queen67

MyOfficelHead     MySchoolHead     SLWEB     BrssHead     RRCHead     face youtube

สพป.ตาก เขต 2 และศูนย์ประสานงานการจัดการศึกษาเด็กต่างด้าว (MECC) รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมา ตำแหน่งครูผู้สอนภาษาไทยในศูนย์การเรียนรู้เด็กด่างด้าว และ ตำแหน่งผู้ประสานงานโครงการสนับสนุนครูผู้สอนภาษาไทยในศูนย์การเรียนรู้เด็กต่างด้าว ภายใต้การกำกับดูแลของศูนย์ประสานงานการจัดการศึกษาเด็กต่างด้าว (MECC)

รายละเอียดประกาศคลิ๊กที่นี่

สพ.ตาก เขต ๒ ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างหลังคาลานอเนกประสงค์ขนาด ๑๙x๓๒เมตร (ไม่มีพื้นคสล.) งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ รองรับการพิจารณาราคาอิเล็คทรอนิคส์...

รายละเอียดคลิ๊กที่นี่

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างฯ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตากเขต 2 โครงการก่อสร้างหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์ ขนาด 19 * 32 เมตร (ไม่มีพื้นคสล.) งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2567

รายละเอียดประกาศคลิ๊กที่นี่

ประกาศร่างพิจารณาฯสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตากเขต 2 โครงการก่อสร้างหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์ ขนาด 19 * 32 เมตร (ไม่มีพื้นคสล.)

รายละอียดประกาศคลิ๊กที่นี่

1000116571 01

ดร.เกศทิพย์ ศุภวานิช รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (รองเลขาธิการ กพฐ.) และคณะ ลงพื้นที่จังหวัดตาก นิเทศ ติดตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในการเตรียมความพร้อมการสอบ PISA ของนักเรียนและการจัดการเรียนการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning เน้นการพัฒนาสมรรถนะของผู้เรียนเป็นสำคัญ ให้นักเรียนเกิดกระบวนการคิดในการเรียนรู้และนำกระบวนการคิดเชื่อมโยงสู่การปฏิบัติด้วยตนเอง โดยการใช้ระบบนิเวศการเรียนรู้เชิงพื้นที่ “Local Learning Space and Lifelong Learning Ecosystem” โดยรองเลขาธิการ กพฐ. ได้เน้นย้ำให้สามารถวัดผลหรือสะท้อนผลจากสิ่งที่นักเรียนได้เรียนรู้ออกในลักษณะของคุณลักษณะอันพึงประสงค์และสมรรถนะได้ ครูจะต้องมีการวัดผลประเมินผลที่หลากหลาย ไม่เน้นการวัดผลประเมินผลที่เป็นข้อสอบเพียงอย่างเดียว แต่ต้องมุ่งเน้นให้นักเรียนได้รู้ถึงผลการเรียนรู้ของตนเองโดยให้ครูเป็นผู้สะท้อนผลเพื่อให้นักเรียนได้ทราบถึงพัฒนาการของตัวเอง การลงพื้นที่ครั้งนี้มีคณะผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 และคณะผู้บริหารสถานศึกษาในพื้นที่อำเภอพบพระ ตลอดจนข้าราชการครูและบุคลาการทางการศึกษา จำนวน 76 คน ร่วมฟังนโยบายและแนวทางการดำเนินงานการขับเคลื่อนในสถานศึกษา ณ โรงเรียนชุมชนบ้านพบพระ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 

IMG 0537 Copy

วันที่ 17 พฤษภาคม 2567 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 โดยกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้รับผิดชอบงานประกันคุณภาพการศึกษาระดับปฐมวัยและระดับกาศึกษาขั้นพื้นฐาน รวมถึงบุคลากรที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมสื่อสารสร้างความเข้าใจแนวทางการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2567 และการเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รูปแบบออนไลน์ โดยมี นายพัลลภ สุ่มสกุล รอง ผอ.สพป.ตาก เขต 2 เป็นประธาน ณ ห้องประชุมแม่ตะลอ สพป.ตาก เขต 2 จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานประชุมสื่อสารสร้างความเข้าใจแนวทางการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2567 และการเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รูปแบบออนไลน์ โดยมี นายพัลลภ สุ่มสกุล รอง ผอ.สพป.ตาก เขต 2 เป็นประธาน ณ ห้องประชุมแม่ตะลอ สพป.ตาก เขต 2 จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

441506624 866473605521984 1416445425661420669 n

วันที่ 16 พฤษภาคม 2567 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 เข้าร่วมประชุมการดำเนินงานและขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษา ซึ่งจัดโดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมี ดร.เกศทิพย์ ศุภวานิช รองเลขาธิการ กพฐ. เป็นประธาน ผ่านระบบวิดิโอ คอนเฟอร์เรนซ์ เพื่อติดตามการดำเนินงานและขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษาให้สามารถดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง

IMG 0438

วันที่ 16 พฤษภาคม 2567 ว่าที่ร้อยตรี นราธิป สุขสุวานนท์ รอง ผอ.สพป.ตาก เขต 2 เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อระบุพื้นที่บริการ และการดำเนินงานกับศูนย์การเรียนรู้เด็กต่างด้าว ร่วมกับหน่วยงานและองค์กรพัฒนาเอกชน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อระบุพื้นที่บริการที่มีอยู่ และระบบสนับสนุน กิจกรรมสำหรับเด็ก เยาวชน ครู บุคลากร ของศูนย์การเรียนรู้เด็กต่างด้าวในจังหวัดตาก โดยการทำแผนผังในโครงการของแต่ละหน่วยงานหรือองค์กรค้นหากิจกรรมที่มีการทับซ้อนหรือมีช่องว่าง ในการให้บริการระหว่างหน่วยงานหรือองค์กร เพิ่มความร่วมมือระหว่างองค์กรพัฒนาเอกชนที่ดำเนินงานด้านการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์การเรียนรู้เด็กต่างด้าว และแบ่งปันทรัพยากรที่มีอยู่ให้ใช้ร่วมกันได้ การประชุมครั้งนี้มีองค์กรพัฒนาเอกชน เข้าร่วมทั้งหมด 81 คน จาก 27 องค์กร และได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก มูลนิธิเกื้อฝันเด็ก โดยจัดขึ้น ณ โรงแรมวัฒนาวิลเลจ รีสอร์ท อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก

{gallerry}actarea/2128{/gallery}

IMG 9969

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 เรียกบรรจุครูผู้ช่วยจำนวน 16 ราย โดยแบ่งเป็นครูผู้ช่วยกรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ 11 ราย และขอใช้บัญชีวิชาเอกศิลปะ จาก สพม.กำแพงเพชร 5 ราย

IMG 9932

นายพัลลภ สุ่มสกุล รอง ผอ.สพป.ตาก เขต 2 เป็นประธานกล่าวต้อนรับและให้โอกาสกับรองผู้อำนวยการสถานศึกษา ซึ่งสอบแข่งขันได้จำนวนทั้งสิ้น 8 ราย ในการรายงานตัวและเลือกสถานศึกษาที่จะไปปฏิบัติหน้าที่ นอกจากนี้ยังได้ฟังข้อชี้แจงและรายละเอียดต่างๆ จาก นางจันจิรา มงคล ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล เพื่อให้การรายงานตัวและเลือกสถานศึกษาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ณ ห้องประชุมแม่ตะลอ สพป.ตาก เขต 2

Page 1 of 97

 telephone  055-536-548 , 055-536-549 action print   055-531-930 , 055-531-012

1 หน้าห้อง ผู้อำนวยการเขตพื้นที่      ต่อ 116
2 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ต่อ 115
3 กลุ่มนโยบายและแผน ต่อ 109
4 กลุ่มบริหารงานบุคคล ต่อ 110 , 111
5 กลุ่มการเงินและสินทรัพย์ ต่อ 107 , 108
6 กลุ่มอำนวยการ ต่อ 101
7 กลุ่มศึกษานิเทศติดตาม ฯ ต่อ 114
8 กลุ่มส่งเสริมเอกชน ต่อ 123
9 หน่วยสอบภายใน ต่อ 120
10 กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ ต่อ 105
11 กลุ่มกฎหมายและคดี ต่อ 104

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2
เลขที่ 35/4 ถนนประสาทวิถี 
อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก 63110


icon world www.takesa2.go.th
email  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Facebook Icon สพป.ตาก เขต 2
map  แผนที่  
16.713957, 98.577488