Banner13 10 2564

MyOfficelHead     MySchoolHead     EMoneyHead     BrssHead     RRCHead     face youtube
  • Home
  • คู่มือการปฏิบัติงาน
Monday, 25 June 2018 09:36

คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่ม

Rate this item
(0 votes)

 

แนวทางการปฏิบัติงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2

 

คู่มือการปฏิบัติงาน

กลุ่มงาน งาน เจ้าหน้าที่ 
กลุ่มนโยบายและแผน
ผู้อำนวยการกลุ่ม นางชุติมา มีพัฒนะ
งานวิเคราะห์งบประมาณรายจ่าย นายพรเทพ เกื้อเม่ง
งานจัดตั้งและเสนอของบประมาณ
งานจัดสรรงบประมาณ
งานบริหารงบประมาณ
งานวิเคราะห์และพัฒนานโยบาย นางสาวรักสิตา ตุ่นจันทร์
งานจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา
งานจัดทำแผนปฏิบัติงานประจำปี
งานบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาจังหวัด
งานจัดตั้ง ยุบรวม เลิก และโอนสถานศึกษา
งานติดตามและรายงานการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ นางนิธินัน์ รัฐจิตติพงศ์
งานประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์
งานพัฒนาระบบติดตาม
งานติดตามและรายงานการดำเนินงานตามโครงการตามแผนประจำปี
งานงบประมาณ (นักเรียนพักนอน) นางสาวนิศารัตน์ เรืองสกุล
งานธุรการ สารบรรณ นางเพ็ญประกาย ยะล้อม
 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา  การคุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียน นายพงศกรณ์ ทองคำ
การคัดเลือกนักเรียนในประราชานุเคราะห์ นางเสาวลักษณ์ กมลปลื้ม
จัดทำ ปพ.3 นางสาวจารุพัฒน์ แดงเรือ
การสั่งซื้อแบบพิมพ์ ปพ. นางรติรัตน์ เนกขัมม์
งานสารบรรณ / ธุรการ
การสั่งซื้อใบเสร็จรับเงินค่าบำรุงลูกเสือ นางสาวเฉลิมศรี กันยารอง
การดำเนินงานโครงการอาหารกลางวัน
การบริหารจัดการโรงเรียนภายใต้ COVID19 นางเมธาพร สุรเดช
ระบบออนไลน์เพื่อเข้าระวังและติดตามปัญหาเด็ก นางสาวศิวพร ปัญณาวะ
การดำเนินงานการการตรวจขั้นที่ 5 นางสาวอัจฉรา อุปการะ
กลุ่มอำนวยการ การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสหน่วยงาน นางสาวสายสุนีย์ แสงด้วง
ควบคุมภายใน นางอมราพร สุริยะวรรณ
ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ นางสาวภัทราวรรณ สันธิศิริ
งานแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครูและบุคลากร
งานเลขานุการและประสานราชการ นางระพีพร ทองคำ
งานรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ นางฉันทนา อ้อหิรัญ
งานประชาสัมพันธ์ นายศตายุ วาดพิมาย
งานอาคารสถานที่สิ่งแวดล้อม นางสาวอภิญญา จันโทสถ
งานยานพาหนะ
การจัดประชุมและจัดรายงาน นางสาวสุทิศา วิริยะนิมิตร
การเงินและสินทรัพย์ การรื้อถอนและจำหน่ายอาคารเรียนหรือสิ่งปลูกสร้าง นางสาวอรวรรณ สุยะวงศ์
การจัดซื้อจัดจ้าง นางสาวอัญชลี เทพสนิท
การเบิกเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล นางสาวเพชรรัตน์ สุภเสน
เงินทดรองราชการ นางสาวเบญจวรรณ หมื่นวัง
การเบิกจ่าย นางสาวเพ็ญนภา ใจวงศรี
งานบัญชี นางนันทกา มั่งลำพูน
บริหารงานบุคคล งานจัดทำบัญชีถือจ่ายอัตราเงินเดือนข้าราชการประจำปี นางสาวกาญจนา ทองคำมา
การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา นายชัยวุฒิ บัวพันธ์
การปรับระดับชั้นงาน การเปลี่ยนสายงาน นางสาวนพพริน ใจยะสิทธิ์
งานสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง นางนิติมา ถาวร
งานประเมินให้มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ นางชัชญาภา แหวเมือง
งานทะเบียนประวัติ นางสาวจันทร์ฉาย จันน้อย
การขอมีบัตรประจำตัวเข้าหน้าที่รัฐ นางสาวภัทรานิษฐ์ แก้วจันทร์เพชร
งานบำเหน็จความชอบและทะเบียนประวัติ นางสาวราตรี อินสุยะ
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล งานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา นางสาวทิพวรรณ ลาวเมือง
งานส่งเสริมพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา นางกันยารัตน์ บุญมาลีรัตน์
นางสาวกมลพร จิตต์จำนงค์
งานส่งเสริมและพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยี นางจันทนา ทองอ่วม
นางสาวสมบูรณ์ ลาภถาวร
งานวัดและประเมินผลทางการศึกษา นางสาวสุวิมล ใจโปร่ง
นางสาวมาลี เจริญพนาวัลย์
นางสาวพิศมัย กิ่งสกุล
งานการศึกษาพิเศษ นางอุบลรัตน์ บุญลือ
งานพัฒนาหลักสูตร นางสาวอินทิรา ประดับชัย
งานนิเทศ ติดตาม และประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา
นางสาวประกายรุ้ง อุดมเกตุ
นายญาณวุฒิ วงศ์ใหญ่สินศิริ
งานสารบรรณ / ธุรการ
นางนิษฐเนตร์ บุญมาก
นางพรรณภัทร กองมณี
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล
เทคโนโลยีสารสนเทศฯ
   
งานจัดทำข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหาร นายศุภกิจ ภู่จันทร์
งานพัฒนานวัตกรรมและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหาร
งานพัฒนาเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
งานจัดทำแผนพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ
กลุ่มกฎหมายและคดี  งานกลุ่มกฎหมายและคดี
 
นายธาราวุฒิ ผาแสนเถิน
นางสาวสุดธิดา หมอกมืด
หน่วยตรวจสอบภายใน งานตรวจสอบภายใน นางอมราพร สุริยะวรรณ
กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา งานกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา นางสาวศรีมาลา ยศงาม
Read 4693 times

 telephone  055-536-548 , 055-536-549 action print   055-531-930 , 055-531-012

1 หน้าห้อง ผู้อำนวยการเขตพื้นที่      ต่อ 116
2 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ต่อ 115
3 กลุ่มนโยบายและแผน ต่อ 109
4 กลุ่มบริหารงานบุคคล ต่อ 110 , 111
5 กลุ่มการเงินและสินทรัพย์ ต่อ 107 , 108
6 กลุ่มอำนวยการ ต่อ 101
7 กลุ่มศึกษานิเทศติดตาม ฯ ต่อ 114
8 กลุ่มส่งเสริมเอกชน ต่อ 123
9 หน่วยสอบภายใน ต่อ 120
10 กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ ต่อ 105
11 กลุ่มกฎหมายและคดี ต่อ 104

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2
เลขที่ 35/4 ถนนประสาทวิถี 
อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก 63110


icon world www.takesa2.go.th
email  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Facebook Icon สพป.ตาก เขต 2
map  แผนที่  
16.713957, 98.577488