MyOfficelHead     MySchoolHead     EMoneyHead     BrssHead     RRCHead     FacebookHaed
  • Home
  • การจัดซื้อจัดจ้างและการหาพัสดุ
  • ton satayut

IMG 8442

วันที่ 29 มิถุนายน 2563 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 ทำพิธีมอบหนังสืออ่านนอกเวลาพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งโครงการส่วนพระองค์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้จัดส่งหนังสืออ่านนอกเวลาพระราชทานมายังสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 เพื่อมอบให้ห้องเรียนสาขาและโรงเรียนในโครงการตามพระราชดำริ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 จำนวน 39 แห่ง 66 กล่อง ได้นำไปให้นักเรียนได้พัฒนาทักษะ และฝึกฝนการอ่านหนังสืออย่างสม่ำเสมอ ปลูกฝังนิสัยรักการอ่านหนังสือ การค้นคว้าหาความรู้ และใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ซึ่งในพิธีดังกล่าว มีนายปิลัทธ์ อุดมวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตาก เขต 2 เปิดกรวยดอกไม้ธูปเทียนแพ กล่าวสำนักในพระมหากรุณาธิคุณ ผู้แทนโรงเรียนและห้องเรียนสาขาเข้ารับพระราชทานหนังสืออ่านนอกเวลา ต่อไป

IMG 8068

วันที่ 28 กรกฎาคม 2563 ณ ห้องประชุมพาเจริญสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 จัดประชุมปฏิบัติการสังเคราะห์ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา 2562 โดยมี นายพงศ์ศาสตร์ ไพรสินธุ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ตาก เขต 2 ประธานในพิธีซึ่งตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขึ้นพื้นฐาน ได้ประกาศเรื่อง แนวปฏิบัติการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2561 ลงวันที่ 16 สิงหาคม 2561 เพื่อให้หน่วยงานต้นสังกัดได้ใช้เป็นแนวปฏิบัติในการดำเนินงาน การพัฒนา ส่งเสริม กำกับดูแลและติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาให้เกิดประสิทธิภาพต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยกำหนดบทบาท หน้าที่ ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ได้ดำเนินการ ศึกษา วิเคราะห์ รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา และให้คำปรึกษา ช่วยเหลือ แนะนำ ให้กับสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งรวบรวม สังเคราะห์รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ในสังกัด ส่งไปยังสำนักงานสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขึ้นพื้นฐานและสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) เพื่อใช้เป็นข้อมูลและแนวทางในการประเมินคุณภาพภายนอก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 จึงได้ดำเนินการจัดการประชุมปฏิบัติการดังกล่าวขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสรุปรายงานผลการสังเคราะห์การประเมินตนเองของสถานศึกษา(SAR) ในสังกัดปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 ผู้เข้าร่วมประกอบด้วยศึกษานิเทศก์ จำนวน 13 คน ตัวแทนคณะครูจากกลุ่มโรงเรียนในสังกัด 13 กลุ่มโรงเรียนๆละ 6 คน แบ่งออกเป็นระดับการศึกษาปฐมวัย จำนวน 3 คน ระดับการศึกษาชั้นพื้นฐาน จำนวน 3 คน รวม 78 คน

IMG 7861

ระหว่างวันที่ 26-27 มิถุนายน 2563 ณ ห้องประชุมพาเจริญ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 จัดการประชุมโครงการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล พ.ศ.2563 ขึ้น โดยมีนางเมตตา แสวงลาภ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 เป็นประธานในพิธีเปิด ซึ่งการอบรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้โรงเรียนคุณภาพได้มีการดำเนินงานการพัฒนา และส่งเสริมการศึกษา (1 โรงเรียน 1 นวัตกรรม) การดำเนินงานการพัฒนาและส่งเสริมการศึกษา (1 โรงเรียน 1 นวัตกรรมสิ่งแวดล้อม) ให้โรงเรียนประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน (IA Online) การนิเทศติดตาม การดำเนินโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ผู้เข้าร่วมการประชุมประกอบด้วย ผู้บริหารโรงเรียนและครูผู้สอน จำนวน 13 โรงเรียนจำนวนทั้งสิ้น 66 คน ระยะเวลาในการดำเนินการแบ่งเป็น 2 กิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมการประชุมเกี่ยวกับแผนงานโครงการโรงเรียน ITA Online การประเมินรอบ 4 และกิจกรรมอบรมการพัฒนานวัตกรรมของโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล วิทยากรผู้ให้ความรู้ในกิจกรรมที่ 1 และ 2 ได้แก่ศึกษานิเทศก์ นิติกร นักวิเคราะห์นโยบายและแผน และ ดร.อภิชัย นุชเนื่อง ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ สพป.ตาก เขต 1

IMG 7297

วันที่ 19 มิถุนายน 2563 ที่ห้องประชุมทีลอซู สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 จัดประชุมผ่านระบบวิดีโอ คอนเฟอร์เรนซ์ ในการประเมินตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยมีผู้เกี่ยวข้องในประเด็นต่างๆ เข้าร่วมประชุม

0Z6A7413

วันที่ 19 มิถุนายน 2563 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 จัดการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 หรือ ก.ต.ป.น. ครั้งที่ 1/2563 เนื้อหาการประชุมมีประเด็นต่างๆ เช่น การสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิใน ก.ต.ป.น. แทนตำแหน่งที่ว่างลง ซึ่งได้นายประดิษฐ์ บุญลือ ข้าราชการบำนาญ อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านม่อนหินเหล็กไฟ มาดำรงตำแหน่งผู้ทรงคุณวุฒิ นอกจากนั้นมีวาระการเตรียมการเปิดภาคเรียน ในปีการศึกษา 2563 การนำเสนอผลการประเมิน O-NET,NT และ RT รวมไปถึงแนวทางการจัดการเรียนรู้ของโรงเรียนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 เป็นต้น ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบไปด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิใน ก.ต.ป.น. ผู้บริหารเขตพื้นที่การศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม ศึกษานิเทศก์ และผู้เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมแม่เมย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2

IMG 7283

วันที่ 18 มิถุนายน 2563 นายปิลัทธ์ อุดมวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 เป็นประธานการปฐมนิเทศนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563 ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบและข้อปฏิบัติต่างๆ ของนักเรียน ในพระราชานุเคราะห์ โดยผ่านการประชุมทางไกล Video Conference ของแต่ละสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา จำนวน 10 แห่ง ทั่วประเทศ ในปีการศึกษา 2563 นี้ มีนักเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 เข้าร่วมโครงการ 8 โรงเรียน จำนวน 12 คน

0Z6A6832

วันที่ 18 มิถุนายน 2563 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 ให้การต้อนรับคณะกรรมการที่ปรึกษา/พี่เลี้ยง ประกอบด้วย นายสุชน วิเชียรสรรค์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 ประธานคณะกรรมการ นายสุพล จันต๊ะคาด ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1 และนายสัญชัย พวงมาลี อดีตผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2 ในการประเมินสัมฤทธิผลปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (Coaching Team) ของนายปิลัทธ์ อุดมวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ตาก เขต 2 โดยมีคณะผู้บริหารเขตพื้นที่ ผู้อำนวยการกลุ่มงาน และเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 ให้การต้อนรับ

0Z6A6686

วันที่ 16 มิถุนายน 2563 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 ให้การต้อนรับ นายชนะ สุ่มมาตย์ ผู้เชี่ยวชาญสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พร้อมคณะ ลงพื้นที่ติดตามการบริหารจัดการนักเรียนพักนอน และการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนบ้านแม่ระเมิง ใสนการเตรียมการเปิดภาคเรียนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือ โควิด-19 โดยมีนายพงศ์ศาตร์ ไพรสินธุ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 นายสมศักดิ์ วุฒิสัตย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่ระเมิง ผู้บริหารสถานศึกษาในพื้นที่ รวมถึงข้าราชการครูและบุคลกรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านแม่ระเมิง ให้การต้อนรับ

unnamed 12

วันศุกร์ที่ 12 มิถุนายน 2563 เวลา 10.00 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เชิญถุงยังชีพเพื่อการศึกษาพระราชทานจำนวน​ 1,152 ชุด​ ช่วยเหลือเด็กนักเรียนโรงเรียนในพื้นที่จังหวัดตาก 5 แห่ง ณ โรงเรียนบ้านแม่สลิดหลวงวิทยา อำเภอท่าสองยาง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 โดยมีนายจตุพร ตันติสุนทร เจ้าหน้าที่สำนักงานโครงการส่วนพระองค์ฯ กล่าววัตถุประสงค์ของพิธีมอบถุงยังชีพเพื่อการศึกษาพระราชทานในครั้งนี้ ในการนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก หัวหน้าส่วนราชการ คณะครูและนักเรียน ทำพิธีเปิดกรวยดอกไม้ธูปเทียนแพ กล่าวสำนึก ในพระมหากรุณาธิคุณ และเชิญถุงยังชีพเพื่อการศึกษาพระราชทาน ให้แก่ผู้แทนโรงเรียนและผู้แทนนักเรียน ตามลำดับ
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มีพระมหากรุณาธิคุณพระราชทานแนวทางในการปฏิบัติของโรงเรียนในโครงการตามพระราชดำริ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ไว้ โดยให้ใช้แนวทางถุงยังชีพเพื่อการศึกษา
โครงการส่วนพระองค์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จึงได้จัดทำ ถุงยังชีพเพื่อการศึกษาพระราชทานขึ้น เพื่อเป็นขวัญกำลังใจและสะดวกในการจัดการของครู สำหรับมอบให้กับโรงเรียนนักเรียนในโครงการตามพระราชดำริ พื้นที่จังหวัดตาก ได้แก่โรงเรียนบ้านแม่อมกิและห้องเรียนสาขา จำนวน 336 ชุด โรงเรียนบ้านแม่ วะหลวงและห้องเรียนสาขาบ้านแม่โปคี จำนวน 88 ชุดโรงเรียนบ้านแม่สลิดหลวงวิทยาและห้องเรียนสาขาบ้านแม่สลิดน้อย จำนวน 504 ชุด โรงเรียนท่านผู้หญิงพรสม กุลฑลจินดา จำนวน 160 ชุด และโรงเรียนบ้านพะเด๊ะ จำนวน 64 ชุด รวมทั้งสิ้น 1,152 ชุด ซึ่งภายในบรรจุสิ่งของประกอบด้วย ชุดการเรียนรู้สำหรับนักเรียนภายใต้โครงการจัดทำสื่อ 60 พรรษา เฉลิมพระเกียรติ วิชาภาษาไทยและวิชาคณิตศาสตร์ จำแนกตามชั้นเรียน,หนังสืออ่านเพิ่มเติม มานะ-มานี,สื่อการเรียนรู้เรื่องโควิด-19,เครื่องเขียนประกอบด้วย สมุด ดินสอ ยางลบ สี และสมุดวาดเขียน,หน้ากากผ้า,เมล็ดถั่วเขียวและวิธีการเพาะถั่วงอก,เมล็ดพันธุ์ผัก,สมุดบัญชีครัวเรือน,สิ่งของเพื่อใช้ในชีวิตประจำวันประกอบด้วย ผ้าขนหนู แปรงสีฟัน ยาสีฟัน สบู่ และยาสระผม

Page 1 of 62

 telephone  055-536-548 , 055-536-549 action print   055-531-930 , 055-531-021

1 หน้าห้อง ผู้อำนวยการเขตพื้นที่      ต่อ 116
2 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ต่อ 115
3 กลุ่มนโยบายและแผน ต่อ 109
4 กลุ่มบริหารงานบุคคล ต่อ 110 , 111
5 กลุ่มการเงินและสินทรัพย์ ต่อ 107 , 108
6 กลุ่มอำนวยการ ต่อ 101
7 กลุ่มศึกษานิเทศติดตาม ฯ ต่อ 114
8 กลุ่มส่งเสริมเอกชน ต่อ 123
9 หน่วยสอบภายใน ต่อ 120
10 กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ ต่อ 105
11 กลุ่มกฎหมายและคดี ต่อ 104

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2
เลขที่ 35/4 ถนนประสาทวิถี 
อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก 63110


icon world www.takesa2.go.th
email  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Facebook Icon สพป.ตาก เขต 2
map  แผนที่  
16.713957, 98.577488