MyOfficelHead     MySchoolHead     SLWEB     BrssHead     RRCHead     face youtube
  • Home
  • คู่มือการปฏิบัติงาน
Monday, 25 June 2018 09:36

คู่มือการปฏิบัติงาน

Rate this item
(0 votes)

 

แนวทางการปฏิบัติงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2

 

คู่มือการปฏิบัติงาน

กลุ่มงาน งาน เจ้าหน้าที่ 
กลุ่มนโยบายและแผน

 ผู้อำนวยการกลุ่ม

  การควบคุมการใช้จ่ายและบริหารงบประมาณ

  นายพงศกรณ์  ทองคำ
  งานวิเคราะห์งบประมาณรายจ่าย   นายพรเทพ  เกื้อเม่ง
  งานจัดตั้งและเสนอของบประมาณ
  งานจัดสรรงบประมาณ
  งานบริหารงบประมาณ
  งานวิเคราะห์และพัฒนานโยบาย   นางสาวรักสิตา  ตุ่นจันทร์
  งานจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา
  งานจัดทำแผนปฏิบัติงานประจำปี 
  งานบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาจังหวัด
  งานจัดตั้ง ยุบรวม เลิก และโอนสถานศึกษา
  งานติดตามและรายงานการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์   นางนิธินัน์  รัฐจิตติพงศ์
  งานประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์
  งานพัฒนาระบบติดตาม  
  งานติดตามและรายงานการดำเนินงานตามโครงการตามแผนประจำปี
  งานงบประมาณ (นักเรียนพักนอน)    นางสาวนิศารัตน์  เรืองสกุล
   นางสาวภัทราวรรณ  สันธิศิริ
 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา     การคัดเลือกนักเรียนในประราชานุเคราะห์    นางเสาวลักษณ์  กมลปลื้ม
  จัดทำ ปพ.3   นางสาวจารุพัฒน์  แดงเรือ
  การสั่งซื้อแบบพิมพ์ ปพ.   นางรติรัตน์  เนกขัมม์
  งานสารบรรณ / ธุรการ
  การดำเนินงานโครงการอาหารกลางวัน    นางสาวเฉลิมศรี  กันยารอง
  การบริหารจัดการโรงเรียนภายใต้ COVID19   นางเมธาพร  สุรเดช
  การดำเนินงานการการตรวจขั้นที่ 5   นางสาวอัจฉรา  อุปการะ
  แนวทางการส่งต่อเคสรายกรณี   นางสาวภิญญดา  รอดคงคำ
  แนวทางลดการตีตราทางสังคม
  แนวทางการลดการกลั่นแกล้งความรุนแรงในสังคม
  คู่มือระบบออนไลน์เฝ้าระวังปัญหาเด็ก
กลุ่มอำนวยการ   การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสหน่วยงาน    นางสาวสายสุนีย์  แสงด้วง
  ควบคุมภายใน   กลุ่มอำนวยการ
  งานเลขานุการและประสานราชการ   นางระพีพร  ทองคำ
  งานรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ    นางฉันทนา  อ้อหิรัญ
  งานประชาสัมพันธ์   นายศตายุ  วาดพิมาย
  งานอาคารสถานที่สิ่งแวดล้อม   นางสาวอภิญญา  จันโทสถ
  งานยานพาหนะ
  การจัดประชุมและจัดรายงาน   นางสาวสุทิศา  วิริยะนิมิตร
  คู่มือปฏิบัติงาน    กลุ่มอำนวยการ
การเงินและสินทรัพย์   การรื้อถอนและจำหน่ายอาคารเรียนหรือสิ่งปลูกสร้าง   นางสาวอรวรรณ  สุยะวงศ์
  การจัดซื้อจัดจ้าง   นางเพ็ญประกาย   ยะล้อม
  การเบิกเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล   นางสาวเพชรรัตน์  สุภเสน
  เงินทดรองราชการ   นางสาวเบญจวรรณ  หมื่นวัง
  การเบิกจ่าย   นางสาวเพ็ญนภา  ใจวงศรี
  งานบัญชี   นางนันทกา  มั่งลำพูน
  การรับและนำส่งเงิน    นางณัฐชญา  ศรีมี
บริหารงานบุคคล   งานจัดทำบัญชีถือจ่ายอัตราเงินเดือนข้าราชการประจำปี   นางสาวกาญจนา  ทองคำมา
  การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
  การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา   กลุ่มบริหารงานบุคคล
  การปรับระดับชั้นงาน การเปลี่ยนสายงาน   นางสาวนพพริน  ใจยะสิทธิ์
  งานสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง   กลุ่มบริหารงานบุคคล
  งานประเมินให้มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ    กลุ่มบริหารงานบุคคล
  งานทะเบียนประวัติ   นางสาวจันทร์ฉาย  จันน้อย
  การขอมีบัตรประจำตัวเข้าหน้าที่รัฐ   นางสาวภัทรานิษฐ์ แก้วจันทร์เพชร 
  คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น   กลุ่มบริหารงานบุคคล
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล   งานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม
  ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา
  นางอุบลรัตน์  บุญลือ
  กลุ่มงานการศึกษาพิเศษ   นางสาวธัญรดา  สุขอ่วม
  กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
  และกระบวนการเรียนรู้
  นางจันทนา  ทองอ่วม
  นางสาวอินทิรา  ประดับชัย
  กลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา   นางกันยารัตน์  บุญมาลีรัตน์
  นางสาวกมลพร  จิตต์จำนงค์
  กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาสื่อนวัตกรรม
  และเทคโนโลยีทางการศึกษา
  นางสาวสมบูรณ์  ลาภถาวร
  กลุ่มงานวัดและประเมินผลทางการศึกษา   นางสาวสุวิมล  ใจโปร่ง
  นางสาวมาลี  เจริญพนาวัลย์
  นางสาวพิศมัย  กิ่งสกุล
  กลุ่มงานนิเทศ ติดตาม
  และประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา
  นายญาณวุฒิ  วงศ์ใหญ่สินศิริ
  นางสาวประกายรุ้ง  อุดมเกตุ
  งานสารบรรณ / ธุรการ 
   
  นางนิษฐเนตร์  บุญมาก
  นางพรรณภัทร  กองมณี
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล
เทคโนโลยีสารสนเทศฯ
   
  งานจัดทำข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหาร   นายศุภกิจ  ภู่จันทร์
  งานพัฒนานวัตกรรมและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหาร
  งานพัฒนาเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
  งานจัดทำแผนพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ
กลุ่มกฎหมายและคดี   งานกลุ่มกฎหมายและคดี   นายธาราวุฒิ  ผาแสนเถิน
หน่วยตรวจสอบภายใน
  งานตรวจสอบภายใน   นางสาวราตรี  อินสุยะ
  กลุ่มพัฒนาครูและบุคคลากรทางการศึกษา  
  งานกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา   นางสาวศรีมาลา  ยศงาม

 

 

Read 33630 times

 telephone  055-536-548 , 055-536-549 action print   055-531-930 , 055-531-012

1 หน้าห้อง ผู้อำนวยการเขตพื้นที่      ต่อ 116
2 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ต่อ 115
3 กลุ่มนโยบายและแผน ต่อ 109
4 กลุ่มบริหารงานบุคคล ต่อ 110 , 111
5 กลุ่มการเงินและสินทรัพย์ ต่อ 107 , 108
6 กลุ่มอำนวยการ ต่อ 101
7 กลุ่มศึกษานิเทศติดตาม ฯ ต่อ 114
8 กลุ่มส่งเสริมเอกชน ต่อ 123
9 หน่วยสอบภายใน ต่อ 120
10 กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ ต่อ 105
11 กลุ่มกฎหมายและคดี ต่อ 104

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2
เลขที่ 35/4 ถนนประสาทวิถี 
อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก 63110


icon world www.takesa2.go.th
email  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Facebook Icon สพป.ตาก เขต 2
map  แผนที่  
16.713957, 98.577488