chut67

MyOfficelHead     MySchoolHead     SLWEB     BrssHead     RRCHead     face youtube
Friday, 25 November 2022 13:20

หุ่นยนต์ป่าไม้อุทิศ 4 ได้สิทธิ์ลุยต่อระดับนานาชาติ

Rate this item
(0 votes)

S 6266930

เมื่อไม่นานมานี้ โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 4 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปรถมศึกษาตาก เขต 2 นำนักเรียนเข้าร่วมอบรมปฏิบัติการและการแข่งขันหุ่นยนต์และอากาศยาน ประจำปี 2565 ในรายการ 9L Grand Robotic 2022 ณ ลานกิจกรรมหุ่นยนต์และหอประชุมโรงเรียนเก้าเลี้ยววิทยา อ.เก้าเลี้ยว จ.นครสวรรค์ โดยได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันหุ่นยนต์เตะจุดโทษ ระดับมัธยม รางวัลชนะเลิศการแข่งขันหุ่นยนต์แตะจุดโทษ ระดับประถม รางวัลชนะเลิศการแข่งขันหุ่นยนต์สำรวจใต้น้ำ ระดับประถม และรางวัลชนะเลิศการแข่งขันหุ่นยนต์ Sumo 1.5 kg ระดับประถม ควบคุมทีมโดย ว่าที่ร้อยตรีประสิทธิ์  โพธิ์พันธ์ และ นายศราวุธ ปิจนันท์ ครูโรงเรียนป่าไม้อุทิศ 4 และได้รับสิทธิเข้าร่วมการแข่งขันหุ่นยนต์ระดับนานาชาติ รายการ International Robot Olympiad 2022 : Phuket Thailand ระหว่างวันที่ 12-16 มกราคม 2566 ณ จังหวัดภูเก็ต ซึ่งประเทศไทยได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน

ดร.ศิรภัสสร ชุมภูเทพ ผู้อำนวยการโรงเรียนป่าไม้อุทิศ 4 เปิดเผยว่า “ในบทบาทผู้บริหารสถานศึกษาและผู้นำองค์กรก็พยายามส่งเสริม สนับสนุนเด็กๆ ได้แสดงศักยภาพได้อย่างเต็มที่ และรู้สึกชื่นชม ภูมิใจกับคุณครูที่ปรึกษาและเด็กๆ ในชมรมหุ่นยนต์ที่มีความมุ่งมั่น ทุ่มเทในการฝึกฝน  ฝึกซ้อมอย่างต่อเนื่อง จนสามารถชนะเลิศได้หลายประเภทในรายการแข่งขันของสมาคมหุ่นยนต์แห่งประเทศไทย และสามารถเข้าสู่เวทีการแข่งขันระดับนานาชาติได้ ทำใหัเรามองเห็นถึงศักยภาพของเด็กดอยว่าเด็กๆ ทุกคนมีความสามารถ ไม่แพ้เด็กๆ ในเมืองที่อยู่ในพื้นที่ราบเลย ขอเพียงแต่เราผู้ใหญ่ทั้งที่เป็นฝ่ายบริหารหรือคุณครู ช่วยกันค้นหาช้างเผือกและส่งเสริม สนับสนุนสร้างความฝันของเด็กๆให้สำเร็จค่ะ”

สำหรับโรงเรียนป่าไม้อุทิศ 4 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปรถมศึกษาตาก เขต 2 ตั้งอยู่ในพื้นที่อำเภอพบพระ จังหวัดตาก เป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลจนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ได้จัดตั้งชมรมหุ่นยนต์ของโรงเรียนขึ้น เพื่อเฟ้นหานักออกแบบนวัตกรรมภายใต้การเรียนรู้แบบ STEM EDUCATION การออกแบบ ใช้สอนผู้เรียนในระดับชั้นประถมศึกษา มัธยมศึกษา เน้นการเรียนแบบบูรณาการใน 5 สาขาวิชาหลัก ได้แก่ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ ศิลปะ และคณิตศาสตร์ โดยใช้สื่อการสอนในรูปของการออกแบบและประดิษฐ์หุ่นยนต์หลากหลายรูปแบบ เพื่อนำมาสอนด้าน STEM เน้นให้เด็กทุกคนได้ลงมือปฏิบัติด้วยตังเองในการแก้ปัญหา การค้นคว้าและการพัฒนาสิ่งต่างๆ ในสถานการณ์โลกปัจุบันเพื่อให้เกิดนวัตกรรมใหม่ๆ เป็นการส่งเสริมการพัฒนาทักษะที่จำเป็นสำหรับศตวรรษที่ 21 ให้กับนักเรียน

Read 423 times

 telephone  055-536-548 , 055-536-549 action print   055-531-930 , 055-531-012

1 หน้าห้อง ผู้อำนวยการเขตพื้นที่      ต่อ 116
2 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ต่อ 115
3 กลุ่มนโยบายและแผน ต่อ 109
4 กลุ่มบริหารงานบุคคล ต่อ 110 , 111
5 กลุ่มการเงินและสินทรัพย์ ต่อ 107 , 108
6 กลุ่มอำนวยการ ต่อ 101
7 กลุ่มศึกษานิเทศติดตาม ฯ ต่อ 114
8 กลุ่มส่งเสริมเอกชน ต่อ 123
9 หน่วยสอบภายใน ต่อ 120
10 กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ ต่อ 105
11 กลุ่มกฎหมายและคดี ต่อ 104

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2
เลขที่ 35/4 ถนนประสาทวิถี 
อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก 63110


icon world www.takesa2.go.th
email  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Facebook Icon สพป.ตาก เขต 2
map  แผนที่  
16.713957, 98.577488