MyOfficelHead     MySchoolHead     SLWEB     BrssHead     RRCHead     face youtube
จัดซื้อจัดจ้างโรงเรียน

จัดซื้อจัดจ้างโรงเรียน (219)

โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 3 ประชาสัมพันธ์ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมอาคารเรียน

รายละเอียดประกาศคลิ๊กที่นี่

โรงเรียนบ้านหนองบัว ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน ๒๑๒ล/๕๗-ข สําหรับก่อสร้างในเขตแผ่นดินไหว ด้วยวิธี ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

รายละเอียดประกาศคลิ๊กที่นี่

โรงเรียนห้วยน้ำนักวิทยา ส่งประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน สปช.๑๐๓/๖๑ ขนาด ๓ ห้องเรียน ยกพื้นสูง (ในเขตแผ่นดินไหว) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

รายประกาศคลิ๊กที่นี่

ร.ร.ไทยราษฎร์คีรี ร่างประกาศการประกวดราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

รายละเอียดประกาศคลิ๊กที่นี่

โรงเรียนไทยราษฎร์คีรี ร่างปะกาศประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารเรียนแบบ ๑๐๘ ล/๕๙-ข (ในเขตแผ่นดินไหว)

รายละเอียดประกาศคลิ๊กที่นี่

โรงเรียนไทยราษฎร์คีรี ประกาศการประกวดราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

รายละเอียดประกาศคลิ๊กที่นี่

โรงเรียนไทยราษฎร์คีรี ประชาสัมพันธ์ ร่างประกาศการประกวดราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

รายละเอียดคลิ๊กที่นี่

โรงเรียนท่านผู้หญิงวิไล อมาตยกุล (บ้านเปิงเคลิ่ง) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน 216ล./57-ข สำหรับก่อสร้างในเขตแผ่นไหว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

รายละเอียดประกาศคลิ๊กที่นี่

โรงเรียนบ้านเจดีย์โคะ ประชาสัมพันธ์ผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) งานก่อสร้างอาคารเรียน 318ล./55-ข(ในเขตแผ่นดินไหว)

รายละเอียดประกาศคลิ๊กที่นี่

โรงเรียนบ้านแม่สลิดหลวงวิทยา ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง อาคารเรียน ๓๑๘ ล./๕๕-ข (ในเขตแผ่นดินไหว) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

รายละเอียดประกาศคลิ๊กที่นี่

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 61 (บ้านห้วยยะอุ) ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

รายละเอียดคลิ๊กที่นี่

โรงเรียนบ้านขุนห้วยแม่ต้าน ประกาศเชิญชวนประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมหลังคา ฝ้าเพดาน ระบบไฟฟ้าและสื่อสาร อาคารเรียนสปช.105/29 ใต้ถุนโล่งด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

รายละเอียดคลิ๊กที่นี่

โรงเรียนบ้านแม่อมกิ ประชาสัมพันธ์ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จ้างก่อสร้างบ้านพักครู ๒๐๗ และโรงอาหารขนาด ๘๔ ที่นั่ง โรงเรียนบ้านแม่อมกิ สพป.ตาก เขต ๒ ครั้งที่ ๒ รายละเอียดประกาศ คลิ๊กที่นี่

ประกาศโรงเรียนบ้านป่าไร่เหนือ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมรั้วและถนนคอนกรีต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดประกาศ คลิ๊กที่นี่

โรงเรียนบ้านขุนห้วยช่องแคบ ประกาศผู้ชนะการเสนอคารางานจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น ประจำปีงบประมาณ 2563 รายละเอียดประกาศ คลิ๊กที่นี่

โรงเรียนป่าไม้อุทิศ ๔ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารเรียนแบบ ๑๐๕ ล๕๘ (ข) ต้านแผ่นดินไหว ๔ ห้องเรียน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียดประกาศ คลิ๊กที่นี่

โรงเรียนบ้านแม่จวาง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างโรงอาหาร ๘๔ ที่นั่ง และ ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และสิ่งก่อสร้างอื่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียดประกาศ คลิ๊กที่นี่

โรงเรียนบ้านหัวฝาย ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมและปรับปรุงอาคารเรียน อาคารประกอบการ และสิ่งก่อสร้างอื่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดประกาศ คลิ๊กที่นี่

โรงเรียนบ้านเจดีย์โคะ ประชาสัมพันธ์ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) งานก่อสร้างอาคารเรียน ๓๑๘ล/๕๕-ข (ในเขตแผ่นดินไหว) รายละเอียดประกาศ คลิ๊กที่นี่

โรงเรียนบ้านแม่สลิดหลวงวิทยา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน ๓๑๘ ล./๕๕-ข (ในเขตแผ่นดินไหว) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียดประกาศ คลิ๊กที่นี่

 telephone  055-536-548 , 055-536-549 action print   055-531-930 , 055-531-012

1 หน้าห้อง ผู้อำนวยการเขตพื้นที่      ต่อ 116
2 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ต่อ 115
3 กลุ่มนโยบายและแผน ต่อ 109
4 กลุ่มบริหารงานบุคคล ต่อ 110 , 111
5 กลุ่มการเงินและสินทรัพย์ ต่อ 107 , 108
6 กลุ่มอำนวยการ ต่อ 101
7 กลุ่มศึกษานิเทศติดตาม ฯ ต่อ 114
8 กลุ่มส่งเสริมเอกชน ต่อ 123
9 หน่วยสอบภายใน ต่อ 120
10 กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ ต่อ 105
11 กลุ่มกฎหมายและคดี ต่อ 104

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2
เลขที่ 35/4 ถนนประสาทวิถี 
อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก 63110


icon world www.takesa2.go.th
email  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Facebook Icon สพป.ตาก เขต 2
map  แผนที่  
16.713957, 98.577488