MyOfficelHead     MySchoolHead     SLWEB     BrssHead     RRCHead     face youtube
จัดซื้อจัดจ้างโรงเรียน

จัดซื้อจัดจ้างโรงเรียน (219)

ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) การจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเรียนชั่วคราว (อาคารน๊อคดาวน์)

คลิ๊กรายละเอียด

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างอาคารเรียนชั่วคราว (อาคารน๊อคดาวน์) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

คลิ๊กเอกสาร

ประกาศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกาาตาก เขต 2 อ.แม่สอด เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ฯ และ ครุภัณฑ์สำหรับห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์ สำหรับโรงเรียนในสังกัด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) รายละเอียดเพิ่มเติม

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกาาประถมศึกษาตาก เขต 2 เรื่อง ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ฯ และครุภัณฑ์สำหรับห้องปฏับัติการคณิตศาสตร์ สำหรับโรงเรียนในสังกัด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding)(ร่าง) รายละเอียดเพิ่มเติม  เอกสารประกวดราคาฯ  

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกาาประถมศึกษาตาก เขต 2 เรื่อง ประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรรียนการสอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) รายละเอียดเพิ่มเติม  เอกสารประกวดราคาฯ

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 เรื่อง ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ฯ และ ครุภัณฑ์สำหรับห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์ สำหรับโรงเรียนในสังกัด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเลฺกทรอนิกส์ (E-bidding)  รายละเอียดเพิ่มเติม  เอกสารประกวดราคาฯ

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตากเขต 2 อ.แม่สอด เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ฯ และ ครุภัณฑ์สำหรับห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์ สำหรับโรงเรียนในสังกัด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอตนิกส์ (E-bidding)  รายละเอียดเพิ่มเติม

โรงเรียนบ้านน้ำหอม ประกาศจัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบผลิตพลังงานไฟฟ้าแสงอาทิตย์สำหรับโรงเรียนชนบท ของโรงเรียนบ้านน้ำหอม สาขาบ้านห้วยน้ำเย็น

คลิ๊กรายละเอียดที่นี่

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ่างก่อสร้างก่อสร้างอาคารเรียน๑๐๕ล/๕๘(ข) ต้านแผ่นดินนไหว ขนาด ๔ ห้องเรียน จำนวน ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

คลิ๊กเปิดไฟล์เอกสารแนบ

โรงเรียนบ้านแม่สลิดหลวงวิทยา ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารเรียน ๑๐๕ ล/๕๘ (ข) ต้าน แผ่นดินไหว ขนาด ๕ ห้องเรียน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

คลิ๊กเปิดไฟล์ที่นี่

ประกาศเชิญชวนโรงเรียนบ้านกล้อทอ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเรียนแบบ ๓๑๘ล./๕๕-ข(เขตแผ่นดินไหว) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เปิดไฟล์ประกาศที่นี่

ร่างประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างโรงเรียนบ้านกล้อทอ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเรียนแบบ ๓๑๘ล./๕๕-ข(เขตแผ่นดินไหว) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (tor)

เปิดไฟล์ประกาศที่นี่

ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างโรงเรียนบ้านกล้อทอ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเรียนแบบ ๓๑๘ล./๕๕-ข(เขตแผ่นดินไหว) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เปิดไฟล์ประกาศที่นี่

โรงเรียนบ้านแม่ออกผารู ประกวดราคาก่อสร้างจ้างโครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ฯ

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสารที่นี่

 

โรงเรียนท่านผู้หญิงพรสม กุลฑลจินดา ประการผู้ชนะประกวดราคาซื้ออาหารสำหรับนักเรียนพักนอน

ไฟล์เอกสารแนบ1

ไฟล์เอกสารแนบ2

โรงเรียนท่านผู้หญิงพรสม กุลฑลจินดา ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างและประกาศประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์การจัดซื้ออาหารนักเรียนพักนอน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561

คลิ๊กที่นี่เพื่อเปิดไฟล์เอกสาร

โรงเรียนบ้านแม่อุสุวิทยา ประชาสัมพันธ์แจ้งผลการพิจารณาการเสนอราคาการประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์( e-bidding ) จัดซื้ออาหารแห้งสำหรับนักเรียนพักนอน ภาคเรียนที่ 2/2561

คลิ๊กเปิดไฟล์เอกสารที่นี่

โรงเรียนบ้านแม่สลิดหลวงวิทยา ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารต้านแผ่นดินไหวและบ้านพักครูเรือนแถว

คลิ๊กเปิดไฟล์เอกสารที่นี่

โรงเรียนบ้านแม่ออกผารู ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน แบบสปช.105 ล/58(ข) ต้านแผ่นดินไหว

คลิ๊กที่นี่เปิดไฟล์เอกสาร

 telephone  055-536-548 , 055-536-549 action print   055-531-930 , 055-531-012

1 หน้าห้อง ผู้อำนวยการเขตพื้นที่      ต่อ 116
2 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ต่อ 115
3 กลุ่มนโยบายและแผน ต่อ 109
4 กลุ่มบริหารงานบุคคล ต่อ 110 , 111
5 กลุ่มการเงินและสินทรัพย์ ต่อ 107 , 108
6 กลุ่มอำนวยการ ต่อ 101
7 กลุ่มศึกษานิเทศติดตาม ฯ ต่อ 114
8 กลุ่มส่งเสริมเอกชน ต่อ 123
9 หน่วยสอบภายใน ต่อ 120
10 กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ ต่อ 105
11 กลุ่มกฎหมายและคดี ต่อ 104

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2
เลขที่ 35/4 ถนนประสาทวิถี 
อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก 63110


icon world www.takesa2.go.th
email  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Facebook Icon สพป.ตาก เขต 2
map  แผนที่  
16.713957, 98.577488