MyOfficelHead     MySchoolHead     SLWEB     BrssHead     RRCHead     face youtube
  • Home
  • การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
  • ton satayut

ประกาศประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอนสำหรับโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

รายละเอียดประกาศคลิ๊กที่นี่

ประกาศร่างวิจารณ์ และรับฟังความคิดเห็น ตามโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอนสำหรับโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

รายละเอียดประกาศคลิ๊กที่นี่

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2567 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ระบบคอมพิวเตอร์ฯ

รายละเอียดประกาศคลิ๊กที่นี่

สพป.ตาก เขต 2 และศูนย์ประสานงานการจัดการศึกษาเด็กต่างด้าว (MECC) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างเหมา ตำแหน่งครูผู้สอนภาษาไทยในศูนย์การเรียนรู้เด็กด่างด้าว และ ตำแหน่งผู้ประสานงานโครงการสนับสนุนครูผู้สอนภาษาไทยฯ

รายละเอียดประกาศคลิ๊กที่นี่

สพป.ตาก เขต 2 และศูนย์ประสานงานการจัดการศึกษาเด็กต่างด้าว (MECC) รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมา ตำแหน่งครูผู้สอนภาษาไทยในศูนย์การเรียนรู้เด็กด่างด้าว และ ตำแหน่งผู้ประสานงานโครงการสนับสนุนครูผู้สอนภาษาไทยในศูนย์การเรียนรู้เด็กต่างด้าว ภายใต้การกำกับดูแลของศูนย์ประสานงานการจัดการศึกษาเด็กต่างด้าว (MECC)

รายละเอียดประกาศคลิ๊กที่นี่

 

 

 

 

ประกาศร่างพิจารณาฯสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตากเขต 2 โครงการก่อสร้างหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์ ขนาด 19 * 32 เมตร (ไม่มีพื้นคสล.)

รายละอียดประกาศคลิ๊กที่นี่

1000116571 01

ดร.เกศทิพย์ ศุภวานิช รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (รองเลขาธิการ กพฐ.) และคณะ ลงพื้นที่จังหวัดตาก นิเทศ ติดตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในการเตรียมความพร้อมการสอบ PISA ของนักเรียนและการจัดการเรียนการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning เน้นการพัฒนาสมรรถนะของผู้เรียนเป็นสำคัญ ให้นักเรียนเกิดกระบวนการคิดในการเรียนรู้และนำกระบวนการคิดเชื่อมโยงสู่การปฏิบัติด้วยตนเอง โดยการใช้ระบบนิเวศการเรียนรู้เชิงพื้นที่ “Local Learning Space and Lifelong Learning Ecosystem” โดยรองเลขาธิการ กพฐ. ได้เน้นย้ำให้สามารถวัดผลหรือสะท้อนผลจากสิ่งที่นักเรียนได้เรียนรู้ออกในลักษณะของคุณลักษณะอันพึงประสงค์และสมรรถนะได้ ครูจะต้องมีการวัดผลประเมินผลที่หลากหลาย ไม่เน้นการวัดผลประเมินผลที่เป็นข้อสอบเพียงอย่างเดียว แต่ต้องมุ่งเน้นให้นักเรียนได้รู้ถึงผลการเรียนรู้ของตนเองโดยให้ครูเป็นผู้สะท้อนผลเพื่อให้นักเรียนได้ทราบถึงพัฒนาการของตัวเอง การลงพื้นที่ครั้งนี้มีคณะผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 และคณะผู้บริหารสถานศึกษาในพื้นที่อำเภอพบพระ ตลอดจนข้าราชการครูและบุคลาการทางการศึกษา จำนวน 76 คน ร่วมฟังนโยบายและแนวทางการดำเนินงานการขับเคลื่อนในสถานศึกษา ณ โรงเรียนชุมชนบ้านพบพระ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 

IMG 0537 Copy

วันที่ 17 พฤษภาคม 2567 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 โดยกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้รับผิดชอบงานประกันคุณภาพการศึกษาระดับปฐมวัยและระดับกาศึกษาขั้นพื้นฐาน รวมถึงบุคลากรที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมสื่อสารสร้างความเข้าใจแนวทางการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2567 และการเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รูปแบบออนไลน์ โดยมี นายพัลลภ สุ่มสกุล รอง ผอ.สพป.ตาก เขต 2 เป็นประธาน ณ ห้องประชุมแม่ตะลอ สพป.ตาก เขต 2 จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานประชุมสื่อสารสร้างความเข้าใจแนวทางการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2567 และการเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รูปแบบออนไลน์ โดยมี นายพัลลภ สุ่มสกุล รอง ผอ.สพป.ตาก เขต 2 เป็นประธาน ณ ห้องประชุมแม่ตะลอ สพป.ตาก เขต 2 จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Page 1 of 98

 telephone   055-536-548 , 055-536-549

 1   ผู้อำนวยการเขต      ต่อ  116
 2   รองผู้อำนวยการเขต     ต่อ  124 , 119
 3   กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา      ต่อ  115 , 121
 4   กลุ่มนโยบายและแผน     ต่อ  113
 5   กลุ่มบริหารงานบุคคล     ต่อ  110 , 111
 6   กลุ่มการเงินและสินทรัพย์     ต่อ  106 - 108
 7   กลุ่มอำนวยการ     ต่อ  101 , 112
 8   กลุ่มศึกษานิเทศติดตามฯ     ต่อ  114 , 117
 9   หน่วยตรวจสอบภายใน     ต่อ  120
10   กลุ่มส่งเสริมทางไกลฯ DLICT     ต่อ  105
11   กลุ่มกฎหมายและคดี     ต่อ  104
12   กลุ่มพัฒนาครูฯ     ต่อ  103

action print   055-531-930 , 055-531-012

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2
เลขที่ 35/4 ถนนประสาทวิถี 
อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก 63110


icon world www.takesa2.go.th


email  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


Facebook Icon สพป.ตาก เขต 2


map  แผนที่  
16.713957, 98.577488