MyOfficelHead     MySchoolHead     SLWEB     BrssHead     RRCHead     face youtube

สพป.ตาก เขต 2 ประกาศตำแหน่งว่างข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานปริหารสถานศึกษา (เพิ่มเติม) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2

รายละเอียดประกาศคลิ๊กที่นี่

ประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 รับสมัครคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ.2566 เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูฯ

รายละเอียดประกาศคลิ๊กที่นี่

สพป.ตาก เขต 2 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สำหรับการเรียนการสอนประจำปีงบประมาณ 2566

รายละเอียดประกาศคลิ๊กที่นี่

สพป.ตาก เขต 2 ประกาศยกเลิก ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สำหรับการเรียนการสอนประจำปีงบประมาณ 2566

รายละเอียดประกาศคลิ๊กที่นี่

โรงเรียนบ้านห้วยกระโหลกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมติดตั้งและขยายเขตและระบบไฟฟ้าภายในโรงเรียนด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding

รายละเอียดประกาศคลิ๊กที่นี่

1 1

นายปิลัทธ์ อุดมวงษ์ ผอ.สพป.ตาก เขต 2 มอบหมายกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา นำโดยนายภูรินท์ ชนิลกุล รอง ผอ.สพป.ตาก เขต 2 ติดตามการดำเนินโครงการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาและแก้ไขปัญหาสถานะทางทะเบียนราษฎรของเด็กนักเรียนที่มีเลขประจำตัวขึ้นต้นด้วยตัวอักษร G ในพื้นที่อำเภอพบพระ และอำเภออุ้มผาง เพื่อทราบผลการดำเนินการ ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะจาก โรงเรียนในสังกัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไปเมื่อวันที่ 28 กันยายน 2566 ที่อำเภออุ้มผาง ดร.ภูรินท์ ชนิลกุล รอง สพป.ตาก เขต 2 เป็นประธานการประชุมฯ ร่วมกับ ผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนสังกัด สพป.ตาก เขต 2 ในอำเภออุ้มผาง เพื่อรับฟังปัญหาการอุปสรรคการดำเนินการ และผู้ปกครองนักเรียนที่มีเลขประจำตัวขึ้นต้นด้วยอักษ รG ของโรงเรียนชุมชนบ้านอุ้มผาง จำนวน 7 ราย โดยได้ดำเนินการถ่ายบัตรผู้ไม่มีสถานะให้แก้นักเรียนG ณ ที่ว่าการอำเภออุ้มผาง ได้รับความอนุเคราะห์ดูแลช่วยเหลือดำเนินการเป็นอย่างดียิ่งจากปลัดอำเภอ ซึ่งเป็นหัวหน้าสำนักทะเบียนอำเภออุ้มผาง (นายวิชาญ อิ่มทอง) และปลัดอำเภอ สำนักทะเบียนอำเภออุ้มผาง (นายอชิตพล แก้วประเสริฐ) ที่รับผิดชอบงานทะเบียนและบัตร สามารถออกบัตรประจำตัวผู้ไม่มีสถานะทางทะเบียนราษฎรให้แก่นักเรียน ครบทั้ง 7 ราย ส่วนโรงเรียนสังกัด สพป.ตาก เขต 2 อื่น ในพื้นที่อำเภออุ้มผาง จะได้ดำเนินการเป็นลำดับต่อไปส่วนอำเภอแม่สอด อำเภอแม่ระมาด อำเภอท่าสองยาง และอำเภอพบพระ ได้สำรวจนักเรียนที่มีคุณสมบัติ และจัดทำข้อมูลแบบสำรวจเพื่อจัดทำทะเบียนประวัติ (แบบ 89) ส่งให้แก่ที่ว่าการอำเภอเพื่อรอการออกบัตร อยู่ระหว่างการดำเนินการกรอกข้อมูลเข้าระบบของสำนักทะเบียนอำเภอซึ่งยังประสานงานกับโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง เพื่อช่วยเหลือแก้ปัญหาการดำเนินการออกบัตรให้แก่นักเรียนที่มีเลขประจำตัวขึ้นต้นด้วยอักษร G

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกทุนโครงการเพชรในตม รุ่นที่ 33 ปีการศึกษา 2561

รายละเอียดประกาศคลิ๊กที่นี่

สพป.ตาก เขต 2 รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกทุนโครงการเพชรในตมเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย

รายละเอียดประกาศคลิ๊กที่นี่

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 ให้การต้อนรับและร่วมแสดงความยินดีแก่ นายพัลลภ สุ่มสกุล ในโอกาสเดินทางมารับตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 โดยมี ดร.ภูรินท์ ชนิลกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 ผู้อำนวยการกลุ่ม พร้อมด้วยตัวแทนคณะผู้บริหารสถานศึกษาที่มาร่วมต้อนรับและแสดงความยินดี นอกจากนี้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 ยังได้ต้อนรับคณะที่เดินทางมาส่งจากจังหวัดนครสวรรค์ นำโดย นายทองสุข อยู่ศรี ประธาน อ.ก.ค.ศ. สพป.นครสวรรค์ เขต 2 ผู้บริหารสถานศึกษา ตลอดจนคณะครูในสังกัด สพป.นครสวรรค์ เขต 2

IMG 0456

สพป.ตาก เขต 2 ประชาสัมพันธ์เรื่องกฎบัตรและกรอบคุณธรรมของหน่วยตรวจสอบภายใน

รายละเอียดคลิ๊กที่นี่

 telephone  055-536-548 , 055-536-549 action print   055-531-930 , 055-531-012

1 หน้าห้อง ผู้อำนวยการเขตพื้นที่      ต่อ 116
2 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ต่อ 115
3 กลุ่มนโยบายและแผน ต่อ 109
4 กลุ่มบริหารงานบุคคล ต่อ 110 , 111
5 กลุ่มการเงินและสินทรัพย์ ต่อ 107 , 108
6 กลุ่มอำนวยการ ต่อ 101
7 กลุ่มศึกษานิเทศติดตาม ฯ ต่อ 114
8 กลุ่มส่งเสริมเอกชน ต่อ 123
9 หน่วยสอบภายใน ต่อ 120
10 กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ ต่อ 105
11 กลุ่มกฎหมายและคดี ต่อ 104

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2
เลขที่ 35/4 ถนนประสาทวิถี 
อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก 63110


icon world www.takesa2.go.th
email  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Facebook Icon สพป.ตาก เขต 2
map  แผนที่  
16.713957, 98.577488