MyOfficelHead     MySchoolHead     SLWEB     BrssHead     RRCHead     face youtube
409406813 6977981398987272 8925325230964019378 n
วันที่ 8-9 ธันวาคม 2566 โรงเรียนบ้านแม่กุเหนือ นำโดยนายณัฐพล เตชะพลี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่กุเหนือ จัดกิจกรรมโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ค่าย SME + T ให้กับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 – 6 เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์การเรียนรู้นอกชั้นเรียนให้แก่นักเรียน ซึ่งจะทำให้นักเรียนมีโอกาสทำกิจกรรมที่หลากหลาย น่าสนใจ เกิดความรู้สึกสนุกสนานเพลิดเพลินในการเรียน อันจะส่งผลให้นักเรียนเกิดแรงจูงใจและเจตคติที่ดีต่อการเรียนมากขึ้น

IMG 0493

วันที่ 6 ธันวาคม 2566 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 ทำการเรียกบรรจุข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย บัญชี อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 จำนวนทั้งสิ้น 17 อัตรา จาก 3 กลุ่มวิชาเอก โดยเรียกวิชาเอกคณิตศาสตร์ จำนวน 3 ราย ภาษาไทย จำนวน 9 ราย และภาษาอังกฤษ จำนวน 5 ราย ซึ่งการบรรจุครั้งนี้มี นายปิลัทธ์ อุดมวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 เป็นประธานในการปฐมนิเทศ กล่าวต้อนรับและมอบนโยบาย นอกจากนี้ ดร.ภูรินทร์ ชนิลกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 ตลอดจนผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล นิติกร และเจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารงานบุคคล ได้กล่าวต้อนรับ พบปะและชี้แจงรายละเอียดต่างๆ ให้กับครูบรรจุใหม่ในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมแม่เมย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2

1 1

ดร.ภูรินท์ ชนิลกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัดร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล และวางพานพุ่ม ถวายราชสักการะเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ โดยมีส่วนราชการต่างๆ และภาคประชาชนร่วมพิธี ณ หอประชุมโรงเรียนสรรพวิทยาคม อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก

1 1

วันที่ 4 ธันวาคม 2566 โรงเรียนบ้านแม่โกนเกน ได้จัดกิจกรรมเนื่องในวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชพระบรมนาถบพิตร วันชาติ
วันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2566 โดยได้จัดพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง พิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระราชกุศล โดยมี นายเฉลิมพร เทียนศรี รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่โกนเกนเป็นประธานในพิธีถวายพุ่มดอกไม้ และกล่าวน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร ณ อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนบ้านแม่โกนเกน

405230004 6723537597768105 1536618316644078776 n

วันที่ ๒๙ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๖ โรงเรียนบ้านหนองหลวง จัดพิธีถวายราชสดุดีเนื่องใน “วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า” ๒๕ พฤศจิกายน เป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยผู้อำนวยการโรงเรียน นายคณาธิป สอนเทศ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ลูกเสือ เนตรนารี หลังจากเสร็จสิ้นพิธีถวายราชสดุดี คณะลูกเสือเนตรนารี ร่วมกันทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ ทำความสะอาดบริเวณโรงเรียนตามที่ได้รับมอบหมาย

405968120 1762486817532532 1737568421544503455 n

วันพุธ ที่ 29 พฤศจิกายน 2566 โรงเรียนบ้านห้วยโป่ง อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตากนำโดยนายภานุเดช ปีภา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยโป่ง พร้อมด้วยนักเรียน คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้จัด การประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2/2566 เพื่อทำความเข้าใจชี้แจงแนวทางในการดำเนินงานและสร้างความมั่นใจให้กับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอน ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

406232869 839179048004787 604836616990804457 n

วันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ.2566 โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 2 นำโดยนายวิชิต ศรีจันทร์ตรา ผู้อำนวยการ พร้อมคณะครู นักเรียน จัดงานวันสมเด็จเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ประจำปี 2566 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและถวายความจงรักภักดีแด่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย ณ โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 2

IMG 0057

วันศุกร์ที่ 1 ธันวาคม 2566 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 จัดการประชุมชี้แจงแนวทางการนำเข้าข้อมูลนักเรียนในระบบ NT ACCESS สำหรับการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2566 ผ่านระบบออนไลน์ โดยมี ดร.ภูรินท์ ชนิลกุล รอง ผอ.สพป.ตาก เขต 2 เป็นประธานในพิธี และคณะศึกษานิเทศก์ สพป.ตาก เขต 2 เข้าร่วม มีวัตถุประสงค์เพื่อชี้แจงแนวทางการนำเข้าข้อมูลนักเรียนในระบบ NT ACCESS สำหรับการประเมิน RT และ NT ให้แก่ครูผู้รับผิดชอบในการดำเนินงานดังกล่าวของโรงเรียนในสังกัด โรงเรียนละ 2 คน จำนวน 232 คน ให้สามารถนำเข้าข้อมูลนักเรียนได้ถูกต้องทันตามกำหนดเวลาและเป็นไปตามกำหนดการบริหารการจัดสอบของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

406243381 3546172002266431 4023096817371165701 n

เมื่อวันที่ 23-24 พฤศจิกายน 2566 ที่ผ่านมา โรงเรียนบ้านเซอทะได้จัดกิจกรรมกีฬาสีภายใน เซอทะเกมส์ ครั้งที่ 2 เพื่อความรักความสามัคคีภายในโรงเรียน และทางโรงเรียนขอขอบคุณ นายอิทธิกุล ดุลยรัตนาชัย ประธานณะกรรมการสถานศึกษาและผู้ใหญ่บ้านเซอทะหมู่ 2 ที่เป็นเกียรติมาเป็นประธานเปิดงานในครั้งนี้

 

IMG 0018

ดร.ภูรินท์ ชนิลกุล รอง ผอ.สพป.ตาก เขต 2 เป็นประธานการประชุมพิจารณางบประมาณ เพื่อจัดทำโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ของกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 โดยมีนางอุบลรัตน์ บุญลือ ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ตลอดจนคณะศึกษานิเทศ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมแม่เมย สพป.ตาก เขต 2

 telephone  055-536-548 , 055-536-549 action print   055-531-930 , 055-531-012

1 หน้าห้อง ผู้อำนวยการเขตพื้นที่      ต่อ 116
2 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ต่อ 115
3 กลุ่มนโยบายและแผน ต่อ 109
4 กลุ่มบริหารงานบุคคล ต่อ 110 , 111
5 กลุ่มการเงินและสินทรัพย์ ต่อ 107 , 108
6 กลุ่มอำนวยการ ต่อ 101
7 กลุ่มศึกษานิเทศติดตาม ฯ ต่อ 114
8 กลุ่มส่งเสริมเอกชน ต่อ 123
9 หน่วยสอบภายใน ต่อ 120
10 กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ ต่อ 105
11 กลุ่มกฎหมายและคดี ต่อ 104

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2
เลขที่ 35/4 ถนนประสาทวิถี 
อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก 63110


icon world www.takesa2.go.th
email  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Facebook Icon สพป.ตาก เขต 2
map  แผนที่  
16.713957, 98.577488