MyOfficelHead     MySchoolHead     EMoneyHead     BrssHead     RRCHead     FacebookHaed
  • Home
  • ข่าวทั้งหมด
  • กิจกรรมเขตพื้นที่

1934963 917180341693508 2526025099537373373 n

"มอบของขวัญวันเด็กแห่งชาติ 2559"
นายอโณทัย ไทยวรรณศรี ผอ.สพป.ตาก เขต 2 พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานเขต รับมอบขนมและเครื่องดื่มจาก นายนิรันดร์ หงษชาติ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก เพื่อมอบให้เด็กนักเรียนในสังกัด เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ 2559

1 14

ด้วย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้มีนโยบายให้จัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนเป็นประจำต่อเนื่องทุกปี เพื่อเป็นเวทีให้นักเรียนได้แสดงออกตามความสามารถของตนเอง อย่างอิสระและสร้างสรรค์ เป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ตลอดจนการใช้กิจกรรมเป็นสื่อเพื่อการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม เสริมสร้างวิถีประชาธิปไตย คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 ได้ดำเนินงานตามนโยบาย โดยจัดเวทีประกวดแข่งขันความสามารถด้านศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ทั้งระดับโรงเรียน กลุ่มโรงเรียน และระดับเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อคัดเลือกตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขันระดับภาค ณ จังหวัดพะเยา ต่อไป สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 ได้กำหนดจัด“งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาขึ้น ระหว่างวันที่ 6-7 ตุลาคม 2561 ภายใต้กรอบแนวคิด “หัตถศิลป์ ถิ่นเหนือ ก่อเกื้อวัฒนธรรม เด็กเหนือก้าวนำ ไทยแลนด์ล้ำสู่สากล” ซึ่งมีโรงเรียนเข้าร่วมแข่งขันครั้งนี้ ประกอบด้วยโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 โรงเรียนสังกัดสถานศึกษาเอกชน โรงเรียนสังกัดกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 34 และโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้แสดงออกซึ่งความสามารถด้านวิชาการ ความคิดสร้างสรรค์ ผ่านกิจกรรมการแข่งขัน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 2. เพื่อเสริมสร้างให้นักเรียนแสดงออกถึงความสามารถและศักยภาพ ที่เป็นเลิศทางด้าน วิชาการ ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ และการสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์ต่างๆ 3. เพื่อให้หน่วยงานทางการศึกษา ได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษา สร้างปัญญา ที่สอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษาไทย โดยพิธีเปิดจัดขึ้นวันที่ 6 ตุลาคม 2561 ณ ห้องประชุมกาสะลอง โรงเรียนแม่สอด

Wednesday, 09 December 2015 13:29

5 ธันวา มหาราช

Written by

12341199 904228559655353 6129149899506379784 n

5 ธันวาคม 2558 06.00 น. 
นายอโณทัย ไทยวรรณศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 นำบุคลากรสำนักงานเขต ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา 5 ธันวามหาราช จากนั้นนายอโณทัย ไทยวรรณศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 นำคณะผู้บริหาร ข้าราชการในสังกัดร่วมพิธีถวายราชสดุดี ณ ศูนย์แสดงสินค้าโอท็อป แม่สอด

28379164 1845309918847125 4680219677597939878 n

ระหว่างวันที่ 1-2 กุมภาพันธ์ 2561 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 ให้การต้อนรับรายการ Backpack Journalist สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส โดยคุณฟาง รัฐโรจน์ จิตรพนา ผู้ดำเนินรายการและทีมงาน เดินทางลงพื้นที่ถ่ายทำการจัดการศึกษาของโรงเรียนบ้านท่าอาจ สพป.ตาก เขต 2 และศูนย์การเรียน C.D.C. อำเภอแม่สอด

01

ระหว่างวันที่ 30 กันยายน-1 ตุลาคม 2558 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 ได้จัดงานมหกรรม Child Show (ชายด์ โชว์) สร้างเด็กดีและเด็กเก่ง ประจำปีการศึกษา 2558 ขึ้น มีนายชัยวุฒิ บรรณวัฒน์ อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดตาก ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริม สนับสนุน และจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้ครูและนักเรียนได้แสดงศักยภาพที่เป็นเลิศในด้านวิชาการ ศิลปะการแสดงและทักษะด้านวิชาชีพอย่างต็มศักยภาพของแต่บุคคล เพื่อคัดครูและนักเรียนเป็นตัวแทนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 เข้าร่วมกิจกรรมในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ ครั้งที่ 65 ปีการศึกษา 2558 ณ จังหวัดพิษณุโลก ตลอดจนเพื่อเผยแพร่ผลงานของครูและนักเรียน ให้ปรากฏแก่สาธารณชน

กิจกรรมในครั้งนี้แบ่งเป็น 3 กิจกรรมคือ
- การจัดกิจกรรมการแข่งขันทักษาวิชาการของนักเรียน
- การจัดกิจกรรมภาพความสำเร็จการจัดการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน
- การจัดประกวดกิจกรรม OBEC AWARDS
การจัดกิจกรรมในครั้งนี้นับได้ว่ามีความสำคัญต่อการศึกษาของเด็กไทยและประชาชนทั่วไปเป็นอย่างยิ่ง เพราะจะสะท้อนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการสอนเป็นอย่างมาก รวมถึงเพื่อเป็นการสร้างโอกาสที่ดีให้แก่เด็กไทยทุกคนได้รู้จักพัฒนาตนเองได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน โดยโรงเรียนส่งทีมเข้าร่วมการแข่งขันทั้งสิ้น 1,004 ทีม มีนักเรียนเจ้าร่วมแข่งขัน 2,397 คน มีหน่วยงานทางการศึกษาเข้าร่วมมากมาย อาทิ เช่น
- โรงเรียนในสังกัด สพฐ.
- โรงเรียนในสังกัดเอกชน
- โรงเรียนในสังกัดกองกำกับการตำรวจตระเวรชายแดน (ตชด.)
- โรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฯลฯ

ชมภาเพิ่มเติม

14462830 1089379474473593 1519067220498134949 n

นายอโณทัย ไทยวรรณศรี ผอ.สพป.ตาก เขต 2 เป็นประธานการประชุมและทำบันทึกข้อตกลง MOU การบริหารการจัดการศึกษา รร.สาขา ระหว่าง สพป.เขต 2 กับ สังฆมณฑลนครสวรรค์ วันที่ 2 กันยายน 2559 ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ สพป.ตาก เขต 2

28201

เมื่อไม่นานมานี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ตาก เขต 2 ได้จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ การจัดหลักสูตรอาชีพระยะสั้น ระหว่างโรงเรียนบ้านแม่พลูกับวิทยาลัยเทคนิคแม่สอด เพื่อประสานความร่วมมือทางวิชาการ ด้านการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรอาชีพระยะสั้น ตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด้านการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาเพื่อการมีการมีงานทำ ตามแนวทางการจัดทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ที่เน้นสมรรถนะทางสาขาอาชีพโดยมีนางสาวมนิดา อดิศัยสกุล รอง ผอ.สพป.ตาก เขต 2 พร้อมด้วยบุคลากรเขต ผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนบ้านแม่พลู และนายจงกล พิพิธภักดี ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคแม่สอด ร่วมลงนามและเป็นสักขีพยาน ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ สพป.ตาก เขต 2

12310562 904242952987247 6809949003398639307 n

วันที่ 9 ธันวาคม 2558 นายอโณทัย ไทยวรรณศรี ผอ.สพป.ตาก เขต 2 เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ระหว่างโรงเรียนในอำเภออุ้มผางกับมูลนิธิสงเคราะห์เด็กยากจน ซี.ซี.เอฟ. (CCF)

Thursday, 12 November 2015 13:32

MOU ห้องเรียนทวิศึกษา

Written by

12244437 893290670749142 7858775983633495327 o
     วันที่ 11 พฤศจิกายน 2558 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 โรงเรียนบ้านกล้อทอ อำเภออุ้มผาง ร่วมกับวิทยาลัยการอาชีพแม่สอด สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อแสดงเจตนารมณ์ร่วมกันในการดำเนินการตามโครงการเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลายในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางการเปิดสอนวิชาชีพในโรงเรียนมัธยมในถิ่นธุรกันดารตามแนวพระราชดำริ และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการ โดยมีเจตนารมณ์และวัตถุประสงค์ เพื่อเพิ่มโอกาสทางการศึกษาด้านการอาชีวศึกษาแก่ประชาชนวัยเรียนและวัยทำงานตามความถนัดและความสนใจ ขยายกลุ่มเป้าหมายผู้เรียนระดับทัธยมศึกษาตอนปลายในการเข้าหลักสูตรอาชีวศึกษา และเป็นทางเลือกสำหรับผู้เรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่มีความประสงค์จะเรีนควบคู่ไปกับหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ สำหรับการลงนามบันทึกข้อตกลงในครั้งนี้มีผู้แทนเข้าร่วมลงนามประกอบไปด้วย 

     1. นายจงกล พิพิธภักดี ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีพแม่สอด
     2. นายอดิศร บุญปาน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกล้อทอ
     3. นายพงศกรณ์ ทองคำ ผู้อำนวยกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.ตาก เขต 2
     4. ดร.วิทยา จันทร์ศิลา ประธานสภามหาวิทยาลัยนเรศวร ผู้อำนวยการโครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาครูในถิ่นทุรกันดารบนเขตพื้นที่สูงและชายแดนไทย-เมียนมาร์ด้านจังหวัดตาก
     นอกจากนั้นแล้วยังมีผู้เข้าร่วมเป็นสักขีพยานประกอบด้วย คณะกรรมการสถานศึกษา ศึกษานิเทศและเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมฯ สพป.ตาก เขต 2 คณะครูจากวิทยาลัยการอาชีพแม่สอดและคณะครูตลอดทั้งนักเรียนจากโรงเรียนบ้านกล้อ ชมภาพเพิ่มเติม

     12095002 875166269228249 2555080074317697661 o

"Read Right for Child (RRC.) หน่วยพัฒนาการอ่านออกเขียนได้สำหรับเด็กพื้นที่สูง"เป็นทีมงานผลิตสื่อและนวัตกรรม เพื่อใช้เป็นเครื่องมือพัฒนาการอ่านออกเขียนได้สำหรับเด็กนักเรียนห้องเรียนสาขาโดยเฉพาะ อันเนื่องมาจากอยู่ในพื้นที่ห่างไกลในถิ่นธุรกันดารและภูเขาสูงทำให้เป็นปัญหาสำคัญอย่างยิ่งที่จะได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึงและทัดเทียมกับเด็กในพื้นราบและในเมือง กอร์ปกับจำนวนครูที่จะเข้าไปทำการสอนก็มีไม่เพียงพอ ทางโรงเรียนแม่จึงมีความจำเป็นต้องจ้างครูภายในท้องถิ่นที่จบวุฒิ ม.ปลายเข้าไปทำการช่วยสอน ทำให้การพัฒนาด้านการเรียนรู้ของเด็กอาจไม่ได้รับการพัฒนาเท่าที่ควร ทีมงาน ‪#‎หน่วยพัฒนาการอ่านออกเขียนได้สำหรับเด็กพื้นที่สูง‬ ซึ่งเป็นแนวคิดของนายอโณทัย ไทยวรรณศรี ผอ.สพป.ตาก เขต 2 ต้องการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยเฉพาะเด็กกลุ่มชาติพันธุ์ให้สูงและดียิ่งขึ้นโดยนำร่องจากห้องเรียนสาขาอำเภอท่าสองยาง ชมภาพเพิ่มเติม

 

Page 1 of 43

 telephone  055-536-548 , 055-536-549 action print   055-531-930 , 055-531-021

1 หน้าห้อง ผู้อำนวยการเขตพื้นที่      ต่อ 116
2 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ต่อ 115
3 กลุ่มนโยบายและแผน ต่อ 109
4 กลุ่มบริหารงานบุคคล ต่อ 110 , 111
5 กลุ่มการเงินและสินทรัพย์ ต่อ 107 , 108
6 กลุ่มอำนวยการ ต่อ 101
7 กลุ่มศึกษานิเทศติดตาม ฯ ต่อ 114
8 กลุ่มส่งเสริมเอกชน ต่อ 123
9 หน่วยสอบภายใน ต่อ 120
10 กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ ต่อ 105
11 กลุ่มกฎหมายและคดี ต่อ 104

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2
เลขที่ 35/4 ถนนประสาทวิถี 
อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก 63110


icon world www.takesa2.go.th
email  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Facebook Icon สพป.ตาก เขต 2
map  แผนที่  
16.713957, 98.577488