MyOfficelHead     MySchoolHead     SLWEB     BrssHead     RRCHead     face youtube

สพป.ตาก เขต 2 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์การเรียนการสอน ประจำปีงบประมาณ 2566

รายละเอียดประกาศคลิ๊กที่นี่

สพป.ตาก เขต 2 ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์สำหรับการเรียนการสอน ให้กับโรงเรียนในสังกัดประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

รายละเอียดประกาศคลิ๊กที่นี่

โรงเรียนบ้านปรอผาโด้ประชาสัมพันธ์ประกาศเชิญชวนการประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน ๑๐๕ ล ๕๘ (ข) ต้านแผ่นดินไหว ๔ ห้องเรียน

รายละเอียดประกาศคลิ๊กที่นี่

IMG 6796

11 กันยายน 2566 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 ให้การต้อนรับคณะกรรมการประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง (ว.PA) ปีงบประมาณ 2566 ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ของนายปิลัทธ์ อุดมวงษ์ ผอ.สพป.ตาก เขต 2 นำโดย นายอโณทัย ไทยวรรณศรี ด้านเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สพฐ. ประธานกรรมการ นายชนาธิป ทุ้ยแป ผู้อำนวยการสำนักทดสอบทางการศึกษา สพฐ. กรรมการ นายธวัช กงเติม ข้าราชการบำนาญ อดีตผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชี่ยวชาญ กรรมการ และเจ้าหน้าที่จากสำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ สพฐ. ในฐานะฝ่ายเลขานุการ โดยมีรอง ผอ.สพป.ตาก เขต 2 ผู้อำนวยการกลุ่ม คณะศึกษานิเทศก์ และเจ้าหน้าที่ ร่วมให้การต้อนรับ และให้ข้อมูลกับคณะกรรมการในการประเมิน

1 1

11 กันยายน 2566 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 ต้อนรับคณะทำงานการวิจัยเพื่อขับเคลื่อน กำกับติดตามการดำเนินงาน "โครงการพาน้องกลับมาเรียน" ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมกับโรงเรียนในสังกัดพื้นที่ภาคเหนือ โดยมี ดร.ภูรินท์ ชนิลกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 กล่าวให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมแม่เมย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2

1 1
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 จัดโครงการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาสถานะบุคคลของนักเรียนที่มีเลขประจำตัวขั้นต้นด้วยอักษร G ให้เป็นเลขประจำตัวผู้ไม่มีสถานะทางทะเบียน 13 หลัก ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 โดยจัดขึ้นเพื่อสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการจัดการศึกษาและแก้ไขปัญหาสถานะทางทะเบียนราษฎรของเด็กนักเรียน ที่มีเลขประจำตัวขึ้นต้นด้วยอักษร G ของโรงเรียนในสังกัด กลุ่มอำเภอแม่สอด ตามโครงการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาและแก้ไขปัญหาสถานะทางทะเบียนราษฎร ของเด็กนักเรียนที่มีเลขประจำตัวขึ้นต้นด้วยตัวอักษร G ทั้งนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 มีข้อมูลนักเรียนที่ไม่มีหลักฐานทะเบียนราษฎรและยังไม่ได้จัดทำทะเบียนประวัติบุคคลจากสำนักทะเบียน กรมการปกครองกระทรวงมหาดไทย ซึ่งยังต้องใช้เลข G จากระบบ G Code ของกระทรวงศึกษาธิการ เป็นการเตรียมความพร้อมในการแก้ไขปัญหาสถานะบุคคลของนักเรียนเลข G ของปีการศึกษา 2566 ดังนั้นเพื่อให้นักเรียนที่ไม่มีสถานะทางทะเบียน ซึ่งยังไม่ได้จัดทำทะเบียนประวัติบุคคลและยังไม่มีหลักฐานทะเบียนราษฎร ได้มีหลักฐานหรือมีเลขประจำตัวผู้ไม่มีสถานะทางทะเบียน 13 หลัก ของผู้ไม่มีสถานะทางทะเบียนจากสำนักทะเบียนอำเภอในพื้นที่ จึงเห็นควรดำเนินการขับเคลื่อนการจัดทำข้อมูลทะเบียนประวัติบุคคลของนักเรียนที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนราษฎร เพื่อสนับสนุนส่งเสริมจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

IMG 6193

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 จัดการประชุมเพื่อดำเนินการคัดเลือกผู้ที่มีคุณสมบัติเป็นไปตามหลักเกณฑ์ฯ วิธีการปฏิบัติ แนวทางการพิจารณาบำเหน็จความชอบกรณีพิเศษให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติด ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 และมีผลการปฏิบัติงานดีเด่นเป็นที่ประจักษ์ชัด โดยมี นายปิลัทธ์ อุดมวงษ์ ผอ.สพป.ตาก เขต 2 เป็นประธาน ณ ห้องประชุมแม่ตะลอ สพป.ตาก เขต 2

0Z6A8900

วันที่ 4 กันยายน 2566 ที่ผ่านมา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 จัดการประชุมสัญจร ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด โดยในภาคเช้าพบปะกับผู้ปริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอำเภอแม่ระมาดและพบพระ ส่วนในภาคบ่ายอำเภอแม่สอดกว่า 1,000 คน โดยมีการแจ้งข้อราชการจากผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา คณะศึกษานิเทศ และการให้ความรู้เรื่องข้อกฏหมายจากผู้อำนวยการกลุ่มกฏหมายและคดี จัดขึ้น ณ ห้องประชุมศูนย์กลางการแสดงสินค้าและศูนย์ประชุมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว (OTOP) อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก 

S 1876452 0

ว่าที่ร้อยตรี นราธิป สุขสุวานนท์ รอง ผอ.สพป.ตาก เขต 2 เป็นประธานเปิดบ้านของพ่อ (ศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง) และเยี่ยมชมกิจกรรมต่าง ๆ ณ โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 3 โดยมีผู้บริหารสถานศึกษา และคณะครู เข้าร่วมกิจกรรม

30316

การประชุมเชิงปฎิบัติการ การจัดทำทะเบียนประวัติและเลขประจำตัว13 หลักให้แก่นักเรียนที่ไม่มีหลักฐานทางทะเบียนราษฎร์(นักเรียน G) จุดประชุม อำเภอพบพระ ณ โรงเรียนป่าไม้อุทิศ4 โดยมีขอบคุณทีมวิทยากร นายขุนทอง จอมประเสริฐ  ปลัดงานทะเบียนอำเภอพบพระและคณะทำงาน ให้ความรู้

 telephone  055-536-548 , 055-536-549 action print   055-531-930 , 055-531-012

1 หน้าห้อง ผู้อำนวยการเขตพื้นที่      ต่อ 116
2 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ต่อ 115
3 กลุ่มนโยบายและแผน ต่อ 109
4 กลุ่มบริหารงานบุคคล ต่อ 110 , 111
5 กลุ่มการเงินและสินทรัพย์ ต่อ 107 , 108
6 กลุ่มอำนวยการ ต่อ 101
7 กลุ่มศึกษานิเทศติดตาม ฯ ต่อ 114
8 กลุ่มส่งเสริมเอกชน ต่อ 123
9 หน่วยสอบภายใน ต่อ 120
10 กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ ต่อ 105
11 กลุ่มกฎหมายและคดี ต่อ 104

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2
เลขที่ 35/4 ถนนประสาทวิถี 
อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก 63110


icon world www.takesa2.go.th
email  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Facebook Icon สพป.ตาก เขต 2
map  แผนที่  
16.713957, 98.577488