MyOfficelHead     MySchoolHead     SLWEB     BrssHead     RRCHead     face youtube
Thursday, 29 October 2020 13:19

เลขาธิการ กพฐ. ลงพื้นที่เยี่ยมโรงเรียนในสังกัด สพป.ตาก เขต 2

Rate this item
(0 votes)
1 1
ดร.อัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาธิการ กพฐ.) พร้อมด้วย ว่าที่ร้อยตรี ธนุ วงษ์จินดา รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (รองเลขาธิการ กพฐ.) ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนไทยราษฎร์คีรี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 อำเภอพบพระ จังหวัดตาก โดยมี นายปิลัทธ์ อุดมวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 ผู้บริหารสถานศึกษาในพื้นที่และคณะครู ให้การต้อนรับ สำหรับการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในครั้งนี้ เลขาธิการ กพฐ.ได้สอบถามความเป็นอยู่และความต้องการของนักเรียนพักนอนซึ่งเป็นนักเรียนบ้านไกลมาอาศัยอยู่รวมกัน และเยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอนที่เน้นทักษะวิชาการ การอ่านออก เขียนได้ การอ่านคล่องเขียนคล่องโดยเน้นการ “ใช้พื้นที่เป็นฐานขับเคลื่อนคุณภาพ ใช้นวัตกรรมขับเคลื่อนความสำเร็จ” การประยุกต์ให้นักเรียนฝึกทักษะชีวิตควบคู่ไปกับทักษะอาชีพโดยส่งเสริมการปลูกพืชผลทางการเกษตรและพืชเศรษฐกิจในท้องถิ่น เช่นปลูกถั่วดาวอินคา เลี้ยงหมู เลี้ยงไก่พันธุ์ไข่ รวมไปถึงร้านกาแฟและของฝากที่ระลึกผลผลิตนักเรียน พร้อมนี้ได้เสนอแนะให้รวมกลุ่มกันเป็นสหกรณ์เล็กๆ ก่อนแล้วค่อยขยายผลต่อไป
โรงเรียนไทยราษฎร์คีรี ตั้งอยู่อำเภอพบพระ จังหวัดตาก มีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 31 คน เปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 584 คน และมีนักเรียนพักนอนชายและหญิงรวมกว่า 50 คน
Read 648 times

 telephone  055-536-548 , 055-536-549 action print   055-531-930 , 055-531-012

1 หน้าห้อง ผู้อำนวยการเขตพื้นที่      ต่อ 116
2 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ต่อ 115
3 กลุ่มนโยบายและแผน ต่อ 109
4 กลุ่มบริหารงานบุคคล ต่อ 110 , 111
5 กลุ่มการเงินและสินทรัพย์ ต่อ 107 , 108
6 กลุ่มอำนวยการ ต่อ 101
7 กลุ่มศึกษานิเทศติดตาม ฯ ต่อ 114
8 กลุ่มส่งเสริมเอกชน ต่อ 123
9 หน่วยสอบภายใน ต่อ 120
10 กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ ต่อ 105
11 กลุ่มกฎหมายและคดี ต่อ 104

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2
เลขที่ 35/4 ถนนประสาทวิถี 
อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก 63110


icon world www.takesa2.go.th
email  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Facebook Icon สพป.ตาก เขต 2
map  แผนที่  
16.713957, 98.577488