง บ้านน้ำหอม ครู ชำนาญการ วิทยาศาสตร์
นาย วุฒิชัย ชาญธัญการ ชาย บ้านน้ำหอม ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ เทคโนโลยีทางการศึกษา
นางสาว พิชยา ไทยแท้ หญิง บ้านน้ำหอม ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ ภาษาไทย
นาง สมศรี กล่ำเชย หญิง บ้านน้ำหอม ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ การประถมศึกษา
นาย ณรงค์ศักดิ์ ทองเพ็ชร ชาย บ้านน้ำหอม ครู ไม่มีวิทยฐานะ รัฐประศาสนศาสตร์
นางสาว สุวิชา กูลดี หญิง บ้านน้ำหอม ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ ภาษาอังกฤษ
นาย สมศักดิ์ โชติอมรธรรม ชาย บ้านน้ำหอม ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ คอมพิวเตอร์
นาย ไพฑูรย์ ฉัตรชมภู ชาย บ้านน้ำหอม ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ อื่นๆ
นาย สุรชัย มาลารัตน์ ชาย บ้านน้ำหอม ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ อื่นๆ
นาย ทรงสิทธิ บริหารพานิช ชาย บ้านน้ำหอม นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ ปฐมวัย
นาย สมฤกษ์ ทิมขาว ชาย บ้านขุนห้วยแม่ท้อ ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
นาย สุรศักดิ์ งามสุวรรณวงษ์ ชาย บ้านขุนห้วยแม่ท้อ ครู ไม่มีวิทยฐานะ ปฐมวัย
นางสาว ปัณฑิตา พลจร หญิง บ้านขุนห้วยแม่ท้อ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ ปฐมวัย
นางสาว กัญญาภัค จันทน์หอม หญิง บ้านขุนห้วยแม่ท้อ ครู ไม่มีวิทยฐานะ การประถมศึกษา
นาย ณฐวรรฏ เพียงสุวรรณ์ ชาย บ้านขุนห้วยแม่ท้อ ครู ไม่มีวิทยฐานะ บริหารการศึกษา
นางสาว กัลภิรมย์ ก่ำแก้ว หญิง บ้านขุนห้วยแม่ท้อ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ การประถมศึกษา
นาง พจนา เกียรติธีรีกุล หญิง บ้านขุนห้วยแม่ท้อ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ การประถมศึกษา
นาย ฐาปกรณ์ สนั่นนารี ชาย บ้านขุนห้วยแม่ท้อ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ การประถมศึกษา
นาย จงกล สุขสุวรรณ ชาย บ้านขุนห้วยแม่ท้อ ครู ชำนาญการ ภาษาไทย
นางสาว โสรญา ใขคำ หญิง บ้านขุนห้วยแม่ท้อ ครู ไม่มีวิทยฐานะ คอมพิวเตอร์
นาย สวัสดิ์ กันเอี้ยง ชาย บ้านขุนห้วยแม่ท้อ ครู ไม่มีวิทยฐานะ ภาษาอังกฤษ
นางสาว พรรณิภา ป้องขัน หญิง บ้านขุนห้วยแม่ท้อ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ วิทยาศาสตร์
นาย พัฒนา ค้ำชูบุญสนอง ชาย บ้านขุนห้วยแม่ท้อ นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ อื่นๆ
นาย ศรชัย ทรัพย์ขุนดอน ชาย บ้านขุนห้วยแม่ท้อ ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ การแนะแนว
นางสาว ขวัญใจ เห็มสุวรรณ หญิง บ้านขุนห้วยแม่ท้อ ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ อื่นๆ
นางสาว อารี รักษาพนา หญิง บ้านขุนห้วยแม่ท้อ ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ ภาษาอังกฤษ
นางสาว สุรภี มูลเมือง หญิง บ้านขุนห้วยแม่ท้อ ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ ไม่ใช่วุฒิครู
นาย พรเทพ หล่อเจริญทรัพย์ ชาย บ้านขุนห้วยแม่ท้อ ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ บริหารการศึกษา
นางสาว ณัฏฐยา หล้าอุป หญิง บ้านขุนห้วยแม่ท้อ ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ คอมพิวเตอร์
นางสาว กฤติยา เครือแดง หญิง ท่านผู้หญิงพรสม กุลฑลจินดา ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ บริหารการศึกษา
นางสาว สุดารัตน์ พันธ์พืช หญิง ท่านผู้หญิงพรสม กุลฑลจินดา ครู ชำนาญการ วิทยาศาสตร์
นางสาว ภัสตราภรณ์ ใจยวน หญิง ท่านผู้หญิงพรสม กุลฑลจินดา ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ ภาษาไทย
นาง วลินดา แซ่เดี่ยว หญิง ท่านผู้หญิงพรสม กุลฑลจินดา ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ บริหารการศึกษา
นางสาว นฤนาถ นาคะสุนทร หญิง ท่านผู้หญิงพรสม กุลฑลจินดา ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ การประถมศึกษา
นางสาว อมรรัตน์ วาชัยศรี หญิง ท่านผู้หญิงพรสม กุลฑลจินดา ครู ไม่มีวิทยฐานะ
นาย ฐตพนธ์ โตจันทรกานต์ ชาย ท่านผู้หญิงพรสม กุลฑลจินดา ครู ชำนาญการ นาฏศิลป์
นาย ศุภาชัย ฤาชัย ชาย ท่านผู้หญิงพรสม กุลฑลจินดา ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ การประถมศึกษา
นางสาว เปรมจิต สุดชา หญิง ท่านผู้หญิงพรสม กุลฑลจินดา ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ การประถมศึกษา
นาง ธีราภรณ์ โสมิญะ หญิง ท่านผู้หญิงพรสม กุลฑลจินดา ครู ไม่มีวิทยฐานะ บริหารการศึกษา
นางสาว มัลลิกา เวียงนาค หญิง ท่านผู้หญิงพรสม กุลฑลจินดา ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ ภาษาอังกฤษ
นาย นาท โนนยะโส ชาย ท่านผู้หญิงพรสม กุลฑลจินดา ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ คอมพิวเตอร์
นาย ทรงวุฒิ กลิ่นหอม ชาย ท่านผู้หญิงพรสม กุลฑลจินดา ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ สังคมศึกษา
นาย แสวง สิทธิเสนา ชาย ท่านผู้หญิงพรสม กุลฑลจินดา ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ อื่นๆ
นาง สุธาสินี ทองดีนอก หญิง ท่านผู้หญิงพรสม กุลฑลจินดา ครู ชำนาญการ ภาษาไทย
นาย สุนทร พูลลาภ ชาย ท่านผู้หญิงพรสม กุลฑลจินดา ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ การประถมศึกษา
นางสาว ธิติรัตน์ วงศ์ประเสริฐ หญิง ท่านผู้หญิงพรสม กุลฑลจินดา ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ อื่นๆ
นางสาว จันทร์เพ็ญ มั่นคงวาจา หญิง ท่านผู้หญิงพรสม กุลฑลจินดา อื่นๆ ไม่มีวิทยฐานะ อื่นๆ
นาย สุรินทร์ ผาแสนเถิน ชาย ท่านผู้หญิงพรสม กุลฑลจินดา ครู ไม่มีวิทยฐานะ พลศึกษา
นางสาว มณัชยา ขัตธรรมศรี หญิง ท่านผู้หญิงพรสม กุลฑลจินดา ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ การประถมศึกษา
นาย สนธยา สีอ่อน ชาย ท่านผู้หญิงพรสม กุลฑลจินดา ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ อุตสาหกรรมศิลป์
นาย สุวิทย์ ศรสวรรค์ ชาย ชุมชนบ้านแม่ต้านราษฎรบำรุง ครู ชำนาญการ การประถมศึกษา
นาย สุเชษฐ์ รัตนเสถียร ชาย ชุมชนบ้านแม่ต้านราษฎรบำรุง ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ บริหารการศึกษา
นาย พัชญภณ สารสา ชาย ชุมชนบ้านแม่ต้านราษฎรบำรุง ครู ชำนาญการ ปฐมวัย
นางสาว วันวิสา เกษรสกุล หญิง ชุมชนบ้านแม่ต้านราษฎรบำรุง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ ปฐมวัย
นางสาว ศศิมาพร ศิริวงษ์ หญิง ชุมชนบ้านแม่ต้านราษฎรบำรุง ครู ชำนาญการพิเศษ การประถมศึกษา
นางสาว กัลลญา แก้วมณี หญิง ชุมชนบ้านแม่ต้านราษฎรบำรุง ครู ไม่มีวิทยฐานะ การประถมศึกษา
นางสาว วารินทร์ดา หน่อแก้ว หญิง ชุมชนบ้านแม่ต้านราษฎรบำรุง ครู ไม่มีวิทยฐานะ นาฏศิลป์
นาย สมบัติ ไพฑูรย์ ชาย ชุมชนบ้านแม่ต้านราษฎรบำรุง ครู ชำนาญการ การประถมศึกษา
นาง ธราภรณ์ ศิริวงษ์ หญิง ชุมชนบ้านแม่ต้านราษฎรบำรุง ครู ชำนาญการ การประถมศึกษา
นาง สุภิมล แสนสงสาร หญิง ชุมชนบ้านแม่ต้านราษฎรบำรุง ครู ชำนาญการ ภาษาไทย
นาย ชัยภัทร ตาหลัง ชาย ชุมชนบ้านแม่ต้านราษฎรบำรุง ครู ไม่มีวิทยฐานะ ดนตรี
นาง ธัญลักษณ์ กาวินำ หญิง ชุมชนบ้านแม่ต้านราษฎรบำรุง ครู ชำนาญการ บริหารการศึกษา
นางสาว พัชรินทร์ วงษ์นันตา หญิง ชุมชนบ้านแม่ต้านราษฎรบำรุง ครู ชำนาญการ ภาษาอังกฤษ
นาง เดือนเพ็ญ รักประชา หญิง ชุมชนบ้านแม่ต้านราษฎรบำรุง ครู ชำนาญการ บริหารการศึกษา
นาย ภาคภูมิ ดาดี ชาย ชุมชนบ้านแม่ต้านราษฎรบำรุง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ คอมพิวเตอร์
นาย อภิสิทธิ์ ไกวัลเนรมิตกุล ชาย ชุมชนบ้านแม่ต้านราษฎรบำรุง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ พลศึกษา
นางสาว ฉัตรกุล ถนอมจตุพร หญิง ชุมชนบ้านแม่ต้านราษฎรบำรุง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ วิทยาศาสตร์
นาย ทวนทอง บุญชู ชาย ชุมชนบ้านแม่ต้านราษฎรบำรุง ครู ไม่มีวิทยฐานะ สังคมศึกษา
นาย อภิรักษ์ สาบุ่ง ชาย ชุมชนบ้านแม่ต้านราษฎรบำรุง ครู ไม่มีวิทยฐานะ วิทยาศาสตร์
นางสาว ปวริศา จิติ หญิง ชุมชนบ้านแม่ต้านราษฎรบำรุง ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ การประถมศึกษา
นางสาว รักษิตา สบายใจ หญิง ชุมชนบ้านแม่ต้านราษฎรบำรุง ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ ปฐมวัย
นาง สุภางค์ กันทะ หญิง ชุมชนบ้านแม่ต้านราษฎรบำรุง ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ การประถมศึกษา
นางสาว อลิสา พรมสี หญิง ชุมชนบ้านแม่ต้านราษฎรบำรุง ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ การประถมศึกษา
นางสาว เพ็ญนภา ตุ้ยขม หญิง ชุมชนบ้านแม่ต้านราษฎรบำรุง ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ อื่นๆ
นาย ณัฐวุฒิ แต้มดื่ม ชาย ชุมชนบ้านแม่ต้านราษฎรบำรุง ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ การจัดการทั่วไป
นาย อวยชัย นันตา ชาย ชุมชนบ้านแม่ต้านราษฎรบำรุง ช่างไฟฟ้า ไม่มีวิทยฐานะ ไม่ใช่วุฒิครู
นาง กัญญา วงษ์รพีพรรณ หญิง ชุมชนบ้านแม่ต้านราษฎรบำรุง ครู ชำนาญการ บริหารการศึกษา
นาง รัชนีวรรณ ตาลาว หญิง ชุมชนบ้านแม่ต้านราษฎรบำรุง ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ การประถมศึกษา
นางสาว จันทนิภา บำรุงจิตร์ หญิง ชุมชนบ้านแม่ต้านราษฎรบำรุง ครูพี่เลี้ยง ไม่มีวิทยฐานะ อื่นๆ
นาง ดรุณีวรรณ นาคหลง หญิง ชุมชนบ้านแม่ต้านราษฎรบำรุง ครูพี่เลี้ยง ไม่มีวิทยฐานะ อื่นๆ
นางสาว ภิญญาพัชญ์ กาใจ หญิง ชุมชนบ้านแม่ต้านราษฎรบำรุง ครูพี่เลี้ยง ไม่มีวิทยฐานะ อื่นๆ
นางสาว นวลจันทร์ พัฒนพลาพล หญิง ชุมชนบ้านแม่ต้านราษฎรบำรุง อื่นๆ ไม่มีวิทยฐานะ อื่นๆ
นางสาว ปาริชาติ จันทัน หญิง ชุมชนบ้านแม่ต้านราษฎรบำรุง ครู ไม่มีวิทยฐานะ บริหารการศึกษา
นาย ณัฐพล รัตนสิริบัณฑิต ชาย ชุมชนบ้านแม่ต้านราษฎรบำรุง ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ พลศึกษา
นางสาว สุภารัตน์ ศรีอลังการ หญิง ชุมชนบ้านแม่ต้านราษฎรบำรุง ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ ภาษาไทย
นางสาว อภิญญา กองละคร หญิง ชุมชนบ้านแม่ต้านราษฎรบำรุง ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ อื่นๆ
นาย สุพจน์ กันธวัง ชาย บ้านขุนห้วยแม่ต้าน ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ บริหารการศึกษา
นาย เฉลิมชัย นาดี ชาย บ้านขุนห้วยแม่ต้าน ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ ปฐมวัย
นางสาว นาฎอนงค์ มากมี หญิง บ้านขุนห้วยแม่ต้าน ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ ปฐมวัย
นาย เฉลิมชัย นาดี ชาย บ้านขุนห้วยแม่ต้าน ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ ปฐมวัย
นาย สุบรรณ กมลเลิศ ชาย บ้านขุนห้วยแม่ต้าน ครู ไม่มีวิทยฐานะ บริหารการศึกษา
นาย บัญญัติ มนตรา ชาย บ้านขุนห้วยแม่ต้าน ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ วิทยาศาสตร์
นางสาว ทิพวรรณ จันทร์สี หญิง บ้านขุนห้วยแม่ต้าน ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ ภาษาไทย
นาง อำพรรณ ดีแขก หญิง บ้านขุนห้วยแม่ต้าน ครูพี่เลี้ยง ไม่มีวิทยฐานะ การประถมศึกษา
นาย พิทักษ์ แก้วจันเถิน ชาย บ้านขุนห้วยแม่ต้าน ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ เทคโนโลยีการจัดการระบบสารสนเทศ
นาย วีระ อ่อนพรมราช ชาย บ้านขุนห้วยแม่ต้าน ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ พลศึกษา
นาย ไพโรจน์ กันทามา ชาย บ้านขุนห้วยแม่ต้าน พนักงานบริการ ไม่มีวิทยฐานะ ไม่ใช่วุฒิครู
นางสาว ณัฐพร อ่วมประเสริฐ หญิง บ้านแม่โพ ครู ไม่มีวิทยฐานะ ไม่ใช่วุฒิครู
นางสาว อธิษา ชูทรัพย์เจริญ หญิง บ้านแม่โพ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ ภาษาอังกฤษ
นางสาว ภควรรณ จิติ หญิง บ้านแม่โพ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ คณิตศาสตร์
นาย ประหยัด อุสาห์รัมย์ ชาย บ้านห้วยนกกก ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ บริหารการศึกษา
นาย ภูริพัฒน์ สำรีดี ชาย บ้านห้วยนกกก ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ ปฐมวัย
นางสาว สุพัตรา วงค์ต๋อม หญิง บ้านห้วยนกกก ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ การประถมศึกษา
นางสาว ยุพิน วิจิตปัญญา หญิง บ้านห้วยนกกก ครู ไม่มีวิทยฐานะ วิทยาศาสตร์
นาง สุดารัตน์ รัตนชมภู หญิง บ้านห้วยนกกก ครู ไม่มีวิทยฐานะ การประถมศึกษา
ว่าที่ร้อยตรีหญิง สมจิต เจียงพรม หญิง บ้านห้วยนกกก ครู ไม่มีวิทยฐานะ นาฏศิลป์
นาย พรหมนิมิตร ลอยสง ชาย บ้านห้วยนกกก ครู ไม่มีวิทยฐานะ วิทยาศาสตร์
นาง พูลทรัพย์ จอมสรรค์ หญิง บ้านห้วยนกกก ครู ชำนาญการ วิทยาศาสตร์
นางสาว นิลุบล วรสาร หญิง บ้านห้วยนกกก ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ การประถมศึกษา
นางสาว อำพร จิโก หญิง บ้านห้วยนกกก ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ ภาษาไทย
นางสาว นิศาชล พันธชาตินิยม หญิง บ้านห้วยนกกก ครู ไม่มีวิทยฐานะ พลศึกษา
นางสาว นัยนา บุญมา หญิง บ้านห้วยนกกก ครู ไม่มีวิทยฐานะ คณิตศาสตร์
นาย ณรงค์ อาจมิตร ชาย บ้านห้วยนกกก ครู ชำนาญการ สังคมศึกษา
นาย ภาณุพันธ์ เคนคสุมาตร์ ชาย บ้านห้วยนกกก ครู ไม่มีวิทยฐานะ ดนตรี
นาง วิไลพร จิโน หญิง บ้านห้วยนกกก ครู ชำนาญการ สังคมศึกษา
นาย ปัญจพล บัวระวงค์ ชาย บ้านห้วยนกกก ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ ภาษาอังกฤษ
นางสาว บัณรส บูรพงศ์พิพัฒน์ หญิง บ้านห้วยนกกก ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ คอมพิวเตอร์
นางสาว สุนิสา จิกคำ หญิง บ้านห้วยนกกก ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ ภาษาไทย
นาย วุฒิวัฒน์ พรมวิหาร ชาย บ้านห้วยนกกก ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ คณิตศาสตร์
นาย พิณญา คงจันทร์ ชาย บ้านห้วยนกกก ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ บริหารการศึกษา
นาย ศรีธน ตานะเศรษฐ ชาย บ้านห้วยนกกก ช่างปูนชั้น 2 ไม่มีวิทยฐานะ อื่นๆ
นาง สถิตภรณ์ นาคแก้ว หญิง บ้านห้วยนกกก ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ ปฐมวัย
นาย อภินันท์ ปริษาวงค์ ชาย บ้านห้วยนกกก ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ บริหารการศึกษา
นางสาว วิภา ต๊ะคำไชย หญิง บ้านห้วยนกกก ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ไม่มีวิทยฐานะ อื่นๆ
นาย สมพงษ์ จิรสวัสดิ์ ชาย บ้านห้วยนกกก ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ คอมพิวเตอร์
นาง สุธิษา ไวพยาบาล หญิง บ้านห้วยนกกก อื่นๆ ไม่มีวิทยฐานะ อื่นๆ
นาย เฉลิม วงศ์ประเสริฐ ชาย บ้านแม่สละเหนือ ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ บริหารการศึกษา
นางสาว นภาพร ก้อนมณี หญิง บ้านแม่สละเหนือ ครู ไม่มีวิทยฐานะ ภาษาไทย
นางสาว วราพร วิทเวช หญิง บ้านแม่สละเหนือ ครู ไม่มีวิทยฐานะ ปฐมวัย
นาย ปราโมทย์ ทองเติม ชาย บ้านแม่สละเหนือ ครู ชำนาญการ การประถมศึกษา
นาง สุทินา วงษ์หมื่น หญิง บ้านแม่สละเหนือ ครู ชำนาญการ การประถมศึกษา
นาย ภูวิทย์ อ่อนสุวรรณ์ ชาย บ้านแม่สละเหนือ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ ภาษาอังกฤษ
นาย เกรกียงศักดิ์ ก๋องแก้ว ชาย บ้านแม่สละเหนือ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ คณิตศาสตร์
นางสาว พิมพา พลทวิช หญิง บ้านแม่สละเหนือ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ การประถมศึกษา
นาง กฤษณา ตะมะปุ๊ด หญิง บ้านแม่สละเหนือ ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ การประถมศึกษา
นางสาว มยุรี รัญจวน หญิง บ้านแม่สละเหนือ ครู ไม่มีวิทยฐานะ วุฒิครูอื่น ๆ
นางสาว ลดาวัลย์ เชอมึกู่ หญิง บ้านแม่สละเหนือ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ อื่นๆ
นาย จรัล แก้วลำคำ ชาย บ้านแม่ออกผารู ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ บริหารการศึกษา
นาง พจมาลย์ ศิลพร หญิง บ้านแม่ออกผารู ครู ไม่มีวิทยฐานะ ปฐมวัย
นาง นพคุณ ขัตบุญเรือง หญิง บ้านแม่ออกผารู ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ เทคโนโลยีทางการศึกษา
นาง นภาพร เทพพะ หญิง บ้านแม่ออกผารู ครู ชำนาญการ การประถมศึกษา
นาง วิไลวรรณ คำมั่น หญิง บ้านแม่ออกผารู ครู ชำนาญการ การประถมศึกษา
นาย ปรเมษฐ์ สกุลไพรล้ำเลิศ ชาย บ้านแม่ออกผารู ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ พลศึกษา
นาย สิทธิชัย อุตทาสา ชาย บ้านแม่ออกผารู นักวิชาการศึกษา ไม่มีวิทยฐานะ ภาษาอังกฤษ
นาง ศุภวัลย์ อุปมาณ หญิง บ้านแม่ออกผารู ครู ชำนาญการ คหกรรมศาสตร์
นาย อาคม ตาสหรี ชาย บ้านแม่ออกผารู ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ การประถมศึกษา
นาย ปฐมพงษ์ โพธาพันธ์ ชาย บ้านแม่ออกผารู ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ การประถมศึกษา
นางสาว สุภารักษ์ จิณะกับ หญิง บ้านแม่ออกผารู ครู ไม่มีวิทยฐานะ ภาษาอังกฤษ
ว่าที่ร้อยตรี ธวัชชัย แสงแปลง ชาย บ้านแม่สละ รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ บริหารการศึกษา
นาง ศรีจันทร์ บุญครอง หญิง บ้านแม่สละ ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ การประถมศึกษา
นาง ณัฐชนน แสนมหามงคล หญิง บ้านแม่สละ ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ ปฐมวัย
นาย พิทยา แก้วชัยสิทธิ์ ชาย บ้านแม่สละ ครู ชำนาญการ พลศึกษา
นาง กาญจนา สาเป็ง หญิง บ้านแม่สละ ครู ชำนาญการ การประถมศึกษา
นาง ผกากุล ทองเติม หญิง บ้านแม่สละ ครู ชำนาญการ สังคมศึกษา
นาง พรอนันต์ พูลสุขศรี หญิง บ้านแม่สละ ครู ชำนาญการ สังคมศึกษา
นาง สรารัตน์ ล่าลี้ หญิง บ้านแม่สละ ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ คณิตศาสตร์
นางสาว จริยา ขัดวิลาศ หญิง บ้านแม่สละ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ คณิตศาสตร์
นางสาว กระฐิน อินอ๋อม หญิง บ้านแม่สละ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ ภาษาอังกฤษ
นาย ธีรโชติ คงคำ ชาย บ้านอู่หู่ ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ บริหารการศึกษา
นางสาว เจมจิรา สีใจ หญิง บ้านอู่หู่ ครู ไม่มีวิทยฐานะ ปฐมวัย
นาย โกวิท รัตนสิริบัณฑิตย์ ชาย บ้านอู่หู่ ครู ชำนาญการ ศิลปะ
นาย ประภัสร จันทิมา ชาย บ้านอู่หู่ ครู ชำนาญการ พัฒนาชุมชน
นาง เสริมศรี กันธวัง หญิง บ้านอู่หู่ ครู ชำนาญการ วิทยาศาสตร์
นางสาว จินดา คำแก้ว หญิง บ้านอู่หู่ ครู ไม่มีวิทยฐานะ ภาษาอังกฤษ
นางสาว อินทิราภรณ์ พลแก้ว หญิง บ้านอู่หู่ ครู ไม่มีวิทยฐานะ บริหารการศึกษา
นาง วนิดา เจริญศิลป์ หญิง บ้านอู่หู่ ครู ชำนาญการพิเศษ บริหารการศึกษา
นางสาว มัลลิกา จีสะอาด หญิง บ้านอู่หู่ ครู ไม่มีวิทยฐานะ บริหารการศึกษา
นาย โชคชัย ธรรมฐิติพร ชาย บ้านอู่หู่ ครู ไม่มีวิทยฐานะ บริหารการศึกษา
นางสาว วิรินทร์ทิพย์ สิงห์พรหม หญิง บ้านอู่หู่ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ บริหารการศึกษา
นาย ณกรณ์ พิศเพ็ง ชาย บ้านอู่หู่ ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ พลศึกษา
นาย วิทยา วรรณเสวี ชาย บ้านอู่หู่ ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ เกษตรศาสตร์
นาง วิภาพร พรมชาติ หญิง บ้านอู่หู่ ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ บรรณารักษ์ศาสตร์
นาย อาวรณ์ จันตะบุตร ชาย บ้านอู่หู่ นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ ไม่ใช่วุฒิครู
นางสาว พรทิพย์ ไพรอำนวยพร หญิง บ้านอู่หู่ ครูพี่เลี้ยง ไม่มีวิทยฐานะ ไม่ใช่วุฒิครู
นางสาว มึแหล่พอ กณิกนันต์กุล หญิง บ้านอู่หู่ ครูพี่เลี้ยง ไม่มีวิทยฐานะ ปฐมวัย
นาง อังคณา คำมูล หญิง บ้านห้วยนกกกสาขาบ้านจ่อคี ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ ปฐมวัย
นาง ณิชากร คีรีสุธาลัย หญิง บ้านห้วยนกกกสาขาบ้านจ่อคี ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ การประถมศึกษา
นางสาว นันทวัน ทิศสัก หญิง บ้านห้วยนกกกสาขาบ้านจ่อคี ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ การประถมศึกษา
นางสาว ลัดดาวัลย์ สำราญ หญิง บ้านห้วยนกกกสาขาบ้านจ่อคี ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ บริหารการศึกษา
นางสาว ณัฐญา ทวีทรัพยากร หญิง บ้านห้วยนกกกสาขาบ้านจ่อคี ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ อื่นๆ
นางสาว อังคณา สายเผ่าพันธ์ุ หญิง บ้านห้วยนกกกสาขาบ้านจ่อคี ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ การประถมศึกษา
นางสาว เกษศิรินทร์ เพียงตะวันกุล หญิง บ้านห้วยนกกกสาขาบ้านจ่อคี ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ ภาษาอังกฤษ
นาย ภิเษก คำน่าน ชาย บ้านแม่อุสุวิทยา ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ บริหารการศึกษา
นาย ยุทธจักร์ ผาแสนเถิน ชาย บ้านแม่อุสุวิทยา รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ บริหารการศึกษา
นางสาว รัตติกาล ผายแก้ว หญิง บ้านแม่อุสุวิทยา ครู ไม่มีวิทยฐานะ ปฐมวัย
นาง จันทิพย์ วงค์ถาติ๊บ หญิง บ้านแม่อุสุวิทยา ครู ไม่มีวิทยฐานะ ปฐมวัย
นาง จันทร์เพ็ญ ทองน้อย หญิง บ้านแม่อุสุวิทยา ครู ชำนาญการ การประถมศึกษา
นาย สุรชาติ ชะมังชัย ชาย บ้านแม่อุสุวิทยา ครู ไม่มีวิทยฐานะ อุตสาหกรรมศิลป์
นางสาว จินตนา กระจาย หญิง บ้านแม่อุสุวิทยา ครู ชำนาญการ บริหารการศึกษา
นางสาว พรปพรรณ มั่นคง หญิง บ้านแม่อุสุวิทยา ครู ไม่มีวิทยฐานะ บริหารการศึกษา
นางสาว พรพิมล ธิการ หญิง บ้านแม่อุสุวิทยา ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ วิทยาศาสตร์
นางสาว ฉัตรชนก ทองทิพย์ หญิง บ้านแม่อุสุวิทยา ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ อุตสาหกรรมศิลป์
นาง สมพร รุ้งวิจิตร หญิง บ้านแม่อุสุวิทยา ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ การประถมศึกษา
นาง สุพรรษา เกิดกูล หญิง บ้านแม่อุสุวิทยา ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ ภาษาอังกฤษ
นางสาว วัชราภรณ์ ศิลา หญิง บ้านแม่อุสุวิทยา ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ การประถมศึกษา
นาย นิรุตน์ ชะดาจันทร์ หญิง บ้านแม่อุสุวิทยา ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ พลศึกษา
นาง โสรดา พลเสน หญิง บ้านแม่อุสุวิทยา ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ การประถมศึกษา
นาง น้ำฝน ฉวีอินทร์ หญิง บ้านแม่อุสุวิทยา ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ การประถมศึกษา
นางสาว วัชรา กาใจ หญิง บ้านแม่อุสุวิทยา ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ การประถมศึกษา
นาง พรภิมล สุขเสาร์ หญิง บ้านแม่อุสุวิทยา ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ การประถมศึกษา
นางสาว สุดาพร สิทธิเสนา หญิง บ้านแม่อุสุวิทยา ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ ภาษาไทย
นางสาว เพ็ญศริณ อินตรี หญิง บ้านแม่อุสุวิทยา ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ บริหารการศึกษา
นางสาว พิศมัย กิ่งสกุล หญิง บ้านแม่อุสุวิทยา ครู ไม่มีวิทยฐานะ ภาษาอังกฤษ
นาง อชิรญา บุญมา หญิง บ้านแม่อุสุวิทยา ครู ไม่มีวิทยฐานะ วิทยาศาสตร์
นาง เพ็ญตา สารขาว หญิง บ้านแม่อุสุวิทยา ครู ชำนาญการ บริหารการศึกษา
นางสาว ปรตา วงศ์อารี หญิง บ้านแม่อุสุวิทยา ครู ไม่มีวิทยฐานะ บริหารการศึกษา
นางสาว สุวดี คำน่าน หญิง บ้านแม่อุสุวิทยา ครู ชำนาญการ บริหารการศึกษา
นาง อัญชัญ ไทยแท้ หญิง บ้านแม่อุสุวิทยา ครู ไม่มีวิทยฐานะ บริหารการศึกษา
นาย เลิศ วังสิงห์ ชาย บ้านแม่อุสุวิทยา ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ เกษตรศาสตร์
นางสาว ชลดา วนาไผท หญิง บ้านแม่อุสุวิทยา ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ คณิตศาสตร์
นาย ชาตรี จันต๊ะวงค์ ชาย บ้านแม่อุสุวิทยา ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ พัฒนาชุมชน
นาย สมคิด อยู่งาม ชาย บ้านแม่อุสุวิทยา ครู ไม่มีวิทยฐานะ วิทยาศาสตร์
นางสาว อุไรวรรณ ปิจิตร หญิง บ้านแม่อุสุวิทยา ครู ไม่มีวิทยฐานะ สังคมศึกษา
นางสาว รัชดาภร อินจันทร์ หญิง บ้านแม่อุสุวิทยา ครู ไม่มีวิทยฐานะ นาฏศิลป์
นาย ชัชวฤทธิ์ ไชยโย ชาย บ้านแม่อุสุวิทยา ครู ไม่มีวิทยฐานะ บริหารการศึกษา
นาย สุรศักดิ์ ปาลิไล ชาย บ้านแม่อุสุวิทยา ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ ภาษาไทย
นาย เอกชัย เฟืองผึ้ง ชาย บ้านแม่อุสุวิทยา ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ พลศึกษา
นางสาว สุภัคณา นามวงศ์ศรี หญิง บ้านแม่อุสุวิทยา ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ คณิตศาสตร์
นาย อนุทัศน์ ปานศรี ชาย บ้านแม่อุสุวิทยา ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ คอมพิวเตอร์
นาง วราภรณ์ วิบุญกุล หญิง บ้านแม่อุสุวิทยา ครู ไม่มีวิทยฐานะ ภาษาไทย
นาย สาคร ชื่นดวง ชาย บ้านแม่อุสุวิทยา ช่างครุภัณฑ์ชั้น 3 ไม่มีวิทยฐานะ ไม่ใช่วุฒิครู
นาง ภรนิษฐ์ แพ่งสุภา หญิง บ้านแม่อุสุวิทยา ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ ปฐมวัย
นาง กานต์พิชชา คีรีอรัณย์ หญิง บ้านแม่อุสุวิทยา ครูพี่เลี้ยง ไม่มีวิทยฐานะ ปฐมวัย
นางสาว สุธิดา คีรีสุธาลัย หญิง บ้านแม่อุสุวิทยา ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ไม่มีวิทยฐานะ ไม่ใช่วุฒิครู
นางสาว ปนัดดา สัมพันธ์อารยะ หญิง บ้านแม่อุสุวิทยา ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ การประถมศึกษา
นาย พิทักษ์ แก้วจันเถิน ชาย บ้านแม่อุสุวิทยา ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ เทคโนโลยีทางการศึกษา
นาง เดือนเพ็ญ พรมสวย หญิง บ้านแม่อุสุวิทยา ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ สุขศึกษา
นางสาว อิศราภรรณ์ หาญเมือง หญิง บ้านแม่อุสุวิทยา ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ คณิตศาสตร์
นาย อัครพงษ์ พิพัฒน์คุปติกุล ชาย บ้านแม่อุสุวิทยา ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ ไม่ใช่วุฒิครู
นาย พงศกร ใจคำ ชาย บ้านแม่อุสุวิทยา อื่นๆ ไม่มีวิทยฐานะ ไม่ใช่วุฒิครู
นาย สิทธิพน แก่นเมือง ชาย บ้านหนองบัว ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ เกษตรศาสตร์
นาย วรพงษ์ มั่นคง ชาย บ้านหนองบัว รองผู้อำนวยการโรงเรียน ไม่มีวิทยฐานะ บริหารการศึกษา
นาง มาลินี ดอยสกุลไกร หญิง บ้านหนองบัว ครู ชำนาญการ การประถมศึกษา
นางสาว วาสนา ภู่วัฒน์ หญิง บ้านหนองบัว ครู ไม่มีวิทยฐานะ วิทยาศาสตร์
นาง นงนุช รอดทุกข์ หญิง บ้านหนองบัว ครู ไม่มีวิทยฐานะ ปฐมวัย
นาง ชดารัตน์ นนทะคำจันทร์ หญิง บ้านหนองบัว ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ ปฐมวัย
นาย วิชา ใจแก้วทิ ชาย บ้านหนองบัว ครู ไม่มีวิทยฐานะ ไม่ใช่วุฒิครู
นาย พงษ์ศักดิ์ ปันต๊ะ ชาย บ้านหนองบัว ครู ไม่มีวิทยฐานะ ดนตรี
นางสาว กาญจนา โน้นค้อ หญิง บ้านหนองบัว ครู ไม่มีวิทยฐานะ พลศึกษา
นางสาว ผดากุล เย็นสุหัส หญิง บ้านหนองบัว ครู ไม่มีวิทยฐานะ การประถมศึกษา
นาง ประภาภรณ์ เมฆโปธิ หญิง บ้านหนองบัว ครู ไม่มีวิทยฐานะ การประถมศึกษา
นาย สุรพงษ์ ชีวีสันติสุข ชาย บ้านหนองบัว ครู ไม่มีวิทยฐานะ การประถมศึกษา
นางสาว ศุภัชชา เอียวงษ์ หญิง บ้านหนองบัว ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ วิทยาศาสตร์
นางสาว ประภัสร พงษ์ทอง ชาย บ้านหนองบัว ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ การประถมศึกษา
นาง รัตติยา ตาทิพย์ หญิง บ้านหนองบัว ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ ภาษาอังกฤษ
นางสาว วนิดา เนื้อศรี หญิง บ้านหนองบัว ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ ภาษาไทย
นางสาว สุติมากุล อุ่นใจ หญิง บ้านหนองบัว ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ สังคมศึกษา
นางสาว วิภา แง่มจันทร์ หญิง บ้านหนองบัว ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ การประถมศึกษา
นาย ประคอง ศรีบุรี ชาย บ้านหนองบัว ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ ภาษาอังกฤษ
นางสาว นริศราภรณ์ ชุ่มเชย หญิง บ้านหนองบัว ครู ไม่มีวิทยฐานะ คณิตศาสตร์
นางสาว กาญจนา กามาด หญิง บ้านหนองบัว ครู ไม่มีวิทยฐานะ วิทยาศาสตร์
นางสาว รุจิรา บุญหล้า หญิง บ้านหนองบัว ครู ไม่มีวิทยฐานะ นาฏศิลป์
นาย ชัยวุฒิ นามะกุณา ชาย บ้านหนองบัว ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ สังคมศึกษา
นาย โอภาส อาชนรากิจ ชาย บ้านหนองบัว ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ พลศึกษา
นาย ศักดิ์ชาย ลีลาพัฒนาคีรี ชาย บ้านหนองบัว นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ ไม่ใช่วุฒิครู
นางสาว เดือนเพ็ญ คำหล้า หญิง บ้านหนองบัว ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ
นางสาว อัมภฤณ ทองศักดิ์แก้ว หญิง บ้านหนองบัว ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ
นาย ชุติพงศ์ เนตรเป้า ชาย บ้านหนองบัว ครู ไม่มีวิทยฐานะ การประถมศึกษา
นาง สุนิสา บุญผล หญิง บ้านหนองบัว ครู ไม่มีวิทยฐานะ การประถมศึกษา
นางสาว สายฝน ประชุมศรี หญิง บ้านหนองบัว ครู ไม่มีวิทยฐานะ การประถมศึกษา
นางสาว ปฐมาวดี มูลวัน หญิง บ้านหนองบัว ครู ไม่มีวิทยฐานะ ภาษาไทย
นาย ศุภกร เนตรผา ชาย บ้านหนองบัว ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ
นาง วรรณิษา ใจเสาร์ดี หญิง บ้านหนองบัว ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ วิทยาศาสตร์
นาย วัฒนาวุฒิ ท้องฟ้าสีคราม ชาย บ้านหนองบัว ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ การแนะแนว
นาย จิระพงษ์ ชมกลิ่น ชาย บ้านหนองบัว ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ
นางสาว นิรชา อินปั๋น หญิง บ้านหนองบัว ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ
นาย ณัฏฐ์ ภทรวิสิทธิ์เมธี ชาย บ้านหนองบัว ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ
นาย พิวัฒน์ พึ่งหวาน ชาย บ้านหนองบัว ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ
นาย ชุมพล สถิตพนากร ชาย บ้านหนองบัว ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ
นางสาว กุมารี นทีพิทักษ์ หญิง บ้านหนองบัว ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ
นางสาว ปริมประภา พรมแก้วงาม หญิง บ้านหนองบัว ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ การประถมศึกษา
นางสาว วิชิตา ัปัจฉิมสกุล หญิง บ้านหนองบัว ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ การประถมศึกษา
นางสาว นรีรัตน์ ยาเถิน หญิง บ้านหนองบัว ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ คอมพิวเตอร์
นางสาว วรรณวิสาข์ สีเทา หญิง บ้านหนองบัว ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ
นาย อุเทน ต๊ะมูล ชาย บ้านหนองบัว ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ
นางสาว อังคณิดา ขวัญมุข หญิง บ้านหนองบัว ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ
นาย ชยุต วงศ์ษายะ ชาย บ้านหนองบัว ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ
นางสาว สุพรรณี ปิดความลับ หญิง บ้านหนองบัว ครู ไม่มีวิทยฐานะ ภาษาอังกฤษ
นาง พัชรี ศรีโถ้ง หญิง บ้านหนองบัว ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ ปฐมวัย
นางสาว รพีพร ไพรคติภพ หญิง บ้านหนองบัว ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ การประถมศึกษา
นาย อัทช์ เกียรติตระกูลเมธา ชาย บ้านหนองบัว ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ วัดผล/ประเมินผลการศึกษา
นาง วิภาพรรณ เทพคำอ้าย หญิง บ้านหนองบัว ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ ปฐมวัย
นาย วรโชติ กันธรักษา ชาย บ้านหนองบัว ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ การประถมศึกษา
นาย ศักดิ์ศรี ตันคำสืบ ชาย บ้านหนองบัว ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ อุตสาหกรรมศิลป์
นาย ปฏิภาณ แก้วปาคำ ชาย บ้านหนองบัว ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ สังคมศึกษา
นาย สมชาย พรมตรุษ ชาย บ้านหนองบัว ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ ปฐมวัย
นาย อุทัย กันธวัง ชาย บ้านแม่สลิดหลวงวิทยา ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ บริหารการศึกษา
นาย สุเชษฐ์ รัตนเสถียร ชาย บ้านแม่สลิดหลวงวิทยา ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ บริหารการศึกษา
นาง จุฑามาศ ทองแน่น หญิง บ้านแม่สลิดหลวงวิทยา ครู ไม่มีวิทยฐานะ ปฐมวัย
นางสาว อรทัย เสายะ หญิง บ้านแม่สลิดหลวงวิทยา ครู ไม่มีวิทยฐานะ การประถมศึกษา
นาย ธีรวิทย์ กวดขัน ชาย บ้านแม่สลิดหลวงวิทยา ครู ไม่มีวิทยฐานะ บริหารการศึกษา
นาย คมสัน สุนันทนาการ ชาย บ้านแม่สลิดหลวงวิทยา ครู ชำนาญการ คณิตศาสตร์
นาง กิติยา สิทธิกาย หญิง บ้านแม่สลิดหลวงวิทยา ครู ไม่มีวิทยฐานะ อื่นๆ
นางสาว สุทิพย์ จิตธรรม หญิง บ้านแม่สลิดหลวงวิทยา ครู ไม่มีวิทยฐานะ ภาษาอังกฤษ
นาย สุวิทย์ อุ่นทอง ชาย บ้านแม่สลิดหลวงวิทยา ครู ไม่มีวิทยฐานะ การประถมศึกษา
นางสาว อริสา คำคุณนา หญิง บ้านแม่สลิดหลวงวิทยา ครู ไม่มีวิทยฐานะ ภาษาอังกฤษ
นาย จตุพล ใจยวน ชาย บ้านแม่สลิดหลวงวิทยา ครู ไม่มีวิทยฐานะ ดนตรี
นาย ศตพร เผื่อนงูเหลือม ชาย บ้านแม่สลิดหลวงวิทยา ครู ชำนาญการ บริหารการศึกษา
นาง วิราวรรณ ภาพพิชวงค์ หญิง บ้านแม่สลิดหลวงวิทยา ครู ไม่มีวิทยฐานะ การประถมศึกษา
นางสาว เตือนใจ ทาหว่างกัน หญิง บ้านแม่สลิดหลวงวิทยา ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ ธุรกิจการศึกษา
นางสาว อุษา ทะมา หญิง บ้านแม่สลิดหลวงวิทยา ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ ภาษาไทย
นางสาว ธิดาพร เครือวงค์ หญิง บ้านแม่สลิดหลวงวิทยา ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ การประถมศึกษา
นางสาว สิริกร ยศวิชัยพร หญิง บ้านแม่สลิดหลวงวิทยา ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ วุฒิครูอื่น ๆ
นาย จักรพงษ์ วิชานนท์ ชาย บ้านแม่สลิดหลวงวิทยา ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ การประถมศึกษา
นาง พัชณี วงศ์ธิมา หญิง บ้านแม่สลิดหลวงวิทยา ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ วิทยาศาสตร์
นางสาว เพชรนภา จันทรสูรย์ หญิง บ้านแม่สลิดหลวงวิทยา ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ การประถมศึกษา
นาย สรายุทธ วีระวงค์ ชาย บ้านแม่สลิดหลวงวิทยา ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ พลศึกษา
นาย อุเทน มีบุญ ชาย บ้านแม่สลิดหลวงวิทยา ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ การประถมศึกษา
นางสาว อนุธิดา แก้วสีม่วง หญิง บ้านแม่สลิดหลวงวิทยา ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ คณิตศาสตร์
นางสาว รัตนาภรณ์ พร้อมรักษา หญิง บ้านแม่สลิดหลวงวิทยา ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ การประถมศึกษา
นาย สุริยะ ดุลยพันธ์ธรรม ชาย บ้านแม่สลิดหลวงวิทยา ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ วิทยาศาสตร์
นาง สุวิมล พรหมมะ หญิง บ้านแม่สลิดหลวงวิทยา ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ วิทยาศาสตร์
นางสาว โสภาวรรณ เสนุภัย หญิง บ้านแม่สลิดหลวงวิทยา ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ การประถมศึกษา
นาย ธรรมนูญ แจ่มอยู่ ชาย บ้านแม่สลิดหลวงวิทยา ครู ชำนาญการ คณิตศาสตร์
นางสาว ปิยาพรรณ ยาคำ หญิง บ้านแม่สลิดหลวงวิทยา ครู ไม่มีวิทยฐานะ ภาษาอังกฤษ
นางสาว ชีพสุมน ชัยแก้ว หญิง บ้านแม่สลิดหลวงวิทยา ครู ไม่มีวิทยฐานะ ภูมิศาสตร์
นางสาว ดวงฤทัย สุขประชาพันธ์ุ หญิง บ้านแม่สลิดหลวงวิทยา ครู ชำนาญการ คณิตศาสตร์
นางสาว แพรวา ตะวงษ์ หญิง บ้านแม่สลิดหลวงวิทยา ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ ภาษาไทย
นาย เกตุกิจ สิทธิกาย ชาย บ้านแม่สลิดหลวงวิทยา ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ รัฐประศาสนศาสตร์
นาย ภูวนาท กองธรรม ชาย บ้านแม่สลิดหลวงวิทยา ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ คอมพิวเตอร์
นางสาว อรพิน ถิ่นการ์ หญิง บ้านแม่สลิดหลวงวิทยา ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ สังคมศึกษา
นาย ณัฐวุฒิ ขาวแสง ชาย บ้านแม่สลิดหลวงวิทยา ครู ไม่มีวิทยฐานะ สังคมศึกษา
นาย สัมพันธ์ คนประสพ ชาย บ้านแม่สลิดหลวงวิทยา ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ วิทยาศาสตร์
นาย วุฒิชัย แก้วใจ ชาย บ้านแม่สลิดหลวงวิทยา ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ อุตสาหกรรมศิลป์
นางสาว วราพร นิ่มมงคลชัย หญิง บ้านแม่สลิดหลวงวิทยา ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ วิทยาศาสตร์
นางสาว กมลรัตน์ แก้วธรรมานุกูล หญิง บ้านแม่สลิดหลวงวิทยา ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ ภาษาไทย
นาย สมเกียรติ โทอ่อน ชาย บ้านแม่สลิดหลวงวิทยา ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ คอมพิวเตอร์
นาง จตุรพร จันทร์เที่ยง หญิง บ้านแม่สลิดหลวงวิทยา ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ รัฐประศาสนศาสตร์
นาย สมศักดิ์ วุฒิสัตย์ ชาย บ้านแม่ระเมิง ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ ภาษาไทย
นาง อุทัยวรรณ วุฒิสัตย์ หญิง บ้านแม่ระเมิง ครู ชำนาญการ ภาษาไทย
นาย พงศ์ดนัย เทียนพิมาย ชาย บ้านแม่ระเมิง ครู ไม่มีวิทยฐานะ การประถมศึกษา
นาย สุบรรณ กมลเลิศ ชาย บ้านแม่ระเมิง ครู ไม่มีวิทยฐานะ การประถมศึกษา
นาง จิราพรรณ ใจวงค์ หญิง บ้านแม่ระเมิง ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ ประวัติศาสตร์
นางสาว นงค์นุช เริ่มแรก หญิง บ้านแม่ระเมิง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ สุขศึกษา
นาย สมควร เขม้นกสิกรรม ชาย บ้านแม่ระเมิง ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ การประถมศึกษา
นาย สุทธิชัย บุญตาปวน ชาย ชุมชนบ้านท่าสองยาง ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ บริหารการศึกษา
นางสาว เจริญพร เชื้อหมอ หญิง ชุมชนบ้านท่าสองยาง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ ภาษาไทย
นาย อธิวัฒน์ วงขัด ชาย ชุมชนบ้านท่าสองยาง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ ภาษาอังกฤษ
นาง อาทิตยา สมบุตร หญิง ชุมชนบ้านท่าสองยาง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ ภาษาไทย
นางสาว ณัฐสินี สมบุตร หญิง ชุมชนบ้านท่าสองยาง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ คอมพิวเตอร์
นางสาว กรรภิรมย์ จอมปิน หญิง ชุมชนบ้านท่าสองยาง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ การประถมศึกษา
นาย ประพันธ์ ขุนคลัง ชาย ชุมชนบ้านท่าสองยาง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ การประถมศึกษา
นางสาว ทิพวรรณ เลียลา หญิง ชุมชนบ้านท่าสองยาง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ วิทยาศาสตร์
นาง จันทรา หมอเก่ง หญิง ชุมชนบ้านท่าสองยาง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ การประถมศึกษา
นาย มนตรี ศรีแก้ว ชาย ชุมชนบ้านท่าสองยาง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ สังคมศึกษา
นาย เฉลิมพล ภูมิคอนสาร ชาย ชุมชนบ้านท่าสองยาง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ อื่นๆ
นาย ชาตรี แสนคำแพ ชาย ชุมชนบ้านท่าสองยาง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ พลศึกษา
นาย วัฒนา ปัญญาอุดมรัตน์ ชาย ชุมชนบ้านท่าสองยาง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ ภาษาอังกฤษ
นาง สุพัตรา จักรจุ่ม หญิง ชุมชนบ้านท่าสองยาง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ รัฐประศาสนศาสตร์
นาย ธีรพงษ์ ศิริแพทย์ ชาย ชุมชนบ้านท่าสองยาง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ อื่นๆ
นาย สุเทพ คำแก้ว ชาย ชุมชนบ้านท่าสองยาง ครู ชำนาญการ การประถมศึกษา
นางสาว สไบทิพย์ สุริยะวงศ์ หญิง ชุมชนบ้านท่าสองยาง ครู ชำนาญการ ภาษาอังกฤษ
นางสาว จิราพร คำเชื้อ หญิง ชุมชนบ้านท่าสองยาง ครู ชำนาญการ บริหารการศึกษา
นางสาว มาดี นันทพฤทธิ์ หญิง ชุมชนบ้านท่าสองยาง ครู ชำนาญการ บริหารการศึกษา
นาง วริสรา บวรธนทรัพย์ หญิง ชุมชนบ้านท่าสองยาง ครู ชำนาญการ คณิตศาสตร์
นางสาว ศิริรัตน์ คำแก้ว หญิง ชุมชนบ้านท่าสองยาง ครู ชำนาญการ คณิตศาสตร์
นางสาว จันทนา นิลภา หญิง ชุมชนบ้านท่าสองยาง ครู ไม่มีวิทยฐานะ การจัดการทั่วไป
นางสาว รจนา สุริยะวงศ์ หญิง ชุมชนบ้านท่าสองยาง ครู ไม่มีวิทยฐานะ คณิตศาสตร์
นาย เทพรัตน์ สุวรรณโฉม ชาย ชุมชนบ้านท่าสองยาง ครู ชำนาญการ คอมพิวเตอร์
นางสาว นัฐธิดา ใจคำ หญิง ชุมชนบ้านท่าสองยาง ครู ไม่มีวิทยฐานะ วิทยาศาสตร์
นางสาว ปริศรา สิทธิปัญญา หญิง ชุมชนบ้านท่าสองยาง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ ปฐมวัย
นางสาว อภิรญา พึ่งผล หญิง ชุมชนบ้านท่าสองยาง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ ปฐมวัย
นางสาว รัชนก วงษ์หนองแวง หญิง ชุมชนบ้านท่าสองยาง ครู ไม่มีวิทยฐานะ ศิลปะ
นาย ปิยะ โชติอมรรัตน์ ชาย ชุมชนบ้านท่าสองยาง ครู ไม่มีวิทยฐานะ คณิตศาสตร์
นาง สุวิชา ลำพูน หญิง ชุมชนบ้านท่าสองยาง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ ภาษาไทย
นาย กิตติศักดิ์ กุนามา ชาย ชุมชนบ้านท่าสองยาง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ สังคมศึกษา
นางสาว อัจฉรา คำจาย หญิง ชุมชนบ้านท่าสองยาง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ การประถมศึกษา
นาง สุดารัตน์ รอดมณี หญิง ชุมชนบ้านท่าสองยาง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ ภาษาอังกฤษ
นาย กฤษณะพงษ์ ชูอินทร์ ชาย ชุมชนบ้านท่าสองยาง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ คอมพิวเตอร์
นาย ประกิต บุญอิน ชาย ชุมชนบ้านท่าสองยาง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ อื่นๆ
นางสาว แสงสุรีย์ สุริยะวงศ์ หญิง ชุมชนบ้านท่าสองยาง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ การประถมศึกษา
นาย ภูดิศ รุ่งพรหม ชาย ชุมชนบ้านท่าสองยาง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ วิทยาศาสตร์
นาย เจษฎา อิ่มอยู่ ชาย ชุมชนบ้านท่าสองยาง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ นาฏศิลป์
นาง สมประสงค์ อินทร์รัมย์ หญิง ชุมชนบ้านท่าสองยาง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ บริหารการศึกษา
นางสาว สุนิษา เปี้ยน้ำล้อม หญิง ชุมชนบ้านท่าสองยาง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ ภาษาอังกฤษ
นาย นพพร แก้วทอง ชาย บ้านแม่พลู ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ บริหารการศึกษา
นางสาว กัลยาณี จันทร์แอด หญิง บ้านแม่พลู ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ ปฐมวัย
นาย กนก นิคมวัฒนะ ชาย บ้านแม่พลู ครู ไม่มีวิทยฐานะ การประถมศึกษา
นาง ณัชณิชา คล้อยชาวนา หญิง บ้านแม่พลู ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ การประถมศึกษา
นางสาว สุพาณี แสนจาง หญิง บ้านแม่พลู ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ การประถมศึกษา
นาย สุรศักดิ์ เชื้อดวงผุย ชาย บ้านแม่พลู ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ การประถมศึกษา
นางสาว อริสรา แสงสร้อย หญิง บ้านแม่พลู ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ ภาษาไทย
นางสาว พิรุฬห์ลักษณ์ สิงห์ใจ หญิง บ้านแม่พลู ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ ภาษาไทย
นางสาว ศุภร สถิตย์สวรรค์ หญิง บ้านแม่พลู ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ คณิตศาสตร์
นาย สงกรานต์ พรหมมะ ชาย บ้านแม่พลู ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ บริหารการศึกษา
นางสาว ระพีพรรณ โพธิ์ลา หญิง บ้านแม่พลู ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ บริหารการศึกษา
นาง สุดาทิพย์ วังมูล หญิง บ้านแม่พลู ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ บริหารการศึกษา
นาย วรพจน์ สุนันทา ชาย บ้านแม่พลู ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ รัฐประศาสนศาสตร์
นางสาว กนกกาญจน์ อินสม หญิง บ้านแม่พลู ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ ปฐมวัย
นางสาว จิรัชยา ใสทา หญิง บ้านแม่พลู ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ ภาษาอังกฤษ
นาย พิทักษ์ จันทร์เกลี้ยง ชาย บ้านแม่พลู ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ พลศึกษา
นาง สมฤทัย ทิพย์โรจน์ หญิง บ้านแม่พลู ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ การประถมศึกษา
นาย จัตตุพล นาโส ชาย บ้านแม่พลู ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ รัฐประศาสนศาสตร์
นาย สมชาย ทับคง ชาย บ้านแม่พลู นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ ไม่ใช่วุฒิครู
นาง ธนันญดา ปวงคำใจ หญิง บ้านทุ่งถ้ำ ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ บริหารการศึกษา
นาย สุรเชษฐ์ แก้วทาสี ชาย บ้านทุ่งถ้ำ ครู ไม่มีวิทยฐานะ การประถมศึกษา
นาย ขจรศักดิ์ จอมสวรรค์ ชาย บ้านทุ่งถ้ำ ครู ไม่มีวิทยฐานะ บริหารการศึกษา
นาง นภา ทำจิตรเหมาะ หญิง บ้านทุ่งถ้ำ ครู ไม่มีวิทยฐานะ บริหารการศึกษา
นาย สุพล สาเป็ง ชาย บ้านทุ่งถ้ำ ครู ไม่มีวิทยฐานะ บริหารการศึกษา
นางสาว พวงพิศ ทีปะนะ หญิง บ้านทุ่งถ้ำ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ ภาษาไทย
นางสาว นลินี นันเต๋ หญิง บ้านทุ่งถ้ำ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ วิทยาศาสตร์
นางสาว อัญธิมา บัวด้วง หญิง บ้านทุ่งถ้ำ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ คอมพิวเตอร์
นาง สมศรี สมใจอาศัยพนา หญิง บ้านทุ่งถ้ำ ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ การประถมศึกษา
นาง พัชรีรัตน์ นิคมวัฒนะ หญิง บ้านทุ่งถ้ำ ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ คอมพิวเตอร์
นาย จักรกฤษ กาบุตร ชาย บ้านทุ่งถ้ำ ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ วิทยาศาสตร์
นางสาว ศศิธร ปราศทลิท หญิง บ้านทุ่งถ้ำ ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ การประถมศึกษา
นาย พลวริษฐ์ กุลคำ ชาย บ้านทุ่งถ้ำ ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ อื่นๆ
นาย เสนอ ปิ่นเจริญ ชาย บ้านแม่วะหลวง ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ บริหารการศึกษา
นาย สมนึก น้ำรินชื่นจิตใส ชาย บ้านแม่วะหลวง ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ พลศึกษา
นางสาว ศุวรี ทองประดิษฐ์ หญิง บ้านแม่วะหลวง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ ปฐมวัย
นาย การุณ อุดมกิจศักดิ์ ชาย บ้านแม่วะหลวง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ การประถมศึกษา
นาย อุท้ย โมป้อ ชาย บ้านแม่วะหลวง ครู ไม่มีวิทยฐานะ คอมพิวเตอร์
นาย อดุลย์ เทศสาย ชาย บ้านแม่วะหลวง ครู ชำนาญการ บริหารการศึกษา
นาย สมหวัง ทำจิตรเหมาะ ชาย บ้านแม่วะหลวง ครู ไม่มีวิทยฐานะ บริหารการศึกษา
นางสาว ชนาพร เกษโสภา หญิง บ้านแม่วะหลวง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ วิทยาศาสตร์
นาง จีราพัชร เดชวิชิต หญิง บ้านแม่วะหลวง ครู ชำนาญการพิเศษ บริหารการศึกษา
นางสาว ปิยวรรณ ขงเขตคราม หญิง บ้านแม่วะหลวง ครู ไม่มีวิทยฐานะ ปฐมวัย
นางสาว วิภา ระเริงแม่เมย หญิง บ้านแม่วะหลวง ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ อื่นๆ
นางสาว เขมิกา เลิศดวงพร หญิง บ้านแม่วะหลวง ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ สังคมศึกษา
นางสาว นิชานาถ บงกชฤดี หญิง บ้านแม่วะหลวง ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ บริหารการศึกษา
นางสาว อำไพพรรณ ศรัณภัครพงศ์ หญิง บ้านแม่ตื่น ครู ไม่มีวิทยฐานะ วิทยาศาสตร์
นางสาว พวงผกา อนันต์ หญิง บ้านแม่ตื่น ครู ไม่มีวิทยฐานะ การประถมศึกษา
นาง มณีกานต์ คำมะยอม หญิง บ้านแม่ตื่น ครู ไม่มีวิทยฐานะ ภาษาไทย
นางสาว อภิลักษณา ทองประกายเพชร หญิง บ้านแม่ตื่น ครู ไม่มีวิทยฐานะ ภาษาไทย
ว่าที่ร้อยตรีหญิง กนกวรรณ ปันโย หญิง บ้านแม่ตื่น ครู ไม่มีวิทยฐานะ วิทยาศาสตร์
นาง อนงค์ อัมพรพนา หญิง บ้านแม่ตื่น ครู ไม่มีวิทยฐานะ การประถมศึกษา
นาย จักรรัตน์ หาญฉวะ ชาย บ้านแม่ตื่น ครู ไม่มีวิทยฐานะ บริหารการศึกษา
นาง ปานฤดี รอดมา หญิง บ้านแม่ตื่น ครู ไม่มีวิทยฐานะ สังคมศึกษา
นาย มณี พัดขำ ชาย บ้านแม่ตื่น ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ บริหารการศึกษา
นางสาว อรพรรณ อินทะวงศ์ หญิง บ้านแม่ตื่น ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ
นางสาว จันทนี พจนาปิยะกุล หญิง บ้านแม่ตื่น ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ ปฐมวัย
นางสาว นิตยา เมธา หญิง บ้านแม่ตื่น ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ ปฐมวัย
นาย อนันต์ พนาลีสงบ ชาย บ้านแม่ตื่น ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ อื่นๆ
นางสาว กรกนก เกษมศุภกุล หญิง บ้านแม่ตื่น ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ เทคโนโลยีทางการศึกษา
ว่าที่ร้อยตรีหญิง เพ็ญศรี คีรีปรีชาวิทย์ หญิง บ้านแม่ตื่น ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ ศิลปะ
นาง มรกต แสนหลวง หญิง บ้านแม่ตื่น ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ ไม่ใช่วุฒิครู
นางสาว ธีราพรรณ ยะกันโท หญิง บ้านแม่ตื่น ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ การประถมศึกษา
นางสาว กุลธิดา กาศสนุก หญิง บ้านแม่ตื่น ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ คณิตศาสตร์
นางสาว นัยนา มณีปราการ หญิง บ้านแม่ตื่น ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ
นาย ชนมงคล นอนา ชาย บ้านแม่อมกิ ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ บริหารการศึกษา
นาย กิจจา ชาญมหาสกุล ชาย บ้านแม่อมกิ ครู ไม่มีวิทยฐานะ พลศึกษา
นาย จีระพงศ์ สอาดจิตต์ ชาย บ้านแม่อมกิ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ การประถมศึกษา
นาย ศิริชัย สะอาดเอี่ยมจิต ชาย บ้านแม่อมกิ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ อื่นๆ
นาง เครือวัลย์ ฤทธิ์อุดม หญิง บ้านแม่อมกิ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ ปฐมวัย
นางสาว พิมพร แม่เมยสบโชค หญิง บ้านแม่อมกิ ครู ไม่มีวิทยฐานะ การประถมศึกษา
นาย ทองดี เริงฤทัยพนม ชาย บ้านแม่อมกิ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ การประถมศึกษา
นาย ภานุพงษ์ แม่เมยสบโชค ชาย บ้านแม่อมกิ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ การประถมศึกษา
นาย ชัยพงษ์ ขัดวิลาศ ชาย บ้านแม่อมกิ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ การประถมศึกษา
นาย กิตติธนากร คำตีบ ชาย บ้านแม่อมกิ ครู ไม่มีวิทยฐานะ การประถมศึกษา
นาย ธีรพงษ์ วงศ์ใจคำ ชาย บ้านแม่อมกิ ครู ไม่มีวิทยฐานะ วิทยาศาสตร์
นาย สมนึก เพียเพ็ง ชาย บ้านแม่อมกิ ครู ไม่มีวิทยฐานะ ภาษาไทย
นาย อัครพล กระสินธ์สุขสันต์ ชาย บ้านแม่อมกิ ครู ไม่มีวิทยฐานะ สังคมศึกษา
นางสาว วลัยลักษณ์ แลงสิงห์ หญิง บ้านแม่อมกิ ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ การประถมศึกษา
นาย วินัย แดงพัด ชาย ชุมชนบ้านอุ้มผาง ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ ไม่ใช่วุฒิครู
นาง นันทิณี เวียงจันทร์ หญิง ชุมชนบ้านอุ้มผาง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ ปฐมวัย
นาย ไมตรี จินะ ชาย ชุมชนบ้านอุ้มผาง ครู ไม่มีวิทยฐานะ วิทยาศาสตร์
นาง เปล่งฉวี ช่างเงิน หญิง ชุมชนบ้านอุ้มผาง ครู ชำนาญการ ภาษาอังกฤษ
นาง กรรณิการ์ จินะ หญิง ชุมชนบ้านอุ้มผาง ครู ไม่มีวิทยฐานะ วุฒิครูอื่น ๆ
นางสาว วราภรณ์ กองน้อย หญิง ชุมชนบ้านอุ้มผาง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ การประถมศึกษา
นาง เอมอร ดาสี หญิง ชุมชนบ้านอุ้มผาง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ ปฐมวัย
นาง มนต์ทิพย์ รัศมี หญิง ชุมชนบ้านอุ้มผาง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ การประถมศึกษา
นาง ประนอม เบหลงตรี หญิง ชุมชนบ้านอุ้มผาง ครู ชำนาญการพิเศษ การประถมศึกษา
นางสาว กิ่งแก้ว กันใจ หญิง ชุมชนบ้านอุ้มผาง ครู ชำนาญการ การประถมศึกษา
ส.ต. กฤษณะ สมุทร์นาวี ชาย ชุมชนบ้านอุ้มผาง ช่างปูนชั้น 2 ไม่มีวิทยฐานะ ไม่ใช่วุฒิครู
นาง นงลักษณ์ ทิพย์ปัญญา หญิง ชุมชนบ้านอุ้มผาง ครู ชำนาญการ การประถมศึกษา
นาย รักเกียรติ บุญคง ชาย ชุมชนบ้านอุ้มผาง ครู ชำนาญการ ปฐมวัย
นาง เดือนเพ็ญ อุทัยหิรัญทวี หญิง ชุมชนบ้านอุ้มผาง ครู ชำนาญการพิเศษ บริหารการศึกษา
นาง วราภรณ์ แสงอุทัย หญิง ชุมชนบ้านอุ้มผาง ครู ชำนาญการ ไม่ใช่วุฒิครู
นางสาว โสน ภิวงษ์ หญิง ชุมชนบ้านอุ้มผาง ครูพี่เลี้ยง ไม่มีวิทยฐานะ การประถมศึกษา
นาย ชุมพล ยอดสกุลเกียรติ ชาย ชุมชนบ้านอุ้มผาง ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ วุฒิครูอื่น ๆ
นาย ชาญณรงค์ พงศ์คณารักษ์ ชาย ชุมชนบ้านอุ้มผาง ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ การประถมศึกษา
นาง บรรจง ไชยวงศ์ หญิง ชุมชนบ้านอุ้มผาง ครู ชำนาญการ การประถมศึกษา
นางสาว นวลสิริ นทีสายธรรม หญิง ชุมชนบ้านอุ้มผาง ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ ไม่ใช่วุฒิครู
นาง ปานทิพย์ บุญคง หญิง ชุมชนบ้านอุ้มผาง ครู ชำนาญการ ภาษาไทย
นาง สมหมาย ศิริบุญรอด หญิง ชุมชนบ้านอุ้มผาง ครู ชำนาญการ การประถมศึกษา
นางสาว ปิยาภรณ์ มูลจันดา หญิง บ้านแม่กลองเก่า ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ วิทยาศาสตร์
นาง รัตนาพร บุรีเทพ หญิง บ้านแม่กลองเก่า ครู ชำนาญการ นาฏศิลป์
นาง จิราพร วิริยะ หญิง บ้านแม่กลองเก่า ครู ชำนาญการพิเศษ บริหารการศึกษา
นาง สุทธิพร ฟั่นสาย หญิง บ้านแม่กลองเก่า ครู ชำนาญการ คณิตศาสตร์
นางสาว รุจิรา เรือนเหมย หญิง บ้านแม่กลองเก่า ครู ชำนาญการ เทคโนโลยีทางการศึกษา
นางสาว ลาวัณย์ เกิดคำ หญิง บ้านแม่กลองเก่า ครู ไม่มีวิทยฐานะ ภาษาอังกฤษ
นาง อาจิณ ใจโปร่ง หญิง สามัคคีวิทยา ครู ชำนาญการพิเศษ การประถมศึกษา
นาย วัลลภ โตวรานนท์ ชาย สามัคคีวิทยา ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ บริหารการศึกษา
นาง กิติมา กันกา หญิง สามัคคีวิทยา ครู ชำนาญการ เกษตรศาสตร์
นาย กันต์ วงศ์คำ ชาย สามัคคีวิทยา ครู ไม่มีวิทยฐานะ ไม่ใช่วุฒิครู
นาง วารุณี มากรักชาติ หญิง สามัคคีวิทยา ครู ชำนาญการ การประถมศึกษา
นาง สายสวาท โพธิ์นอก หญิง สามัคคีวิทยา ครู ไม่มีวิทยฐานะ คณิตศาสตร์
นางสาว อัญชลี สุวีระวัฒนกิจ หญิง สามัคคีวิทยา ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ คอมพิวเตอร์
นางสาว สมหญิง วิวัฒน์รุ่งนภา หญิง สามัคคีวิทยา ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ไม่มีวิทยฐานะ ปฐมวัย
นางสาว พชรวรรณ ชนกพะกา หญิง สามัคคีวิทยา ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ รัฐประศาสนศาสตร์
นางสาว นลัทพร สมฤทธิ์ หญิง สามัคคีวิทยา ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ วิทยาศาสตร์
นาง ทัศนีย์ กาหลง หญิง สามัคคีวิทยา ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ
นาง ภรฑณา กัณฑวงศ์ หญิง สามัคคีวิทยา ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ วุฒิครูอื่น ๆ
นาย ยุทธชัย ศรีโมรา ชาย บ้านปรอผาโด้ ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ บริหารการศึกษา
นางสาว จุฑาทิพย์ จันทร์รอด หญิง บ้านปรอผาโด้ ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ คอมพิวเตอร์
นางสาว สายสุรีย์ จันทยุทธ์ หญิง บ้านปรอผาโด้ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ ปฐมวัย
นาย ชาญชัย ไชยวงศ์ ชาย บ้านปรอผาโด้ ครู ชำนาญการ บริหารการศึกษา
นาย มนตรี จินา ชาย บ้านปรอผาโด้ ครู ชำนาญการ การประถมศึกษา
นาง จันทร์จิรา จินา หญิง บ้านปรอผาโด้ ครู ชำนาญการ การประถมศึกษา
นาง เรณู คงคาสวัสดิ์ หญิง บ้านปรอผาโด้ ครู ชำนาญการ หลักสูตรและการสอน
นาย สันติ สร้างนานอก ชาย บ้านปรอผาโด้ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ อุตสาหกรรมศิลป์
นางสาว มุกดา ชีพละไม หญิง บ้านปรอผาโด้ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ รัฐประศาสนศาสตร์
นาง นงเยาว์ คำยันต์ หญิง บ้านปรอผาโด้ ครู ชำนาญการ ภาษาไทย
นาง ศรีจิตรา อัชฌานภาลัย หญิง บ้านปรอผาโด้ ครู ชำนาญการ ภาษาไทย
นาง พาระณี เลอลาด หญิง บ้านปรอผาโด้ ครู ชำนาญการ การประถมศึกษา
นาง สีวิกา จันตา หญิง บ้านปรอผาโด้ ครู ชำนาญการพิเศษ ภาษาไทย
นางสาว วิลาวรรณ อุดรวงศ์ หญิง บ้านปรอผาโด้ ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ไม่มีวิทยฐานะ ปฐมวัย
นาย วัลลภ ทารินทร์ ชาย บ้านปรอผาโด้ ครู ไม่มีวิทยฐานะ ภาษาอังกฤษ
นาง นิศารัตน์ เลาแก้ว หญิง บ้านปรอผาโด้ ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ ปฐมวัย
นาง ศิริพร กุลทวีชัย หญิง บ้านปรอผาโด้ ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ ภาษาอังกฤษ
นางสาว อชิรญา เฝือจู หญิง บ้านไม้กะพง ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ บริหารการศึกษา
นางสาว สุจิตรา ภูผาอารักษ์ หญิง บ้านไม้กะพง ครู ไม่มีวิทยฐานะ ปฐมวัย
นาย สมชัย บุญสม ชาย บ้านไม้กะพง ครู ชำนาญการพิเศษ รัฐประศาสนศาสตร์
นาง ปาริชาติ น้อยบ้านป่า หญิง บ้านไม้กะพง ครู ชำนาญการพิเศษ บริหารการศึกษา
นางสาว อรพินท์ ผาอ่าง หญิง บ้านไม้กะพง ครู ชำนาญการ ไม่ใช่วุฒิครู
นาย พรเจตต์ เบหลงตรี ชาย บ้านไม้กะพง ครู ชำนาญการ บริหารการศึกษา
นาย อิทธิฤทธิ์ พิเคราะห์ ชาย บ้านไม้กะพง ครู ไม่มีวิทยฐานะ วิทยาศาสตร์
นาง นิตยา นาชัยโชติ หญิง บ้านไม้กะพง ครู ไม่มีวิทยฐานะ การประถมศึกษา
นาย สุทธิพงษ์ พรหมปัน ชาย บ้านไม้กะพง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ ภาษาไทย
นางสาว สุวิมล ตาเอื้อย หญิง บ้านไม้กะพง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ คอมพิวเตอร์
นางสาว ชลิสา บรรจงลักษณ์ หญิง บ้านไม้กะพง ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ ปฐมวัย
นาง ศิริพร ใจดี หญิง บ้านไม้กะพง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ การประถมศึกษา
นางสาว จุทามาศ ศรคุ้มพงษ์ หญิง บ้านไม้กะพง ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ การประถมศึกษา
นาง ลักขณา ศรีตระกูลคีรี หญิง บ้านไม้กะพง ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ การประถมศึกษา
นาย จิระวิน พุ่มนวล ชาย บ้านแม่ละมุ้งวิทยา ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ เทคโนโลยีทางการศึกษา
นาย เอกชัย เครือขอน ชาย บ้านแม่ละมุ้งวิทยา ครู ไม่มีวิทยฐานะ พลศึกษา
นาย อร่าม นันทะใจ ชาย บ้านแม่ละมุ้งวิทยา นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ
นาง วีระวรรณ จันเปียง หญิง บ้านแม่ละมุ้งวิทยา ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ วุฒิครูอื่น ๆ
นางสาว อรยา หล้าคำสาย หญิง บ้านแม่ละมุ้งวิทยา ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ ไม่ใช่วุฒิครู
นาง สุกันยา กัณทวงษ์ หญิง บ้านแม่ละมุ้งวิทยา ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ วุฒิครูอื่น ๆ
นางสาว จิราพร ดารินทร์ หญิง บ้านแม่ละมุ้งวิทยา ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ คอมพิวเตอร์
นางสาว สุนีย์ ประตา หญิง บ้านแม่ละมุ้งวิทยา ครู ไม่มีวิทยฐานะ บริหารการศึกษา
นางสาว พรรษชล แสนใจ หญิง บ้านแม่ละมุ้งวิทยา ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ การประถมศึกษา
นางสาว จันทนา มาหล้า หญิง บ้านแม่ละมุ้งวิทยา ครู ไม่มีวิทยฐานะ ภาษาไทย
นาง ลัดดาวัลย์ นิลพันธ์ หญิง บ้านแม่ละมุ้งวิทยา ครู ไม่มีวิทยฐานะ วิทยาศาสตร์
นางสาว กัลยาณี จันทรปิติกุล หญิง บ้านแม่ละมุ้งวิทยา ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ ภาษาอังกฤษ
นาย สุธิราช ใจแก้ว ชาย บ้านแม่ละมุ้งวิทยา ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ สังคมศึกษา
นาย เฉลิมชัย จินะ ชาย บ้านแม่ละมุ้งวิทยา ครู ชำนาญการ บริหารการศึกษา
นางสาว วันดี ศรีสุขสันต์คีรี หญิง บ้านแม่ละมุ้งวิทยา ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ สังคมศึกษา
นาย ธีระยุทธ คำเรือง ชาย บ้านแม่ละมุ้งวิทยา ครู ไม่มีวิทยฐานะ คอมพิวเตอร์
นาย ประชา สืบศักดิ์วงศ์ ชาย บ้านแม่กลองน้อย ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ สังคมศึกษา
นาย อนุรักษ์ แสนยาเจริญกุล ชาย บ้านแม่กลองน้อย ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ การประถมศึกษา
นางสาว ถาวร ฉัตรสุวรรณ หญิง บ้านแม่กลองน้อย ครู ไม่มีวิทยฐานะ การประถมศึกษา
นาย สมพงษ์ ประจักษ์พนา ชาย บ้านแม่กลองน้อย ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ ภาษาอังกฤษ
นาย สวัสดิ์ เขียวชัย ชาย บ้านหนองหลวง ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ บริหารการศึกษา
นาง สุปรีญา ศรีหาบุตร หญิง บ้านหนองหลวง ครู ชำนาญการ บริหารการศึกษา
นาง ปรานี ยศสุรินทร์ หญิง บ้านหนองหลวง ครู ชำนาญการพิเศษ การประถมศึกษา
นาย ภูมินทร์ จันทรา ชาย บ้านหนองหลวง ครู ไม่มีวิทยฐานะ วิทยาศาสตร์
นาง ยุรวรรณ เสมอพิทักษ์ หญิง บ้านหนองหลวง ครู ไม่มีวิทยฐานะ การประถมศึกษา
นางสาว เกศินี บุญปาล หญิง บ้านหนองหลวง ครู ไม่มีวิทยฐานะ ภาษาอังกฤษ
นาย วรชัย มาบวบ ชาย บ้านหนองหลวง ครู ไม่มีวิทยฐานะ สังคมศึกษา
นางสาว หนึ่งฤทัย อยู่เหล่าพาณิชย์ หญิง บ้านหนองหลวง ครู ไม่มีวิทยฐานะ ภาษาไทย
นางสาว วรรณา เดชเมือง หญิง บ้านหนองหลวง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ คอมพิวเตอร์
นาย พิสุจน์วิชัย ปัญญาเสน ชาย บ้านหนองหลวง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ ดนตรี
นาง อรอุสา บุรีเทพ หญิง บ้านหนองหลวง ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ วิทยาศาสตร์
นาย จิตติ สายทอง ชาย บ้านหนองหลวง ครู ไม่มีวิทยฐานะ การประถมศึกษา
นางสาว กนายุทธ์ ดั้นเมฆ หญิง บ้านหนองหลวง ครู ไม่มีวิทยฐานะ ภาษาอังกฤษ
นาย สมพงษ์ ฟั่นสาย ชาย บ้านแม่กลองใหม่ ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ บริหารการศึกษา
นางสาว ศิริรัตน์ เกษรบัว หญิง บ้านแม่กลองใหม่ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ ปฐมวัย
นาง ศรินทิพย์ เทอดโยธิน หญิง บ้านแม่กลองใหม่ ครู ชำนาญการพิเศษ การประถมศึกษา
นาย วิวัฒน์ เสมอพิทักษ์ ชาย บ้านแม่กลองใหม่ ครู ชำนาญการ การประถมศึกษา
นาย สมจิตร เชื้อทอง ชาย บ้านแม่กลองใหม่ ครู ชำนาญการ บริหารการศึกษา
นาย ไมตรี ศิริบุญรอด ชาย บ้านแม่กลองใหม่ ครู ชำนาญการพิเศษ พลศึกษา
นาง วารีรัตน์ สายทอง หญิง บ้านแม่กลองใหม่ ครู ชำนาญการ การประถมศึกษา
นางสาว สิริกานต์ เบหลงตรี หญิง บ้านแม่กลองใหม่ ครู ไม่มีวิทยฐานะ บริหารการศึกษา
นาย สมพงษ์ แสนว้าน ชาย บ้านแม่กลองใหม่ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ ดนตรี
นางสาว สวริน บุรีเทพ หญิง บ้านแม่กลองใหม่ ครู ไม่มีวิทยฐานะ ภาษาอังกฤษ
นาย เชษไชย ธรรมทรรศนะดี ชาย บ้านแม่กลองใหม่ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ พลศึกษา
นาง สุภาพร พวงสุมาลย์ หญิง บ้านเซอทะ ครู ชำนาญการพิเศษ การประถมศึกษา
นาย สุรศักดิ์ กานดา ชาย บ้านเซอทะ ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ บริหารการศึกษา
นางสาว ศรีวรรณ บุญสิงห์ หญิง บ้านเซอทะ ครู ชำนาญการ ปฐมวัย
นางสาว สายสวาท ปรชญาพงศ์ หญิง บ้านเซอทะ ครู ไม่มีวิทยฐานะ สังคมศึกษา
นางสาว ณัฐชานันท์ อินมี หญิง บ้านเซอทะ ครู ไม่มีวิทยฐานะ การประถมศึกษา
นางสาว ผการัตน์ อินตา หญิง บ้านเซอทะ ครู ไม่มีวิทยฐานะ บริหารการศึกษา
นาย นันทปรีชา พรมพิทักษ์ ชาย บ้านเซอทะ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ เกษตรศาสตร์
นางสาว ภาวิณี ใจดี หญิง บ้านเซอทะ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ การประถมศึกษา
นางสาว ศุภลักษณ์ ใจอุ่น หญิง บ้านเซอทะ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ ภาษาไทย
นาย ชาญณรงค์ วิริยะ ชาย บ้านเซอทะ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ คณิตศาสตร์
นาย ภูมินทร์ สมวงค์อินทร์ ชาย บ้านเซอทะ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ อุตสาหกรรมศิลป์
นาย วรรชัย ดำรงจรูญทรัพย์ ชาย บ้านเซอทะ นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ อื่นๆ
นางสาว ชนกันต์ ลาแดง หญิง บ้านเซอทะ ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ คอมพิวเตอร์
นาง ปุณยาพร สังข์นาค หญิง ขุนห้วยบ้านรุ่ง ครู ชำนาญการ ปฐมวัย
นางสาว วลัยพรรณ ศรีวิชัย หญิง ขุนห้วยบ้านรุ่ง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ ปฐมวัย
นาย บุญธรรม เอี่ยมอ่อน ชาย ขุนห้วยบ้านรุ่ง ครู ชำนาญการ วิทยาศาสตร์
นาย ยุภา สายทอง ชาย ขุนห้วยบ้านรุ่ง ครู ไม่มีวิทยฐานะ การประถมศึกษา
นางสาว สุธีรา วงศ์ศรีสุมโนทัย หญิง ขุนห้วยบ้านรุ่ง ครู ไม่มีวิทยฐานะ บริหารการศึกษา
นางสาว รุ่งรัตน์ เครืออ่อน หญิง ขุนห้วยบ้านรุ่ง ครู ชำนาญการ บริหารการศึกษา
นางสาว ทิพย์หทัย ชัยวังสิงห์ หญิง ขุนห้วยบ้านรุ่ง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ ภาษาไทย
นางสาว วรกานต์ เข้มข้น หญิง ขุนห้วยบ้านรุ่ง ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ คอมพิวเตอร์
นางสาว อลิน เลิศเกษม หญิง ขุนห้วยบ้านรุ่ง ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ ภาษาอังกฤษ
นาย สิปปนนท์ มั่งอะนะ ชาย บ้านกล้อทอ รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ อื่นๆ
นาย อดิศร บุญปาล ชาย บ้านกล้อทอ ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ บริหารการศึกษา
นาง วรรณิภา จันทร์วงศ์ หญิง บ้านกล้อทอ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ ปฐมวัย
นางสาว สุภาพรรณ ขาววิลาศ หญิง บ้านกล้อทอ ครู ไม่มีวิทยฐานะ ภาษาอังกฤษ
นาง รัชฎาพร สิมลา หญิง บ้านกล้อทอ ครู ไม่มีวิทยฐานะ การประถมศึกษา
นาย ณรงค์ สิมลา ชาย บ้านกล้อทอ ครู ชำนาญการ บริหารการศึกษา
นาย พรศักดิ์ ดงสงเคราะห์ ชาย บ้านกล้อทอ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ อุตสาหกรรมศิลป์
นางสาว ปิ่นวดี สังข์นาค หญิง บ้านกล้อทอ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ คณิตศาสตร์
นาย จีระศักดิ์ แสนใส ชาย บ้านกล้อทอ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ วิทยาศาสตร์
นางสาว จันทวรรณ จักรมา หญิง บ้านกล้อทอ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ การประถมศึกษา
นางสาว ณาตยา อินทสิน หญิง บ้านกล้อทอ ครู ไม่มีวิทยฐานะ ภาษาอังกฤษ
นาย คานันท์ เมฆขยาย ชาย บ้านกล้อทอ ครู ไม่มีวิทยฐานะ วิทยาศาสตร์
นาง ศรริญญา กองมงคล หญิง บ้านกล้อทอ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ วุฒิครูอื่น ๆ
นางสาว จุฑารัตน์ พูลนิ่ม หญิง บ้านกล้อทอ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ วิทยาศาสตร์
นางสาว กุลรัศมิ์ ราชเมืองแก้ว หญิง บ้านกล้อทอ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ ภาษาไทย
นางสาว รุ่งนภา โนพิยะ หญิง บ้านกล้อทอ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ ภาษาไทย
นางสาว จิราภร แมลงภู่ หญิง บ้านกล้อทอ ครู ไม่มีวิทยฐานะ ภาษาไทย
นางสาว ชไมพร วงศ์วุฒิ หญิง บ้านกล้อทอ ครู ไม่มีวิทยฐานะ วิทยาศาสตร์
นาย จักรพงศ์ ปัญญากาวิน ชาย บ้านกล้อทอ ครู ไม่มีวิทยฐานะ คณิตศาสตร์
นาย สมบูรณ์ เป็งงา ชาย บ้านกล้อทอ ครู ชำนาญการ บริหารการศึกษา
นาย คณาธิป สอนเทศ ชาย บ้านกล้อทอ ครู ชำนาญการ บริหารการศึกษา
นาย จิรายุส ยศธนบรรเจิด ชาย บ้านกล้อทอ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ คณิตศาสตร์
นาย สงกรานต์ ปะนันท์ ชาย บ้านกล้อทอ พนักงานบริการ ไม่มีวิทยฐานะ ไม่ใช่วุฒิครู
นางสาว สุภาพ เชี่ยวชาญสิงขร หญิง บ้านกล้อทอ ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ สังคมศึกษา
นางสาว จันฑา แพ่งเม้า หญิง บ้านกล้อทอ ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ คอมพิวเตอร์
นาง ธีรภรณ์ สอนเทศ หญิง บ้านกล้อทอ ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ รัฐประศาสนศาสตร์
นางสาว บุปผชาติ ใหดงยาง หญิง บ้านกล้อทอ ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ คณิตศาสตร์
นางสาว จินดานุช อรจง หญิง บ้านกล้อทอ ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ ภาษาอังกฤษ
นาย นิรันด์ ศรีโสภาสายชล ชาย บ้านกล้อทอ ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ ศิลปะ
นาย ปิยะ สันติชัยชาญ ชาย บ้านกล้อทอ ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ ดนตรี
นางสาว กาญจนา ศรีกนกบุปผา หญิง บ้านกล้อทอ ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ ปฐมวัย
นางสาว นิภา ถนอมพหล หญิง บ้านกล้อทอ ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ ปฐมวัย
นางสาว ทิพย์สุคนธ์ ปะนันท์ หญิง บ้านกล้อทอ ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ วิทยาศาสตร์
นางสาว เจนจิรา ฉลองชัยกานต์ หญิง บ้านกล้อทอ ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ ภาษาอังกฤษ
นาง มึเซเซ ชาญเดชาชัย หญิง บ้านกล้อทอ วิทยากร ไม่มีวิทยฐานะ
นาย มารุต สินสันธิเทศ ชาย บ้านกล้อทอ ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ วิทยาศาสตร์
นาง อชิรญา สุขุมวัฒนะ หญิง บ้านนุเซะโปล้ ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ บริหารการศึกษา
นาย จตุรพักตร์ ศรีคุณ ชาย บ้านนุเซะโปล้ ครู ไม่มีวิทยฐานะ ปฐมวัย
นาย วันชัย เที่ยงเพชร ชาย บ้านนุเซะโปล้ ครู ชำนาญการ การประถมศึกษา
นาง พรพิมล ศรีสังข์งาม หญิง บ้านนุเซะโปล้ ครู ไม่มีวิทยฐานะ การประถมศึกษา
นางสาว ณัฐชา อัครทรงพล หญิง บ้านนุเซะโปล้ ครู ไม่มีวิทยฐานะ คณิตศาสตร์
นางสาว พรทิพย์ ไชยโยทา หญิง บ้านนุเซะโปล้ ครู ไม่มีวิทยฐานะ การประถมศึกษา
นาง อุมาพร ฝั้นเมา หญิง บ้านนุเซะโปล้ ครู ไม่มีวิทยฐานะ อื่นๆ
นาย โสภณ ผูกจิต ชาย บ้านนุเซะโปล้ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ การประถมศึกษา
นางสาว ณัฎฐธิญา นันทิพัฒน์ธนกุล หญิง บ้านนุเซะโปล้ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ อื่นๆ
นาย สนธิศักดิ์ มั่นหมาย ชาย บ้านนุเซะโปล้ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ พลศึกษา
นางสาว สุรีย์นิภา มาเละ หญิง บ้านนุเซะโปล้ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ ภาษาไทย
นาย ณัฐพล แก้วทุ่ง ชาย บ้านนุเซะโปล้ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ อุตสาหกรรมศิลป์
นางสาว เอมฤทัย ซองดี หญิง บ้านนุเซะโปล้ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ การประถมศึกษา
นาย เกรียงไกร เที่ยงวัน ชาย บ้านนุเซะโปล้ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ การประถมศึกษา
นาง ชนุตพร สมควร หญิง บ้านนุเซะโปล้ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ การประถมศึกษา
นางสาว ศิรินันท์ คนขยัน หญิง บ้านนุเซะโปล้ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ การประถมศึกษา
นางสาว อัญชลี อินสมพันธ์ หญิง บ้านนุเซะโปล้ ครู ไม่มีวิทยฐานะ คอมพิวเตอร์
นางสาว ธนพร เอี่ยมทอง หญิง บ้านนุเซะโปล้ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ ภาษาอังกฤษ
นาง ธันย์ ขุนแก้ว หญิง บ้านนุเซะโปล้ ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ ปฐมวัย
นาย สมบัติ วราจิตกุล ชาย บ้านนุเซะโปล้ ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ ไม่ใช่วุฒิครู
นางสาว อโนทัย ลาภมีศรีสุข หญิง บ้านนุเซะโปล้ ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ ไม่ใช่วุฒิครู
นาย ดวงเนตร ยะแก้ว ชาย บ้านนุเซะโปล้ ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ การประถมศึกษา
นางสาว อโนทัย ถนอมบัณฑิต หญิง บ้านนุเซะโปล้ ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ การประถมศึกษา
นางสาว อรุณสาย ธรรมทรรสนะดี หญิง บ้านนุเซะโปล้ ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ การประถมศึกษา
นาย สนิท ฉายานามชัย ชาย บ้านนุเซะโปล้ ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ การประถมศึกษา
นางสาว โนรา แซ่โซ้ง หญิง บ้านนุเซะโปล้ ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ สังคมศึกษา
นางสาว สิริพร ฤทธิวงษากุล หญิง บ้านนุเซะโปล้ ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ ดนตรี
นาย จอดึ โพธ์ประสบโชค ชาย บ้านนุเซะโปล้ นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ ไม่ใช่วุฒิครู
นาย สมพงษ์ ฟั่นสาย ชาย ท่านผู้หญิงวิไล อมาตยกุล (บ้านเปิงเคลิ่ง) ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ บริหารการศึกษา
นางสาว ศุภร จำปานิล หญิง ท่านผู้หญิงวิไล อมาตยกุล (บ้านเปิงเคลิ่ง) ครู ไม่มีวิทยฐานะ ปฐมวัย
นางสาว ศุภลักษณ์ ตรรกวิทย์ชน หญิง ท่านผู้หญิงวิไล อมาตยกุล (บ้านเปิงเคลิ่ง) ครู ไม่มีวิทยฐานะ ปฐมวัย
นางสาว บุษบา สุคันธมาลา หญิง ท่านผู้หญิงวิไล อมาตยกุล (บ้านเปิงเคลิ่ง) ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ ปฐมวัย
นาย พิรุณ จรัสการกิจ ชาย ท่านผู้หญิงวิไล อมาตยกุล (บ้านเปิงเคลิ่ง) ครู ไม่มีวิทยฐานะ การประถมศึกษา
นาง จินตนา มากมาย หญิง ท่านผู้หญิงวิไล อมาตยกุล (บ้านเปิงเคลิ่ง) ครู ชำนาญการ ภาษาอังกฤษ
นาย สนธยา ภู่ค้าขาย ชาย ท่านผู้หญิงวิไล อมาตยกุล (บ้านเปิงเคลิ่ง) ครู ชำนาญการ วิทยาศาสตร์
นางสาว รัตนกรานต์ ปั้นนาง หญิง ท่านผู้หญิงวิไล อมาตยกุล (บ้านเปิงเคลิ่ง) ครู ไม่มีวิทยฐานะ การประถมศึกษา
นาย จตุพงษ์ แซงราชา ชาย ท่านผู้หญิงวิไล อมาตยกุล (บ้านเปิงเคลิ่ง) ครู ชำนาญการ การประถมศึกษา
นางสาว ปรียา กาละเอก หญิง ท่านผู้หญิงวิไล อมาตยกุล (บ้านเปิงเคลิ่ง) ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ การประถมศึกษา
นางสาว จุฬารัตน์ อวดร่าง หญิง ท่านผู้หญิงวิไล อมาตยกุล (บ้านเปิงเคลิ่ง) ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ ภาษาไทย
นาง ปวินรัตน์ เพชรรัตน์ หญิง ท่านผู้หญิงวิไล อมาตยกุล (บ้านเปิงเคลิ่ง) ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ การประถมศึกษา
นาย ดนู การะเกดสาคร หญิง ท่านผู้หญิงวิไล อมาตยกุล (บ้านเปิงเคลิ่ง) ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ การประถมศึกษา
นางสาว ลักขณา เกินสิน หญิง ท่านผู้หญิงวิไล อมาตยกุล (บ้านเปิงเคลิ่ง) ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ คณิตศาสตร์
นางสาว หนึ่งนุช อินทรโส หญิง ท่านผู้หญิงวิไล อมาตยกุล (บ้านเปิงเคลิ่ง) ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ การประถมศึกษา
นาย ธงชัย คงอมรคีรี ชาย ท่านผู้หญิงวิไล อมาตยกุล (บ้านเปิงเคลิ่ง) ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ การศึกษาพิเศษ
นาย วิริยะ อย่างคุณธรรม ชาย ท่านผู้หญิงวิไล อมาตยกุล (บ้านเปิงเคลิ่ง) ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ เกษตรศาสตร์
นาง อุทัยวรรณ แซ่ยั้ง หญิง ท่านผู้หญิงวิไล อมาตยกุล (บ้านเปิงเคลิ่ง) ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ ภาษาไทย
นาย อนันชัย เจริญจิตรุ่งเรือง ชาย ท่านผู้หญิงวิไล อมาตยกุล (บ้านเปิงเคลิ่ง) ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ พลศึกษา
นางสาว มนัสวี อุ่นขจี หญิง ท่านผู้หญิงวิไล อมาตยกุล (บ้านเปิงเคลิ่ง) ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ วิทยาศาสตร์
นาย ณฐกร โมมขุนทด ชาย ท่านผู้หญิงวิไล อมาตยกุล (บ้านเปิงเคลิ่ง) ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ คณิตศาสตร์
นางสาว วิมลรัตน์ กาลา หญิง ท่านผู้หญิงวิไล อมาตยกุล (บ้านเปิงเคลิ่ง) ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ ภาษาอังกฤษ
นางสาว สรีรัตน์ อุคหปัญญากุล หญิง ท่านผู้หญิงวิไล อมาตยกุล (บ้านเปิงเคลิ่ง) ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ ภาษาไทย
นางสาว ขันทอง สร้อยอาภรณ์ หญิง ท่านผู้หญิงวิไล อมาตยกุล (บ้านเปิงเคลิ่ง) ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ คอมพิวเตอร์
นางสาว สาคร มหาคง หญิง ท่านผู้หญิงวิไล อมาตยกุล (บ้านเปิงเคลิ่ง) ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ ปฐมวัย
นาย แสงศักดิ์ คงฉลวยวนา ชาย ท่านผู้หญิงวิไล อมาตยกุล (บ้านเปิงเคลิ่ง) ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ การประถมศึกษา
นาย อุทัย การะเกดกนก ชาย ท่านผู้หญิงวิไล อมาตยกุล (บ้านเปิงเคลิ่ง) ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ สังคมศึกษา
นางสาว ชลนาฏ ชำนาญ หญิง ท่านผู้หญิงวิไล อมาตยกุล (บ้านเปิงเคลิ่ง) ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ สังคมศึกษา
นาย รุ่ง ศรีจินดาวนา ชาย ท่านผู้หญิงวิไล อมาตยกุล (บ้านเปิงเคลิ่ง) ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ สังคมศึกษา
นางสาว ฐิติกานต์ ฟั่นสาย หญิง ท่านผู้หญิงวิไล อมาตยกุล (บ้านเปิงเคลิ่ง) ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ คณิตศาสตร์
นางสาว พิชชานันท์ เรียงชัยเลิศ หญิง ท่านผู้หญิงวิไล อมาตยกุล (บ้านเปิงเคลิ่ง) ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ คณิตศาสตร์
นาย ยุทธพงษ์ กันนา ชาย ชุมชนบ้านพบพระ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ ภาษาอังกฤษ
นาย วีระพล จันทบุตร ชาย ชุมชนบ้านพบพระ ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ บริหารการศึกษา
นาง ยุพิน ผลไม้ หญิง ชุมชนบ้านพบพระ ครู ชำนาญการ ปฐมวัย
นาย อำพล ผลไม้ ชาย ชุมชนบ้านพบพระ ครู ชำนาญการ ปฐมวัย
นาง ชลธิชา ต๊ะอ้าย หญิง ชุมชนบ้านพบพระ ครู ไม่มีวิทยฐานะ ปฐมวัย
นาง รุ่งนิภา คำปวนโห้ง หญิง ชุมชนบ้านพบพระ ครู ชำนาญการ ปฐมวัย
นาง สรรพมงคล จันทร์ด้ง หญิง ชุมชนบ้านพบพระ ครู ชำนาญการพิเศษ ปฐมวัย
นางสาว อัณณ์ชญา อาษากิจ หญิง ชุมชนบ้านพบพระ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ ปฐมวัย
นางสาว สุพัตรา พฤกษ์สุวรรณ หญิง ชุมชนบ้านพบพระ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ ปฐมวัย
นาง อัจฉรีย์ เวียงดาว หญิง ชุมชนบ้านพบพระ ครู ชำนาญการพิเศษ การประถมศึกษา
นาง อาพร เกิดแก้ว หญิง ชุมชนบ้านพบพระ ครู ชำนาญการพิเศษ การประถมศึกษา
นาง พัชรา หมวกแสง หญิง ชุมชนบ้านพบพระ ครู ชำนาญการ การจัดการทั่วไป
นาง สมบูรณ์ สมศักดิ์ หญิง ชุมชนบ้านพบพระ ครู ชำนาญการ การประถมศึกษา
นาง บัวเงิน จุ่งแผ้วตระกูล หญิง ชุมชนบ้านพบพระ ครู ชำนาญการพิเศษ อื่นๆ
นาง วัฒนา ครองแก้ว หญิง ชุมชนบ้านพบพระ ครู ชำนาญการ ภาษาอังกฤษ
นาง รัชฎาพร บุญมาคำ หญิง ชุมชนบ้านพบพระ ครู ชำนาญการพิเศษ คณิตศาสตร์
นาง สุอาภา เทพาชุมภู หญิง ชุมชนบ้านพบพระ ครู ชำนาญการพิเศษ ปฐมวัย
นาง รุ่งรัตน์ คงประเสริฐ หญิง ชุมชนบ้านพบพระ ครู ชำนาญการ สังคมศึกษา
นาย มนู จุ่งแผ้วตระกูล ชาย ชุมชนบ้านพบพระ ครู ชำนาญการพิเศษ การแนะแนว
นาง เปรมปรี ชุมภู หญิง ชุมชนบ้านพบพระ ครู ชำนาญการ ภาษาไทย
นาง พรชนก ชมภูน้อย หญิง ชุมชนบ้านพบพระ ครู ชำนาญการพิเศษ การประถมศึกษา
นาง พรทิพย์ เทพคำอ้าย หญิง ชุมชนบ้านพบพระ ครู ชำนาญการพิเศษ การประถมศึกษา
นาง พิทยา บัวลอย หญิง ชุมชนบ้านพบพระ ครู ชำนาญการ สังคมศึกษา
นาย ธรรมรัตน์ บัวลอย ชาย ชุมชนบ้านพบพระ ครู ชำนาญการ การประถมศึกษา
นาง รวีวรรณ ต๊ะถิ่น หญิง ชุมชนบ้านพบพระ ครู ชำนาญการพิเศษ ภาษาอังกฤษ
นางสาว ฉันทนา มุ่นอินต๊ะ หญิง ชุมชนบ้านพบพระ ครู ชำนาญการ บริหารการศึกษา
นาย สมศักดิ์ ธะนะบุญ ชาย ชุมชนบ้านพบพระ ครู ไม่มีวิทยฐานะ พลศึกษา
นาง อุมากรณ์ ปลุกปัญญา หญิง ชุมชนบ้านพบพระ ครู ไม่มีวิทยฐานะ การประถมศึกษา
นางสาว มนสิกานต์ ล้านแปง หญิง ชุมชนบ้านพบพระ ครู ไม่มีวิทยฐานะ ภาษาไทย
นางสาว จารุวรรณ สิริสกุลเลิศ หญิง ชุมชนบ้านพบพระ ครู ชำนาญการ บริหารการศึกษา
นาย วิชญ์สรัช กลุ่มเหรียญทอง ชาย ชุมชนบ้านพบพระ ครู ชำนาญการ บริหารการศึกษา
นาย จารึก วิริยา ชาย ชุมชนบ้านพบพระ ครู ชำนาญการ บริหารการศึกษา
นางสาว ทัชชภร เสทะสิงห์ หญิง ชุมชนบ้านพบพระ ครู ชำนาญการพิเศษ บริหารการศึกษา
นางสาว สุไลนา คำภีระ หญิง ชุมชนบ้านพบพระ ครู ชำนาญการพิเศษ อื่นๆ
นาย ประดิษฐ์ หลวงชื่น ชาย ชุมชนบ้านพบพระ ครู ชำนาญการ บริหารการศึกษา
นาย ยุทธพงศ์ การะยม ชาย ชุมชนบ้านพบพระ ครู ไม่มีวิทยฐานะ พลศึกษา
นาง จันจิรา กองสุข หญิง ชุมชนบ้านพบพระ ครู ไม่มีวิทยฐานะ บริหารการศึกษา
นาย ชัยเล็ก ใจวงค์ ชาย ชุมชนบ้านพบพระ ครู ไม่มีวิทยฐานะ บริหารการศึกษา
นาง พรพิมล แก้วจำรัส หญิง ชุมชนบ้านพบพระ ครู ไม่มีวิทยฐานะ บริหารการศึกษา
นางสาว ธิดารัตน์ แก้วกลม หญิง ชุมชนบ้านพบพระ ครู ไม่มีวิทยฐานะ บริหารการศึกษา
นาง ศุภลักษณ์ สังข์เมือง หญิง ชุมชนบ้านพบพระ ครู ไม่มีวิทยฐานะ บริหารการศึกษา
นางสาว จุติพร โพธิ์กัณฑ์ หญิง ชุมชนบ้านพบพระ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ สังคมศึกษา
นางสาว ณัฐจุฑา ศิริวัฒน์ หญิง ชุมชนบ้านพบพระ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ คณิตศาสตร์
นาย วันเฉลิม เหมือนศรีชัย ชาย ชุมชนบ้านพบพระ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ ดนตรี
นาย ฤทธิพงษ์ จันทร์เงียบ ชาย ชุมชนบ้านพบพระ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ อื่นๆ
นาย อำนาจ สารเทพ ชาย ชุมชนบ้านพบพระ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ ศิลปะ
นาย ไชยา ชุมภู ชาย ชุมชนบ้านพบพระ ครู ชำนาญการพิเศษ พลศึกษา
นางสาว จันทกานต์ เฉลิมพงษ์วรกิจ หญิง ชุมชนบ้านพบพระ ครู ไม่มีวิทยฐานะ บริหารการศึกษา
นาย อนุวัฒ กันยายอง ชาย ชุมชนบ้านพบพระ ครู ชำนาญการ สังคมศึกษา
นางสาว มะลิ เพ็ญเกาะ หญิง ชุมชนบ้านพบพระ ครู ชำนาญการ วุฒิครูอื่น ๆ
นางสาว ทัศนีย์ สุขโทน หญิง ชุมชนบ้านพบพระ ครู ไม่มีวิทยฐานะ นาฏศิลป์
นางสาว จุรีรัตน์ จันทร์สายทอง หญิง ชุมชนบ้านพบพระ ครู ชำนาญการ บริหารการศึกษา
นาง จิตติมา จันจู หญิง ชุมชนบ้านพบพระ ครู ชำนาญการพิเศษ บริหารการศึกษา
นาย เกิดผล แสนพรม ชาย ชุมชนบ้านพบพระ ครู ชำนาญการพิเศษ บริหารการศึกษา
นางสาว สุพัฒนา ทวีเดช หญิง ชุมชนบ้านพบพระ ครู ชำนาญการ บริหารการศึกษา
นางสาว ปิ่นฉัตร คำปา หญิง ชุมชนบ้านพบพระ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ คหกรรมศาสตร์
นางสาว วาสนา มนทิรสุวรรณ หญิง ชุมชนบ้านพบพระ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ วุฒิครูอื่น ๆ
นางสาว ทัชชญา ธนบุณยนนท์ หญิง ชุมชนบ้านพบพระ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ คอมพิวเตอร์
นางสาว นัยน์ปพร ศรีโมรา หญิง ชุมชนบ้านพบพระ ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ ปฐมวัย
นางสาว จุฑามาศ เพ็ชรโนรา หญิง ชุมชนบ้านพบพระ ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ วัดผล/ประเมินผลการศึกษา
นางสาว ภารดี น่วมทิม หญิง ชุมชนบ้านพบพระ ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ อุตสาหกรรมศิลป์
นาย เอกพงษ์ แปงคำมา ชาย ชุมชนบ้านพบพระ ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ เทคโนโลยีการจัดการระบบสารสนเทศ
นาย พิสุทธิ์ศักดิ์ กาวิสุ ชาย ชุมชนบ้านพบพระ ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ ภาษาอังกฤษ
นาย พิสิษฐ์ มุ่งเหมือย ชาย ชุมชนบ้านพบพระ ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ ดนตรี
นางสาว จรรยา เด่นนภา หญิง ชุมชนบ้านพบพระ ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ อื่นๆ
นาง อุษณีย์ บุญกัน หญิง ชุมชนบ้านพบพระ ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ อื่นๆ
นาย ประพันธ์ แพร่ภาษา ชาย ชุมชนบ้านพบพระ นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ ไม่ใช่วุฒิครู
นาย ศราวุธ ศรีธรรมมา ชาย ชุมชนบ้านพบพระ นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ ไม่ใช่วุฒิครู
นาง อรทัย เกิดแสง หญิง บ้านยะพอ ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ บริหารการศึกษา
นาง ภาวนา สายสวาท หญิง บ้านยะพอ ครู ไม่มีวิทยฐานะ บริหารการศึกษา
นาง กินรี เนาว์สันเทียะ หญิง บ้านยะพอ ครู ชำนาญการ พัฒนาชุมชน
นาย อภิชาติ ถนอมศักดิ์ศรี ชาย บ้านยะพอ ครู ไม่มีวิทยฐานะ การประถมศึกษา
นาย ฤทธิ์ สติดี ชาย บ้านยะพอ ครู ไม่มีวิทยฐานะ พลศึกษา
นางสาว อัมพร บุตรวงศ์ หญิง บ้านยะพอ ครู ชำนาญการ บริหารการศึกษา
นางสาว ภียภัส เสนาป่า หญิง บ้านยะพอ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ ภาษาไทย
นางสาว พัชรียา กาตั้ง หญิง บ้านยะพอ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ วุฒิครูอื่น ๆ
นาง ณฐพร มูลวงษ์ หญิง บ้านยะพอ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ วุฒิครูอื่น ๆ
นางสาว ศิริรัตน์ สมบุณร์นาค หญิง บ้านยะพอ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ ภาษาไทย
นางสาว วราภรณ์ ทั่งสอ หญิง บ้านยะพอ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ การประถมศึกษา
นาย ณัฐพงษ์ บุญวิเศษ ชาย บ้านยะพอ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ สังคมศึกษา
นาง ปราณี ใจคำ หญิง บ้านยะพอ ครู ไม่มีวิทยฐานะ บริหารการศึกษา
นางสาว สินาภรณ์ ภูชมชื่น หญิง บ้านยะพอ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ คณิตศาสตร์
นาย วิรัตน์ ค้าไม้ ชาย บ้านยะพอ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ สังคมศึกษา
นางสาว รัตนาภรณ์ ลังกาวงค์ หญิง บ้านยะพอ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ ภาษาอังกฤษ
นางสาว ศิริพร แสนเทียม หญิง บ้านยะพอ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ เทคโนโลยีทางการศึกษา
นาย นิมิต รัตตนิทัศน์ ชาย บ้านยะพอ รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ บริหารการศึกษา
นางสาว กำไล ภูยางตูม หญิง บ้านยะพอ ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ ปฐมวัย
นางสาว ทรายทอง ภูมินานอก หญิง บ้านยะพอ ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ ปฐมวัย
นาง พรรทิพา แพร่ภาษา หญิง บ้านยะพอ ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ ภาษาอังกฤษ
นางสาว รพีพรรณ ตันยศ หญิง บ้านยะพอ ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ อื่นๆ
นาง อมรรัตน์ พรหมขัติแก้ว หญิง บ้านวาเล่ย์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ บริหารการศึกษา
นางสาว เสาวลักษณ์ ฟักนาค หญิง บ้านวาเล่ย์ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ ปฐมวัย
นางสาว อลิสา อินกัน หญิง บ้านวาเล่ย์ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ ปฐมวัย
นาง รุ่งนิภา แสงดาวตะวัน หญิง บ้านวาเล่ย์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ คณิตศาสตร์
นาย บัณฑิต พรหมขัติแก้ว ชาย บ้านวาเล่ย์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ การประถมศึกษา
นางสาว ขวัญหทัย เพ็ชรศรีธิ หญิง บ้านวาเล่ย์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ ภาษาอังกฤษ
นางสาว ลดาวรรณ์ บุตรชาติ หญิง บ้านวาเล่ย์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ การประถมศึกษา
นางสาว กาญจนา มากมูล หญิง บ้านวาเล่ย์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ การประถมศึกษา
นาย เอกราช ทรายมะเริง ชาย บ้านวาเล่ย์ ครู ชำนาญการ บริหารการศึกษา
นาย สุรชัย สมหาญวงค์ ชาย บ้านวาเล่ย์ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ อื่นๆ
นางสาว พิชญา จินดาธรรม หญิง บ้านวาเล่ย์ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ การประถมศึกษา
นาย สุฑล เกิดมี ชาย บ้านวาเล่ย์ ครู ชำนาญการ เทคโนโลยีทางการศึกษา
นางสาว นพกาญจน์ มั่นอ่วม หญิง บ้านวาเล่ย์ ครู ชำนาญการ บริหารการศึกษา
นางสาว ศิรินภา นามวงษ์ หญิง บ้านวาเล่ย์ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ วุฒิครูอื่น ๆ
นางสาว สรวงสุดา เป็กทอง หญิง บ้านวาเล่ย์ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ ภาษาไทย
นาย สมชาย ทวีศรีสกุลเลิศ ชาย บ้านวาเล่ย์ ครู ไม่มีวิทยฐานะ พลศึกษา
นาย วิชัย เมาหา ชาย บ้านวาเล่ย์ ช่างไฟฟ้า ไม่มีวิทยฐานะ อื่นๆ
นางสาว จุฑาทิพย์ แสนเมืองอินทร์ หญิง บ้านวาเล่ย์ ครูพี่เลี้ยง ไม่มีวิทยฐานะ ปฐมวัย
นางสาว จารุวรรณ วิชชุรังษี หญิง บ้านวาเล่ย์ ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ การประถมศึกษา
นางสาว อัจฉรา ทองทะกาศ หญิง บ้านวาเล่ย์ ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ ไม่ใช่วุฒิครู
นาย สงวน เมืองอินทร์ ชาย บ้านมอเกอ ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ บริหารการศึกษา
นางสาว ตุลาพร ขาวอ้น หญิง บ้านมอเกอ ครู ไม่มีวิทยฐานะ ปฐมวัย
นาย ศรัณย์ แซ่ย่าง ชาย บ้านมอเกอ ครู ชำนาญการ คณิตศาสตร์
นาง สุปรางค์ ทนเพชร หญิง บ้านมอเกอ ครู ไม่มีวิทยฐานะ การประถมศึกษา
นางสาว จิราภรณ์ ทองคำ หญิง บ้านมอเกอ ครู ไม่มีวิทยฐานะ ภาษาอังกฤษ
นาง ศิริพร ปานจันทร์ หญิง บ้านมอเกอ ครู ชำนาญการ การประถมศึกษา
นางสาว นิภาพร ธรรมานุวัฒน์ หญิง บ้านมอเกอ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ การประถมศึกษา
นางสาว ลดาพรรณ นันทราช หญิง บ้านมอเกอ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ การประถมศึกษา
นาง มัตติกา ชัยนนถี หญิง บ้านมอเกอ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ คอมพิวเตอร์
นางสาว อุมา พรมีทรัพย์ หญิง บ้านมอเกอ ครูพี่เลี้ยง ไม่มีวิทยฐานะ ปฐมวัย
นางสาว ทิพาพร มีชัย หญิง บ้านมอเกอ ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ พัฒนาการเด็ก
นางสาว สุจิรา ยอคุณ หญิง บ้านหมื่นฤาชัย ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ บริหารการศึกษา
นางสาว เพ็ญพิชชา รอดกลาง หญิง บ้านหมื่นฤาชัย ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ ปฐมวัย
นาย วรวัตร สุรินทร์เปา ชาย บ้านหมื่นฤาชัย ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ การประถมศึกษา
นางสาว พิมพร พยุหะ หญิง บ้านหมื่นฤาชัย ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ ภาษาอังกฤษ
นางสาว เดือนเพ็ญ เย็กเฮง หญิง บ้านหมื่นฤาชัย ครู ชำนาญการ บริหารการศึกษา
นาย คณิศรพงศ์ นรินทร์ ชาย บ้านหมื่นฤาชัย ครู ไม่มีวิทยฐานะ ภาษาไทย
นาย ชาตรี ภูมิวัชร ชาย บ้านหมื่นฤาชัย ครู ไม่มีวิทยฐานะ คณิตศาสตร์
นาย วรรณลพ บัวแก้ว ชาย บ้านหมื่นฤาชัย ครู ชำนาญการ การประถมศึกษา
นาย วรพันธ์ ต๊ะวงษ์ ชาย บ้านหมื่นฤาชัย ครูพี่เลี้ยง ไม่มีวิทยฐานะ คอมพิวเตอร์
นางสาว สุธิษา อุตจันทร์ หญิง บ้านหมื่นฤาชัย ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ ปฐมวัย
นาย สมคิด เทพาชุมพู ชาย บ้านหมื่นฤาชัย ครู ไม่มีวิทยฐานะ สังคมศึกษา
นาย ไกรพล คงมั่นกวีสุข ชาย บ้านหมื่นฤาชัย ครู ไม่มีวิทยฐานะ การประถมศึกษา
นาย วีรภัทร อาชาคีรี ชาย บ้านหมื่นฤาชัย ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ พลศึกษา
นางสาว นิภาภรณ์ หทัยผ่องเพ็ญ หญิง บ้านหมื่นฤาชัย ครูพี่เลี้ยง ไม่มีวิทยฐานะ ปฐมวัย
นาย สมปราชน์ หูมดา ชาย บ้านหมื่นฤาชัย ครู ไม่มีวิทยฐานะ วิทยาศาสตร์
นางสาว กฤษดา วอพะพอ หญิง บ้านหมื่นฤาชัย ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ การประถมศึกษา
นางสาว วาสนา ก่อจิตไพบูลย์ หญิง บ้านหมื่นฤาชัย ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ ภาษาอังกฤษ
นาง นงลักษณ์ มิ่งไพรเวช หญิง บ้านหมื่นฤาชัย นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ อื่นๆ
นาย สวิง จูสิงห์ ชาย ห้วยน้ำนักวิทยา ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ บริหารการศึกษา
นาง สมใจ สอนไว หญิง ห้วยน้ำนักวิทยา ครู ชำนาญการ ปฐมวัย
นางสาว เครือมาศ มาทองแดง หญิง ห้วยน้ำนักวิทยา ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ การประถมศึกษา
นาง รัตนา สุภาปัญญา หญิง ห้วยน้ำนักวิทยา ครู ชำนาญการ การประถมศึกษา
นาย สุรศักดิ์ ครองแก้ว ชาย ห้วยน้ำนักวิทยา ครู ชำนาญการ บริหารการศึกษา
นางสาว กิตติยา ถาปัน หญิง ห้วยน้ำนักวิทยา ครู ไม่มีวิทยฐานะ คณิตศาสตร์
นาย สุทธิพงษ์ ศักดิ์ประพันธ์ ชาย ห้วยน้ำนักวิทยา ครู ไม่มีวิทยฐานะ พลศึกษา
นางสาว ทัศนีย์ ครองแก้ว หญิง ห้วยน้ำนักวิทยา ครู ไม่มีวิทยฐานะ ภาษาไทย
นางสาว นิลประภา สินพากร หญิง ห้วยน้ำนักวิทยา ครู ไม่มีวิทยฐานะ บริหารการศึกษา
นาง ศิริรัตน์ วิทยาพิรุณทอง หญิง ห้วยน้ำนักวิทยา ครู ไม่มีวิทยฐานะ บริหารการศึกษา
นางสาว สุภาวิดา มะสัก หญิง ห้วยน้ำนักวิทยา ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ ภาษาอังกฤษ
นางสาว เปรมกมล เมฆวัน หญิง ห้วยน้ำนักวิทยา ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ การประถมศึกษา
นาง กุลรดา จอมแก้ว หญิง ห้วยน้ำนักวิทยา ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ อื่นๆ
นางสาว กชนุช คำเวียง หญิง ห้วยน้ำนักวิทยา ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ ภาษาไทย
นางสาว อำภวรรณ สันป่าเงิน หญิง ห้วยน้ำนักวิทยา ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ การประถมศึกษา
นางสาว แคทรียา พรมจันทร์ หญิง ห้วยน้ำนักวิทยา ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ ภาษาไทย
นางสาว ศศิธร ด้วงนคร หญิง ห้วยน้ำนักวิทยา ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ การประถมศึกษา
นางสาว อัจฉรา วงศ์คำ หญิง ห้วยน้ำนักวิทยา ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ ดนตรี
นาง สายชล วงศ์คำ หญิง ห้วยน้ำนักวิทยา ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ การประถมศึกษา
นางสาว แสงจันทร์ แสนวงค์ หญิง ห้วยน้ำนักวิทยา ครู ชำนาญการ ภาษาอังกฤษ
นาง นงคราญ ยอดเกตุ หญิง ห้วยน้ำนักวิทยา ครู ไม่มีวิทยฐานะ สังคมศึกษา
นาย อาทิตย์ บุญสูง ชาย ห้วยน้ำนักวิทยา ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ คณิตศาสตร์
นางสาว ณิชาดา สอนเม่น หญิง ห้วยน้ำนักวิทยา ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ คอมพิวเตอร์
นาง อรพิน อุ่นสืบ หญิง ห้วยน้ำนักวิทยา ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ คณิตศาสตร์
นาย เนติวุฒน์ หงส์พิทักษ์ชน ชาย ห้วยน้ำนักวิทยา ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ ประวัติศาสตร์
นาย บุญมาก จันน้อย ชาย ห้วยน้ำนักวิทยา ช่างปูนชั้น 2 ไม่มีวิทยฐานะ อื่นๆ
นาย ณรงค์ เสาป้อ ชาย ห้วยน้ำนักวิทยา ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ พลศึกษา
นางสาว อรุณรัตน์ ดวงเป้ง หญิง ห้วยน้ำนักวิทยา ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ ปฐมวัย
นางสาว ธัญรัศม์ กุนามา หญิง ห้วยน้ำนักวิทยา ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ ภาษาอังกฤษ
นางสาว รสรินทร์ ผดุงรัตน์ หญิง ห้วยน้ำนักวิทยา ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ วิทยาศาสตร์
นาย เอ็มมาร์นูแอล ตาดิ ชาย ห้วยน้ำนักวิทยา ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ อื่นๆ
นาย อุดร แสนเสริฐ ชาย ห้วยน้ำนักวิทยา ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ อื่นๆ
นาย ธีรภัทร อุ่นสืบ ชาย ห้วยน้ำนักวิทยา ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ คอมพิวเตอร์
นาย วรวุฒิ ขวัญสิริวุฒิ ชาย ห้วยน้ำนักวิทยา อื่นๆ ไม่มีวิทยฐานะ อื่นๆ
นาง สุมาลี ใจรังกา หญิง ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านแม่ออกฮู ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ บริหารการศึกษา
นาง ชนิสรา แสนอุ้ม หญิง ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านแม่ออกฮู ครู ไม่มีวิทยฐานะ การประถมศึกษา
นางสาว จันทนา ศรีพุ่ม หญิง ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านแม่ออกฮู ครู ไม่มีวิทยฐานะ การประถมศึกษา
นางสาว ศิริกานต์ ฟองน้อย หญิง ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านแม่ออกฮู ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ การประถมศึกษา
นางสาว ไพริน เมืองมูด หญิง ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านแม่ออกฮู ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ คณิตศาสตร์
ว่าที่ร้อยตรีหญิง สุธิกานต์ สุวรรณเลิศ หญิง ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านแม่ออกฮู ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ เทคโนโลยีทางการศึกษา
นางสาว กาญจนา วาทา หญิง ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านแม่ออกฮู ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ วุฒิครูอื่น ๆ
นางสาว ฤดี คีรีไกวัล หญิง ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านแม่ออกฮู ครูพี่เลี้ยง ไม่มีวิทยฐานะ ปฐมวัย
นาย สุนทร นากระโทก ชาย ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านแม่ออกฮู ครู ไม่มีวิทยฐานะ การประถมศึกษา
นางสาว รุ่ง จุ้มแก้ว หญิง ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านแม่ออกฮู ครู ไม่มีวิทยฐานะ การประถมศึกษา
นางสาว โชติกา ตระกูลพนา หญิง ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านแม่ออกฮู ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ
นางสาว ฐิตารีย์ จันทร์น้อย หญิง ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านแม่ออกฮู ครู ไม่มีวิทยฐานะ การประถมศึกษา
นาง วราภรณ์ สว่างเจริญลาภ หญิง ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านแม่ออกฮู ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ ไม่ใช่วุฒิครู
นาง สร้อยทอง ปู่เซงเอก หญิง ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านแม่ออกฮู ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ การประถมศึกษา
นางสาว รัตนาพร จันทร์เจนจบ หญิง ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านแม่ออกฮู ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ คณิตศาสตร์
นาย อดุลย์รัตน์ เกตุสระ ชาย อรุณเมธา ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ บริหารการศึกษา
นาง วารุณี วงษ์วิจิตร หญิง อรุณเมธา ครู ไม่มีวิทยฐานะ ดนตรี
นางสาว วรารัตน์ กุลวงษ์ หญิง อรุณเมธา ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ บริหารการศึกษา
นางสาว มัยญารัตน์ กาดำ หญิง อรุณเมธา ครู ไม่มีวิทยฐานะ บริหารการศึกษา
นาง ปรีดาวรรณ์ บุตรพรมธิราช หญิง อรุณเมธา ครู ไม่มีวิทยฐานะ บริหารการศึกษา
นางสาว สมพิศ แสงเงิน หญิง อรุณเมธา ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ รัฐประศาสนศาสตร์
นางสาว สุพรรษา คำป้อ หญิง อรุณเมธา ครู ไม่มีวิทยฐานะ วิทยาศาสตร์
นางสาว ชรินรัตน์ นันตาดี หญิง อรุณเมธา ครู ไม่มีวิทยฐานะ บริหารการศึกษา
นาย เจษฎา ม่วงจีน ชาย อรุณเมธา ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ พลศึกษา
นาง ธีรรัตน์ อยู่เจริญ หญิง อรุณเมธา ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ สังคมศึกษา
นางสาว สุดาทิพย์ สว่างวงค์ หญิง อรุณเมธา ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ไม่มีวิทยฐานะ การจัดการทั่วไป
นาย สุเนตร คล้ายทองดี ชาย อรุณเมธา พนักงานบริการ ไม่มีวิทยฐานะ อื่นๆ
นางสาว เบญจวรรณ ทองพ่วง หญิง อรุณเมธา ครู ไม่มีวิทยฐานะ ภาษาอังกฤษ
นางสาว รัชนี เกษรพรม หญิง อรุณเมธา ครู ชำนาญการ ประวัติศาสตร์
นางสาว วันเพ็ญ นะอิ หญิง อรุณเมธา ครู ชำนาญการ บริหารการศึกษา
นางสาว เพาพงา ชิ้นหนึ่ง หญิง อรุณเมธา ครู ชำนาญการ บริหารการศึกษา
นางสาว สมพร ตานิ่ว หญิง อรุณเมธา ครู ชำนาญการ ภาษาอังกฤษ
นางสาว แสงอรุณ สอนไชยา หญิง อรุณเมธา ครู ชำนาญการ การประถมศึกษา
นางสาว ธิติมา ชอสุข หญิง อรุณเมธา ครู ไม่มีวิทยฐานะ
นาย ชัยธวัช ณ รัฐกิจ ชาย อรุณเมธา ครู ชำนาญการ บริหารการศึกษา
นาง ณัฐชฎา หลวงพระบาง หญิง อรุณเมธา ครู ชำนาญการ การประถมศึกษา
นาย ธีรเกียรติ กำลังมาก ชาย อรุณเมธา ครู ชำนาญการ บริหารการศึกษา
นางสาว สายธาร ทวีศรีสกุลเลิศ หญิง อรุณเมธา ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ ปฐมวัย
นางสาว วันดี เทากมลเดช หญิง อรุณเมธา ครู ไม่มีวิทยฐานะ พลศึกษา
นาย อนันต์ แสงม้า ชาย อรุณเมธา ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ คณิตศาสตร์
นาง วิรวิรุฬลักษณ์ บูลย์ประมุข หญิง อรุณเมธา ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ รัฐประศาสนศาสตร์
นางสาว สุมาลี สว่างทิตย์ หญิง อรุณเมธา ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ ภาษาไทย
นางสาว จารุวรรณ กันทะมูล หญิง อรุณเมธา ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ ปฐมวัย
นาย ณัฐพล เตชะพลี ชาย อรุณเมธา ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ บริหารการศึกษา
นาย สุวิทย์ นกเที่ยง ชาย บ้านช่องแคบ ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ บริหารการศึกษา
นาย สุธี เทพกัน ชาย บ้านช่องแคบ ครู ไม่มีวิทยฐานะ บริหารการศึกษา
ว่าที่ร้อยตรีหญิง วิลาวัณย์ จันหอม หญิง บ้านช่องแคบ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ ปฐมวัย
นาย ธนากร สีหมื่น ชาย บ้านช่องแคบ ครู ชำนาญการ บริหารการศึกษา
นางสาว รัศมี หล้ามี หญิง บ้านช่องแคบ ครู ไม่มีวิทยฐานะ บริหารการศึกษา
นางสาว ทิพย์สุดา ขันคำ หญิง บ้านช่องแคบ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ ภาษาอังกฤษ
นาย ธนาวัฒน์ โปบู ชาย บ้านช่องแคบ ครู ไม่มีวิทยฐานะ ดนตรี
นาง ธัญวรัตม์ แก้วประเสริฐ หญิง บ้านช่องแคบ ครู ชำนาญการ บริหารการศึกษา
นางสาว วิภา สว่างนันท์ หญิง บ้านช่องแคบ ครู ชำนาญการ บริหารการศึกษา
นางสาว ชนกวรรณ บุญเรือง หญิง บ้านช่องแคบ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ ภาษาไทย
นางสาว เมธิณี คำบรรลือ หญิง บ้านช่องแคบ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ สังคมศึกษา
นาย ประสาน บุตรโคตร ชาย บ้านช่องแคบ ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ อุตสาหกรรมศิลป์
นาง ทวีกานต์ ศรีสุวรรณ หญิง บ้านช่องแคบ ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ บริหารการศึกษา
นางสาว วารุณี มาสุข หญิง บ้านช่องแคบ ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ การจัดการทั่วไป
นาง สุมนนาฎ คงแพ หญิง บ้านช่องแคบ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ คอมพิวเตอร์
นาย ชินโชติ เตชนันท์ ชาย บ้านขุนห้วยช่องแคบ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ
นางสาว ระภีพร พิทักษ์โสภณ หญิง บ้านขุนห้วยช่องแคบ ครู ชำนาญการพิเศษ บริหารการศึกษา
นาง สุชญา บุผา หญิง บ้านขุนห้วยช่องแคบ ครู ชำนาญการ การประถมศึกษา
นาง จิรนันท์ สุภาโท้ หญิง บ้านขุนห้วยช่องแคบ ครู ชำนาญการพิเศษ สังคมศึกษา
นาง ประภัสสร์พร เมฆวัน หญิง บ้านขุนห้วยช่องแคบ ครู ชำนาญการ การประถมศึกษา
นาง เพ็ญนภา เรือนแก้ว หญิง บ้านขุนห้วยช่องแคบ ครู ชำนาญการพิเศษ ภาษาไทย
นางสาว อุไรวรรณ ประธรรมสาร หญิง บ้านขุนห้วยช่องแคบ ครู ไม่มีวิทยฐานะ ภาษาอังกฤษ
นางสาว ชนิดาภา อินมณี หญิง บ้านขุนห้วยช่องแคบ ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ วุฒิครูอื่น ๆ
นาย เผดิมชัย บุญชู ชาย บ้านทีกะเป่อ ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ การประถมศึกษา
นางสาว ฑิมพิกา แซ่ยั้ง หญิง บ้านทีกะเป่อ ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ การประถมศึกษา
นาย ภาษกร จินดาขัด ชาย บ้านทีกะเป่อ ครู ชำนาญการ วิทยาศาสตร์
นางสาว รัฐฐาภรณ์ มั่นคง หญิง บ้านทีกะเป่อ ครู ชำนาญการ พลศึกษา
นางสาว อภินันท์ คล้ายแก้ว หญิง บ้านทีกะเป่อ ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ ปฐมวัย
นาง นงนุช ชุมภูเทพ หญิง ไทยราษฎร์คีรี ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ จิตวิทยา
นางสาว พรรณี วันชัย หญิง ไทยราษฎร์คีรี ครู ไม่มีวิทยฐานะ บริหารการศึกษา
นางสาว จรรยา แสนวังทอง หญิง ไทยราษฎร์คีรี ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ การประถมศึกษา
นางสาว ฉันทนา นิกรสันติธรรม หญิง ไทยราษฎร์คีรี ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ ปฐมวัย
นาง เกษร พูลอนันต์ หญิง ไทยราษฎร์คีรี ครู ชำนาญการ เกษตรศาสตร์
นาง อุไรวรรณ เกตุสระ หญิง ไทยราษฎร์คีรี ครู ชำนาญการพิเศษ ภาษาไทย
นาง มิ่งขวัญ สุขสุวรรณ หญิง ไทยราษฎร์คีรี ครู ชำนาญการ ภาษาไทย
นาง อรทัย รักสีขาว หญิง ไทยราษฎร์คีรี ครู ชำนาญการ การประถมศึกษา
นางสาว วราภรณ์ คล้ายแจ้ง หญิง ไทยราษฎร์คีรี ครู ไม่มีวิทยฐานะ ภาษาอังกฤษ
นาย ภูวนาถ สิงห์สถิตย์ ชาย ไทยราษฎร์คีรี ครู ไม่มีวิทยฐานะ รัฐประศาสนศาสตร์
นาง จินตนา สิงทยม หญิง ไทยราษฎร์คีรี ครู ชำนาญการพิเศษ บริหารการศึกษา
นาย พิษณุ เกตุสุวรรณ์ ชาย ไทยราษฎร์คีรี ครู ไม่มีวิทยฐานะ บริหารการศึกษา
นางสาว อินทิรา สิงห์แก้ว หญิง ไทยราษฎร์คีรี ครู ไม่มีวิทยฐานะ บริหารการศึกษา
นางสาว กรทิพย์ นุแปงถา หญิง ไทยราษฎร์คีรี ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ การประถมศึกษา
นาย ภานุพงศ์ กาศแสวง หญิง ไทยราษฎร์คีรี ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ วิทยาศาสตร์
นางสาว ศิริญญา ขมิ้นแก้ว หญิง ไทยราษฎร์คีรี ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ ภาษาอังกฤษ
นางสาว อระนัต สมโพธิ์ หญิง ไทยราษฎร์คีรี ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ คณิตศาสตร์
นาง พชรกมล จินา หญิง ไทยราษฎร์คีรี ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ บริหารการศึกษา
นางสาว หรรษา ทองธงชนะ หญิง ไทยราษฎร์คีรี ครู ไม่มีวิทยฐานะ ภาษาไทย
นาง อรพินท์ อุดมกุลวารี หญิง ไทยราษฎร์คีรี ครู ไม่มีวิทยฐานะ ภาษาอังกฤษ
นาย ทิม เผือกบุญเกิด ชาย ไทยราษฎร์คีรี ครู ชำนาญการ บริหารการศึกษา
นาย ชินวัฒน์ แซ่วื่อ ชาย ไทยราษฎร์คีรี ครู ไม่มีวิทยฐานะ บริหารการศึกษา
นางสาว เสาวภา เพ็ญศรี หญิง ไทยราษฎร์คีรี ครู ชำนาญการ วัดผล/ประเมินผลการศึกษา
นางสาว กัญญาพร หงษ์ยนต์ หญิง ไทยราษฎร์คีรี ครู ไม่มีวิทยฐานะ บริหารการศึกษา
นางสาว พิมพิสา กล่อมเกลา หญิง ไทยราษฎร์คีรี ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ วุฒิครูอื่น ๆ
นาย ภาคิณ ยศทะนะ ชาย ไทยราษฎร์คีรี ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ อุตสาหกรรมศิลป์
นางสาว อำพรรณ ทรงบุญธรรม หญิง ไทยราษฎร์คีรี ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ ปฐมวัย
นางสาว รุ่งนภา วิรุฬห์พุทธิกุล หญิง ไทยราษฎร์คีรี ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ โภชนาการและอาหาร
นางสาว จิรชยา ยศปัญญา หญิง ไทยราษฎร์คีรี ครูพี่เลี้ยง ไม่มีวิทยฐานะ ปฐมวัย
นางสาว กมลลักษณ์ ประพาพันธ์ หญิง ไทยราษฎร์คีรี ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ เกษตรศาสตร์
นาย เกตุ แช่มช้อย ชาย ไทยราษฎร์คีรี ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ คอมพิวเตอร์
นางสาว หวานตา อินถานนท์ หญิง ไทยราษฎร์คีรี ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ ไม่ใช่วุฒิครู
นาย นายธนาเทพ หมู่ทอง ชาย ไทยราษฎร์คีรี นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ ไม่ใช่วุฒิครู
นางสาว สุปราณี พนะสันต์ หญิง รวมไทยพัฒนา 6 ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ ปฐมวัย
นาง ดวงใจ สุวรรณวงค์ หญิง รวมไทยพัฒนา 6 ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ การประถมศึกษา
นาย สุรพงษ์ ศรีพรม ชาย รวมไทยพัฒนา 6 ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ ภาษาไทย
นางสาว ลัดดา อินจุ้ย หญิง รวมไทยพัฒนา 6 ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ อื่นๆ
นางสาว ภัทรวดี คำตัน หญิง รวมไทยพัฒนา 6 ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ การประถมศึกษา
นาย สมชาย โตเหี้ยม ชาย รวมไทยพัฒนา 6 ครู ชำนาญการ บริหารการศึกษา
นางสาว นิตยา ภาโว หญิง รวมไทยพัฒนา 6 ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ อื่นๆ
นางสาว พัทรนันท์ ทองแท่ง หญิง รวมไทยพัฒนา 6 ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ ภาษาอังกฤษ
นางสาว ผานิต อนุจร หญิง รวมไทยพัฒนา 6 ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ คณิตศาสตร์
นาย วิชิต ศรีจันทร์ตรา ชาย รวมไทยพัฒนา 6 รองผู้อำนวยการโรงเรียน ไม่มีวิทยฐานะ บริหารการศึกษา
นาย ธีรศักดิ์ จำปาฤทธิ์ ชาย รวมไทยพัฒนา 6 ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ อุตสาหกรรมศิลป์
นางสาว กฤษณา ยศธิวงค์ หญิง รวมไทยพัฒนา 6 ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ คอมพิวเตอร์
นางสาว นารี โกอินต๊ะ หญิง รวมไทยพัฒนา 6 ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ การจัดการทั่วไป
นางสาว กลิ่นแก้ว สีวีระ หญิง รวมไทยพัฒนา 6 ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ ปฐมวัย
นางสาว ศศิธร สมศักดิ์ หญิง รวมไทยพัฒนา 6 ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ วิทยาศาสตร์
นาง ศิณีนาถ ธนพงษ์ไพฑูรย์ หญิง รวมไทยพัฒนา 6 ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ การประถมศึกษา
นาย ปรีชา ปิงเมือง ชาย รวมไทยพัฒนา 6 อื่นๆ ไม่มีวิทยฐานะ ไม่ใช่วุฒิครู
นาย เอกณริน ไชยพล ชาย บ้านร่มเกล้า 2 ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ บริหารการศึกษา
นาย อดิเรก คำเป็กเครือ ชาย บ้านร่มเกล้า 2 รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ บริหารการศึกษา
นางสาว เสาวลักษณ์ อินน้อง หญิง บ้านร่มเกล้า 2 ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ ปฐมวัย
นางสาว นภัสสร สุนะพรม หญิง บ้านร่มเกล้า 2 ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ ปฐมวัย
นางสาว พัชรกัญญ์ จินตรัตนบุตร หญิง บ้านร่มเกล้า 2 ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ ปฐมวัย
นาย ศิริชัย ศิริ ชาย บ้านร่มเกล้า 2 ครู ชำนาญการพิเศษ สังคมศึกษา
นาย ยอด วิวุฒิ ชาย บ้านร่มเกล้า 2 ครู ไม่มีวิทยฐานะ พลศึกษา
นางสาว นันทนา แสงทอง หญิง บ้านร่มเกล้า 2 ครู ไม่มีวิทยฐานะ นาฏศิลป์
นางสาว ละมัย พงษ์เม่น หญิง บ้านร่มเกล้า 2 ครู ไม่มีวิทยฐานะ การประถมศึกษา
นาย ทิโมธี สุวรรณพุ่ม ชาย บ้านร่มเกล้า 2 ครู ไม่มีวิทยฐานะ ภาษาอังกฤษ
นางสาว รัตนา บริรักษ์เดชา หญิง บ้านร่มเกล้า 2 ครู ไม่มีวิทยฐานะ คณิตศาสตร์
นางสาว ธนิตา แป้นจาก หญิง บ้านร่มเกล้า 2 ครู ไม่มีวิทยฐานะ ภาษาไทย
นาง ฐิติญา ทอดธิวงษ์ หญิง บ้านร่มเกล้า 2 ครู ไม่มีวิทยฐานะ บริหารการศึกษา
นาย เจริญ ธีระสิริวงษ์ ชาย บ้านร่มเกล้า 2 ครู ชำนาญการ บริหารการศึกษา
นางสาว นุจนาถ พูลสวัสดิ์ หญิง บ้านร่มเกล้า 2 ครู ไม่มีวิทยฐานะ บริหารการศึกษา
นาง สุมิตรา สิทธิมา หญิง บ้านร่มเกล้า 2 ครู ไม่มีวิทยฐานะ บริหารการศึกษา
นาย ประสิทธิ์พงษ์ วงค์แก้ว ชาย บ้านร่มเกล้า 2 ครู ไม่มีวิทยฐานะ บริหารการศึกษา
นางสาว อรชา โอ่งอินทร์ หญิง บ้านร่มเกล้า 2 ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ คอมพิวเตอร์
นางสาว กัญญาภัทร กัณทวงษ์ หญิง บ้านร่มเกล้า 2 ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ คณิตศาสตร์
ว่าที่ร้อยตรีหญิง วนิสา แว่นสิม หญิง บ้านร่มเกล้า 2 ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ อื่นๆ
นางสาว กาญจน์ณัท แป้นปาน หญิง บ้านร่มเกล้า 2 ครูผู้ช่วย ไม่มีวิทยฐานะ การประถมศึก