MyOfficelHead     MySchoolHead     SLWEB     BrssHead     RRCHead     face youtube

S 6996158 0

ดร.ภูรินท์ ชนิลกุล รอง ผอ.สพป.ตาก เขต ๒ พร้อมด้วยตัวแทนผู้บริหารโรงเรียนในสังกัด เข้าร่วมพิธีมอบหนังสือสารานุกรมไทยฉบับเยาวชน โดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เล่ม 43 ฉบับพระราชทาน ณ หอประชุมจังหวัดตาก

IMG 9452

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 เรียกบรรจุนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2566 (รอบที่ 2) แต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย จำนวน 1 ราย และนักเรียนในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 16 ราย รวม 17 ราย เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วยกรณีมีสัญญาผูกพันตามโครงการพิเศษ หรือโครงการนักเรียนทุนรัฐบาล โดยมี ดร.ภูรินท์ ชนิลกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 เป็นประธาน พร้อมด้วยคณะวิทยากรที่มาให้ความรู้ ณ ห้องประชุมแม่เมย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2

สพป.ตาก เขต 2 ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ ฯ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วยกรณีมีสัญญาผูกพันตามโครงการพิเศษ หรือโครงการนักเรียนทุนรัฐบาล

รายละเอียดประกาศคลิ๊กที่นี่

สพป.ตาก เขต 2 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น รอบ 2

รายละเอียดประกาศคลิ๊กที่นี่

IMG 9410

วันพุธที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567 นายปิลัทธ์ อุดมวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 เป็นประธานเปิดค่ายพัฒนาวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2566 ของโรงเรียนบ้านแม่ตาว การจัดกิจกรรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เรียนเกิดทักษะการคิด ค้นคว้า แก้ปัญหา และสร้างสรรค์ผลงาน ได้รับประสบการณ์จากกิจกรรมต่างๆ และนำไปต่อยอดประกอบอาชีพ ให้ผู้เรียนเกิดความสนุกสนาน และมีความสุขในการร่วมกิจกรรม ได้ทำงานร่วมกับผู้อื่น ฝึกการเป็นผู้นำและเป็นผู้ตาม โดยมีนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 426 คน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 154 คน รวมทั้งสิ้น 580 คน ซึ่งจัดในรูปแบบฐานกิจกรรมการเรียนรู้ โดยมีครูกลุ่มสาระต่างๆ มาให้ความรู้และเป็นที่ปรึกษาแก่นักเรียน

IMG 9333

วันพุธที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567 นายปิลัทธ์ อุดมวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาความเข้มแข็งในการบริหารการจัดการเรียนรู้ในรูปแบบห้องเรียนคู่ขนานสำหรับบุคคลออทิสติก ผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์โดยใช้แอพลิเคชั่น ZOOM ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านแม่ตาว โดยมีนายอนุชิต เชษฐตระกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่ตาว คณะครู และผู้บริหารสถานศึกษาเครือข่าย ให้การต้อนรับและกล่าวถึงวัตถุประสงค์ในครั้งนี้ สำหรับวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ และการพัฒนาความเข้มแข็งในการบริหารการจัดการเรียนรู้ในรูปแบบห้องเรียนคู่ขนานสำหรับบุคคลออทิสติก ให้กับศึกษานิเทศก์ผู้รับผิดชอบงานการศึกษาพิเศษ ผู้บริหาร ครู และบุคลากรศึกษานิเทศก์ที่รับผิดชอบงานด้านการศึกษาพิศษในรูปแบบห้องเรียนคู่ขนานสำหรับบุคคลออทิสติก โดยมีหัวข้อในการอบรม อาทิ ความรู้ทั่วไป หลักสูตร หลักการและแนวคิดการจัดการเรียนรู้สำหรับบุคคลออทิสติก การประเมินความสามารถพื้นฐานของบุคคลออทิสติก การวิเคราะห์หลักสูตร ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับบุคคลออทิสติก ปัญหาพฤติกรรมและการปรับพฤติกรรมบุคคลออทิสติก รูปแบบการจัดการเรียนร่วมสำหรับบุคลออทิสติก การพัฒนาทักษะการสื่อสารสำหรับบุคคลออทิสติก การวัดและประเมินการเรียนรู้ เป็นต้น

IMG 9323

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 ดำเนินการสัมภาษณ์นักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2566 (รอบที่ 2) เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย จำนวน 1 ราย และ สัมภาษณ์นักเรียนในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วยกรณีมีสัญญาผูกพันตามโครงการพิเศษ หรือโครงการนักเรียนทุนรัฐบาล โดยมี ดร.ภูรินท์ ชนิลกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 เป็นประธาน ณ ณ ห้องประชุมแม่ตะลอ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2

1 1

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567 โรงเรียนบ้านเจดีย์โคะ ได้มีโอกาสต้อนรับท่านผู้อำนวยการวิชญ์สรัช กลุ่มเหรียญทอง พร้อมด้วยคณะครู จากโรงเรียนบ้านขุนห้วยแม่ต้าน อ.ท่าสองยาง จ.ตาก โดยเข้ามาศึกษาดูงานเกี่ยวกับงานโครงงาน 1 โรงเรียน 1 อาชีพ 1 ผลิตภัณฑ์ “กิจกรรมอโวคาโดโอเค” โดยมีนายเอกณริน ไชยพล ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และคณะครู ได้ให้การต้อนรับ

โรงเรียนบ้านแม่สลิดหลวงวิทยา ประกวดราคาซื้ออาหารสำหรับนักเรียนพักนอนในโรงเรียนที่จัดที่พักนอนให้กับนักเรียนในพื้นที่ยากลำบาก ช่วงวันหยุดและก่อนหลังเปิด-ปิด ภาคเรียน และวันเปิดภาคเรียน ภาคเรียนที่ 2/2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

รายละเอียดประกาศคลิ๊กที่นี่

สพป.ตาก เขต 2 ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่พัสดุ

รายละเอียดประกาศคลิ๊กที่นี่

 telephone  055-536-548 , 055-536-549 action print   055-531-930 , 055-531-012

1 หน้าห้อง ผู้อำนวยการเขตพื้นที่      ต่อ 116
2 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ต่อ 115
3 กลุ่มนโยบายและแผน ต่อ 109
4 กลุ่มบริหารงานบุคคล ต่อ 110 , 111
5 กลุ่มการเงินและสินทรัพย์ ต่อ 107 , 108
6 กลุ่มอำนวยการ ต่อ 101
7 กลุ่มศึกษานิเทศติดตาม ฯ ต่อ 114
8 กลุ่มส่งเสริมเอกชน ต่อ 123
9 หน่วยสอบภายใน ต่อ 120
10 กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ ต่อ 105
11 กลุ่มกฎหมายและคดี ต่อ 104

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2
เลขที่ 35/4 ถนนประสาทวิถี 
อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก 63110


icon world www.takesa2.go.th
email  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Facebook Icon สพป.ตาก เขต 2
map  แผนที่  
16.713957, 98.577488