MyOfficelHead     MySchoolHead     SLWEB     BrssHead     RRCHead     face youtube
Thursday, 12 November 2015 13:32

MOU ห้องเรียนทวิศึกษา

Rate this item
(0 votes)

12244437 893290670749142 7858775983633495327 o
     วันที่ 11 พฤศจิกายน 2558 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 โรงเรียนบ้านกล้อทอ อำเภออุ้มผาง ร่วมกับวิทยาลัยการอาชีพแม่สอด สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อแสดงเจตนารมณ์ร่วมกันในการดำเนินการตามโครงการเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลายในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางการเปิดสอนวิชาชีพในโรงเรียนมัธยมในถิ่นธุรกันดารตามแนวพระราชดำริ และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการ โดยมีเจตนารมณ์และวัตถุประสงค์ เพื่อเพิ่มโอกาสทางการศึกษาด้านการอาชีวศึกษาแก่ประชาชนวัยเรียนและวัยทำงานตามความถนัดและความสนใจ ขยายกลุ่มเป้าหมายผู้เรียนระดับทัธยมศึกษาตอนปลายในการเข้าหลักสูตรอาชีวศึกษา และเป็นทางเลือกสำหรับผู้เรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่มีความประสงค์จะเรีนควบคู่ไปกับหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ สำหรับการลงนามบันทึกข้อตกลงในครั้งนี้มีผู้แทนเข้าร่วมลงนามประกอบไปด้วย 

     1. นายจงกล พิพิธภักดี ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีพแม่สอด
     2. นายอดิศร บุญปาน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกล้อทอ
     3. นายพงศกรณ์ ทองคำ ผู้อำนวยกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.ตาก เขต 2
     4. ดร.วิทยา จันทร์ศิลา ประธานสภามหาวิทยาลัยนเรศวร ผู้อำนวยการโครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาครูในถิ่นทุรกันดารบนเขตพื้นที่สูงและชายแดนไทย-เมียนมาร์ด้านจังหวัดตาก
     นอกจากนั้นแล้วยังมีผู้เข้าร่วมเป็นสักขีพยานประกอบด้วย คณะกรรมการสถานศึกษา ศึกษานิเทศและเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมฯ สพป.ตาก เขต 2 คณะครูจากวิทยาลัยการอาชีพแม่สอดและคณะครูตลอดทั้งนักเรียนจากโรงเรียนบ้านกล้อ ชมภาพเพิ่มเติม

Read 3071 times

 telephone  055-536-548 , 055-536-549 action print   055-531-930 , 055-531-012

1 หน้าห้อง ผู้อำนวยการเขตพื้นที่      ต่อ 116
2 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ต่อ 115
3 กลุ่มนโยบายและแผน ต่อ 109
4 กลุ่มบริหารงานบุคคล ต่อ 110 , 111
5 กลุ่มการเงินและสินทรัพย์ ต่อ 107 , 108
6 กลุ่มอำนวยการ ต่อ 101
7 กลุ่มศึกษานิเทศติดตาม ฯ ต่อ 114
8 กลุ่มส่งเสริมเอกชน ต่อ 123
9 หน่วยสอบภายใน ต่อ 120
10 กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ ต่อ 105
11 กลุ่มกฎหมายและคดี ต่อ 104

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2
เลขที่ 35/4 ถนนประสาทวิถี 
อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก 63110


icon world www.takesa2.go.th
email  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Facebook Icon สพป.ตาก เขต 2
map  แผนที่  
16.713957, 98.577488