MyOfficelHead     MySchoolHead     SLWEB     BrssHead     RRCHead     face youtube
จัดซื้อจัดจ้างโรงเรียน

จัดซื้อจัดจ้างโรงเรียน (219)

โรงเรียนบ้านแม่สลิดหลวงวิทยา ประกวดราคาซื้ออาหารสำหรับนักเรียนพักนอนในโรงเรียนที่จัดที่พักนอนให้กับนักเรียนในพื้นที่ยากลำบาก ช่วงวันหยุดและก่อนหลังเปิด-ปิด ภาคเรียน และวันเปิดภาคเรียน ภาคเรียนที่ 2/2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

รายละเอียดประกาศคลิ๊กที่นี่

โรงเรียนบ้านห้วยกะโหลก ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุง ซ่อมแซม ติดตั้งและขยายเขตระบบไฟฟ้าภายในโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ 2566

รายละเอียดประกาสคลิ๊กที่นี่

โรงเรียนบ้านห้วยกระโหลกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมติดตั้งและขยายเขตและระบบไฟฟ้าภายในโรงเรียนด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding

รายละเอียดประกาศคลิ๊กที่นี่

โรงเรียนบ้านปรอผาโด้ประชาสัมพันธ์ประกาศเชิญชวนการประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน ๑๐๕ ล ๕๘ (ข) ต้านแผ่นดินไหว ๔ ห้องเรียน

รายละเอียดประกาศคลิ๊กที่นี่

โรงเรียนบ้านปรอผาโด้เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน ๑๐๕ ล ๕๘ (ข) ต้านแผ่นดินไหว ๔ ห้องเรียน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

รายละเอียดประกาศคลิ๊กที่นี่

รร.บ้านห้วยนกกก ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารนักเรียนอาหารนักเรียนพักนอนสำหรับโรงเรียนในพื้นที่ยากลำบากช่วงวันหยุดและก่อนหลังเปิด- ปิดภาคเรียน ในภาคเรียน ๑/๒๕๖๕ ของโรงเรียนบ้านห้วยนกกก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

รายละเอียดประกาศคลิ๊กที่นี่

โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และสิ่งก่อสร้างอื่น (หอประชุมอเนกประสงค์) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

รายละเอียดประกาศคลิ๊กที่นี่

โรงเรียนบ้านแม่สลิดหลวงวิทยา ประกวดราคาซื้ออาหารนักเรียนพักนอนสำหรับโรงเรียนในพื้นที่ยากลำบากช่วงวันหยุดและก่อนหลังเปิดปิดภาคเรียน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e- bidding)

รายละเอียดประกาศคลิ๊กที่นี่

โรงเรียนบ้านแม่สลิดหลวงวิทยา ประชาสัมพันธ์ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาและฝ้าเพดาน อาคารเรียน สปช.๑๐๕/๒๙ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

รายละเอียดประกาศคลิ๊กที่นี่

โรงเรียนชุมชนบ้านท่าสองยาง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน สปช.103/61 (4 ห้อง) ยกพื้นสูง (เขตแผ่นดินไหว) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

รายละเอียดประกาศคลิ๊กที่นี่

โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 2 ประกาศผู้ชนะการประกวดราคา e bidding ก่อสร้างอาคารเรียน 105ล/58 ข.

รายละเอียดประกาศคลิ๊กที่นี่

โรงเรียนบ้านวังตะเคียน ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างงานก่อสร้างอาคารเรียน 105 ล/ 58(ข) ต้านแผ่นดินไหว ขนาด 4 ห้องเรียน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

รายละเอียดประกาศคลิ๊กที่นี่

โรงเรียนบ้านแม่จะเราสองแคว ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน แบบ ๑๐๕ ล/๕๘(ข) ต้านแผ่นดินไหว ๔ ห้อง

รายละเอียดประกาศคลิ๊กที่นี่

โรงเรียนบ้านห้วยนกแลประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุง ซ่อมแซม อาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ 2566

รายละเอียดประกาศคลิ๊กที่นี่

โรงเรียนบ้านห้วยนกแล ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน แบบ 105 ล/58 (ข) ต้านแผ่นดินไหว 4 ห้องเรียน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding )

รายละเอียดประกาศคลิ๊กที่นี่

โรงเรียนชุมชนบ้านท่าสองยาง ประกาศผู้ชนะเสนอราคาโครงการประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน สปช.๑๐๓/๖๑(๔ห้อง)ยกพื้นสูง(เขตแผ่นดินไหว)

รายละเอียดประกาศคลิ๊กที่นี่

โรงเรียนท่านผู้หญิงวิไล อมาตยกุล ประกาศเรื่องงบปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และสิ่งก่อสร้างอื่นๆ (บ้านพักนักเรียน)

รายละเอียดประกาศคลิ๊กที่นี่

โรงเรียนอรุณเมธา ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน 105 ล/58 (ข) ต้านแผ่นดินไหว 4 ห้องเรียน

รายละเอียดประกาศคลิ๊กที่นี่

โรงเรียนบ้านห้วยนกกก ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน 105 ล/58 (ข) ต้านแผ่นดินไหว

รายละเอียดคลิ๊กที่นี่ 

โรงเรียนท่านผู้หญิงวิไล อมาตยกุล (บ้านเปิงเคลิ่ง) ประกาศงบปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และสิ่งก่อสร้างอื่นๆ (อาคารอเนกประสงค์)

รายละเอียดประกาศคลิ๊กที่นี่

Page 1 of 11

 telephone  055-536-548 , 055-536-549 action print   055-531-930 , 055-531-012

1 หน้าห้อง ผู้อำนวยการเขตพื้นที่      ต่อ 116
2 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ต่อ 115
3 กลุ่มนโยบายและแผน ต่อ 109
4 กลุ่มบริหารงานบุคคล ต่อ 110 , 111
5 กลุ่มการเงินและสินทรัพย์ ต่อ 107 , 108
6 กลุ่มอำนวยการ ต่อ 101
7 กลุ่มศึกษานิเทศติดตาม ฯ ต่อ 114
8 กลุ่มส่งเสริมเอกชน ต่อ 123
9 หน่วยสอบภายใน ต่อ 120
10 กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ ต่อ 105
11 กลุ่มกฎหมายและคดี ต่อ 104

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2
เลขที่ 35/4 ถนนประสาทวิถี 
อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก 63110


icon world www.takesa2.go.th
email  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Facebook Icon สพป.ตาก เขต 2
map  แผนที่  
16.713957, 98.577488