MyOfficelHead     MySchoolHead     EMoneyHead     BrssHead     RRCHead     FacebookHaed
Friday, 09 March 2018 19:18

นักเรียนตาก 2 จบหลักสูตรทวิศึกษา

Rate this item
(0 votes)

IMG 9979

9 มีนาคม 2561 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 ( สพป.ตาก เขต 2 ) เข้ารับประกาศนียบัตรวิชาชีพ หลักสูตรเรียนร่วมทวิศึกษา สาขางานคอมพิวเตอร์และสาขาช่างไฟฟ้า ซึ่งเป็นการลงนามความร่วมมือระหว่างสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตาก เขต 2 และวิทยาลัยเทคนิคแม่สอด โดยมีโรงเรียนในสังกัดเข้าร่วมหลักสูตรทั้งสิ้น 4 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนบ้านกล้อทอ โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 4 โรงเรียนบ้านแม่อุสุวิทยา และโรงเรียนท่านผู้หญิงวิไล อมาตยกุล ซึ่งเป็นโรงเรียนขยายโอกาสที่เปิดสอนถึงชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยเมื่อปี 2558 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 ร่วมกับวิทยาลัยการอาชีพแม่สอดในขณะนั้น (ปัจจุบันคือวิทยาลัยเทคนิคแม่สอด) สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อแสดงเจตนารมณ์ร่วมกันในการดำเนินการตามโครงการเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษา และมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือทวิศึกษา ในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางการเปิดสอนวิชาชีพในโรงเรียนมัธยมในถิ่นทุรกันดารตามแนวพระราชดำริ และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มโอกาสทางการศึกษาด้านการอาชีวศึกษาแก่ประชาชนวัยเรียนและวัยทำงานตามความถนัดและความสนใจ ขยายกลุ่มเป้าหมายผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในการเข้าหลักสูตรอาชีวศึกษา และเป็นทางเลือกสำหรับผู้เรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่มีความประสงค์จะเรียนควบคู่ไปกับหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพและในปีนี้ นักเรียนจากโครงการดังกล่าวได้สำเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายซึ่งเรียนควบคู่ไปกับหลักสูตรอาชีวศึกษา เข้ารับประกาศนียบัตรวิชาชีพ หลักสูตรเรียนร่วมทวิศึกษา สาขางานคอมพิวเตอร์และสาขาช่างไฟฟ้า ในครั้งนี้

Read 238 times

 telephone  055-536-548 , 055-536-549 action print   055-531-930

1 หน้าห้อง ผู้อำนวยการเขตพื้นที่      ต่อ 116
2 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ต่อ 115
3 กลุ่มนโยบายและแผน ต่อ 109
4 กลุ่มบริหารงานบุคคล ต่อ 110 , 111
5 กลุ่มการเงินและสินทรัพย์ ต่อ 107 , 108
6 กลุ่มอำนวยการ ต่อ 101
7 กลุ่มศึกษานิเทศติดตาม ฯ ต่อ 114
8 กลุ่มส่งเสริมเอกชน ต่อ 123
9 หน่วยสอบภายใน ต่อ 104
10 ศูนย์ ITEC ต่อ 105

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2
เลขที่ 35/4 ถนนประสาทวิถี 
อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก 63110


icon world www.takesa2.go.th
email  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Facebook Icon สพป.ตาก เขต 2
map  แผนที่  
16.713957, 98.577488