chut67

MyOfficelHead     MySchoolHead     SLWEB     BrssHead     RRCHead     face youtube

โรงเรียนบ้านค้างภิบาล เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน  ตำแหน่งอัตราจ้างปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน

คลิ๊กรายละเอียด

c635e7d39d71958bc25792d7ea4f4c24e 4620693218529552268 190814 0016

วันที่ 31 กรกฎาคม 2562  โรงเรียนบ้านหัวฝาย นำโดยนางกรรณิการ์ แสนนรินทร์  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหัวฝาย พร้อมด้วยผู้กำกับลูกเสือ และกองลูกเสือสามัญเข้าร่วมพิธีสวนสนาม เพื่อถวายความจงรักภักดี เนื่องในงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ ณ ที่ว่าการอำเภอแม่สอด  จังหวัดตาก

1 1

วันที่ ๑-๓ สิงหาคม ๒๕๖๒ โรงเรียนบ้านยะพอ ได้จัดโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ "คนดีศรียะพอ" ณ วัดดอนเจดีย์ โดยมี นางสาวสุวิชชาภรณ์ กฤตยาเกียรณ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม กิจกรรมการอบรมมีทั้งการให้ความรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม ฝึกจิตใจให้มีสติ สมาธิ ปัญญา ผสมกับกิจกรรมเกมส์ที่สอดแทรกคุณธรรมในเรื่องต่างๆ เพื่อให้นักเรียนมีความรู้คู่คุณธรรม ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์พระวิทยากร พระปลัดมกรธวัช โสตฺ ถิธโร เจ้าอาวาสวัดดอนเจดีย์พร้อมด้วยคณะสงฆ์

c635e7d39d71958bc25792d7ea4f4c24e 4620693218529511815 190814 0041 0

วันที่ 2 สิงหาคม 2562 โรงเรียนชุมชนบ้านอุ้มผาง ได้จัดนิทรรศการ "เปิดโลกวิชาการ เปิดบ้านแห่งการเรียนรู้" โดยมี ดาบตำรวจสมพร  บุญคง นายกเทศมนตรีตำบลอุ้มผาง ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดงาน พร้อมด้วยคณะกรรมการสถานศึกษา ได้เยี่ยมชมบูธแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ ที่จัดแสดงผลงาน มีกิจกรรมต่าง ๆ มากมาย โดยมีผู้ปกครองและนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมและเยี่ยมชมการแสดงผลงานต่าง ๆ เป็นจำนวนมาก

1 1

เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม โรงเรียนบ้านแม่สละเหนือ นำโดยท่าน ผู้อำนวยการจิราพร คำเชื้อ พร้อมคณะครูโรงเรียน ได้จัดกิจกรรมงานวันภาษาไทย ประจำปี 2562 โดยมีนายโสภณ ใจลังกา ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน และมีคณะกรรมการการศึกษาร่วมงาน

20190813 144244

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 จัดการประชุมผู้บริหารโรงเรียนตามงบดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 สำหรับโรงเรียนที่ตั้งในลักษณะพิเศษ ตามโครงการพัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรียนพื้นที่สูงในถิ่นทุรกันดารและเกาะแก่ง คั้งที่ 1/2562 ณ ห้องประชุมโรงเรียนชุมชนบ้านพบพระ โดยมี นายปิลัทธ์ อุดมวงษ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 เป็นประธานในการประชุมครั้งนี้

1 1

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 ร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช 2562 โดยภาคเช้า 06.30 น. นายประวัตร์ พันธ์กอง รอง ผอ.สพป.ตาก เขต 2 นำบุคลากรประกอบพิธีทำบุญตักบาตร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอแม่สอด เวลา 08.30 น. นายประวัตร์ พันธ์กอง รอง ผอ.สพป.ตาก เขต 2 นำคณะบุคลากรร่วมพิธีถวายราชสดุดี และในช่วงเย็น 18.00 น. นายสุทัศน์ ศรีดาเดช รอง ผอ.สพป.ตาก เขต 2 นำบุคลากรร่วมพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพร ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอแม่สอด

 

S 32096264

ศูนย์ประสานงานการจัดการศึกษาเด็กต่างด้าว (Migrant Education Coordination Center) โดยนายพงศกรณ์ ทองคำ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานการจัดการศึกษาเด็กต่างด้าว พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ฯ ได้นิเทศ ติดตามการดำเนินงานของศูนย์การเรียนรู้เด็กต่างด้าวในพื้นที่อำเภอพบพระ ได้นิเทศในเรื่องของการบริหารจัดการ การศึกษา สุขภาพ และการคุ้มครองดูแลช่วยเหลือนักเรียน พร้อมทั้งให้คำแนะนำการประดับ การดูแลรักษาพระบรมฉายาลักษณ์ ธงชาติ ธงตราสัญลักษณ์ พร้อมทั้งซักซ้อมความเข้าใจในการให้เด็กทุกคนได้รับวัคซีนป้องกันโรคโปลิโอ ตามแนวทางของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก ที่ได้กำหนดให้วันที่ 8 สิงหาคม 2562 เป็นวันที่เด็กในศูนย์การเรียนรู้เด็กต่างด้าวทุกแห่งใน 5 อำเภอฝั่งตะวันตกของจังหวัดตาก จะได้รับวัคซีนทุกคน และได้ตรวจสอบประวัติครูเพื่อรองรับการจัดทำบัตรประจำตัว

IMG 7727

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 รับการนิเทศ ติดตามการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำเขตตรวจราชการที่ 17 (Cluster 17) นำโดย ดร.ธวัช กงเติม ผู้ชำนาญการบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำเขตตรวจราชการที่ 17 ดร.วิเชียร ทรงศรี กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการบริหารกลุ่มพื้นที่ การบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน และนางสาวประภาพร ศิริกุลวัฒนาพร ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการบริหารกลุ่มพื้นที่ การบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน ทั้งนี้คณะกรรมการได้ติดตามการดำเนินงาน รับทราบข้อมูลด้านต่างๆ จากผู้รับผิดชอบ และให้คำแนะนำและข้อเสนอแนะให้กับบุคลากรของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 ต่อจากนั้นได้เดินทางลงพื้นที่ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 61 (บ้านห้วยยะอุ) ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานตามนโยบาย flagship project และโครงการอาหารกลางวัน ระยะที่ 2 มีผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู กรรมการสถานศึกษา โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 61 (บ้านห้วยยะอุ) และผู้บริหารสถานศึกษากลุ่มโรงเรียน พะวอ-ด่านแม่ละเมา ให้การต้อนรับ

1 1

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 และ มูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ. เพื่อเด็กและเยาวชน ในพระราชูปถัมภ์ฯ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ สนับสนุนการสร้างอาคารและระบบน้ำในโรงเรียน ในโครงการพัฒนาเด็ก ซี.ซี.เอฟ. จังหวัดตาก โดยมีนายปิลัทธ์ อุดมวงษ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 และผู้บริหารสถานศึกษาที่ได้รับการสนับสนุน ร่วมลงนามกับตัวแทนจากมูลนิธิ

 

 telephone  055-536-548 , 055-536-549 action print   055-531-930 , 055-531-012

1 หน้าห้อง ผู้อำนวยการเขตพื้นที่      ต่อ 116
2 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ต่อ 115
3 กลุ่มนโยบายและแผน ต่อ 109
4 กลุ่มบริหารงานบุคคล ต่อ 110 , 111
5 กลุ่มการเงินและสินทรัพย์ ต่อ 107 , 108
6 กลุ่มอำนวยการ ต่อ 101
7 กลุ่มศึกษานิเทศติดตาม ฯ ต่อ 114
8 กลุ่มส่งเสริมเอกชน ต่อ 123
9 หน่วยสอบภายใน ต่อ 120
10 กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ ต่อ 105
11 กลุ่มกฎหมายและคดี ต่อ 104

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2
เลขที่ 35/4 ถนนประสาทวิถี 
อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก 63110


icon world www.takesa2.go.th
email  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Facebook Icon สพป.ตาก เขต 2
map  แผนที่  
16.713957, 98.577488