MyOfficelHead     MySchoolHead     SLWEB     BrssHead     RRCHead     face youtube

โรงเรียนบ้านห้วยกะโหลก ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุง ซ่อมแซม ติดตั้งและขยายเขตระบบไฟฟ้าภายในโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ 2566

รายละเอียดประกาสคลิ๊กที่นี่

โรงเรียนบ้านแม่พลูเรื่องประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งครูรายเดือนแก้ไขปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต (โรงเรียนคู่พัฒนาโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน)

รายละเอียดประกาศคลิ๊กที่นี่

IMG 9957

นายพัลลภ สุ่มสกุล รอง ผอ. สพป.ตาก เขต 2 เป็นประธานมอบประกาศนียบัตรโครงการฝึกอบรมทักษะวิชาชีพเด็กต่างด้าว ณ ห้องประชุมลีลาวดี โรงแรมวัฒนาวิลเลท อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ที่โครงการเยาวชน Rays of Youth ดำเนินการภายใต้มูลนิธิช่วยไร้พรมแดน หลักสูตรโครงการฝึกอบรมทักษะวิชาชีพนี้ได้ดำเนินการในปี พ.ศ. 2566 โครงการเยาวชน Rays of Youth ได้จัดให้มีโปรแกรมการอบรมฝึกทักษะวิชาชีพสำหรับ เยาวชนผู้อพยพย้ายถิ่นชาวเมียนมาร์ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนเยาวชนที่ความสนใจในการฝึกทักษะอาชีพให้เยาวชนที่ได้รับการฝึกทักษะอาชีพ เพิ่มทักษะประสบการณ์ทำงานจริงในสถานประกอบการ เยาวชนที่ได้รับการฝึกทักษะอาชีพวางแผนและเตรียมความพร้อมตนเองตลอดจนมีทัศนคติที่ดีต่อการประกอบอาชีพ ตลอดทั้งให้เยาวชนนำองค์ความรู้ที่ได้รับจากหลักสูตรนี้ นำไปใช้ให้เกิดประโยชน์กับตนเอง มีวิชาชีพติดตัว สามารถประกอบการเอง หรือสร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้กับตนเองในอนาคตได้ การฝึกทักษะวิชาชีพนี้เป็นโปรแกรมการฝึก 10 เดือน ประกอบด้วย 3 หลักสูตรวิชาชีพ ได้แก่ อาหารและเครื่องดื่ม การผลิตสื่อ และ หลักสูตรการตัดเย็บระยะสั้น ในปีนี้มีเยาวชนจำนวน 36 คนที่สำเร็จหลักสูตรการฝึกอบรมทักษะวิชาชีพ โดยแบ่งออกเป็นการทำอาหารและเครื่องดื่ม 10 คน การผลิตสื่อ 8 คนและการตัดเย็บระยะสั้น 18 คน

1 1

สำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 ทำพิธีวางพวงมาลาและถวายราชสดุดี พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย เนื่องในงาน "วันสมเด็จพระมหาธิรราชเจ้า" ประจำปี 2566 ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านแม่ปะ อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก โดยมีนายพัลลภ สุ่มสกุล รองผู้อำนวยการลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 เป็นประธานในพิธี และนางเสาวลักษณ์ กมลปลื้ม ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา กล่าวรายงาน ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้มีผู้บังคับบัญชาลูกเสือจากโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตากเขต 2 โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่กรศึกษามัธยมศึกษาตาก โรงเรียนสังกัด สำนักงานเทศบาลนครแม่สอด โรงเรียนสังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตาก วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตาก สาขาแม่สอด เรือนจำอำเภอแม่สอด และแขกผู้มีเกียรติทุกท่าน ที่ได้มาเป็นประธานในการประกอบพิธีวางพวงมาลาและถวายราชสดุดีเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 เนื่องด้วยในวันที่ 25 พฤศจิกายน ของทุปีเป็นวันครบรอบวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 แห่งราชวงศ์จักรีพระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทยและคณะลูกเสือแห่งชาติ ประกอบกับในปีพุทธศักราช 2566 เป็นปีที่ครบ 112 ปี ของลูกเสือไทย เหล่าลูกเสือ – เนตรนารี ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ของหน่วยงานทางการศึกษา ส่วนราชการต่าง ๆ และสำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 จึงพร้อมใจกันจัดพิธีวางพวงมาลาและถวายราชสดุดีแด่พระองค์ท่านขึ้น ในโอกาสนี้ขอเรียนเชิญท่านประธานในพิธีได้ มอบเกียรติบัตรให้กับหน่วยงานทางการศึกษา และส่วนราชการที่ส่งกองลูกเสือ เนตรนารี ที่เข้าร่วมพิธีในครั้งนี้

405375402 884592453252247 3052945951091214049 n

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2566 โรงเรียนบ้านอู่หู่ นำโดยนายรุ่งศักดิ์ สืบมี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านอู่หู่ พร้อมด้วยคณะครูและนักเรียน ได้จัดกิจกรรมวันลอยกระทงประจำปีการศึกษา 2566 เพื่อให้นักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมและอนุรักษ์วัฒนธรรมอันดีงามของไทย ณ บ้านอู่หู่ ต.แม่ต้าน อ.ท่าสองยาง จ.ตาก

406053606 759086429568537 1082625823692672213 n

วันจันทร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2566 เวลา 18.00 น. โรงเรียนบ้านร่มเกล้า 2 โดย ว่าที่ร้อยตรี วรวิทย์ เรืองโรจนชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านร่มเกล้า 2 มอบหมายให้ นางสาวชมพูนุช อุไรรุ่งโรจน์ ตำแหน่ง ครู และคณะ จัดกิจกรรมเนื่องในวันลอยกระทง ประจำปี พ.ศ.2566 ณ บริเวณสนามหน้าเสาธง โรงเรียนบ้านร่มเกล้า 2 โดยในการนี้ผู้อำนวยการโรงเรียนได้มอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนที่ชนะการประกวดแข่งขันวาดภาพระบายสี ประดิษฐ์กระทง พร้อมทั้งให้ความรู้เกี่ยวกับประเพณีลอยกระทง

404315332 755179016651444 6556480607863999658 n
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 โดยศูนย์ประสานงานการจัดการศึกษาเด็กต่างด้าว MIGRANT EDUCATIONAL COORDINATION CENTER (MECC) จัดประชุมผู้บริหารศูนย์การเรียนรู้เด็กต่างด้าวและผู้บริหารองค์กรเอกชน ซึ่งศูนย์ประสานงานการจัดการศึกษาเด็กต่างด้าวนั้น มีหน้าที่กำกับดูแลศูนย์การเรียนรู้เด็กต่างด้าวที่ขึ้นทะเบียนจดแจ้ง กับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 ทั้ง 5 อำเภอชายแดนของจังหวัดตาก จำนวน 64 ศูนย์การเรียนรู้ด้วยกัน
สพฐ. มีนโยบายส่งเสริมภาษาไทย เน้นการอ่านออกเขียนได้และการสื่อสารในการดำรงชีวิต เน้นความปลอดภัยในศูนย์การเรียนรู้เด็กต่างด้าว รวมถึงระบบฐานข้อมูลรายบุคคลในศูนย์การเรียนรู้เด็กต่างด้าว การจัดประชุมในครั้งนี้เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการดำเนินงานตามนโยบาย มาตรการต่างๆ ของหน่วยงานภาครัฐ ให้ผู้บริหารศูนย์การเรียนรู้เด็กต่างด้าวและผู้บริหารองค์กรเอกชน ได้รับทราบและถือปฏิบัติ มีการพบปะ แลกเปลี่ยน ความคิดเห็นร่วมกันระหว่างผู้บริหารศูนย์การเรียนรู้เด็กต่างด้าว ผู้บริหารองค์กรเอกชน และหน่วยงานภาครัฐในการดำเนินงานที่เหมาะสมของศูนย์การเรียนรู้เด็กต่างด้าว โดยมีหน่วยงานภาครัฐร่วมการประชุม อาทิ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ว่าการอำเภอแม่สอด หน่วยเฉพาะกิจราชมนู กรมทหารราบที่ 4 กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 346 สถานีตำรวจภูธรแม่สอด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก โรงพยาบาลแม่สอด และศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอแม่สอด

1 3

25 พฤศจิกายน 2566 โรงเรียนบ้านแม่โกนเกนได้มีการจัดกิจกรรมทางลูกเสือ เนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า (วันวชิราวุธ) ซึ่งมีนายเฉลิมพร เทียนศรี รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่โกนเกน เป็นประธานในพิธี และมีผู้กำกับลูกเสือ ลูกเสือสำรอง ลูกเสือสามัญ ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ เข้าร่วมพิธีถวายราชสดุดี ณ ลานหน้าอาคารมัธยม และร่วมกันบำเพ็ญประโยชน์บริเวณโรงเรียน ทางโรงเรียนบ้านแม่โกนเกนจัดกิจกรรมครั้งนี้เพื่อร่วมน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์

405910859 898372525624425 2456643615110665965 n

โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 4 นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาการ ด้านหุ่นยนต์ อากาศยานไร้คนขับ และกีฬา อิเล็กโทรนิกส์ ชิงแชมป์ประเทศไทย ประจำปี 2566 Uttaradit Grand Robotics & E-Sport Championship 2023 ณ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ ระหว่างวันที่ 24-26 พ.ย. 2566 โดยได้รับรางวัลหลายรายการและได้สิทธิเข้าร่วมการแข่งขันนานาชาติที่ประเทศกรีซต่อไป

สพป.ตาก เขต 2 รับสมัครพนักงานราชการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล 1 อัตรา

รายละเอียดประกาศคลิ๊กที่นี่

 telephone  055-536-548 , 055-536-549 action print   055-531-930 , 055-531-012

1 หน้าห้อง ผู้อำนวยการเขตพื้นที่      ต่อ 116
2 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ต่อ 115
3 กลุ่มนโยบายและแผน ต่อ 109
4 กลุ่มบริหารงานบุคคล ต่อ 110 , 111
5 กลุ่มการเงินและสินทรัพย์ ต่อ 107 , 108
6 กลุ่มอำนวยการ ต่อ 101
7 กลุ่มศึกษานิเทศติดตาม ฯ ต่อ 114
8 กลุ่มส่งเสริมเอกชน ต่อ 123
9 หน่วยสอบภายใน ต่อ 120
10 กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ ต่อ 105
11 กลุ่มกฎหมายและคดี ต่อ 104

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2
เลขที่ 35/4 ถนนประสาทวิถี 
อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก 63110


icon world www.takesa2.go.th
email  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Facebook Icon สพป.ตาก เขต 2
map  แผนที่  
16.713957, 98.577488