MyOfficelHead     MySchoolHead     SLWEB     BrssHead     RRCHead     face youtube
  • Home
  • การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
  • admin

Error

[sigplus] Critical error: Image gallery folder actarea/1903 is expected to be a path relative to the image base folder specified in the back-end.

1 1

วันอังคาร ที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๒  นายอดิศร บุญปาล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกล้อทอ ได้มอบหมายให้นางสาวจิราภร แมลงภู่ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกล้อทอ นำคณะครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนร่วมกิจกรรม เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ครบ ๖๗ พรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิรลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยเข้าร่วมพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคลและลงนามถวายพระพร ณ หอประชุมใหญ่โรงเรียนบ้านกล้อทอ รายงานโดย ครูกุลรัศมิ์ ราชเมืองแก้วภาพโดย ครูรัตนา ถกลบูชา

S 15269891

๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๒  นายศตพร เผื่อนงูเหลือม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านค้างภิบาล นำข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมบันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในภาคเช้า ณ เทศบาลตำบลแม่สอด และ สตาร์ เคเบิ้ล ทีวี

[sigplus] Critical error: Image gallery folder actarea/1903 is expected to be a path relative to the image base folder specified in the back-end.

1 19

วันอาทิตย์ที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ นำโดยนายพงษ์อนันต์ คำน่าน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังผา คณะครูบุคลากรทางการศึกษาร่วมกิจกรรมในภาคเช้า เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ครบ ๖๗ พรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิรลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยเข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล และลงนามถวายพระพรชัยมงคล และมีการบำเพ็ญประโยชน์ในบริเวณโรงเรียน

{gallery}actarea/1903{/gallery}

1 1

วันที่ ๒๙ กรกฎาคม  ๒๕๖๒ โรงเรียนบ้านกล้อทอ ได้จัดกิจกรรมวันภาษาไทยและวันอาเซียนขึ้น นำโดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย และกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศาสนาและวัฒนธรรม ซึ่งมีนายอดิศร บุญปาล ผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นประธานเปิดงานวันภาษาไทยและวันอาเซียน กิจกรรมในงาน ได้แก่ การแต่งกายเลียนแบบตัวละครในวรรณคดี การแต่งกายชุดอาเซียน การแสดงละครของนักเรียน รวมทั้งมีการมอบรางวัลให้กับนักเรียนที่ชนะการแข่งขันในแต่ละประเภท ซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้เป็นการส่งเสริมให้นักเรียนแสดงออกในเชิงสร้างสรรค์และให้ความสำคัญกับภาษาไทย รวมทั้งอาเซียน

1 1

วันอาทิตย์ที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ นำโดยนายประหยัด อุสาห์รัมย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยนกกก คณะครูบุคลากรทางการศึกษาร่วมกิจกรรมในภาคเช้า เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ครบ ๖๗ พรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิรลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยเข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล และร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล /พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ และช่วงเย็น ตัวแทนคณะครูร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ ,พิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล ณ อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ต้าน (ราษฎรบำรุง)

1 1

เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2562 ทหาร ร.1433(ร.14 พัน.3) ฐานปฏิบัติการบ้านมอเกอร์ไทย ,ปราชญ์ชาวบ้าน ,นางสาวสุวิชชาภรณ์ กฤตยาเกียรณ ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านยะพอ คณะครู และ นักเรียน รร.บ้านยะพอ,ประชาชนบ้านยะพอ,ประชาชนบ้านลอคอทีวา(สมม.) เข้าร่วมโครงการอบรมเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ ตาม"โครงการหมู่บ้านเข้มแข็ง คู่ขนานตามแนวชายแดน"บ้านยะพอ(ฝั่งไทย) ตำบลวาเล่ย์ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก -และ บ้านลอคอทีวา(ฝั่งเมียนมาร) อำเภอวาเล่ย์ใหม่ จังหวัดเมียวดี ประเทศเมียนมาร ณ.ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนบ้านยะพอ ม.5 ต.วาเล่ย์ อ.พบพระ จ.ตาก โดยมีกิจกรรมดังนี้
-การฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
-การฝึกอบรมการทำน้ำหมักชีวภาพ,การตอนกิ่ง และการทำภาชนะใส่อาหารจากวัสดุธรรมชาติ โดยวิทยากรปราชญ์ชาวบ้าน
-กิจกรรมดำนาปลูกข้าวในแปลงนาสาธิต เพื่อให้นักเรียนและชาวบ้านได้เรียนรู้การทำนาตามหลักวิถีของชาวบ้าน
ณ โรงเรียนบ้านยะพอ หมู่ที่ 5 ตำบลวาเล่ย์ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก

1 1

วันที่ 27 กรกฎาคม 2562 นางสาวสุวิชชาภรณ์ กฤตยาเกียรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านยะพอ พร้อมด้วยคณะครู นำผลงานนวัตกรรม “บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนด้วยบัญชีคำพื้นฐาน 2 ภาษา (ไทย - ปกาเกอญอ) โดยใช้กระบวนการสอนคิด เพื่อส่งเสริมการอ่าน เขียน คิดวิเคราะห์ ของนักเรียนโรงเรียนบ้านยะพอ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2” เข้าร่วมในการนำเสนอผลงานและนวัตกรรม การยกระดับคุณภาพการเรียนด้านการอ่าน การเขียน และการวิเคราะห์ของนักเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่จัดขึ้นโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ภายใต้แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และมีโรงเรียนเข้าร่วม ประกอบด้วย โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1 เขต 2 จำนวน 21 โรงเรียนและโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 เขต 2 จำนวน 20 โรงเรียน โดยการนำเสนอผลงานครั้งนี้ โรงเรียนบ้านยะพอ ได้รับรางวัลชมเชยในการจัดแสดงบูธแสดงผลงานดีเด่น

{galley}actarea/1499{/gallery}

1 1

การนิเทศโครงการพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานพื้นที่ชายแดน การแก้ปัญหาการอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้พื้นที่อำเภอท่าสองยาง โดยได้รับเกียรติจาก นายสุเชษฐ์ รัตนเสถียร ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านแม่ต้าน(ราษฎรบำรุง) เป็นประธานในการประเมิน ร่วมกับผู้อำนวยการโรงเรียนกลุ่มโมกขละโดยให้คำแนะนำในการแก้ปัญหาการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ของเด็กนักเรียน ในวัน ศุกร์ ที่ 26 กรกฎาคม 2562

1 1

วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๒ โรงเรียนบ้านค้างภิบาล ได้จัดกิจกรรม“งานวันน้อมรำลึกครูกวีสุนทรภู่ ร่วมเชิญชูวันภาษาไทย” ในภาคเช้า ต่อด้วยภาคบ่ายได้จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ  เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ครบ ๖๗ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และกิจกรรมจิตอาสา บำเพ็ญคุณประโยชน์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

1 1

วันศุกร์ที่ 26 กรกฎาคม 2562 เนื่องในโอกาสอันเป็นมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งตรงกับวันที่ 28 กรกฏาคม 2562 ครบ 67 พรรษา โรงเรียนท่านผู้หญิงวิไล อมาตยกุล (บ้านเปิงเคลิ่ง) ได้ดำเนินการจัดกิจกรรม ถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยมีหน่วยราชการต่าง ๆ ได้มาร่วมใจกันเพื่อเฉลิมพระเกียรติ แสดงความจงรักภักดี และน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ร่วมด้วย สำนักงานผู้ใหญ่บ้านเปิงเคลิ่ง เทศบาลตำบลแม่จัน ทหารชุดร้อย ร.1423 ทหารปฏิบัติการบ้านเปิงเคลิ่ง หน่วยควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 2.2.3 อุ้มผาง (มาลาเรียคลินิกบ้านเปิงเคลิ่ง) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเปิงเคลิ่ง พร้อมด้วยคณะครู นักเรียนโรงเรียนท่านผู้หญิงวิไล อมาตยกุล (บ้านเปิงเคลิ่ง) โดยภายในกิจกรรมได้จัดพิธีบำเพ็ญกุศล ถวายภัตตาหาร ถวายเครื่องราชสักการะ (พานพุ่มทอง-พานพุ่มเงิน) ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล และถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติโดยพร้อมเพรียงกัน
อีกทั้งกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ นำโดยจิตอาสาพระราชทานและเหล่าลูกเสือ เนตรนารีโรงเรียนท่านผู้หญิงวิไล อมาตยกุล (บ้านเปิงเคลิ่ง) ได้ร่วมกันบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

รายงานโดย : ครูมะนาว :)

 telephone  055-536-548 , 055-536-549 action print   055-531-930 , 055-531-012

1 หน้าห้อง ผู้อำนวยการเขตพื้นที่      ต่อ 116
2 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ต่อ 115
3 กลุ่มนโยบายและแผน ต่อ 109
4 กลุ่มบริหารงานบุคคล ต่อ 110 , 111
5 กลุ่มการเงินและสินทรัพย์ ต่อ 107 , 108
6 กลุ่มอำนวยการ ต่อ 101
7 กลุ่มศึกษานิเทศติดตาม ฯ ต่อ 114
8 กลุ่มส่งเสริมเอกชน ต่อ 123
9 หน่วยสอบภายใน ต่อ 120
10 กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ ต่อ 105
11 กลุ่มกฎหมายและคดี ต่อ 104

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2
เลขที่ 35/4 ถนนประสาทวิถี 
อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก 63110


icon world www.takesa2.go.th
email  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Facebook Icon สพป.ตาก เขต 2
map  แผนที่  
16.713957, 98.577488