MyOfficelHead     MySchoolHead     SLWEB     BrssHead     RRCHead     face youtube
  • Home
  • ข่าวทั้งหมด
  • องค์ความรู้ (KM)
  • อบรม
  • โครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะการฟัง และพูดภาษาไทยเพื่อการสื่อสารฯ
Saturday, 11 May 2019 10:22

โครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะการฟัง และพูดภาษาไทยเพื่อการสื่อสารฯ

Rate this item
(4 votes)
IMG 2057
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยสำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษาร่วมกับสำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน มอบหมายให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตากเขต 2 ดำเนินการจัดทำโครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะการฟัง และพูดภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสำหรับผู้ใหญ่บนพื้นที่สูง เพื่อดำเนินการใน 3 กิจกรรม คือ 1) กิจกรรมการอบรมพัฒนาครูในพื้นที่ 2) กิจกรรมการนิเทศ ติดตาม 3) กิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนงานพัฒนาอาชีพ ศิลปะ และวัฒนธรรม โดยกลุ่มเป้าหมายในการขยายผลคือโรงเรียนในโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 ,เขต 2 และโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนในเขตพื้นที่จังหวัดตาก รวมทั้งสิ้น 63 แห่ง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 จึงกำหนดจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมพัฒนาทักษะการฟัง-พูดภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสำหรับผู้ใหญ่บนพื้นที่สูงตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรฯ สยามบรมราชกุมารี ในระหว่างวันที่ 10 – 12 พฤษภาคม 2562 ณ โรงเรียนบ้านพะเด๊ะ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก

 

 
Read 6968 times

 telephone  055-536-548 , 055-536-549 action print   055-531-930 , 055-531-012

1 หน้าห้อง ผู้อำนวยการเขตพื้นที่      ต่อ 116
2 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ต่อ 115
3 กลุ่มนโยบายและแผน ต่อ 109
4 กลุ่มบริหารงานบุคคล ต่อ 110 , 111
5 กลุ่มการเงินและสินทรัพย์ ต่อ 107 , 108
6 กลุ่มอำนวยการ ต่อ 101
7 กลุ่มศึกษานิเทศติดตาม ฯ ต่อ 114
8 กลุ่มส่งเสริมเอกชน ต่อ 123
9 หน่วยสอบภายใน ต่อ 120
10 กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ ต่อ 105
11 กลุ่มกฎหมายและคดี ต่อ 104

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2
เลขที่ 35/4 ถนนประสาทวิถี 
อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก 63110


icon world www.takesa2.go.th
email  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Facebook Icon สพป.ตาก เขต 2
map  แผนที่  
16.713957, 98.577488