MyOfficelHead     MySchoolHead     SLWEB     BrssHead     RRCHead     face youtube
Wednesday, 19 February 2020 14:21

เครือข่ายเยาวชนชายแดนต้านยาเสพติด รร.บ้านห้วยกะโหลก

Rate this item
(0 votes)

IMG 0037

โรงเรียนบ้านห้วยกะโหลก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 ร่วมกับ กองกำลังนเรศวร จัดโครงการฝึกอบรมและจัดตั้งเครือข่ายเยาวชนชายแดนต้านยาเสพติด ประจำปี 2563 ให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยกะโหลก โดยได้รับเกียรติจาก นายปิลัทธ์ อุดมวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 เป็นประธานในพิธี ซึ่งประชากรวัยเรียนถือว่าเป็นกำลังสำคัญของชาติ ที่จะเข้ามามีส่วนร่วมรับผิดชอบในการพัฒนาประเทศ ให้มีความมั่นคงและเจริญรุ่งเรือง แต่เนื่องด้วยในปัจจุบันได้ประสบปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดในกลุ่มวัยรุ่น หรือในระดับของเยาวชนซึ่งถือว่าเป็นปัญหาที่สำคัญของชาติ เยาวชนทุกคนจะต้องเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาด้านยาเสพติดในทุกรูปแบบ ด้วยเหตุนี้กองกำลังนเรศวรจึงได้ร่วมกับชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือนที่ 302 และโรงเรียนบ้านห้วยกะโหลก ได้ร่วมกันจัดการฝึกอบรมและจัดตั้งเครือข่ายเยาวชนชายแดนต้านยาเสพติด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เยาวชนได้รู้ถึงพิษภัยของยาเสพติด ตลอดจนแนวทางการหลีกเลี่ยงในการเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด ร่วมกันหาวิธีในการแก้ไขปัญหายาเสพติดโดยการระดมความคิดเป็นหมู่คณะ อีกทั้งเยาวชนได้รับทราบถึงภัยคุกคามรูปแบบใหม่ที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงของประเทศชาติ สำหรับการฝึกอบรมในครั้งนี้ มีผู้เข้ารับการฝึกอบรมจากเด็กนักเรียนในระดับขั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และระดับขั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ของโรงเรียนบ้านห้วยกะโหลก จำนวนกว่า 80 คน โดยจัดขึ้น ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านห้วยกะโหลก อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก

Read 939 times

 telephone  055-536-548 , 055-536-549 action print   055-531-930 , 055-531-012

1 หน้าห้อง ผู้อำนวยการเขตพื้นที่      ต่อ 116
2 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ต่อ 115
3 กลุ่มนโยบายและแผน ต่อ 109
4 กลุ่มบริหารงานบุคคล ต่อ 110 , 111
5 กลุ่มการเงินและสินทรัพย์ ต่อ 107 , 108
6 กลุ่มอำนวยการ ต่อ 101
7 กลุ่มศึกษานิเทศติดตาม ฯ ต่อ 114
8 กลุ่มส่งเสริมเอกชน ต่อ 123
9 หน่วยสอบภายใน ต่อ 120
10 กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ ต่อ 105
11 กลุ่มกฎหมายและคดี ต่อ 104

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2
เลขที่ 35/4 ถนนประสาทวิถี 
อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก 63110


icon world www.takesa2.go.th
email  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Facebook Icon สพป.ตาก เขต 2
map  แผนที่  
16.713957, 98.577488