banner web master4

MyOfficelHead     MySchoolHead     EMoneyHead     BrssHead     RRCHead     face youtube
  • Home
  • การจัดซื้อจัดจ้างและการหาพัสดุ
  • ton satayut

S 6266930

เมื่อไม่นานมานี้ โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 4 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปรถมศึกษาตาก เขต 2 นำนักเรียนเข้าร่วมอบรมปฏิบัติการและการแข่งขันหุ่นยนต์และอากาศยาน ประจำปี 2565 ในรายการ 9L Grand Robotic 2022 ณ ลานกิจกรรมหุ่นยนต์และหอประชุมโรงเรียนเก้าเลี้ยววิทยา อ.เก้าเลี้ยว จ.นครสวรรค์ โดยได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันหุ่นยนต์เตะจุดโทษ ระดับมัธยม รางวัลชนะเลิศการแข่งขันหุ่นยนต์แตะจุดโทษ ระดับประถม รางวัลชนะเลิศการแข่งขันหุ่นยนต์สำรวจใต้น้ำ ระดับประถม และรางวัลชนะเลิศการแข่งขันหุ่นยนต์ Sumo 1.5 kg ระดับประถม ควบคุมทีมโดย ว่าที่ร้อยตรีประสิทธิ์  โพธิ์พันธ์ และ นายศราวุธ ปิจนันท์ ครูโรงเรียนป่าไม้อุทิศ 4 และได้รับสิทธิเข้าร่วมการแข่งขันหุ่นยนต์ระดับนานาชาติ รายการ International Robot Olympiad 2022 : Phuket Thailand ระหว่างวันที่ 12-16 มกราคม 2566 ณ จังหวัดภูเก็ต ซึ่งประเทศไทยได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน

ดร.ศิรภัสสร ชุมภูเทพ ผู้อำนวยการโรงเรียนป่าไม้อุทิศ 4 เปิดเผยว่า “ในบทบาทผู้บริหารสถานศึกษาและผู้นำองค์กรก็พยายามส่งเสริม สนับสนุนเด็กๆ ได้แสดงศักยภาพได้อย่างเต็มที่ และรู้สึกชื่นชม ภูมิใจกับคุณครูที่ปรึกษาและเด็กๆ ในชมรมหุ่นยนต์ที่มีความมุ่งมั่น ทุ่มเทในการฝึกฝน  ฝึกซ้อมอย่างต่อเนื่อง จนสามารถชนะเลิศได้หลายประเภทในรายการแข่งขันของสมาคมหุ่นยนต์แห่งประเทศไทย และสามารถเข้าสู่เวทีการแข่งขันระดับนานาชาติได้ ทำใหัเรามองเห็นถึงศักยภาพของเด็กดอยว่าเด็กๆ ทุกคนมีความสามารถ ไม่แพ้เด็กๆ ในเมืองที่อยู่ในพื้นที่ราบเลย ขอเพียงแต่เราผู้ใหญ่ทั้งที่เป็นฝ่ายบริหารหรือคุณครู ช่วยกันค้นหาช้างเผือกและส่งเสริม สนับสนุนสร้างความฝันของเด็กๆให้สำเร็จค่ะ”

สำหรับโรงเรียนป่าไม้อุทิศ 4 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปรถมศึกษาตาก เขต 2 ตั้งอยู่ในพื้นที่อำเภอพบพระ จังหวัดตาก เป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลจนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ได้จัดตั้งชมรมหุ่นยนต์ของโรงเรียนขึ้น เพื่อเฟ้นหานักออกแบบนวัตกรรมภายใต้การเรียนรู้แบบ STEM EDUCATION การออกแบบ ใช้สอนผู้เรียนในระดับชั้นประถมศึกษา มัธยมศึกษา เน้นการเรียนแบบบูรณาการใน 5 สาขาวิชาหลัก ได้แก่ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ ศิลปะ และคณิตศาสตร์ โดยใช้สื่อการสอนในรูปของการออกแบบและประดิษฐ์หุ่นยนต์หลากหลายรูปแบบ เพื่อนำมาสอนด้าน STEM เน้นให้เด็กทุกคนได้ลงมือปฏิบัติด้วยตังเองในการแก้ปัญหา การค้นคว้าและการพัฒนาสิ่งต่างๆ ในสถานการณ์โลกปัจุบันเพื่อให้เกิดนวัตกรรมใหม่ๆ เป็นการส่งเสริมการพัฒนาทักษะที่จำเป็นสำหรับศตวรรษที่ 21 ให้กับนักเรียน

0Z6A4517

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 นำโดยนายปิลีทธ์ อุดมวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 โดยการนำของนายเอกนรินทร์ โงนมณี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 และคณะ ในโอกาสเดินทางมาส่ง นายวัลลภ โตวรานนท์ ที่ย้ายมาดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสำนักงานประถมศึกษาตาก เขต 2 และศึกษาดูงานตามกลุ่มงานต่างๆ 

IMG 4671

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ตาก เขต 2 จัดพิธีพระราชทานเครื่ิองราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2563 และ ประจำปี 2564 ให้กับผู้บริหารและข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2565 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมแม่เมย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2

0Z6A0625

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 จัดประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด เมื่อวันที่ 7 พฤจิกายน 2565 โดยมีนายปิลัทธ์ อุดมวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 เป็นประธานและมอบนโยบายการจัดการศึกษาให้กับผู้บริหารสถานศึกษาและรองผู้บริหารสถานศึกษา ทั้งนี้ยังมีข้อราชการต่างๆ จากรองผู้อำนวยการสำนักงานเขต และผู้อำนวยการกลุ่มงานในสำนักงานเขต แจ้งในที่ประชุมทราบในครั้งนี้ด้วย

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นอัตราจ้างปฏิบัตรงานราชการ (ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์) สังกัด สพป.ตาก เขต 2

ไฟล์ประกาศรับสมัคร/ปฏิทิน/และใบสมัคร

ประชาสัมพันธ์เกณฑ์การคัดเลือกผู้รับทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น หลักสูตรปริญญาโททางการสอนในประเทศ/ต่างประเทศ รุ่นบรรจุ ปี พ.ศ.

ไฟล์หนังสือนำ

ไฟล์หนังสือแนบ

21412

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 (สพป.ตาก เขต 2) ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูวิชาการแกนนำในการขับเคลื่อนการนำผลการประเมินไปใช้วางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา และการวัดและประเมินผลในชั้นเรียน เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน (Assessment for Learning) ปีการศึกษา 2565 สนองนโยบาย นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในการขับเคลื่อนการนำผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) การประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) และการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ไปใช้วางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน และเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ วัตถุประสงค์ของการประชุมครั้งนี้ นายปิลัทธ์ อุดมวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 เปิดเผยถึงวัตถุประสงค์ของการประชุมครั้งนี้ “เพื่อต้องการให้ครูแกนนำวิชาการ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการขับเคลื่อนการนำผลการประเมินไปใช้วางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการวัดและประเมินผลในชั้นเรียน รวมถึงคัดเลือกสถานศึกษาที่นำผลการประเมิน RT, NT และ O-NET ไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อการเรียนรู้ของผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป”

02125

วันอังคารที่ 20 กันยายน 2565 นายปิลัทธ์ อุดมวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อยกร่างนโยบายด้านการ ส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับเด็กข้ามชาติ ในศูนย์การเรียนรู้เด็กต่างด้าว ที่ได้รับผลกระทบ ระยะยาวจากสถานการณ์โควิด 19 ซึ่งในที่ประชุมมีการอัพเดทสถานการณ์และข้อท้าทายที่ค้นพบ ในระหว่างดำเนินงานด้านการส่งเสริมการศึกษาสำหรับเด็กข้ามชาติในสถานการณ์ฉุกเฉิน ทบทวนข้อค้นพบที่ได้จาการสำรวจสถานการณ์ผลกระทบต่อเด็กข้ามชาติภายหลังจากผลกระทบระยะยาวจากสถานการณ์โควิด 19 นำเสนอร่างนโยบายส่งเสริมด้านการศึกษาสำหรับเด็กข้ามชาติในศูนย์การเรียนรู้เด็กต่างด้าว ส่งเสริมการเรียนการสอนโดยไม่เลือกปฏิบัติ ส่งเสริมให้ศูนย์การเรียนรู้ เด็กต่างด้าว มีนโยบายคุ้มครองเด็กที่ได้รับผลกระทบระยะยาวจากสถานการณ์โควิด 19 เสริมศักยภาพครูและบุคลากรด้านการเรียนการสอน การจัดสรรทรัพยากรและพัฒนากลไก การทำงานเพื่อตอบสนองเมื่อเกิดสถานการณ์ฉุกเฉิน กลไกการผสานทรัพยากรและการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน อีกทั้งจัดสรรงบประมาณเพื่อรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินที่อาจจะเกิดขึ้น ทั้งนี้ได้รับความร่วมมือระหว่าง ไร้ท์บียอนด์บอร์ดเดอร์ โรงพยาบาลแม่สอด มูลนิธิช่วยไร้พรมแดน เป็นอย่างดี

1414

วันจันทร์ที่ 12 กันยายน 2565 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 นำโดยผู้บริหารสำนักงานเขต พร้อมด้วยบุคลากรทางการศึกษา ร่วมกิจกรรม เคารพธงชาติ บูชาพระรัตนตรัย และกล่าวคำปฏิญญาเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต  เพื่อให้บุคลากรได้ตระหนักและเห็นคุณค่าของชาติ สร้างความรู้รัก สามัคคี ให้เกิดในหน่วยงาน สร้างวินัย รู้หน้าที่ ความรับผิดชอบ ปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ ภายใต้คุณธรรมนำความรู้ สละเวลาร่วมกิจกรรม เพื่อสร้างและรักษาเอกลักษณ์ขององค์กร สะท้อนเอกลักษณ์ชาติไทย อีกทั้ง แสดงออกเชิงสัญลักษณ์ในการขับเคลื่อนโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม และธรรมาภิบาลในเขตพื้นที่การศึกษา “ป้องกันการทุจริต” (เขตสุจริต)

01 1

นายปิลัทธ์ อุดมวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 เป็นประธานในการประชุมผู้บริหารองค์กรเอกชนจัดการศึกษา (NGOs CBOs) ผู้บริหารศูนย์การเรียนรู้เด็กต่างด้าว ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับข้อคิด ข้อปฏิบัติตามแนวนโยบายและมาตรการต่างๆ ของหน่วยงานภาครัฐ ตลอดจนประสานการทำงานและพบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน รับทราบและถือปฏิบัติสำหรับการดำเนินงานที่เหมาะสมต่อไป ปัจจุบันมีศูนย์การเรียนรู้เด็กต่างด้าวที่ขึ้นทะเบรียนจดแจ้งกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 ทั้ง 5 อำเภอชายแดนจังหวัดตาก จำนวน 65 ศูนย์การเรียนรู้ฯ มีนักเรียนต่างด้าวทั้งหมด 10,808 คน ครูและบุคลากรทั้งหมดจำนวน 757 คน

Page 1 of 74

 telephone  055-536-548 , 055-536-549 action print   055-531-930 , 055-531-012

1 หน้าห้อง ผู้อำนวยการเขตพื้นที่      ต่อ 116
2 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ต่อ 115
3 กลุ่มนโยบายและแผน ต่อ 109
4 กลุ่มบริหารงานบุคคล ต่อ 110 , 111
5 กลุ่มการเงินและสินทรัพย์ ต่อ 107 , 108
6 กลุ่มอำนวยการ ต่อ 101
7 กลุ่มศึกษานิเทศติดตาม ฯ ต่อ 114
8 กลุ่มส่งเสริมเอกชน ต่อ 123
9 หน่วยสอบภายใน ต่อ 120
10 กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ ต่อ 105
11 กลุ่มกฎหมายและคดี ต่อ 104

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2
เลขที่ 35/4 ถนนประสาทวิถี 
อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก 63110


icon world www.takesa2.go.th
email  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Facebook Icon สพป.ตาก เขต 2
map  แผนที่  
16.713957, 98.577488