chut67

MyOfficelHead     MySchoolHead     SLWEB     BrssHead     RRCHead     face youtube

12119973 880327265378816 6262991509213902303 o

วันที่ 10 ตุลาคม 2558 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 ดำเนินการสอบแข่งขันครููช่วยในวันแรก บรรยากาศโดยทั่วไปเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สำหรับสนามสอบใช้ 2 สนามด้วยกันคือ โรงเรียนสรรพวิทยาคม จำนวน 49 ห้อง และโรงเรียนแม่สอด 28 ห้อง มีผู้มีสิทธิ์สอบทั้งสิ้น 1787 ราย มาสอบ 1711 ราย ขาดสอบ 76 ราย
          ในโอกาสนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 ได้รับเกียรติจาก ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร ผู้ช่วยเลขาธิการ กพฐ.ให้เกียรติเดินทางมาตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจการดำเนินการจัดสอบ และได้พบปะและสอบถามปัญหาในการดำเนินการจัดสอบในครั้งนี้ด้วย โดยมีนายอโณทัย ไทยวรรณศรี ผอ.สพป.ตาก เขต 2 รอง ผอ.เขต ผู้บริหารสถานศึกษา และคณะครูในสังกัดให้การต้อนรับ ณ สนามสอบโรงเรียนแม่สอด ชมภาพเพิ่มเติม

11223934 879217768823099 4219213003391461758 o

วันที่ 8 ตุลาคม 2558 นายอโณทัย ไทยวรรณศรี ผอ.สพป.ตาก เขต 2 พร้อมด้วยบุคลากรกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ลงพื้นที่โรงเรียนบ้านแม่โกนเกน อำเภอแม่สอด เพื่อเป็นประธานในพิธีมอบเงินช่วยเหลือสร้างบ้านในโครงการ "สร้างบ้านเฉลิมพระเกียรติฯ 89 หลัง คืนความสุขสู่ลูก สพฐ." ให้แกเด็กชายพุฒินันท์ ชมมณี นักเรียนชั้น ป.5 โรงเรียนบ้านแม่โกนเกน ซึ่งคณะกรรมการเขตพื้นที่ได้คัดเลือกให้เป็นโรงเรียนนำร่องของเขตพื้นที่ในครั้งนี้ นอกจากนี้แล้วท่าน ผอ.เขตยังได้พบปะกับผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนบ้านแม่โกนเกน เพื่อพูดคุยและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นในการจัดการศึกษาที่ผ่านมา โดยมีนายทวีศักดิ์ คำภีระ ผอ.โรงเรียนและคณะครูให้การต้อนรับและร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง ชมภาพเพิ่มเติม

          12132436 878964885515054 7400007664162986980 o

          วันที่ 7 ตุลาคม 2558 นายอโณทัย ไทยวรรณศรี ผอ.สพป.ตาก เขต 2 พร้อมด้วย นายเจิดจ้า น้อยสำลี รอง ผอ.สพป.ตาก เขต คณะศึกษานิเทศก์และบุคลากร สพป.ตาก เขต 2 ลงพื้นที่โรงเรียนบ้านแม่ระมาดน้อย อำเภอแม่ระมาด เพื่อประชุมการนำนโยบายลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ที่จะนำมาใช้ในภาคเรียนที่ 2/2558 ที่จะถึงนี้ สำหรับเนื้อหาในนโยบายดังกล่าว นายอโณทัย ไทยวรรณศรี ผอ.สพป.ตาก เขต 2 กล่าวว่า "สำหรับนโยบายลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ที่จะเกิดขึ้นในภาคเรียนที่ 2/2558 ซึ่งทางเขตพื้นที่ได้มีเป้าหมายโรงเรียนนำร่อง 37 โรง สาเหตุที่คัดเลือกโรงเรียนบ้านแม่ระมาดน้อยเป็นโรงเรียนนำร่อง โรงเรียนแรกนั้นก็ด้วยสภาพพื้นที่ กระบวนการจัดการเรียนการสอนซึ่งทางโรงเรียนได้จัดการเรียนการสอนสอดคล้องกับนโยบายมากที่สุด โดยจะแบ่งการเรียนออกเป็น 3 ส่วน โดยในภาคเช้าจะเป็นในส่วนของด้านทักษะวิชาการทั้ง 8 กลุ่มสาระ ในภาคบ่ายก็จะมีอีก 2 ส่วน ในช่วงแรกก็จะเป็นวิชาที่เกี่ยวข้องกับวิชาที่มีการปฏิบัติ เช่น วิชาศิลปะ รวมไปถึงกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ส่วนหลังจากบ่ายสองไปก็จะเป็นกิจกรรมเพิ่มเวลารู้ ซึ่งประกอบด้วยการเสริมทักษะลักษณะนิสัยหรือความต้องการของผู้เรียน เช่นเศรษฐกิจพอเพียง คุณธรรม จริยธรรม รวมไปถึงด้านอาชีพให้นักเรียนมีรายได้ ซึ่งโรงเรียนบ้านแม่ระมาดน้อยสามารถดำเนินการตามกรอบนโยบายได้ทันทีเนื่องจากได้ปฏิบัติมาโดยตลอดอยู่แล้วทั้งทักษะอาชีพและการมีงานทำ ซึ่งตอบโจทย์ที่รัฐบาลได้ให้นโยบายมาได้เป็นอย่างดี อีกทั้งผู้ปกครองก็ให้การยอมรับแนวคิดและวิธีการสอนในลักษณะนี้เพราะทำให้บุตรหลานของตนสามารถนำวิชาความรู้ที่ได้ไปช่วยครอบครัวประกอบอาชีพเมื่อเรียนจบอีกด้วย" ผู้เข้าประชุมประกอบด้วยผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู โรงเรียนในกลุ่มอำเภอแม่ระมาด ชมภาพเพิ่มเติม

 

     12080218 877766402301569 1203405952841911352 oวันที่ 6 ตุลาคม 2558 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 ดำเนินการประชุมสรรหาและการเลือกประธานกรรมการ ในคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 โดยมีนายอโณทัย ไทยวรรณศรี ผอ.สพป.ตาก เขต 2 เป็นประธานเปิดการประชุม ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ สพป.ตาก เขต 2

12144719 877412362336973 6080648105668884019 n

     วันที่ 5 ตุลาคม 2558 เวลา 09.30 น.นายอโณทัย ไทยวรรณศรี ผอ.สพป.ตาก เขต 2 พร้อมเจ้าหน้าที่ศูนย์ประสานงานการจัดการศึกษาเด็กต่างด้าว สพป.ตาก เขต 2 เข้าร่วมปฐกถางาน วันครูโลก 2558 (World Teacher Day '2015) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ครูผู้สอนได้ตระหนักถึงความสำคัญและหน้าที่ของตนเองและพบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน จัดโดยสมาคมครูชาวพม่า (BMTA)ร่วมกับองค์กรเอกชนจัดการศึกษา (NGOs) ณ ศูนย์การเรียนซีดีซี อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก มีครูใหญ่และผู้สอนศูนย์การเรียนเด็กต่างด้าว เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 742 คน จาก 70 ศูนย์การเรียน

 

     12095002 875166269228249 2555080074317697661 o

"Read Right for Child (RRC.) หน่วยพัฒนาการอ่านออกเขียนได้สำหรับเด็กพื้นที่สูง"เป็นทีมงานผลิตสื่อและนวัตกรรม เพื่อใช้เป็นเครื่องมือพัฒนาการอ่านออกเขียนได้สำหรับเด็กนักเรียนห้องเรียนสาขาโดยเฉพาะ อันเนื่องมาจากอยู่ในพื้นที่ห่างไกลในถิ่นธุรกันดารและภูเขาสูงทำให้เป็นปัญหาสำคัญอย่างยิ่งที่จะได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึงและทัดเทียมกับเด็กในพื้นราบและในเมือง กอร์ปกับจำนวนครูที่จะเข้าไปทำการสอนก็มีไม่เพียงพอ ทางโรงเรียนแม่จึงมีความจำเป็นต้องจ้างครูภายในท้องถิ่นที่จบวุฒิ ม.ปลายเข้าไปทำการช่วยสอน ทำให้การพัฒนาด้านการเรียนรู้ของเด็กอาจไม่ได้รับการพัฒนาเท่าที่ควร ทีมงาน ‪#‎หน่วยพัฒนาการอ่านออกเขียนได้สำหรับเด็กพื้นที่สูง‬ ซึ่งเป็นแนวคิดของนายอโณทัย ไทยวรรณศรี ผอ.สพป.ตาก เขต 2 ต้องการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยเฉพาะเด็กกลุ่มชาติพันธุ์ให้สูงและดียิ่งขึ้นโดยนำร่องจากห้องเรียนสาขาอำเภอท่าสองยาง ชมภาพเพิ่มเติม

 

Page 168 of 168

 telephone  055-536-548 , 055-536-549 action print   055-531-930 , 055-531-012

1 หน้าห้อง ผู้อำนวยการเขตพื้นที่      ต่อ 116
2 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ต่อ 115
3 กลุ่มนโยบายและแผน ต่อ 109
4 กลุ่มบริหารงานบุคคล ต่อ 110 , 111
5 กลุ่มการเงินและสินทรัพย์ ต่อ 107 , 108
6 กลุ่มอำนวยการ ต่อ 101
7 กลุ่มศึกษานิเทศติดตาม ฯ ต่อ 114
8 กลุ่มส่งเสริมเอกชน ต่อ 123
9 หน่วยสอบภายใน ต่อ 120
10 กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ ต่อ 105
11 กลุ่มกฎหมายและคดี ต่อ 104

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2
เลขที่ 35/4 ถนนประสาทวิถี 
อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก 63110


icon world www.takesa2.go.th
email  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Facebook Icon สพป.ตาก เขต 2
map  แผนที่  
16.713957, 98.577488