MyOfficelHead     MySchoolHead     EMoneyHead     BrssHead     RRCHead     FacebookHaed
  • Home
  • การจัดซื้อจัดจ้างและการหาพัสดุ
  • ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (41)

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 เรื่อง ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ฯ และครุภัณฑ์สำหรับห้องแฏิบัติการคณิตศาสตร์ สำหรับโรงเรียนในสังกัด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding)  รายละเอียดเพื่มเติม   เอกสารประกวดราคา

ประกาศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตากเขต 2 อ.แม่สอด เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ฯ และครุภัณฑ์สำหรับห้องปกิบัติการคณิตศาสตร์ สำหรับโรงเรียนในสังกัด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding)  อ่านเพิ่มเติม 

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 เรื่อง ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัฑ์วิทยาศาสตร์ ฯ และ ครุภัณฑ์สำหรับห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์ สำหรับโรงเรียนในสังกัด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  อ่านเพิ่มเติม เอกสารประกวดราคาฯ

 

ประกาศ ร่างประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์วิทย์ และครุภัณฑ์

สำหรับห้องปฏิบัติการคณิต สำหรับโรงเรียนในสังกัด

 

ร่างเอกสารประกวดราคา

ร่างเอกสารประกาศเชิญชวน

 

 

ประกาศ สพป.ตาก เขต 2

 

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์สำหรับดนตรีพื้นบ้าน, ครุภัณฑ์สำหรับดนตรีสากล

ครุภัณฑ์สำหรับห้องนาฏศิลป์, ครุภัณฑ์สำหรับดนตรีไทย, ครุภัณฑ์สำหรับโรงฝึกงาน, ครุภัณฑ์สำหรับงานโลหะ

อุปกรณ์ห้องศูนญการเรียนโรงเรียนขนาดเล็ก และอุปกรณ์วิชางานเกษตร

ของโรงเรียนในสังกัด สพป.ตาก เขต 2

 

ดาวโหลดเอกสาร

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 2 คัน จักรยานตนต์ ขนาด 150 ซีซี จำนวน 1 คัน และจักรยานตนต์ ขนาด 120 ซีซี จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bibbing)  อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 เรื่อง ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์สำหรับดนตรีพื้นบ้าน,ครุภัณฑ์สำหรับดนตรีสากล,ครุภัณฑ์สำหรับห้องนาฏศิลป์,ครุภัณฑ์สำหรับดนตรีไทย.ครุภัณฑ์สำหรับโรงฝึงงาน,ครุภัณฑ์สำหรับงานโลหะ,อุปกรณ์ห้องศูนย์การเรียนรโรงเรียนขนาดเล็ก และอุปกรณ์วิชางานเกษตร ของโรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  อ่านเพิ่มเติม เอกสารประกวดราคา

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 เรื่อง ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์สำหรับดนตรีพื้นบ้าน,ครุภัณฑ์สำหรับดนตรีสากล,ครุภัณฑ์สำหรับห้องนาฏศิลป์,ครุภัณฑ์สำหรับดนตรีไทย,ครุภัณฑ์สำหรับโรงฝึกงานสำหรับงานโลหะ,อุปกรณ์ห้องศูนย์การเรียนโรงเรียนขนาดเล็ก และอุปกรณ์วิชางานเกษตร ของโรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) อ่านเพิ่มเติม  เอกสารประกวดราคา 

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกาาประถมศึกษาตาก เขต 2 เรื่อง ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,500 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบตับเบิ้ลแค็บ จำนวน 2 คัน จักรยานยนต์ ขนาด 150 ซีซี จำนวน 1 คัน และ จักรยานยนต์ ขนาด 120 ซีซี จำนวน 1 คัน  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม เอกสารประกวดราคา

 

สพป.ตาก เขต 2 ประกาศ ร่างเชิญชวน และร่างจัดซื้อจัดจ้าง

ถบรรทุกดีเซลขนาด 1 ตัน ขนาดกรบอกสูบไม่เกิน 2400 ซีซี ขับเคลื่อน 4 ล้อ จำนวน 2 คัน

รถจักยานยนต์ขนาด 150 ซีซี จำนวน 1 คัน

รถจักยานยนต์ขนาด 120 ซีซี จำนวน 1 คัน

 

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

ร่างประกาศเชิญชวน   ร่างเอกสารประกวดราคา

 

ประกาศ สพป.ตาก เขต 2

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน และครุภัณฑ์สำหรับโรงเรียน

ดาวโหลดเอกสาร

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อโต๊ะ - เก้าอี้นักเรียนระดับประถมศึกษาระดับก่อนประถมศึกษาตอนปลายและระดับมัธยมศึกษา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding)  อ่านเพิ่มเติม

ประกาศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล)ฯ จักรยานยนต์ 150 ซีซี และ จักรยานยนต์ 120 ซีซี ดิวยวิธีประกวดราคาเิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) ลงวันที่ 17 มกราคม 2562  อ่านเพิ่มเติม

ประกาศสำรักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 เรื่อง ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัฒฑ์สำหรับดนตรีพื้นบ้าน ครุภัฒฑ์สำหรับดนตรีสากล ครุภัฑ์สำหรับห้องนาฏศิลป์ ครุภัณฑ์ดนตรีไทย ครุภัณฑ์สำหรับโรงฝึกงาน ครุภัณฑ์สำหรับงานโลหะ อุปรกรณ์ห้องศูนย์การเรียนโรงเรียนขนาดเล็กและ อุปกรณ์วิชางานเกาษตร ของโรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding)  อ่านเพิ่มเติม  เอกสารประกวดราคาฯ      

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 เรื่อง ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์สำหรับดนตรีพื้นบ้าน ครุภัณฑ์สำหรับดนตรีสากล ครุภัณฑ์สำหรับห้องนาฏศิลป์ ครุภัณฑ์สำหรับดนตรีไทย ครุภัณฑ์สำหรับโรงฝึกงาน ครุภัณฑ์สำหรับงานโลหะ อุปกรณ์ห้องศูนย์การเรียนโรงเรียนขนาดเล็ก และครุภัณฑ์สำหรับงานเกษตร ของโรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding)(ร่าง)  อ่านเพิ่มเติม  เอกสารประกวดราคาฯ

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 เรื่องประกวดราคาซื้อจัดซื้ดครุภัณฑ์สำนักงานและครุภัณฑ์สำหรับโรงเรียน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding)  อ่านเพิ่มเติม    เอกสารประกวดราคา

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อถังน้ำให้กับโรงเรียนในสักกัด ฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(E-bidding)    อ่านเพิ่มเติม

ประกาศ สพป.ตาก 2

เรื่อง ประกวดราคาจัดซื้อโต๊ะ เก้าอี้ ก่อนประถมศึกษา ประถมศึกษาตอนปลาย และมัธยมศึกษา

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศเชิญชวน

เอกสารประกวดราคา

 

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกาาตาก เขต 2 เรื่อง ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัฒฑ์สำนักงานและครุภัณฑ์สำหรับโรงเรียน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-ibdding)  อ่านเพิ่มเติม  เอกสารประกวดราคาฯ

 

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2

 

เรื่อง ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล)ฯ  จำนวน 2 คัน ,

จักรยานยนต์ ขนาด 150 CC จำนวน 1 คัน และจักรจานจนต์ 120 CC จำนวน 1 คัน

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


ดาวโหลดเอกสาร ประกาศเชิญชวน  เอกสารประกวดราคา

Page 1 of 3

 telephone  055-536-548 , 055-536-549 action print   055-531-930 , 055-531-021

1 หน้าห้อง ผู้อำนวยการเขตพื้นที่      ต่อ 116
2 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ต่อ 115
3 กลุ่มนโยบายและแผน ต่อ 109
4 กลุ่มบริหารงานบุคคล ต่อ 110 , 111
5 กลุ่มการเงินและสินทรัพย์ ต่อ 107 , 108
6 กลุ่มอำนวยการ ต่อ 101
7 กลุ่มศึกษานิเทศติดตาม ฯ ต่อ 114
8 กลุ่มส่งเสริมเอกชน ต่อ 123
9 หน่วยสอบภายใน ต่อ 120
10 กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ ต่อ 105
11 กลุ่มกฎหมายและคดี ต่อ 104

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2
เลขที่ 35/4 ถนนประสาทวิถี 
อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก 63110


icon world www.takesa2.go.th
email  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Facebook Icon สพป.ตาก เขต 2
map  แผนที่  
16.713957, 98.577488