MyOfficelHead     MySchoolHead     EMoneyHead     BrssHead     RRCHead     FacebookHaed
  • Home
  • การจัดซื้อจัดจ้างและการหาพัสดุ
  • ton satayut

IMG 9668

วันที่ 19 พฤศจิกายน 2562 นายปิลัทธ์ อุดมวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 ร่วมให้การต้อนรับครธกรรมการติดตามการดำเนินงานชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ปี 2562 นำโดย รศ.ดร.มนตรี แย้มกสิกร ประธานกรรมการติดตามฯ และคณะผู้แทนคุรุสภา เข้าติดตามการจัดกิจกรรมการดำเนินงาน ณ โรงเรียนบ้านท่าอาจ โดยมีผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษาให้การต้อนรับและร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

IMG 9580

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 จัดการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา และประธานกลุ่มโรงเรียน ศึกษานิเทศก์และเจ้าหน้าที่กลุ่มนโยบายและแผน โดยมี นายปิลัทธ์ อุดมวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 เป็นประธานในการประชุม เพื่อมอบนโยบายการจัดการศึกษาและการออกนิเทศโรงเรียนในสังกัด

timeline 20191115 133619

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 นายปิลัทธ์ อุดมวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่มงานและเจ้าหน้าที่จากสำนักงานเขต ร่วมประชุมผู้บริหารสถานศึกษา อ.ท่สองยาง ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านแม่อุสุวิทยา ซึ่งการประชุมครั้งนี้ ผอ.สพป.ตาก เขต 2 ได้มอบนโยบายเร่งด่วน จาก ดร.อำนาจ วิชยานุวัติ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาธิการ กพฐ.) ให้กับผู้บริหารสถานศึกษาและรักษาการผู้บริหารสถานศึกษา ในสังกัด และมีข้อราชการต่างๆ ที่อยู่ในระเบียบวาระการประชุม และเรื่องชี้แจงจากกลุ่มงานในสำนักงานเขต แจ้งให้ที่ประชุมได้รับทราบเพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามนโยบายและบรรลุวัตถุประสงค์

ขอขอบคุณ งานประชาสัมพันธ์โรงเรียนบ้านแม่อุสุวิทยา : เอื้อเฟื้อภาพ

c635e7d39d71958bc25792d7ea4f4c24e 4620693218532489552 191114 0034

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 โรงเรียนบ้านแม่โกนเกน จัดประชุมผู้ปกครองภาคเรียนที่ 2/2562 โดยได้รับเกียรติจากประธานคณะกรรมการสถานศึกษา นายสีโนน นุรังษี ประธาน ซึ่ง ปีนี้ นายเสฎฐวุฒิ ยศวงค์ ได้จัดให้มีการทำข้อตกลงระหว่างโรงเรียนกับผู้ปกครองในการดูแลนักเรียน มีการมอบเกียรติบัตรให้กับครูและนักเรียนที่ชนะเลิศการแข่งขันวิชาการเป็นตัวแทนไปแข่งระดับประเทศ มีการรับมอบโต็ะนั่งม้าหินอ่อนให้กับผู้อำนวยการโรงเรียน ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากผู้ใหญ่ใจดี ได้แก่คณะกรรมการสถานศึกษา จากคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนด้วย

1 1

วันที่ 13 พ.ย. 2562 นายระพิน เกษแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านม่อนหินเหล็กไฟ และร่วมกับคณะครู นำนักเรียนชั้น ป.3-ป.6 ทัศนศึกษา โดยการชมภาพยนตร์ ณ โรงภาพยนตร์ อีจีวี สาขาเทสโก้โลตัส เอ็กตร้า แม่สอด ต่อจากนั้น เข้าศึกษาแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับประเพณี วัฒนธรรมและศิลปะท้องถิ่น ณ วัดไทยวัฒนาราม และชมสะพานมิตรภาพไทย-พม่า แห่งที่ 2

1 1

วันพุธที่ 13 พฤศจิกายน 2562 หน่วยงานควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 2.3.3 อุ้มผาง ได้เดินทางมาปฏิบัติการควบคุมโรคที่โรงเรียนท่านผู้หญิงวิไล อมาตยกุล (บ้านเปิงเคลิ่ง) โดยหน่วยงานได้ดำเนินการเจาะเลือดเพื่อนำไปตรวจหาเชื้อไข้มาลาเรียให้กับนักเรียน อีกทั้งให้ความรู้ด้านสุขศึกษาแก่นักเรียนของเราคะ
     โรงเรียนท่านผู้หญิงวิไล อมาตยกุล (บ้านเปิงเคลิ่ง) ขอขอบพระคุณหน่วยงานควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 2.3.3 อุ้มผาง มา ณ โอกาสนี้คะ

รายงานโดย : ครูมะนาว :)
ภาพโดย : ครูธีรนาท, ครูชุติอร

1 9

เนื่องในวันที่ 10-11 พฤศจิกายน 2562 ตรงกับประเพณีลอยกระทง โรงเรียนท่านผู้หญิงวิไล อมาตยกุล (บ้านเปิงเคลิ่ง) จึงได้ดำเนินการจัดกิจกรรมลอยกระทงเพื่อสืบสานงานประเพณีลอยกระทงส่งเสริมและอนุรักษ์ไว้ซึ่งขนบธรรมเนียบอันดีงามของท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป อีกทั้งเป็นการเชื่อมไมตรี ผูกสัมพันธ์กับเพื่อนบ้านของเราจากฝั่งพม่า ซึ่งกิจกรรม "โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง ตะชีคีลา ประจำปี 2562" หรือ ลอยกระทง 2 แผ่นดินในครั้งนี้ได้จัดขึ้น ณ บริเวณลานกีฬาบ้านเปิงเคลิ่ง โดยโรงเรียนของเราได้ร่วมมือกับเทศบาลตำบลแม่จันในการดำเนินการจัดกิจกรรม อีกทั้งกิจกรรมประเพณีลอยกระทง ตะชีคีลา ในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากท่านภควัต ขันธหิรัญ หรือท่านนายอำเภออุ้มผาง จังหวัดตากของเรา ได้ให้เกียรติเดินทางมาเป็นประธานในพิธี ภายในกิจกรรมทั้ง 2 ค่ำคืนที่จัดขึ้นนี้ เต็มไปด้วยความสนุกสนาน แสง สี เสียง ร้านค้า อาหาร เครื่องดืม ขนม ของใช้ การแสดง และรายการประกวดต่าง ๆ มากมาย อาทิเช่น การประกวดกระทงเล็ก การประกวดขบวนแห่พร้อมกระทงใหญ่ การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่งพร้อมหางเครื่อง (เพลงช้าและเพลงเร็ว) การประกวดหนูน้อยนพมาศ (อายุ 3-6 ปี) การประกวดนางนพมาศ (อายุ 15 ปี ขึ้นไป) การแข่งขันฟุตซอล และการแข่งขันมวยไทยคะ

รายงานโดย : ครูมะนาว :)

1 1

เมื่อวันที่  ๑๑  พฤศจิกายน  ๒๕๖๒
โรงเรียนบ้านแม่ปะใต้ ได้จัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ ๒  ปีการศึกษา ๒๕๖๒  ณ อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนบ้านแม่ปะใต้  ได้แจ้งข้อมูลข่าวสาร กิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียน และภายในชั้นเรียนมีการพูดคุยแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นและแจ้งผลคะแนนภาคเรียนที่ ๑ ของนักเรียนเป็นรายบุคคล

1 1

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลมหาวันนำโดย นายไพฑูรย์  อินถาวร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมหาวัน จัดงานลอยกระทงเพื่อสืบสานอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณีของไทยมาแต่ยาวนาน ในการนี้ นายเสฎฐวุฒิ ยศวงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่โกนเกน นำคณะครูบุคลากร นักเรียน เข้าร่วมการแสดงในพิธีเปิดด้วยรำกระทงสายประทีปและกลองสะบัดชัยแสดงพิธีเปิดงานในครั้งนี้ด้วย

1 1

11 พฤศจิกายน 2562 โรงเรียนบ้านห้วยนกกก จัดกิจกรรมวันลอยกระทง ประจำปี 2562 โดยได้รับเกียรติจาก นายสมพร จิรสวัสดิ์ กำนัน ตำบลแม่หละ เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรม ร่วมกับนางวิไลพร จิโน รักษาราชการแทน คณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน และชาวบ้านชุมชนบ้านห้วยนกกก ร่วมกิจกรรมงานสืบสานประเพณีลอยกระทง โดยมีขบวนแห่กระทง นางรำ และนางนพมาศ เพื่อการบูชาขอขมาต่อพระแม่คงคาเทพแห่งสายน้ำผู้ให้สายน้ำหล่อเลี้ยงสรรพชีวิต

Page 1 of 38

 telephone  055-536-548 , 055-536-549 action print   055-531-930 , 055-531-021

1 หน้าห้อง ผู้อำนวยการเขตพื้นที่      ต่อ 116
2 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ต่อ 115
3 กลุ่มนโยบายและแผน ต่อ 109
4 กลุ่มบริหารงานบุคคล ต่อ 110 , 111
5 กลุ่มการเงินและสินทรัพย์ ต่อ 107 , 108
6 กลุ่มอำนวยการ ต่อ 101
7 กลุ่มศึกษานิเทศติดตาม ฯ ต่อ 114
8 กลุ่มส่งเสริมเอกชน ต่อ 123
9 หน่วยสอบภายใน ต่อ 120
10 กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ ต่อ 105
11 กลุ่มกฎหมายและคดี ต่อ 104

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2
เลขที่ 35/4 ถนนประสาทวิถี 
อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก 63110


icon world www.takesa2.go.th
email  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Facebook Icon สพป.ตาก เขต 2
map  แผนที่  
16.713957, 98.577488