MyOfficelHead     MySchoolHead     SLWEB     BrssHead     RRCHead     face youtube
  • Home
  • ข่าวทั้งหมด
  • กิจกรรมเขตพื้นที่
  • รอง ผอ. สพป.ตาก เขต 2 เป็นประธานมอบประกาศนียบัตรโครงการฝึกอบรมทักษะวิชาชีพเด็กต่างด้าว
Tuesday, 28 November 2023 19:19

รอง ผอ. สพป.ตาก เขต 2 เป็นประธานมอบประกาศนียบัตรโครงการฝึกอบรมทักษะวิชาชีพเด็กต่างด้าว

Rate this item
(0 votes)

IMG 9957

นายพัลลภ สุ่มสกุล รอง ผอ. สพป.ตาก เขต 2 เป็นประธานมอบประกาศนียบัตรโครงการฝึกอบรมทักษะวิชาชีพเด็กต่างด้าว ณ ห้องประชุมลีลาวดี โรงแรมวัฒนาวิลเลท อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ที่โครงการเยาวชน Rays of Youth ดำเนินการภายใต้มูลนิธิช่วยไร้พรมแดน หลักสูตรโครงการฝึกอบรมทักษะวิชาชีพนี้ได้ดำเนินการในปี พ.ศ. 2566 โครงการเยาวชน Rays of Youth ได้จัดให้มีโปรแกรมการอบรมฝึกทักษะวิชาชีพสำหรับ เยาวชนผู้อพยพย้ายถิ่นชาวเมียนมาร์ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนเยาวชนที่ความสนใจในการฝึกทักษะอาชีพให้เยาวชนที่ได้รับการฝึกทักษะอาชีพ เพิ่มทักษะประสบการณ์ทำงานจริงในสถานประกอบการ เยาวชนที่ได้รับการฝึกทักษะอาชีพวางแผนและเตรียมความพร้อมตนเองตลอดจนมีทัศนคติที่ดีต่อการประกอบอาชีพ ตลอดทั้งให้เยาวชนนำองค์ความรู้ที่ได้รับจากหลักสูตรนี้ นำไปใช้ให้เกิดประโยชน์กับตนเอง มีวิชาชีพติดตัว สามารถประกอบการเอง หรือสร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้กับตนเองในอนาคตได้ การฝึกทักษะวิชาชีพนี้เป็นโปรแกรมการฝึก 10 เดือน ประกอบด้วย 3 หลักสูตรวิชาชีพ ได้แก่ อาหารและเครื่องดื่ม การผลิตสื่อ และ หลักสูตรการตัดเย็บระยะสั้น ในปีนี้มีเยาวชนจำนวน 36 คนที่สำเร็จหลักสูตรการฝึกอบรมทักษะวิชาชีพ โดยแบ่งออกเป็นการทำอาหารและเครื่องดื่ม 10 คน การผลิตสื่อ 8 คนและการตัดเย็บระยะสั้น 18 คน

Read 91 times

 telephone  055-536-548 , 055-536-549 action print   055-531-930 , 055-531-012

1 หน้าห้อง ผู้อำนวยการเขตพื้นที่      ต่อ 116
2 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ต่อ 115
3 กลุ่มนโยบายและแผน ต่อ 109
4 กลุ่มบริหารงานบุคคล ต่อ 110 , 111
5 กลุ่มการเงินและสินทรัพย์ ต่อ 107 , 108
6 กลุ่มอำนวยการ ต่อ 101
7 กลุ่มศึกษานิเทศติดตาม ฯ ต่อ 114
8 กลุ่มส่งเสริมเอกชน ต่อ 123
9 หน่วยสอบภายใน ต่อ 120
10 กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ ต่อ 105
11 กลุ่มกฎหมายและคดี ต่อ 104

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2
เลขที่ 35/4 ถนนประสาทวิถี 
อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก 63110


icon world www.takesa2.go.th
email  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Facebook Icon สพป.ตาก เขต 2
map  แผนที่  
16.713957, 98.577488