MyOfficelHead     MySchoolHead     SLWEB     BrssHead     RRCHead     face youtube
  • Home
Monday, 19 October 2015 08:51

ประวัติ นายอโณทัย ไทยวรรณศรี

Rate this item
(3 votes)

123

ประวัติ นายอโณทัย ไทยวรรณศรี
คู่สมรส นางจิราพร ไทยวรรณศรี 
บุตร-ธิดา นายกานต์ ไทยวรรณศรี , นางสาวไอริณ ไทยวรรณศรี 
ประวัติการศึกษา
     - โรงเรียนวัดศรีวิสุทธารามฯ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
     - โรงเรียนพิษณุโลกศึกษา(ม.ศ.๓) อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
     - โรงเรียนพิษณุโลกพิษณุโลกพิทยาคม(ม.ศ.๕) อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
     - การศึกษาบัณฑิต(คณิตศาสตร์) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พิษณุโลก
     - ประกาศนียบัตรบัณฑิตอาสาสมัคร(บ.บอ.) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
     - ศึกษาศาสตร์บัณฑิต(บริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
     - การศึกษามหาบัณฑิต(บริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัยนเรศวร
     - ปัจจุบันกำลังศึกษาระดับการศึกษาดุษฎีบัณฑิต(บริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัยนเรศวร
ประสบการณ์การทำงาน
     - ปี ๒๕๒๙ อาจารย์ ๑ ระดับ ๓ โรงเรียนบ้านหนองเม็ก สปจ.อุบลราชธานี
     - ปี ๒๕๓๐-๒๕๓๖ นักวิชาการศึกษา อำเภอเมืองสมุทรสงคราม , อำเภอวัดโบสถ์ , อำเภอวังทอง
     - ปี ๒๕๓๖-๒๕๔๒ นักวิชาการศึกษา สนง.ศธจ.พิษณุโลก
     - ปี ๒๕๔๒-๒๕๔๖ ศึกษาธิการ
          อำเภอวชิรบารมี จ.พิจิตร 
          อำเภอทองแสนขัน จ.อุตรดิตถ์
          อำเภอชาติตระการ จ.พิษณุโลก
     - ปี ๒๕๔๗-๒๕๕๐ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก เขต ๓
     - ปี ๒๕๕๐-๒๕๕๒ รอง.ผอ.สพท.รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลกเขต ๓
     - ปี ๒๕๕๒-๒๕๕๗ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต ๑
รางวัล/การยกย่องระดับชาติ
      - ปี ๒๕๕๕ เกียรติบัตรและโล่รางวัลทรงคุณค่า สพฐ.(OBEC AWARDS) ชนะเลิศเหรียญทองระดับชาติ 
ประเภท รอง.ผอ.สพป. ด้านวิชาการยอดเยี่ยม
      - ปี ๒๕๕๕ เกียรติบัตรและเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ คุรุสดุดี
      - ปี ๒๕๕๕ เกียรติบัตรและเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ หนึ่งแสนครูดี
      - ปี ๒๕๕๖เกียรติบัตรและเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ ข้าราชการพลเรือนดีเด่น
      - ปี ๒๕๕๖ เกียรติบัตร ศิษย์เก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยนเรศวร
รางวัลระดับชาติของหน่วยงาน
      - ปี ๒๕๕๓ เกียรติบัตร สพป.ที่มีการบริหารจัดการที่ดีส่งผลการทดสอบระดับชาติ 
         NTและ O-NET สูงกว่าระดับชาติทุกกลุ่มสาระที่สอบ
      - ปี ๒๕๕๔ เกียรติบัตร สพป. มีผลการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประกันคุณภาพผู้เรียน (NT) 
        กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สูงกว่าระดับประเทศอันดับที่ ๙
      - ปี๒๕๕๕ เกียรติบัตร สพป.ที่มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ(O-NET) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
        โครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ สูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศ
      - ปี ๒๕๕๕ เกียรติบัตรรางวัลทรงคุณค่า สพฐ.(OBEC AWARDS) 
        เหรียญเงินระดับชาติ ประเภทสพป.ด้านบริหารจัดการยอดเยี่ยม
      - ปี ๒๕๕๖ เกียรติบัตรรางวัลทรงคุณค่า สพฐ.(OBEC AWARDS) 
        เหรียญทองระดับชาติประเภทสพป. ด้านวิชาการยอดเยี่ยม
      - ปี ๒๕๕๖ เกียรติบัตรสพท.ที่มีผลการบริหารจัดการกลยุทธ์ระดับดีเยี่ยมของสพฐ.
      - ปี ๒๕๕๖เกียรติบัตรที่มีผลการบริหารจัดการตามมาตรฐานของ สพท. ระดับดีมาก ของ สพฐ.
ผลงานเขียน/งานวิจัย/คณะทำงาน
     - คู่มือการพัฒนาครูด้วยระบบ E-Trainingตามโครงการยกระดับคุณภาพครูทั้งระบบ(สพค.สพฐ.)
     - คู่มือการประกวดผู้มีผลงานดีเด่นที่ประสบผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์ให้ได้รางวัล OBEC AWARDS(สพร.สพฐ.)
     - หนังสือนวัตถกรรมการพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็ก(สนผ.สพฐ.)
     - แผนยุทธศาสตร์กองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา(สกก.สพฐ.)
     - แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็ก(สนผ.สพฐ.)
     - หลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรง
     - ตำแหน่งศึกษานิเทศก์/รอง.ผอ.สพท./ผอ.สพท.(สพค.สพฐ.)
     - งานวิจัยและพัฒนารูปแบบการประเมินเพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
     - มีและเลื่อนวิทยฐานะสำหรับผลงานเชิงประจักษ์(สพร.สพฐ.)
     - งานวิจัยสามทศวรรษโรงเรียนขนาดเล็กในประเทศไทย(สนผ.สพฐ.)
     - งานวิจัยการบริหารงานบุคคลเพื่อรองรับการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กในอนาคต(สนผ.สพฐ.)
     - เลขานุการศูนย์เครือข่ายภูมิภาคภาคเหนือโครงการพัฒนาครูกลุ่มวิชาภาษาไทย ภาษาอังกฤษ สังคมศึกษา
     - การศึกษาปฐมวัย การศึกษาพิเศษ บรรณารักษ์และแนะแนว(สพค.สพฐ.)

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Read 10851 times
More in this category: My School »

 telephone  055-536-548 , 055-536-549 action print   055-531-930 , 055-531-012

1 หน้าห้อง ผู้อำนวยการเขตพื้นที่      ต่อ 116
2 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ต่อ 115
3 กลุ่มนโยบายและแผน ต่อ 109
4 กลุ่มบริหารงานบุคคล ต่อ 110 , 111
5 กลุ่มการเงินและสินทรัพย์ ต่อ 107 , 108
6 กลุ่มอำนวยการ ต่อ 101
7 กลุ่มศึกษานิเทศติดตาม ฯ ต่อ 114
8 กลุ่มส่งเสริมเอกชน ต่อ 123
9 หน่วยสอบภายใน ต่อ 120
10 กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ ต่อ 105
11 กลุ่มกฎหมายและคดี ต่อ 104

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2
เลขที่ 35/4 ถนนประสาทวิถี 
อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก 63110


icon world www.takesa2.go.th
email  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Facebook Icon สพป.ตาก เขต 2
map  แผนที่  
16.713957, 98.577488