MyOfficelHead     MySchoolHead     EMoneyHead     BrssHead     RRCHead     FacebookHaed
  • Home
  • คู่มือการปฏิบัติงาน
Monday, 25 June 2018 09:36

คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่ม

Rate this item
(0 votes)

 

คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่ม

 

กลุ่มงาน เจ้าหน้าที่
กลุ่มนโยบายและแผน 

นางชุติมา มีพัฒนะ

นางชนกชนม์ มั่งลำพูน

นายพรเทพ เกื้อเม่ง

งานจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน

การบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก

งานติดตามประเมินและรายงานผล

งานธุรการ สารบรรณกลุ่ม

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

>การเสนอขอตั้งหมู่ยุวกาชาด แต่งตั้งกรรมการ ผู้บังคับบัญชายุวการชาด ในสถาศึกษา

>การคัดเลือกสถานศึกษาและ สพท. เพื่อรับรางวัลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

 

นางสาวภัทรานิษฐ์ แก้วจันทร์เพชร

นางสาววลัญชา กรัณยพัฒนพงศ์

นางสาวจารุพัฒน์ แดงเรือ

นางรติรัตน์ เนกขัมม์

นางระพีพร ทองคำ

น.ส.เฉลิมศรี กันยารอง

นางสาวอัจฉรา อุปการะ

อำนวยการ

นางสาวสายสุนีย์ แสงด้วง

นางอมราพร สุริยะวรรณ

นางสาวภัทราวรรณ สันธิศิริ

นางระพีพร ทองคำ

นางฉันทนา อ้อหิรัญ

นางสาวสุนิษา แก้วฟู

นายศตายุ วาดพิมาย

นางสาวอภิญญา จันโทสถ 

นางสาวสุทิศา วิริยะนิมิตร

การเงิน

 นางสาวอรวรรณ สุยะวงศ์

นางเพ็ญประกาย ยะล้อม

น.ส.ราตรี อินสุยะ

นางเมธาพร สุรเดช

นางสาวอัญชลี เทพสนิท

นางสาวเพชรรัตน์ สุภเสน

นางสาวเบญจวรรณ หมื่นวัง 

นางสาวเพ็ญนภา ใจวงศรี

งานบัญชี

บริหารงานบุคคล

นางสาวกาญจนา ทองคำมา

นางสาวนพพริน ใจยะสิทธิ์

นายชัยวุฒิ บัวพันธ์

นางนิติมา ถาวร

นางชัชญาภา แหวเมือง

นางณิชยา วงศ์อุทุมพร

นางสาวจันทร์ฉาย จันน้อย

กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล 

กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา

กลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา

กลุ่มงานวัดและประเมินผลทางการศึกษา

กลุ่มงานเลขานุการ กตปน.

กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้

กลุ่มงานนิเทศ ติดตาม และประเมินผลระบบบริหารฯ

กลุ่มงานการศึกษาพิเศษ (การจัดการศึกษาแบบเรียนรวม)

กลุ่มงานธุรการ

กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศฯ

งานจัดทำข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหาร

งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหาร

งานพัฒนาเครือข่ายเทคโนโลยีและการสื่อสาร
งานจัดทำแผนเทคโนโลนีสารสนเทศและการสื่อสาร

กลุ่มกฎหมายและคดี

นายธาราวุฒิ ผาแสนเถิน

นางสาวสุดธิดา หมอกมืด

หน่วยตรวจสอบภายใน นางอมราพร สุริยะวรรณ
กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา คู่มือกลุ่มงานพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
Read 4304 times

 telephone  055-536-548 , 055-536-549 action print   055-531-930 , 055-531-012

1 หน้าห้อง ผู้อำนวยการเขตพื้นที่      ต่อ 116
2 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ต่อ 115
3 กลุ่มนโยบายและแผน ต่อ 109
4 กลุ่มบริหารงานบุคคล ต่อ 110 , 111
5 กลุ่มการเงินและสินทรัพย์ ต่อ 107 , 108
6 กลุ่มอำนวยการ ต่อ 101
7 กลุ่มศึกษานิเทศติดตาม ฯ ต่อ 114
8 กลุ่มส่งเสริมเอกชน ต่อ 123
9 หน่วยสอบภายใน ต่อ 120
10 กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ ต่อ 105
11 กลุ่มกฎหมายและคดี ต่อ 104

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2
เลขที่ 35/4 ถนนประสาทวิถี 
อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก 63110


icon world www.takesa2.go.th
email  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Facebook Icon สพป.ตาก เขต 2
map  แผนที่  
16.713957, 98.577488