MyOfficelHead     MySchoolHead     EMoneyHead     BrssHead     RRCHead     FacebookHaed
  • Home

IMG 0049

วันที่ 14 พฤษภาคม 2562 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 ดำเนินการเรียกบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย จำนวนทั้งสิ้น 79 ราย จาก 12 กลุ่มวิชาเอก ประกอบด้วยกลุ่มวิชาเอกภาษาพม่า 1 ราย กลุ่มวิชาเอกอุตสาหกรรมศิลป์ 3 ราย กลุ่มวิชาเอกคณิตศาสตร์ 14 ราย กลุ่มวิชาเอกภาษาไทย 21 ราย กลุ่มวิชาเอกภาษาอังกฤษ 10 ราย กลุ่มวิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป 7 ราย กลุ่มวิชาเอกฟิสิกส์ 1 ราย กลุ่มวิชาเอกชีววิทยา 1 ราย กลุ่มวิชาเอกสังคมศึกษา 2 ราย กลุ่มวิชาเอกพลศึกษา 3 ราย กลุ่มวิชาเอกคอมพิวเตอร์ 6 ราย และกลุ่มวิชาเอกปฐมวัย 10 ราย สำหรับการรายงานตัวในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากนายประวัตร์ พันธ์กอง รอง ผอ.สพป.ตาก เขต 2 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.ตาก เขต 2 และนายสุทัศน์ ศรีดาเดช รอง ผอ.สพป.ตาก เขต 2 กล่าวให้โอวาทและข้อคิดในการเป็นข้าราชการที่ดี ตลอดจนระเบียบต่างๆของการเป็นข้าราชการและการปฏิบัติงาน ณ ห้องประชุมกาสะลอง โรงเรียนแม่สอด

IMG 2057
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยสำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษาร่วมกับสำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน มอบหมายให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตากเขต 2 ดำเนินการจัดทำโครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะการฟัง และพูดภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสำหรับผู้ใหญ่บนพื้นที่สูง เพื่อดำเนินการใน 3 กิจกรรม คือ 1) กิจกรรมการอบรมพัฒนาครูในพื้นที่ 2) กิจกรรมการนิเทศ ติดตาม 3) กิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนงานพัฒนาอาชีพ ศิลปะ และวัฒนธรรม โดยกลุ่มเป้าหมายในการขยายผลคือโรงเรียนในโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 ,เขต 2 และโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนในเขตพื้นที่จังหวัดตาก รวมทั้งสิ้น 63 แห่ง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 จึงกำหนดจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมพัฒนาทักษะการฟัง-พูดภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสำหรับผู้ใหญ่บนพื้นที่สูงตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรฯ สยามบรมราชกุมารี ในระหว่างวันที่ 10 – 12 พฤษภาคม 2562 ณ โรงเรียนบ้านพะเด๊ะ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก

 

 

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 2 คัน จักรยานตนต์ ขนาด 150 ซีซี จำนวน 1 คัน และจักรยานตนต์ ขนาด 120 ซีซี จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bibbing)  อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

1 1

วันที่ 2 พฤษภาคม 2562 นายประวัตร์ พันธ์กอง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 เป็นประธานการประชุม “โครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะการฟังและการพูดภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสำหรับผู้ใหญ่บนพื้นที่สูง ตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” โดยมีข้อราชการต่างๆจากกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา โดย ศน.ทิพวรรณ ลาวเมือง ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศฯ และ ศน.มาลี เจริญพนาวัลย์ แจ้งให้กับผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด คณะครู และโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ที่เข้าร่วมโครงการ ณ ห้องประชุมทีลอซู สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2

ประกาศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562  อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

1 1

วันที่ 30 เมษายน 2562 นายประวัตร์ พันธ์กอง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 นำคณะบุคลากรสำนักงานเขต ประกอบพิธีสักการะศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช และพิธีทอดผ้าป่าถวาย ณ ที่พักสงฆ์บูรพาสามัคคี บ้านแม่กุบูรพา อำเภอแม่สอด

 telephone  055-536-548 , 055-536-549 action print   055-531-930

1 หน้าห้อง ผู้อำนวยการเขตพื้นที่      ต่อ 116
2 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ต่อ 115
3 กลุ่มนโยบายและแผน ต่อ 109
4 กลุ่มบริหารงานบุคคล ต่อ 110 , 111
5 กลุ่มการเงินและสินทรัพย์ ต่อ 107 , 108
6 กลุ่มอำนวยการ ต่อ 101
7 กลุ่มศึกษานิเทศติดตาม ฯ ต่อ 114
8 กลุ่มส่งเสริมเอกชน ต่อ 123
9 หน่วยสอบภายใน ต่อ 104
10 ศูนย์ ITEC ต่อ 105

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2
เลขที่ 35/4 ถนนประสาทวิถี 
อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก 63110


icon world www.takesa2.go.th
email  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Facebook Icon สพป.ตาก เขต 2
map  แผนที่  
16.713957, 98.577488