MyOfficelHead     MySchoolHead     SLWEB     BrssHead     RRCHead     face youtube
  • Home
  • ข่าวทั้งหมด
  • กิจกรรมโรงเรียน
  • โรงเรียนท่านผู้หญิงวิไล อมาตยกุล (บ้านเปิงเคลิ่ง) ต้อนรับคณะจากโครงการพัฒนาเด็ก ซี.ซี.เอฟ จังหวัดตาก
Thursday, 30 January 2020 14:38

โรงเรียนท่านผู้หญิงวิไล อมาตยกุล (บ้านเปิงเคลิ่ง) ต้อนรับคณะจากโครงการพัฒนาเด็ก ซี.ซี.เอฟ จังหวัดตาก

Rate this item
(0 votes)

1 1

วันอังคารที่ 21 มกราคม 2563 โครงการพัฒนาเด็ก ซี.ซี.เอฟ จังหวัดตาก (องค์กรพัฒนาเด็กและครอบครัวจังหวัดตาก) ภายใต้การสนับสนุนของ มูลนิธิซี.ซี.เอฟเพื่อเด็กและเยาวชน ในพระบรมราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้เห็นความสำคัญของข่าวสารเทคโนโลยีที่เข้ามามีบทบาทในเด็กวัยเรียนที่นับวันจะมีเพิ่มมากยิ่งขึ้น ซึ่งการอบรมให้ความรู้เพื่อให้เยาวชนได้รับรู้ และเท่าทันสื่อจึงเป็นสิ่งสำคัญ โครงการพัฒนาเด็ก ซี.ซี.เอฟ จังหวัดตาก จึงได้ดำเนินการจัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้กับนักเรียนโรงเรียนท่านผู้หญิงวิไล อมาตยกุล (บ้านเปิงเคลิ่ง) ตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ในหัวข้อเรื่อง "ฉลาดรู้เท่าทันสื่อในยุค 4.0" เพื่อเป็นการป้องกันปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นจากการใช้เทคโนโลยีของนักเรียนที่อาจเป็นผลสืบเนื่องต่อไปในอนาคตค่ะ

รายงานโดย : ครูมะนาว :

Read 610 times

 telephone  055-536-548 , 055-536-549 action print   055-531-930 , 055-531-012

1 หน้าห้อง ผู้อำนวยการเขตพื้นที่      ต่อ 116
2 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ต่อ 115
3 กลุ่มนโยบายและแผน ต่อ 109
4 กลุ่มบริหารงานบุคคล ต่อ 110 , 111
5 กลุ่มการเงินและสินทรัพย์ ต่อ 107 , 108
6 กลุ่มอำนวยการ ต่อ 101
7 กลุ่มศึกษานิเทศติดตาม ฯ ต่อ 114
8 กลุ่มส่งเสริมเอกชน ต่อ 123
9 หน่วยสอบภายใน ต่อ 120
10 กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ ต่อ 105
11 กลุ่มกฎหมายและคดี ต่อ 104

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2
เลขที่ 35/4 ถนนประสาทวิถี 
อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก 63110


icon world www.takesa2.go.th
email  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Facebook Icon สพป.ตาก เขต 2
map  แผนที่  
16.713957, 98.577488