[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by MyOffice v 5 :taweerath2008@hotmail.com : ลิขสิทธิ์ 2010
 
Paperless Office พ.ศ. 2559   
    หน้าแรก    ข่าวประชาสัมพันธ์    ปฎิทินกิจกรรม    E-office สพฐ.    Smart obec

เรื่อง : การขอขึ้นทะเบียนใบอนุญาตผู้บริหารสถานศึกษากรณีเร่งด่วน
ผู้เขียน : นายวิโรจน์ ราชสุภา
วันที่ 16 เดือน มีนาคม พ.ศ.2559
เข้าชม : 444
Bookmark and Share


 แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ ....

ผู้ที่ต้องการสมัครสอบ รองผู้อำนวยการ และผู้อำนวยการศึกษา
ประจำปี 2559 ของ สพป.ตาก เขต 2 ทุกท่าน
......สำหรับท่านใดที่ยังไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา หรือ ขณะขอใบอนุญาตฯ อยู่แต่ยังไม่ได้รับใบอนุญาตฯ ท่านสามารถดำเนินการขอขึ้นใบอนุญาตฯ กรณีเร่งด่วนได้ถ้าคุณสมบัติครบตามแบบคำขอขึ้นใบอนุญาตฯ และครบตามประกาศการรับสมัครของเขตพื้นที่ฯ ได้ในระหว่างวันที่ 14-21 มีนาคม 2559 ณ สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ในวันและเวลาราชการ โดยแนบเอกสารดังต่อไปนี้
....... 1 . แบบคำขอขึ้นใบอนุญาตฯ
....... 2. ประกาศการรับสมัครของเขตพื้นที่ฯ
....... 3. บันทึกข้อความขอขึ้นทะเบียนใบอนุญาตฯ กรณีเร่งด่วน

"หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อมาได้ที่"
https://www.facebook.com/kps.tak2/posts/934637793316032:0


ข่าวประชาสัมพันธ์ 5 อันดับล่าสุด

     สำนักงานเลขาธิการคุรุสภาพิจารณาทบทวน การกำหนดมาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็ง ในวิชาชีพให้มากขึ้น โดยให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแก้ไข มาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพของผู้บริหารสถานศึกษา 23 พ.ย. 2559
     กรณีขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเร่งด่วนในการสมัครสอบผู้บริหารสถานศึกษา ประจำปี 2559 21 พ.ย. 2559
     การได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพล่าช้า 25 ก.ย. 2559
     ประกาศสอบราคาอาหารแห้ง เครื่องนอนและอุปกรณ์ประกอบการทำอาหารสำหรับนักเรียนพักนอน ภาคเรียนที่ 1/2559 7 ส.ค. 2559
     การเสนอโครงการเพื่อขอรับเงินอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาวิชาชีพ ประจำปี 2559 7 มิ.ย. 2559


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต ๒ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก
โทรศัพท์ : 055-536548 โทรสาร : 055-531930
Myoffice_Max v.5 : taweerath2008@hotmail.com : ลิขสิทธิ์ T&T 2010