chut67

MyOfficelHead     MySchoolHead     SLWEB     BrssHead     RRCHead     face youtube

ประกาศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกาาประถมศึกษาตาก เขต 2

เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

(จัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียน การสอน และระบบคอมพิวเตอร์สำหรับโรงเรียนคุณภาพ ประจำตำบลท งบประมาณ พ.ศ.2564) 

อ่านเพิ่มเติม

 

 

 

ประกาศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกาาประถมศึกษาตาก เขต 2

เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

(จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงานประจำปี 2564)

อ่านเพิ่มเติม

 

 

 

ประกาศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกาาประถมศึกษาตาก เขต 2

เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

(จัดซื้อครุภัณฑ์ทดแทนห้องเรียน DLTV สำหรับโรงเรียน Stand Alone ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564)

 

ดาวโหลดเอกสาร

 

 

 

ประชาสัมพันธ์ ประกาศจังหวัดตาก เรื่อง เปิดรับข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนเงินกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ กลุ่มงานส่งเสริมอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนเศรษฐกิจฐานราก รายละเอียดเพิ่มเติมแผนปฏิบัติการปีงบประมาณ 2563

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 เรื่อง รับสมัครคัดเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2  อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ผู้ปฏิบัติงานให้ราชการสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2  อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

 

ประกาศสำนักงานเขตพืนที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอเราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์สำหรับโรงเรียน และครุภัณฑ์การศึกาาให้กับโรงเรียนในสังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตาก เขต 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding)


รายละเอียดเพิ่มเติม

 

 telephone  055-536-548 , 055-536-549 action print   055-531-930 , 055-531-012

1 หน้าห้อง ผู้อำนวยการเขตพื้นที่      ต่อ 116
2 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ต่อ 115
3 กลุ่มนโยบายและแผน ต่อ 109
4 กลุ่มบริหารงานบุคคล ต่อ 110 , 111
5 กลุ่มการเงินและสินทรัพย์ ต่อ 107 , 108
6 กลุ่มอำนวยการ ต่อ 101
7 กลุ่มศึกษานิเทศติดตาม ฯ ต่อ 114
8 กลุ่มส่งเสริมเอกชน ต่อ 123
9 หน่วยสอบภายใน ต่อ 120
10 กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ ต่อ 105
11 กลุ่มกฎหมายและคดี ต่อ 104

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2
เลขที่ 35/4 ถนนประสาทวิถี 
อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก 63110


icon world www.takesa2.go.th
email  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Facebook Icon สพป.ตาก เขต 2
map  แผนที่  
16.713957, 98.577488