MyOfficelHead     MySchoolHead     SLWEB     BrssHead     RRCHead     face youtube
  • Home
  • ข่าวทั้งหมด
  • กิจกรรมโรงเรียน
  • โรงเรียนท่านผู้หญิงวิไล อมาตยกุล (บ้านเปิงเคลิ่ง) ร่วมแสดงความยินดีกับผู้อำนวยการโรงเรียน
Saturday, 14 March 2020 15:47

โรงเรียนท่านผู้หญิงวิไล อมาตยกุล (บ้านเปิงเคลิ่ง) ร่วมแสดงความยินดีกับผู้อำนวยการโรงเรียน

Rate this item
(0 votes)

1 1

คณะครู บุคลากร และนักเรียนโรงเรียนท่านผู้หญิงวิไล อมาตยกุล (บ้านเปิงเคลิ่ง) ขอร่วมแสดงความยินดีกับท่านดร.สิปปนนท์ มั่งอะนะ ท่านผู้อำนวยการโรงเรียนคนเก่งของเราที่ได้เข้ารับมอบโล่เกียรติคุณและเกียรติบัตรคนดีศรีแผ่นดินตามรอยธรรมราชา ประจำปี 2562 สาขาจิตอาสาเพื่อพัฒนาสังคมตามรอยธรรมราชา จากมูลนิธิ 100 พระชันษา สมเด็จพระญาณสังวรานุสรณ์ ในพระสังฆราชูปถัมภ์ เนื่องในโครงการ "คนดีศรีแผ่นดิน ตามรอยธรรมราชา ครั้งที่ 2" เมื่อวันที่ 22 ธ้นวาคม 2562 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุม อาคาร 100 ปี สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก วัดบวรนิเวศราชวรวิหาร กรุงเทพมหานคร โดยรางวัลอันทรงเกียรตินี้เป็นรางวัลที่มอบให้แก่ผู้ที่มีคุณธรรม จริยธรรม มีความสามารถ ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงาน และอุทิศตนเพื่อประโยชน์ส่วนรวมของสังคม ด้วยผลงานที่ท่านดร.สิปปนนท์ มั่งอะนะ ได้ทำการคิด ออกแบบ วางแผน ลงมือปฏิบัติ และต่อด้วยการพัฒนาที่มีมาโดยตลอดนั้นซึ่งเป็นผลที่สามารถเห็นได้อย่างเชิงประจักษ์ให้พวกเราได้รับรู้ รับทราบ โดยเฉพาะในส่วนของการพัฒนาโรงเรียนที่ทุกท่านสามารถเห็นได้อย่างต่อเนื่องที่โรงเรียนท่านผู้หญิงวิไล อมาตยกุล ทั้งที่บ้านเปิงเคลิ่งและห้องเรียนสาขาบ้านกุยเลอตอของเรานั้นได้รับการปรับปรุง พัฒนา ไม่ว่าจะเป็นในด้านการเรียนการสอน การอ่านออกเขียนได้ของนักเรียน ผลสัมฤธิ์ทางด้านการสอบวัดผลระดับชาติที่ดีขึ้นอย่างก้าวกระโดด ด้านการส่งเสริมความสามารถของนักเรียนในการเข้าร่วมแข่งขันจากรายการต่าง ๆ ด้านการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน การปรับภูมิทัศน์ภายในโรงเรียนให้สวยงาม ด้านการศึกษาต่อที่ได้ติดต่อประสานงาน ส่งเสริมให้เด็ก ๆ ได้รับการศึกษาที่สูงยิ่งขึ้นในระดับปริญญา การสนับสนุนให้นักเรียนได้รับทุนการศึกษา อีกทั้งการเป็นต้นแบบในด้านการประพฤติ แนวความคิด การทำงาน การวางตนที่ดีให้กับคณะครู และเด็ก ๆ นักเรียนทุกคนได้ยึดถือเป็นแบบอย่างต่อไปค่ะ

รายงานโดย : ครูมะนาว :)

Read 990 times

 telephone  055-536-548 , 055-536-549 action print   055-531-930 , 055-531-012

1 หน้าห้อง ผู้อำนวยการเขตพื้นที่      ต่อ 116
2 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ต่อ 115
3 กลุ่มนโยบายและแผน ต่อ 109
4 กลุ่มบริหารงานบุคคล ต่อ 110 , 111
5 กลุ่มการเงินและสินทรัพย์ ต่อ 107 , 108
6 กลุ่มอำนวยการ ต่อ 101
7 กลุ่มศึกษานิเทศติดตาม ฯ ต่อ 114
8 กลุ่มส่งเสริมเอกชน ต่อ 123
9 หน่วยสอบภายใน ต่อ 120
10 กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ ต่อ 105
11 กลุ่มกฎหมายและคดี ต่อ 104

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2
เลขที่ 35/4 ถนนประสาทวิถี 
อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก 63110


icon world www.takesa2.go.th
email  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Facebook Icon สพป.ตาก เขต 2
map  แผนที่  
16.713957, 98.577488