MyOfficelHead     MySchoolHead     SLWEB     BrssHead     RRCHead     face youtube
  • Home
  • คู่มือ หรือแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
Monday, 25 June 2018 09:36

คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่

Rate this item
(0 votes)

 

แนวทางการปฏิบัติงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2

 

 กลุ่มงาน  ชื่องาน เจ้าหน้าที่
   
กลุ่มนโยบาย และแผน
   - ผู้อำนวยการกลุ่ม     นายพงศกรณ์  ทองคำ 
   - การบริหารงบประมาณตามแผนปฏิบัติการฯ
   
  - การบริหารงบประมาณ งบเงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนทั่วไป      น.ส.ฐานันตร์ บารมีสัมฤทธิ์
  - ปฎิทินการปฏิบัติงาน
  - จัดสรรค่าอาหารนักเรียนประจำพักนอน
   
  - งานวิเคราะห์ พัฒนานโยบาย และแผนทางการศึกษา     น.ส.รักสิตา ตุ่นจันทร์
  - งานจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา
  - งานจัดทำแผนปฏิบัติงาน ประจำปี 
  - งานบริหารยุทธศาสตร์ และบูรณาการการศึกษาจังหวัด
  - งานจัดตั้ง ยุบรวม เลิก และโอนสถานศึกษา
   
  - งานติดตาม รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบาย และกลยุทธ์   นางนิธินันท์  รัฐจิตติพงศ์
  - งานประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบาย และกลยุทธ์
  - งานพัฒนาระบบการติดตาม ประเมินผลฯ
  - งานติดตาม และรายงานการดำเนินงานตามโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปี
   
   - งานสารบรรณ , ธุรการกลุ่ม   น.ส.นิศารัตน์ เรืองสกุล
   - งานประสานงาน และให้บริการ
   -  งานจัดสรรงบประมาณ
   
   - งานวิเคราะห์งบประมาณรายจ่าย   นางเพ็ญประกาย ยะล้อม
   - งานจัดตั้ง และเสนอของบประมาณ
   - งานจัดสรรงบประมาณ
   - งานบริหารงบประมาณฯ
   
 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา    - ผู้อำนวยการกลุ่ม  .ส.เสาวลักษณ์ กมลปลื้ม
   - การคัดเลือกนักเรียนในประราชานุเคราะห์
  - จัดทำ ปพ.3   น.ส.จารุพัฒน์  แดงเรือ
  - การสั่งซื้อแบบพิมพ์ ปพ.     นางรติรัตน์  เนกขัมม์
  - งานสารบรรณ / ธุรการ
  - การดำเนินงานโครงการอาหารกลางวัน    น.ส.ฉลิมศรี  กันยารอง
  - การบริหารจัดการโรงเรียนภายใต้ COVID19   นางเมธาพร  สุรเดช
  - การดำเนินงานการการตรวจขั้นที่ 5    น.ส.อัจฉรา  อุปการะ
  - แนวทางการส่งต่อเคสรายกรณี   น.ส.ภิญญดา  รอดคงคำ
  - แนวทางลดการตีตราทางสังคม
  - แนวทางการลดการกลั่นแกล้งความรุนแรงในสังคม
  - คู่มือระบบออนไลน์เฝ้าระวังปัญหาเด็ก
   
กลุ่มอำนวยการ   - ผู้อำนวยการกลุ่ม    น.ส.สายสุนีย์  แสงด้วง
  - การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสหน่วยงาน
  - งานรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ     นางฉันทนา อ้อหิรัญ
  - งานเลขานุการและประสานราชการ    นางระพีพร  ทองคำ
  - งานประชาสัมพันธ์    นายศตายุ  วาดพิมาย
  - งานอาคารสถานที่ และยานพาหนะ    น.ส.พัชรพร วรรณศรี
  - งานแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครูฯ     น.ส.ภัทราวรรณ สันธิศิริ
  - งานสารบรรณ และการปฏิบัติงานธุรการ    น.ส.สุทิศา  วิริยะนิมิตร
  -  คู่มือปฏิบัติงาน           กลุ่มอำนวยการ
   
กลุ่มบริหารงานการเงิน และสินทรัพย์   - การรื้อถอน และจำหน่ายอาคารเรียน หรือสิ่งปลูกสร้าง   น.ส.อรวรรณ  สุยะวงศ์
  - คู่มือการปฏิบัติงาน กลุ่มงานการเงินฯ     กลุ่มบริหารงานการเงิน
   - คู่มือการปฏิบัติงาน งานพัสดุ    กลุ่มบริหารงานการเงิน
  - การเบิกเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล   น.ส.เพชรรัตน์  สุภเสน
  - เงินทดลองราชการ  น.ส.เบญจวรรณ  หมื่นวัง
  - การเบิกจ่าย    กลุ่มบริหารงานการเงิน
  - งานบัญชี   นางนันทกา  มั่งลำพูน
  - การรับและนำส่งเงิน        นางณัฐชญา  ศรีมี
   
กลุ่มบริหารงานบุคคล   - งานจัดทำบัญชีถือจ่ายอัตราเงินเดือนข้าราชการประจำปี   กลุ่มบริหารงานบุคคล
  - การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
  - การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา    กลุ่มบริหารงานบุคคล
  - การปรับระดับชั้นงาน การเปลี่ยนสายงาน   น.ส.นพพริน  ใจยะสิทธิ์
  - งานสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง    กลุ่มบริหารงานบุคคล
  - งานประเมินให้มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ     กลุ่มบริหารงานบุคคล
  - งานจัดทำแฟ้มประวัติ    น.ส.อรอนงค์ แสนอัศวะ
  - การขอมีบัตรประจำตัวเข้าหน้าที่รัฐ   น.ส.ภัทรานิษฐ์ แก้วจันทร์เพชร 
  - คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการครู บุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น   กลุ่มบริหารงานบุคคล
  - งานเตรียมความพร้อม และพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย         น.ส.นรีกุล สุยะใจ
   
กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลทางการศึกษา   - ผู้อำนวยการกลุ่ม     นางอุบลรัตน์  บุญลือ
   - งานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา
  - กลุ่มงานการศึกษาพิเศษ     น.ส.ธัญรดา  สุขอ่วม
  - กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน และกระบวนการเรียนรู้    นางจันทนา  ทองอ่วม
  น.ส.อินทิรา  ประดับชัย
  - กลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา   นางกันยารัตน์  บุญมาลีรัตน์
 น.ส.กมลพร  จิตต์จำนงค์

  - กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาสื่อนวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา

  น.ส.สมบูรณ์  ลาภถาวร
  - กลุ่มงานวัดและประเมินผลทางการศึกษา     น.ส.สุวิมล  ใจโปร่ง
 น.ส.มาลี  เจริญพนาวัลย์
    น.ส.พิศมัย  กิ่งสกุล
  - กลุ่มงานนิเทศ ติดตาม และประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา   นายญาณวุฒิ  วงศ์ใหญ่สินศิริ
   - คู่มือปฎิบัติงานธุรการกลุ่มนิเทศ     น.ส.อัญชลี  เทพสนิท
   
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศฯ   - ผู้อำนวยการกลุ่ม      นายศุภกิจ  ภู่จันทร์
   - งานจัดทำข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหาร
  - งานพัฒนานวัตกรรม และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหาร
  - งานพัฒนาเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร
  - งานจัดทำแผนพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ
   
กลุ่มกฎหมายและคดี    - ผู้อำนวยการกลุ่ม    นายธาราวุฒิ ผาแสนเถิน
   - งานกลุ่มกฎหมายและคดี  
   
หน่วยตรวจสอบภายใน
  - ผู้อำนวยการกลุ่ม     นางสาวราตรี  อินสุยะ
   - งานตรวจสอบภายใน
   -  งานประเมินระบบการควบคุมภายใน
   งานประเมินความเสี่ยง , ให้คำปรึกษา
   
กลุ่มพัฒนาครู และบุคคลากรทางการศึกษา  
  - ผู้อำนวยการกลุ่ม      น.ส.ศรีมาลา  ยศงาม
  - งานกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

 

 

Read 67263 times

 telephone   055-536-548 , 055-536-549

 1   ผู้อำนวยการเขต      ต่อ  116
 2   รองผู้อำนวยการเขต     ต่อ  124 , 119
 3   กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา      ต่อ  115 , 121
 4   กลุ่มนโยบายและแผน     ต่อ  113
 5   กลุ่มบริหารงานบุคคล     ต่อ  110 , 111
 6   กลุ่มการเงินและสินทรัพย์     ต่อ  106 - 108
 7   กลุ่มอำนวยการ     ต่อ  101 , 112
 8   กลุ่มศึกษานิเทศติดตามฯ     ต่อ  114 , 117
 9   หน่วยตรวจสอบภายใน     ต่อ  120
10   กลุ่มส่งเสริมทางไกลฯ DLICT     ต่อ  105
11   กลุ่มกฎหมายและคดี     ต่อ  104
12   กลุ่มพัฒนาครูฯ     ต่อ  103

action print   055-531-930 , 055-531-012

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2
เลขที่ 35/4 ถนนประสาทวิถี 
อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก 63110


icon world www.takesa2.go.th


email  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


Facebook Icon สพป.ตาก เขต 2


map  แผนที่  
16.713957, 98.577488