[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by MyOffice v 5 :taweerath2008@hotmail.com : ลิขสิทธิ์ 2010
 
Paperless Office พ.ศ. 2558   
    หน้าแรก    ข่าวประชาสัมพันธ์    ปฎิทินกิจกรรม    E-office สพฐ.

เรื่อง : ประกาศโรงเรียนบ้านหัวฝาย เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ผู้เขียน : บ้านหัวฝาย
วันที่ 13 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2558
เข้าชม : 455
Bookmark and Share


ประกาศโรงเรียนบ้านหัวฝาย

เรื่อง     สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา                         โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

___________________________

 

                ด้วยโรงเรียนบ้านหัวฝาย   มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง                 ตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ   ได้รับมอบอำนาจจากเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ตามคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ 22/25546  สั่ง ณ วันที่ 8 กรกฎาคม 2546  มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง  ตามรายการดังนี้ 

                        โครงการที่  1   คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง สำหรับโรงเรียนขนาดกลาง ปีงบประมาณ   2556   จำนวน  1  ชุด                   ประกอบด้วย

-          เครื่องคอมพิวเตอร์แบบเคลื่อนที่สำหรับครู  จำนวน    1  เครื่อง ๆ ละ   21,000.-  บาท 

-         โทรทัศน์สีชนิดจอแบน (LED TV) ขนาดไม่ต่ำกว่า   50  นิ้ว จำนวน  1  เครื่อง ๆ ละ    

      25,000.- บาท

-          ราคากลางของการจัดซื้อ  เป็นเงินทั้งสิ้น   46,000.-  บาท (สี่หมื่นหกพันบาทถ้วน) 

                       โครงการที่ 2   คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง สำหรับโรงเรียนที่จัดการเรียนการสอน ระดับ                     ก่อนประถมศึกษา  (อนุบาล)  ปีงบประมาณ  2557   จำนวน  1  ชุด  ประกอบด้วย

-          เครื่องคอมพิวเตอร์แบบเคลื่อนที่สำหรับครู  จำนวน  1  เครื่อง  ๆ ละ  21,000.- บาท 

-          โทรทัศน์สีชนิดจอแบน (LED TV) ขนาดไม่ต่ำกว่า  50  นิ้ว จำนวน  1   เครื่อง ๆ ละ  25,000.- บาท 

-          ราคากลางของการจัดซื้อ  เป็นเงินทั้งสิ้น   46,000.-  บาท (สี่หมื่นหกพันบาทถ้วน) 

                    โครงการที่  3   คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง สำหรับโรงเรียนขนาดกลาง ปีงบประมาณ  2557    จำนวน  4  ชุด                ประกอบด้วย

-          เครื่องคอมพิวเตอร์แบบเคลื่อนที่สำหรับครู  จำนวน  4  เครื่อง ๆ ละ    21,000.-  บาท 

-         โทรทัศน์สีชนิดจอแบน (LED TV) ขนาดไม่ต่ำกว่า  50 นิ้ว จำนวน  4  เครื่อง ๆ ละ 25,000.- บาท     

-         ราคากลางของการจัดซื้อ  เป็นเงินทั้งสิ้น   184,000.-  บาท (หนึ่งแสนแปดหมื่นสี่พันบาทถ้วน) 

                 

                                                           

 

 

- 2 -

               

 

                      ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ    ดังต่อไปนี้

                                1.  เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อดังกล่าว

                                2.  ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว

                             3.  ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน  ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย  เว้นแต่รัฐบาลของ              ผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น

                          4.  เป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการซื้อของโรงเรียนบ้านหัวฝาย

                             5. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่โรงเรียนบ้านหัวฝาย

  วันประกาศสอบราคา  หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาซื้อครั้งนี้

                      กำหนดยื่นซองสอบราคา  ตั้งแต่วันที่  10   สิงหาคม  2558    ถึงวันที่   24  สิงหาคม  2558

ระหว่างเวลา    08.30 น.  ถึง  เวลา  16.30 น.     ห้องธุรการ โรงเรียนบ้านหัวฝาย  อำเภอแม่สอด  จังหวัดตาก  และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่  25   สิงหาคม   2558  ตั้งแต่เวลา  10.00 น. เป็นต้นไป

                      ผู้สนใจติดตอขอรับเอกสารสอบราคาซื้อ  ได้ที่  ห้องธุรการ โรงเรียนบ้านหัวฝาย  อำเภอแม่สอด  จังหวัดตาก  ระหว่างวันที่  10   สิงหาคม  2558    ถึงวันที่   24  สิงหาคม  2558  หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข  055 – 532540   ในวันและเวลาราชการ

 

                                ประกาศ    วันที่   10     เดือน   สิงหาคม  .. 2558

ลายเซ็น ผอ

 

 

                                                                                                         (นายประกาศิต  คำสุข)

                                                                                                ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหัวฝาย

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เอกสารสอบราคาซื้อ เลขที่   04/2558

สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง

 ตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

ตามประกาศโรงเรียนบ้านหัวฝาย  

ลงวันที่    10   สิงหาคม    2558

………………………

                โรงเรียนบ้านหัวฝาย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2  ซึ่งต่อไปนี้ เรียกว่าโรงเรียน  มีความประสงค์จะสอบราคาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ตามรายการ  ดังนี้ 

                        โครงการที่  1   คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง สำหรับโรงเรียนขนาดกลาง ปีงบประมาณ   2556   จำนวน  1  ชุด                   ประกอบด้วย

-          เครื่องคอมพิวเตอร์แบบเคลื่อนที่สำหรับครู  จำนวน    1  เครื่อง ๆ ละ   21,000.-  บาท 

-         โทรทัศน์สีชนิดจอแบน (LED TV) ขนาดไม่ต่ำกว่า   50  นิ้ว จำนวน  1  เครื่อง ๆ ละ   

      25,000.- บาท

-          ราคากลางของการจัดซื้อ  เป็นเงินทั้งสิ้น   46,000.-  บาท (สี่หมื่นหกพันบาทถ้วน) 

                       โครงการที่ 2   คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง สำหรับโรงเรียนที่จัดการเรียนการสอน ระดับ                     ก่อนประถมศึกษา  (อนุบาล)  ปีงบประมาณ  2557   จำนวน  1  ชุด  ประกอบด้วย

-          เครื่องคอมพิวเตอร์แบบเคลื่อนที่สำหรับครู  จำนวน  1  เครื่อง  ๆ ละ  21,000.- บาท 

-          โทรทัศน์สีชนิดจอแบน (LED TV) ขนาดไม่ต่ำกว่า  50  นิ้ว จำนวน  1   เครื่อง ๆ ละ  25,000.- บาท 

-          ราคากลางของการจัดซื้อ  เป็นเงินทั้งสิ้น   46,000.-  บาท (สี่หมื่นหกพันบาทถ้วน) 

                    โครงการที่  3   คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง สำหรับโรงเรียนขนาดกลาง ปีงบประมาณ  2557    จำนวน  4  ชุด                ประกอบด้วย

-          เครื่องคอมพิวเตอร์แบบเคลื่อนที่สำหรับครู  จำนวน  4  เครื่อง ๆ ละ    21,000.-  บาท 

-         โทรทัศน์สีชนิดจอแบน (LED TV) ขนาดไม่ต่ำกว่า  50 นิ้ว จำนวน  4  เครื่อง ๆ ละ 25,000.- บาท     

-         ราคากลางของการจัดซื้อ  เป็นเงินทั้งสิ้น   184,000.-  บาท (หนึ่งแสนแปดหมื่นสี่พันบาทถ้วน) 

                 

                                                           

                                                                   - 2 -

 

                         ซึ่งพัสดุที่จะซื้อนี้ต้องเป็นของแท้  ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่เป็นของเก่าเก็บ อยู่ในสภาพที่จะใช้งานได้ทันที และมีคุณลักษณะเฉพาะตรงตามที่กำหนดไว้ในเอกสารสอบราคาฉบับนี้ โดยมีข้อแนะนำและข้อกำหนด  ดังต่อไปนี้

1.      เอกสารแนบท้ายเอกสารสอบราคา

                         1.1  รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

                         1.2  แบบใบเสนอราคา

                         1.3  แบบสัญญาซื้อขาย

                         1.4  แบบหนังสือค้ำประกันสัญญา (หลักประกันสัญญา)

                         1.5  บทนิยาม

                                (1)  ผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน

                                  (2)  การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม

                         1.6  แบบบัญชีเอกสาร

                                (1)  บัญชีเอกสารส่วนที่ 1

(2) บัญชีเอกสารส่วนที่ 2

1.7  บัญชีรายชื่อผู้มีอำนาจควบคุม

1.8  บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ/หุ้นส่วนผู้จัดการ

1.9  บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่

1.10 แบบหนังสือมอบอำนาจ

1.11 รายละเอียดราคากลางที่จัดซื้อครั้งนี้

                                         ฯลฯ

2.      คุณสมบัติของผู้เสนอราคา

                         2.1      ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อ 

                         2.2      ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว  หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ

                         2.3      ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น  ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ตามข้อ 1.5

                         2.4      ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย  เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น

3.      หลักฐานการเสนอราคา

                         ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานแนบมาพร้อมกับซองใบเสนอราคาโดยแยกไว้

นอกซองใบเสนอราคาเป็น 2 ส่วน คือ 

 

                                         -  3 -

 

 

                   3.1    ส่วนที่ 1  อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 

                                      (1) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นนิติบุคคล

                                            ()    ห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือห้างหุ้นส่วนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล  บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ  ผู้มีอำนาจควบคุม  พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

                                            ()    บริษัทจำกัด หรือบริษัทมหาชนจำกัด   ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน               นิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ  บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุมและบัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

                                      (2) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นบุคคลธรรมดา หรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคลให้ยื่นสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้นั้น สำเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน  (ถ้ามี) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน  พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง  

                                      (3) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นผู้เสนอราคาร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่นสำเนาสัญญาของ การเข้าร่วมค้า สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ร่วมค้า และในกรณีที่ผู้เข้าร่วมค้าฝ่ายใดเป็นบุคคลธรรมดาที่มิใช่สัญชาติไทยให้ยื่นสำเนาหนังสือเดินทาง หรือผู้ร่วมค้าฝ่ายใดเป็นนิติบุคคลให้ยื่นเอกสารตามที่ระบุไว้ใน   (1)

                                       (4)   สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม  (ถ้ามี)  พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง 

                                 (5)  สำเนาการลงทะเบียนภาครัฐในระบบ e-Gp 

                                 (6)  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน  พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง  

                                      สำหรับผู้ประกอบการประเภทร้านค้า  จะต้องมีสำเนาหนังสือจดทะเบียนพาณิชย์

 และใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม   (ถ้ามี)   พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

                                      (7)    บัญชีเอกสารส่วนที่  1  ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคา  ตามแบบในข้อ 1.6 (1)

                         3.2      ส่วนที่  2   อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

                                      (1)       แคตตาล็อก  และหรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ  ตามข้อ 4.4

                                      (2)       หนังสือมอบอำนาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้เสนอราคามอบอำนาจให้บุคคลอื่นลงนามในใบเสนอราคาแทน

                                      (3)       บัญชีเอกสารส่วนที่  2   ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคา  ตามแบบในข้อ

1.6 (2)

4.      การเสนอราคา

                         4.1      ผู้เสนอราคาต้องเสนอราคา ตามแบบที่กำหนดไว้ในเอกสารสอบราคานี้โดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้นและจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน  ลงลายมือชื่อของผู้เสนอราคาให้ชัดเจน จำนวนเงินที่เสนอต้องระบุตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือโดยไม่มีการขูดลบหรือแก้ไข หากมีการขูดลบ ตกเติม แก้ไข เปลี่ยนแปลง จะต้องลงลายมือชื่อผู้เสนอราคา พร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) กำกับไว้ด้วยทุกแห่ง

                                                             - 4 -

 

 

                         4.2      ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอราคาเป็นเงินบาท และเสนอราคาเพียงราคาเดียว โดยเสนอราคารวม   และหรือราคาต่อหน่วย และหรือต่อรายการ   ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถูกต้อง ทั้งนี้   ราคารวมที่เสนอจะต้องตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกันให้ถือตัวหนังสือเป็นสำคัญ  โดยคิดราคารวมทั้งสิ้น    ซึ่งรวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอากรอื่น ๆ  ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน   และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ  ทั้งปวง   จนกระทั่งส่งมอบพัสดุให้ ณ  ห้องธุรการ โรงเรียนบ้านหัวฝาย อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก

                                    ราคาที่เสนอจะต้องเสนอกำหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า  15  วัน     นับแต่วันเปิดซองใบเสนอราคา    โดยภายในกำหนดยืนราคาผู้เสนอราคาต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้     และจะถอนการเสนอราคามิได้

                         4.3      ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุ  ไม่เกิน 15วัน  นับถัดจากวันลงนามในสัญญาซื้อขาย

                        4.4       ผู้เสนอราคาจะต้องส่งแคตตาล็อกและหรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของ  คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ตามคุณลักษณะของ สพฐ.   ไปพร้อมใบเสนอราคาเพื่อประกอบการพิจารณา   หลักฐานดังกล่าวนี้  โรงเรียนจะยึดไว้เป็นเอกสารของทางราชการ

                         สำหรับแคตตาล็อกที่แนบให้พิจารณา หากเป็นสำเนารูปถ่ายจะต้องรับรองสำเนาถูกต้อง โดยผู้มีอำนาจทำนิติกรรมแทนนิติบุคคล   หากคณะกรรมการเปิดซองสอบราคามีความประสงค์จะขอดูต้นฉบับ

แคตตาล็อกผู้เสนอราคาจะต้องนำต้นฉบับมาให้คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาตรวจสอบภายใน 7  วัน

                      4.5          ผู้เสนอราคาจะต้องส่งตัวอย่างของพัสดุที่เสนอ จำนวน  1  ชุด  เพื่อใช้ในการตรวจทดลอง  หรือประกอบการพิจารณา และหรือประกอบสัญญา     ทั้งนี้  โรงเรียนจะไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ  ที่เกิดขึ้น           แก่ตัวอย่างดังกล่าว ตัวอย่างที่เหลือหรือไม่ใช้แล้ว  โรงเรียนจะคืนให้แก่ผู้เสนอราคา

                         4.6      ก่อนยื่นซองสอบราคา ผู้เสนอราคาควรตรวจดูร่างสัญญา รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ  ฯลฯ  ให้ถี่ถ้วนและเข้าใจเอกสารสอบราคาทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นซองสอบราคาตามเงื่อนไขในเอกสารสอบราคา

                         4.7      ผู้เสนอราคาจะต้องยื่นซองใบเสนอราคาที่ปิดผนึกซองเรียบร้อยจ่าหน้าซองถึง   ประธานคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา โดยระบุไว้ที่หน้าซองว่า ใบเสนอราคาตามเอกสารสอบราคาเลขที่  04/2558               ยื่นต่อเจ้าหน้าที่รับซองสอบราคา   ในวันที่  10  สิงหาคม  2558  ถึงวันที่   24  สิงหาคม  2558  ระหว่างเวลา  08.30 น. ถึง   16.30  น. เว้นวันหยุดราชการ ณ ห้องธุรการ โรงเรียนบ้านหัวฝาย  อำเภอแม่สอด  จังหวัดตาก

                         เมื่อพ้นกำหนดเวลายื่นซองสอบราคาแล้วจะไม่รับซองสอบราคาโดยเด็ดขาด

                         คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาจะดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคาแต่ละรายว่าเป็น                          ผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นตามข้อ 1.5 (1) ณ วันประกาศสอบราคาหรือไม่     และประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกก่อนการเปิดซองใบเสนอราคา

                         หากปรากฏต่อคณะกรรมการเปิดซองสอบราคาก่อนหรือในขณะที่มีการเปิดซองใบเสนอราคาว่า               มีผู้เสนอราคากระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมตามข้อ 1.5 (2) และคณะกรรมการ ฯ  เชื่อว่ามีการกระทำอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม  คณะกรรมการ ฯ จะตัดรายชื่อผู้เสนอราคา

                                                                 - 5 -

 

 

รายนั้นออกจากการเป็นผู้เสนอราคาและประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิ์ได้รับการคัดเลือก  และโรงเรียนจะพิจารณาลงโทษผู้เสนอราคาดังกล่าวเป็นผู้ทิ้งงาน   เว้นแต่คณะกรรมการฯ จะวินิจฉัยได้ว่าผู้เสนอราคารายนั้นเป็นผู้ที่ให้ความร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของทางราชการ  และมิได้เป็นผู้ริเริ่มให้มีการกระทำดังกล่าว

                         ผู้เสนอราคาที่ถูกตัดรายชื่อออกจากการเป็นผู้เสนอราคา  เพราะเหตุเป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศสอบราคา หรือเป็นผู้เสนอราคาที่กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม   อาจอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวต่อปลัดกระทรวงภายใน  3  วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา  การวินิจฉัยอุทธรณ์ของปลัดกระทรวงให้ถือเป็นที่สุด

                คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา  จะเปิดซองใบเสนอราคาของผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกดังกล่าวข้างต้น  ณ ห้องธุรการ โรงเรียนบ้านหัวฝาย อำเภอแม่สอด  จังหวัดตาก ใน วันที่   25  สิงหาคม  2558   ตั้งแต่เวลา 10.00  .  เป็นต้นไป 

                การยื่นอุทธรณ์ตามวรรค 5  ย่อมไม่เป็นเหตุให้มีการขยายระยะเวลาการเปิดซองใบเสนอราคา เว้นแต่ปลัดกระทรวงจะพิจารณาเห็นว่าการขยายระยะเวลาดังกล่าวจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่ง  และในกรณีที่ปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นด้วยกับคำคัดค้านของผู้อุทธรณ์   และเห็นว่าการยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคาที่ได้ดำเนินการไปแล้วจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่ง  ให้ปลัดกระทรวงมีอำนาจยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคาดังกล่าวได้

5.      หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาราคา

                         5.1      ในการสอบราคาครั้งนี้    โรงเรียนจะพิจารณาตัดสินด้วย ราคาต่อรายการ

                         5.2      หากผู้เสนอราคารายใด  มีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ 2  หรือยื่นหลักฐานการเสนอราคาไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนตามข้อ  3  หรือยื่นซองสอบราคาไม่ถูกต้องตามข้อ 4 แล้ว  คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาจะไม่รับพิจารณาราคาของผู้เสนอราคารายนั้น  เว้นแต่เป็นข้อผิดพลาดหรือผิดหลงเพียงเล็กน้อย   หรือผิดพลาดไปจากเงื่อนไขของเอกสารสอบราคาในส่วนที่มิใช่สาระสำคัญ ทั้งนี้เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อโรงเรียนเท่านั้น

                         5.3      โรงเรียนสงวนสิทธิไม่พิจารณาราคาของผู้เสนอราคา   โดยไม่มีการผ่อนผันในกรณี ดังต่อไปนี้

                                      (1)  ไม่ปรากฏชื่อผู้เสนอราคานั้น ในบัญชีผู้รับเอกสาร หรือในหลักฐานการรับเอกสารสอบราคาของโรงเรียน

                                      (2)       ไม่กรอกชื่อนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดา หรือลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาอย่างหนึ่งอย่างใดหรือทั้งหมดในใบเสนอราคา

                                       (3)     เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กำหนดในเอกสารสอบราคาที่เป็นสาระสำคัญ  หรือมีผลทำให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้เสนอราคารายอื่น

                                       (4)      ราคาที่เสนอมีการขูดลบ   ตก   เติม   แก้ไข   เปลี่ยนแปลง   โดยผู้เสนอราคามิได้ลงลายมือชื่อพร้อมประทับตรา  (ถ้ามี)  กำกับไว้

-  6 -

 

 

                         5.4      ในการตัดสินการสอบราคาหรือในการทำสัญญา คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา หรือโรงเรียนมีสิทธิให้ผู้เสนอราคาชี้แจงข้อเท็จจริง สภาพ ฐานะหรือข้อเท็จจริงอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับผู้เสนอราคาได้ โรงเรียนมีสิทธิที่จะไม่รับราคาหรือไม่ทำสัญญา หากหลักฐานดังกล่าวไม่มีความเหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง

                         5.5      โรงเรียนทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ำสุด   หรือราคาหนึ่งราคาใด   หรือราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได้   และอาจพิจารณาเลือกซื้อในจำนวน  หรือขนาด  หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิกการสอบราคา  โดยไม่พิจารณาจัดซื้อเลยก็ได้สุดแต่จะพิจารณา  ทั้งนี้   เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นสำคัญ และให้ถือว่าการตัดสินของโรงเรียนเป็นเด็ดขาด ผู้เสนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ  มิได้  รวมทั้งโรงเรียนจะพิจารณายกเลิกการสอบราคา  และลงโทษผู้เสนอราคาเสมือนเป็นผู้ทิ้งงาน  ไม่ว่าจะเป็นผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม  หากมีเหตุที่เชื่อได้ว่าการเสนอราคากระทำไปโดยไม่สุจริต  เช่น  การเสนอราคาอันเป็นเท็จ หรือใช้ชื่อบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน เป็นต้น

                         5.6      ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงภายหลังจากการเปิดซองสอบราคาว่า ผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับ        การคัดเลือกตามที่ได้ประกาศรายชื่อไว้ตามข้อ 4.7 เป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น         ณ วันประกาศสอบราคา หรือเป็นผู้เสนอราคาที่กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม  ตามข้อ 1.5 โรงเรียนมีอำนาจที่จะตัดรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับ การคัดเลือกดังกล่าวออกจากประกาศรายชื่อ ตามข้อ  4.7 และโรงเรียนจะพิจารณาลงโทษผู้เสนอราคารายนั้นเป็นผู้ทิ้งงาน

                   ในกรณีนี้ หากปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นว่า การยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคาที่ได้ดำเนินการไปแล้วจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่งปลัดกระทรวงมีอำนาจยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคาดังกล่าวได้

              6.   การทำสัญญาซื้อขาย

                         6.1      ในกรณีที่ผู้ชนะการสอบราคาสามารถส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วนภายใน  5  วันทำการของทางราชการนับแต่วันที่ทำข้อตกลงซื้อ โรงเรียนจะพิจารณาจัดทำข้อตกลงเป็นหนังสือแทนการทำสัญญาตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ  1.3  ก็ได้  (จะก่อหนี้ผูกพันก็ต่อเมื่อมีการอนุมัติเงินประจำงวด)

                         6.2      ในกรณีที่ผู้ชนะการสอบราคา ไม่สามารถส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วนภายใน 5 วันทำการ ของทางราชการ หรือโรงเรียนเห็นว่าไม่สมควรจัดทำข้อตกลงเป็นหนังสือ  ตามข้อ  6.1  ผู้ชนะการสอบราคาจะต้องทำสัญญาซื้อขายตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ  1.3  กับโรงเรียนภายใน   7 วัน  นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง  และจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจำนวนเงินเท่ากับร้อยละ 5  ของราคาสิ่งของที่สอบราคาได้  ให้โรงเรียนยึดถือไว้ในขณะทำสัญญา  โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้

                                      (1)   เงินสด

                                      (2) เช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายให้แก่โรงเรียนโดยเป็นเช็คลงวันที่ที่ทำสัญญาหรือก่อนหน้านั้นไม่เกิน  3 วันทำการของทางราชการ และจะต้องเป็นเช็คที่ผู้รับเงินไม่ต้องชำระค่าธรรมเนียมการเรียกเก็บเงิน

                                       (3)   หนังสือค้ำประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนังสือค้ำประกันดังระบุในข้อ  1.4 (1)

 

-7-

 

 

                                       (4)   หนังสือค้ำประกันของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  หรือบริษัทเงินทุน  หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งได้แจ้งชื่อเวียนให้ส่วนราชการต่าง ๆ ทราบแล้ว โดยอนุโลมให้ใช้ตามแบบหนังสือค้ำประกันดังระบุในข้อ  1.4 (1)

                                       (5)   พันธบัตรรัฐบาลไทย

                         หลักประกันนี้จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน 15 วัน  นับถัดจากวันที่ผู้ชนะการสอบราคา (ผู้ขาย)  พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาซื้อขายแล้ว

7.      อัตราค่าปรับ

                         ค่าปรับตามแบบสัญญาซื้อขายคอมพิวเตอร์ข้อ  10  ให้คิดในอัตราร้อยละ  0.1    ต่อวัน

8.      การรับประกันความชำรุดบกพร่อง

                         ผู้ชนะการสอบราคาซึ่งได้ทำข้อตกลงเป็นหนังสือ หรือทำสัญญาซื้อขายตามแบบดังระบุในข้อ 1.3  แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องของสิ่งของที่ซื้อขายที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลา

ไม่น้อยกว่าที่กำหนดไว้ในคุณลักษณะเฉพาะนับถัดจากวันที่ผู้ซื้อรับมอบ โดยผู้ขายต้องรีบจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดีดังเดิมภายใน 15  วัน   นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชำรุดบกพร่อง

9.      ข้อสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอื่น ๆ

                         9.1      เงินค่าพัสดุสำหรับการซื้อครั้งนี้ได้มาจากเงินเงินงบประมาณ  พ.ศ.2556 และ พ.ศ.2557

                         การลงนามในสัญญาจะกระทำได้ต่อเมื่อ โรงเรียนได้รับอนุมัติเงินประจำงวด หรือได้รับอนุมัติให้ใช้เงินเพิ่มเติมหรือสมทบ หรือได้รับอนุมัติให้ใช้เงินบำรุงการศึกษา  หรือได้รับอนุมัติให้เปลี่ยนแปลงรายการแล้วเท่านั้น

                       9.2        เมื่อโรงเรียนได้คัดเลือกผู้เสนอราคารายใดให้เป็นผู้ขาย  และได้ตกลงซื้อสิ่งของตามสอบราคาซื้อแล้ว ถ้าผู้ขายจะต้องสั่งหรือนำสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ และของนั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้เสนอราคาซึ่งเป็นผู้ขายจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี  ดังนี้   

                                      (1)     แจ้งการสั่งหรือนำสิ่งของที่ซื้อขายดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อกรมเจ้าท่า ภายใน 7 วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้ขายสั่งหรือซื้อของจากต่างประเทศ   เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้

                                      (2)       จัดการให้สิ่งของที่ซื้อขายดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิ  เช่นเดียวกับเรือไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทย   เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่าให้บรรทุกสิ่งของนั้นโดยเรืออื่นที่มิใช่เรือไทย  ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศ ยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่น

-  8 -

 

 

                                      (3)       ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม  (1 ) หรือ ( 2 ) ผู้ขายจะต้องรับผิดตามกฎหมาย ว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี

                         9.4  ผู้เสนอราคาซึ่งโรงเรียนคัดเลือกแล้ว ไม่ไปทำสัญญาหรือข้อตกลงภายในเวลาที่ทางราชการกำหนดดังระบุไว้ในข้อ 6  โรงเรียนจะพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอื่น ๆ (ถ้ามี)  รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ

                         9.5      โรงเรียนสงวนสิทธิที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไขหรือข้อกำหนดในแบบสัญญา ให้เป็นไปตามความเห็นของสำนักงานอัยการสูงสุด  (ถ้ามี)

10.          เอกสารแนบท้ายประกาศถือเป็นส่วนหนึ่งของประกาศสอบราคาฉบับนี้

ลายเซ็น ผอ

 

 

 

                                                                                                        โรงเรียนบ้านหัวฝาย

 

                                                                                                                 10   สิงหาคม  2558

                                                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บทนิยาม

 

                         ผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน  หมายความว่า  บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่

เข้าเสนอราคาขายในการสอบราคาซื้อของโรงเรียนบ้านหัวฝาย   เป็นผู้มีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม ในกิจการของบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลอื่นที่เข้าเสนอราคาขายในการสอบราคาซื้อของโรงเรียนบ้านหัวฝายในคราวเดียวกัน

                         การมีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมของบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ดังกล่าวข้างต้นได้แก่การที่บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลดังกล่าวมีความสัมพันธ์กันในลักษณะดังต่อไปนี้

                         (1)  มีความสัมพันธ์กันในเชิงบริหาร  โดยผู้จัดการ  หุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล  รายหนึ่งมีอำนาจหรือสามารถใช้อำนาจในการบริหารจัดการกิจการของบุคคลธรรมดาหรือของ นิติบุคคลอีกรายหนึ่งหรือหลายราย ที่เสนอราคาให้แก่  โรงเรียนบ้านหัวฝายใน  การสอบราคาครั้งนี้

                         (2)  มีความสัมพันธ์กันในเชิงทุน  โดยผู้เป็นหุ้นส่วนในห้างหุ่นส่วนสามัญ  หรือผู้เป็นหุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจำกัด  หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในบริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัด  เป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด  หรือเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในบริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัด อีกรายหนึ่งหรือหลายรายที่เสนอราคาให้แก่โรงเรียนบ้านหัวฝาย  ในการสอบราคาซื้อครั้งนี้

                         คำว่า ผู้ถือหุ้นรายใหญ่  ให้หมายความว่า ผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นเกินกว่าร้อยละยี่สิบห้าในกิจการนั้น หรือในอัตราอื่นตามที่คณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุเห็นสมควรประกาศกำหนดสำหรับกิจการบางประเภทหรือบางขนาด

                         (3)  มีความสัมพันธ์กันในลักษณะไขว้กันระหว่าง (1) และ (2)  โดยผู้จัดการ  หุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ  ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของบุคคลธรรมดาหรือของนิติบุคคลรายหนึ่ง  เป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในบริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัด  อีกรายหนึ่งหรือหลายรายที่เข้าเสนอราคาให้แก่โรงเรียนบ้านหัวฝาย  ในการสอบราคาซื้อครั้งนี้  หรือในนัยกลับกัน

                         การดำรงตำแหน่ง การเป็นหุ้นส่วน  หรือเข้าถือหุ้นดังกล่าวข้างต้นของคู่สมรส หรือบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลใน (1) (2)  หรือ (3)  ให้ถือว่าเป็นการดำรงตำแหน่งการเป็นหุ้นส่วนหรือการถือหุ้นของบุคคลดังกล่าว

                         ในกรณีบุคคลใดใช้ชื่อบุคคลอื่นเป็นผู้จัดการ หุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร  ผู้เป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นโดยที่ตนเองเป็นผู้ใช้อำนาจในการบริหารที่แท้จริง หรือเป็นหุ้นส่วนหรือบริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัด ที่เกี่ยวข้อง ได้เสนอราคาให้แก่โรงเรียนบ้านหัวฝาย  ในการสอบราคาซื้อคราวเดียวกันให้ถือว่า ผู้เสนอราคาหรือผู้เสนองานนั้นมีความสัมพันธ์กันตาม (1)(2) หรือ (3) แล้วแต่กรณี

 

 

 

                                                               -  2  -

 

                        

                         การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม  หมายความว่า การที่ผู้เสนอราคาขายหนึ่งหรือหลายรายกระทำการอย่างใด ๆ อันเป็นการขัดขวางหรือเป็นอุปสรรคหรือไม่เปิดโอกาสให้มีการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการเสนอราคาต่อโรงเรียนบ้านหัวฝาย  ไม่ว่าจะกระทำโดยการสมยอมกัน หรือโดยการให้ ขอให้หรือรับว่าจะให้ เรียก  รับ  หรือยอมจะรับเงินหรือทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด หรือใช้กำลังประทุษร้าย หรือข่มขู่จะใช้กำลังประทุษร้าย หรือแสดงเอกสารอันเป็นเท็จ หรือกระทำการโดยทุจริตทั้งนี้  โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะแสวงหาประโยชน์ในระหว่างผู้เสนอราคาด้วยกัน หรือเพื่อให้ประโยชน์แก่ผู้เสนอราคารายหนึ่งรายใดเป็นผู้มีสิทธิทำสัญญากับโรงเรียนบ้านหัวฝาย หรือเพื่อหลีกเลี่ยงการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม  หรือเพื่อให้เกิดความได้เปรียบโรงเรียนบ้านหัวฝาย โดยมิใช่เป็นไปในทางประกอบธุรกิจปกติ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประกาศโรงเรียนบ้านหัวฝาย

เรื่อง     สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา                         โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

___________________________

 

                ด้วยโรงเรียนบ้านหัวฝาย   มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง                 ตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ   ได้รับมอบอำนาจจากเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ตามคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ 22/25546  สั่ง ณ วันที่ 8 กรกฎาคม 2546  มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง  ตามรายการดังนี้ 

                        โครงการที่  1   คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง สำหรับโรงเรียนขนาดกลาง ปีงบประมาณ   2556   จำนวน  1  ชุด                   ประกอบด้วย

-          เครื่องคอมพิวเตอร์แบบเคลื่อนที่สำหรับครู  จำนวน    1  เครื่อง ๆ ละ   21,000.-  บาท 

-         โทรทัศน์สีชนิดจอแบน (LED TV) ขนาดไม่ต่ำกว่า   50  นิ้ว จำนวน  1  เครื่อง ๆ ละ    

      25,000.- บาท

-          ราคากลางของการจัดซื้อ  เป็นเงินทั้งสิ้น   46,000.-  บาท (สี่หมื่นหกพันบาทถ้วน) 

                       โครงการที่ 2   คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง สำหรับโรงเรียนที่จัดการเรียนการสอน ระดับ                     ก่อนประถมศึกษา  (อนุบาล)  ปีงบประมาณ  2557   จำนวน  1  ชุด  ประกอบด้วย

-          เครื่องคอมพิวเตอร์แบบเคลื่อนที่สำหรับครู  จำนวน  1  เครื่อง  ๆ ละ  21,000.- บาท 

-          โทรทัศน์สีชนิดจอแบน (LED TV) ขนาดไม่ต่ำกว่า  50  นิ้ว จำนวน  1   เครื่อง ๆ ละ  25,000.- บาท 

-          ราคากลางของการจัดซื้อ  เป็นเงินทั้งสิ้น   46,000.-  บาท (สี่หมื่นหกพันบาทถ้วน) 

                    โครงการที่  3   คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง สำหรับโรงเรียนขนาดกลาง ปีงบประมาณ  2557    จำนวน  4  ชุด                ประกอบด้วย

-          เครื่องคอมพิวเตอร์แบบเคลื่อนที่สำหรับครู  จำนวน  4  เครื่อง ๆ ละ    21,000.-  บาท 

-         โทรทัศน์สีชนิดจอแบน (LED TV) ขนาดไม่ต่ำกว่า  50 นิ้ว จำนวน  4  เครื่อง ๆ ละ 25,000.- บาท     

-         ราคากลางของการจัดซื้อ  เป็นเงินทั้งสิ้น   184,000.-  บาท (หนึ่งแสนแปดหมื่นสี่พันบาทถ้วน) 

                 

                                                           

 

 

- 2 -

               

 

                      ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ    ดังต่อไปนี้

                                1.  เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อดังกล่าว

                                2.  ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว

                             3.  ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน  ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย  เว้นแต่รัฐบาลของ              ผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น

                          4.  เป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการซื้อของโรงเรียนบ้านหัวฝาย

                             5. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่โรงเรียนบ้านหัวฝาย

  วันประกาศสอบราคา  หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาซื้อครั้งนี้

                      กำหนดยื่นซองสอบราคา  ตั้งแต่วันที่  10   สิงหาคม  2558    ถึงวันที่   24  สิงหาคม  2558

ระหว่างเวลา    08.30 น.  ถึง  เวลา  16.30 น.     ห้องธุรการ โรงเรียนบ้านหัวฝาย  อำเภอแม่สอด  จังหวัดตาก  และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่  25   สิงหาคม   2558  ตั้งแต่เวลา  10.00 น. เป็นต้นไป

                      ผู้สนใจติดตอขอรับเอกสารสอบราคาซื้อ  ได้ที่  ห้องธุรการ โรงเรียนบ้านหัวฝาย  อำเภอแม่สอด  จังหวัดตาก  ระหว่างวันที่  10   สิงหาคม  2558    ถึงวันที่   24  สิงหาคม  2558  หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข  055 – 532540   ในวันและเวลาราชการ

 

                                ประกาศ    วันที่   10     เดือน   สิงหาคม  .. 2558

ลายเซ็น ผอ

 

 

                                                                                                         (นายประกาศิต  คำสุข)

                                                                                                ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหัวฝาย

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เอกสารสอบราคาซื้อ เลขที่   04/2558

สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง

 ตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

ตามประกาศโรงเรียนบ้านหัวฝาย  

ลงวันที่    10   สิงหาคม    2558

………………………

                โรงเรียนบ้านหัวฝาย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2  ซึ่งต่อไปนี้ เรียกว่าโรงเรียน  มีความประสงค์จะสอบราคาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ตามรายการ  ดังนี้ 

                        โครงการที่  1   คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง สำหรับโรงเรียนขนาดกลาง ปีงบประมาณ   2556   จำนวน  1  ชุด                   ประกอบด้วย

-          เครื่องคอมพิวเตอร์แบบเคลื่อนที่สำหรับครู  จำนวน    1  เครื่อง ๆ ละ   21,000.-  บาท 

-         โทรทัศน์สีชนิดจอแบน (LED TV) ขนาดไม่ต่ำกว่า   50  นิ้ว จำนวน  1  เครื่อง ๆ ละ   

      25,000.- บาท

-          ราคากลางของการจัดซื้อ  เป็นเงินทั้งสิ้น   46,000.-  บาท (สี่หมื่นหกพันบาทถ้วน) 

                       โครงการที่ 2   คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง สำหรับโรงเรียนที่จัดการเรียนการสอน ระดับ                     ก่อนประถมศึกษา  (อนุบาล)  ปีงบประมาณ  2557   จำนวน  1  ชุด  ประกอบด้วย

-          เครื่องคอมพิวเตอร์แบบเคลื่อนที่สำหรับครู  จำนวน  1  เครื่อง  ๆ ละ  21,000.- บาท 

-          โทรทัศน์สีชนิดจอแบน (LED TV) ขนาดไม่ต่ำกว่า  50  นิ้ว จำนวน  1   เครื่อง ๆ ละ  25,000.- บาท 

-          ราคากลางของการจัดซื้อ  เป็นเงินทั้งสิ้น   46,000.-  บาท (สี่หมื่นหกพันบาทถ้วน) 

                    โครงการที่  3   คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง สำหรับโรงเรียนขนาดกลาง ปีงบประมาณ  2557    จำนวน  4  ชุด                ประกอบด้วย

-          เครื่องคอมพิวเตอร์แบบเคลื่อนที่สำหรับครู  จำนวน  4  เครื่อง ๆ ละ    21,000.-  บาท 

-         โทรทัศน์สีชนิดจอแบน (LED TV) ขนาดไม่ต่ำกว่า  50 นิ้ว จำนวน  4  เครื่อง ๆ ละ 25,000.- บาท     

-         ราคากลางของการจัดซื้อ  เป็นเงินทั้งสิ้น   184,000.-  บาท (หนึ่งแสนแปดหมื่นสี่พันบาทถ้วน) 

                 

                                                           

                                                                   - 2 -

 

                         ซึ่งพัสดุที่จะซื้อนี้ต้องเป็นของแท้  ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่เป็นของเก่าเก็บ อยู่ในสภาพที่จะใช้งานได้ทันที และมีคุณลักษณะเฉพาะตรงตามที่กำหนดไว้ในเอกสารสอบราคาฉบับนี้ โดยมีข้อแนะนำและข้อกำหนด  ดังต่อไปนี้

1.      เอกสารแนบท้ายเอกสารสอบราคา

                         1.1  รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

                         1.2  แบบใบเสนอราคา

                         1.3  แบบสัญญาซื้อขาย

                         1.4  แบบหนังสือค้ำประกันสัญญา (หลักประกันสัญญา)

                         1.5  บทนิยาม

                                (1)  ผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน

                                  (2)  การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม

                         1.6  แบบบัญชีเอกสาร

                                (1)  บัญชีเอกสารส่วนที่ 1

(2) บัญชีเอกสารส่วนที่ 2

1.7  บัญชีรายชื่อผู้มีอำนาจควบคุม

1.8  บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ/หุ้นส่วนผู้จัดการ

1.9  บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่

1.10 แบบหนังสือมอบอำนาจ

1.11 รายละเอียดราคากลางที่จัดซื้อครั้งนี้

                                         ฯลฯ

2.      คุณสมบัติของผู้เสนอราคา

                         2.1      ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อ 

                         2.2      ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว  หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ

                         2.3      ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น  ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ตามข้อ 1.5

                         2.4      ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย  เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น

3.      หลักฐานการเสนอราคา

                         ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานแนบมาพร้อมกับซองใบเสนอราคาโดยแยกไว้

นอกซองใบเสนอราคาเป็น 2 ส่วน คือ 

 

                                         -  3 -

 

 

                   3.1    ส่วนที่ 1  อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 

                                      (1) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นนิติบุคคล

                                            ()    ห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือห้างหุ้นส่วนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล  บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ  ผู้มีอำนาจควบคุม  พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

                                            ()    บริษัทจำกัด หรือบริษัทมหาชนจำกัด   ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน               นิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ  บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุมและบัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

                                      (2) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นบุคคลธรรมดา หรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคลให้ยื่นสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้นั้น สำเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน  (ถ้ามี) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน  พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง  

                                      (3) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นผู้เสนอราคาร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่นสำเนาสัญญาของ การเข้าร่วมค้า สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ร่วมค้า และในกรณีที่ผู้เข้าร่วมค้าฝ่ายใดเป็นบุคคลธรรมดาที่มิใช่สัญชาติไทยให้ยื่นสำเนาหนังสือเดินทาง หรือผู้ร่วมค้าฝ่ายใดเป็นนิติบุคคลให้ยื่นเอกสารตามที่ระบุไว้ใน   (1)

                                       (4)   สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม  (ถ้ามี)  พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง 

                                 (5)  สำเนาการลงทะเบียนภาครัฐในระบบ e-Gp 

                                 (6)  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน  พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง  

                                      สำหรับผู้ประกอบการประเภทร้านค้า  จะต้องมีสำเนาหนังสือจดทะเบียนพาณิชย์

 และใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม   (ถ้ามี)   พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

                                      (7)    บัญชีเอกสารส่วนที่  1  ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคา  ตามแบบในข้อ 1.6 (1)

                         3.2      ส่วนที่  2   อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

                                      (1)       แคตตาล็อก  และหรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ  ตามข้อ 4.4

                                      (2)       หนังสือมอบอำนาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้เสนอราคามอบอำนาจให้บุคคลอื่นลงนามในใบเสนอราคาแทน

                                      (3)       บัญชีเอกสารส่วนที่  2   ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคา  ตามแบบในข้อ

1.6 (2)

4.      การเสนอราคา

                         4.1      ผู้เสนอราคาต้องเสนอราคา ตามแบบที่กำหนดไว้ในเอกสารสอบราคานี้โดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้นและจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน  ลงลายมือชื่อของผู้เสนอราคาให้ชัดเจน จำนวนเงินที่เสนอต้องระบุตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือโดยไม่มีการขูดลบหรือแก้ไข หากมีการขูดลบ ตกเติม แก้ไข เปลี่ยนแปลง จะต้องลงลายมือชื่อผู้เสนอราคา พร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) กำกับไว้ด้วยทุกแห่ง

                                                             - 4 -

 

 

                         4.2      ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอราคาเป็นเงินบาท และเสนอราคาเพียงราคาเดียว โดยเสนอราคารวม   และหรือราคาต่อหน่วย และหรือต่อรายการ   ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถูกต้อง ทั้งนี้   ราคารวมที่เสนอจะต้องตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกันให้ถือตัวหนังสือเป็นสำคัญ  โดยคิดราคารวมทั้งสิ้น    ซึ่งรวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอากรอื่น ๆ  ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน   และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ  ทั้งปวง   จนกระทั่งส่งมอบพัสดุให้ ณ  ห้องธุรการ โรงเรียนบ้านหัวฝาย อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก

                                    ราคาที่เสนอจะต้องเสนอกำหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า  15  วัน     นับแต่วันเปิดซองใบเสนอราคา    โดยภายในกำหนดยืนราคาผู้เสนอราคาต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้     และจะถอนการเสนอราคามิได้

                         4.3      ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุ  ไม่เกิน 15วัน  นับถัดจากวันลงนามในสัญญาซื้อขาย

                        4.4       ผู้เสนอราคาจะต้องส่งแคตตาล็อกและหรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของ  คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ตามคุณลักษณะของ สพฐ.   ไปพร้อมใบเสนอราคาเพื่อประกอบการพิจารณา   หลักฐานดังกล่าวนี้  โรงเรียนจะยึดไว้เป็นเอกสารของทางราชการ

                         สำหรับแคตตาล็อกที่แนบให้พิจารณา หากเป็นสำเนารูปถ่ายจะต้องรับรองสำเนาถูกต้อง โดยผู้มีอำนาจทำนิติกรรมแทนนิติบุคคล   หากคณะกรรมการเปิดซองสอบราคามีความประสงค์จะขอดูต้นฉบับ

แคตตาล็อกผู้เสนอราคาจะต้องนำต้นฉบับมาให้คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาตรวจสอบภายใน 7  วัน

                      4.5          ผู้เสนอราคาจะต้องส่งตัวอย่างของพัสดุที่เสนอ จำนวน  1  ชุด  เพื่อใช้ในการตรวจทดลอง  หรือประกอบการพิจารณา และหรือประกอบสัญญา     ทั้งนี้  โรงเรียนจะไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ  ที่เกิดขึ้น           แก่ตัวอย่างดังกล่าว ตัวอย่างที่เหลือหรือไม่ใช้แล้ว  โรงเรียนจะคืนให้แก่ผู้เสนอราคา

                         4.6      ก่อนยื่นซองสอบราคา ผู้เสนอราคาควรตรวจดูร่างสัญญา รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ  ฯลฯ  ให้ถี่ถ้วนและเข้าใจเอกสารสอบราคาทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นซองสอบราคาตามเงื่อนไขในเอกสารสอบราคา

                         4.7      ผู้เสนอราคาจะต้องยื่นซองใบเสนอราคาที่ปิดผนึกซองเรียบร้อยจ่าหน้าซองถึง   ประธานคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา โดยระบุไว้ที่หน้าซองว่า ใบเสนอราคาตามเอกสารสอบราคาเลขที่  04/2558               ยื่นต่อเจ้าหน้าที่รับซองสอบราคา   ในวันที่  10  สิงหาคม  2558  ถึงวันที่   24  สิงหาคม  2558  ระหว่างเวลา  08.30 น. ถึง   16.30  น. เว้นวันหยุดราชการ ณ ห้องธุรการ โรงเรียนบ้านหัวฝาย  อำเภอแม่สอด  จังหวัดตาก

                         เมื่อพ้นกำหนดเวลายื่นซองสอบราคาแล้วจะไม่รับซองสอบราคาโดยเด็ดขาด

                         คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาจะดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคาแต่ละรายว่าเป็น                          ผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นตามข้อ 1.5 (1) ณ วันประกาศสอบราคาหรือไม่     และประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกก่อนการเปิดซองใบเสนอราคา

                         หากปรากฏต่อคณะกรรมการเปิดซองสอบราคาก่อนหรือในขณะที่มีการเปิดซองใบเสนอราคาว่า               มีผู้เสนอราคากระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมตามข้อ 1.5 (2) และคณะกรรมการ ฯ  เชื่อว่ามีการกระทำอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม  คณะกรรมการ ฯ จะตัดรายชื่อผู้เสนอราคา

                                                                 - 5 -

 

 

รายนั้นออกจากการเป็นผู้เสนอราคาและประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิ์ได้รับการคัดเลือก  และโรงเรียนจะพิจารณาลงโทษผู้เสนอราคาดังกล่าวเป็นผู้ทิ้งงาน   เว้นแต่คณะกรรมการฯ จะวินิจฉัยได้ว่าผู้เสนอราคารายนั้นเป็นผู้ที่ให้ความร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของทางราชการ  และมิได้เป็นผู้ริเริ่มให้มีการกระทำดังกล่าว

                         ผู้เสนอราคาที่ถูกตัดรายชื่อออกจากการเป็นผู้เสนอราคา  เพราะเหตุเป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศสอบราคา หรือเป็นผู้เสนอราคาที่กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม   อาจอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวต่อปลัดกระทรวงภายใน  3  วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา  การวินิจฉัยอุทธรณ์ของปลัดกระทรวงให้ถือเป็นที่สุด

                คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา  จะเปิดซองใบเสนอราคาของผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกดังกล่าวข้างต้น  ณ ห้องธุรการ โรงเรียนบ้านหัวฝาย อำเภอแม่สอด  จังหวัดตาก ใน วันที่   25  สิงหาคม  2558   ตั้งแต่เวลา 10.00  .  เป็นต้นไป 

                การยื่นอุทธรณ์ตามวรรค 5  ย่อมไม่เป็นเหตุให้มีการขยายระยะเวลาการเปิดซองใบเสนอราคา เว้นแต่ปลัดกระทรวงจะพิจารณาเห็นว่าการขยายระยะเวลาดังกล่าวจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่ง  และในกรณีที่ปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นด้วยกับคำคัดค้านของผู้อุทธรณ์   และเห็นว่าการยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคาที่ได้ดำเนินการไปแล้วจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่ง  ให้ปลัดกระทรวงมีอำนาจยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคาดังกล่าวได้

5.      หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาราคา

                         5.1      ในการสอบราคาครั้งนี้    โรงเรียนจะพิจารณาตัดสินด้วย ราคาต่อรายการ

                         5.2      หากผู้เสนอราคารายใด  มีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ 2  หรือยื่นหลักฐานการเสนอราคาไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนตามข้อ  3  หรือยื่นซองสอบราคาไม่ถูกต้องตามข้อ 4 แล้ว  คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาจะไม่รับพิจารณาราคาของผู้เสนอราคารายนั้น  เว้นแต่เป็นข้อผิดพลาดหรือผิดหลงเพียงเล็กน้อย   หรือผิดพลาดไปจากเงื่อนไขของเอกสารสอบราคาในส่วนที่มิใช่สาระสำคัญ ทั้งนี้เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อโรงเรียนเท่านั้น

                         5.3      โรงเรียนสงวนสิทธิไม่พิจารณาราคาของผู้เสนอราคา   โดยไม่มีการผ่อนผันในกรณี ดังต่อไปนี้

                                      (1)  ไม่ปรากฏชื่อผู้เสนอราคานั้น ในบัญชีผู้รับเอกสาร หรือในหลักฐานการรับเอกสารสอบราคาของโรงเรียน

                                      (2)       ไม่กรอกชื่อนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดา หรือลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาอย่างหนึ่งอย่างใดหรือทั้งหมดในใบเสนอราคา

                                       (3)     เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กำหนดในเอกสารสอบราคาที่เป็นสาระสำคัญ  หรือมีผลทำให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้เสนอราคารายอื่น

                                       (4)      ราคาที่เสนอมีการขูดลบ   ตก   เติม   แก้ไข   เปลี่ยนแปลง   โดยผู้เสนอราคามิได้ลงลายมือชื่อพร้อมประทับตรา  (ถ้ามี)  กำกับไว้

-  6 -

 

 

                         5.4      ในการตัดสินการสอบราคาหรือในการทำสัญญา คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา หรือโรงเรียนมีสิทธิให้ผู้เสนอราคาชี้แจงข้อเท็จจริง สภาพ ฐานะหรือข้อเท็จจริงอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับผู้เสนอราคาได้ โรงเรียนมีสิทธิที่จะไม่รับราคาหรือไม่ทำสัญญา หากหลักฐานดังกล่าวไม่มีความเหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง

                         5.5      โรงเรียนทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ำสุด   หรือราคาหนึ่งราคาใด   หรือราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได้   และอาจพิจารณาเลือกซื้อในจำนวน  หรือขนาด  หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิกการสอบราคา  โดยไม่พิจารณาจัดซื้อเลยก็ได้สุดแต่จะพิจารณา  ทั้งนี้   เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นสำคัญ และให้ถือว่าการตัดสินของโรงเรียนเป็นเด็ดขาด ผู้เสนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ  มิได้  รวมทั้งโรงเรียนจะพิจารณายกเลิกการสอบราคา  และลงโทษผู้เสนอราคาเสมือนเป็นผู้ทิ้งงาน  ไม่ว่าจะเป็นผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม  หากมีเหตุที่เชื่อได้ว่าการเสนอราคากระทำไปโดยไม่สุจริต  เช่น  การเสนอราคาอันเป็นเท็จ หรือใช้ชื่อบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน เป็นต้น

                         5.6      ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงภายหลังจากการเปิดซองสอบราคาว่า ผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับ        การคัดเลือกตามที่ได้ประกาศรายชื่อไว้ตามข้อ 4.7 เป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น         ณ วันประกาศสอบราคา หรือเป็นผู้เสนอราคาที่กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม  ตามข้อ 1.5 โรงเรียนมีอำนาจที่จะตัดรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับ การคัดเลือกดังกล่าวออกจากประกาศรายชื่อ ตามข้อ  4.7 และโรงเรียนจะพิจารณาลงโทษผู้เสนอราคารายนั้นเป็นผู้ทิ้งงาน

                   ในกรณีนี้ หากปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นว่า การยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคาที่ได้ดำเนินการไปแล้วจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่งปลัดกระทรวงมีอำนาจยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคาดังกล่าวได้

              6.   การทำสัญญาซื้อขาย

                         6.1      ในกรณีที่ผู้ชนะการสอบราคาสามารถส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วนภายใน  5  วันทำการของทางราชการนับแต่วันที่ทำข้อตกลงซื้อ โรงเรียนจะพิจารณาจัดทำข้อตกลงเป็นหนังสือแทนการทำสัญญาตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ  1.3  ก็ได้  (จะก่อหนี้ผูกพันก็ต่อเมื่อมีการอนุมัติเงินประจำงวด)

                         6.2      ในกรณีที่ผู้ชนะการสอบราคา ไม่สามารถส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วนภายใน 5 วันทำการ ของทางราชการ หรือโรงเรียนเห็นว่าไม่สมควรจัดทำข้อตกลงเป็นหนังสือ  ตามข้อ  6.1  ผู้ชนะการสอบราคาจะต้องทำสัญญาซื้อขายตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ  1.3  กับโรงเรียนภายใน   7 วัน  นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง  และจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจำนวนเงินเท่ากับร้อยละ 5  ของราคาสิ่งของที่สอบราคาได้  ให้โรงเรียนยึดถือไว้ในขณะทำสัญญา  โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้

                                      (1)   เงินสด

                                      (2) เช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายให้แก่โรงเรียนโดยเป็นเช็คลงวันที่ที่ทำสัญญาหรือก่อนหน้านั้นไม่เกิน  3 วันทำการของทางราชการ และจะต้องเป็นเช็คที่ผู้รับเงินไม่ต้องชำระค่าธรรมเนียมการเรียกเก็บเงิน

                                       (3)   หนังสือค้ำประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนังสือค้ำประกันดังระบุในข้อ  1.4 (1)

 

-7-

 

 

                                       (4)   หนังสือค้ำประกันของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  หรือบริษัทเงินทุน  หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งได้แจ้งชื่อเวียนให้ส่วนราชการต่าง ๆ ทราบแล้ว โดยอนุโลมให้ใช้ตามแบบหนังสือค้ำประกันดังระบุในข้อ  1.4 (1)

                                       (5)   พันธบัตรรัฐบาลไทย

                         หลักประกันนี้จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน 15 วัน  นับถัดจากวันที่ผู้ชนะการสอบราคา (ผู้ขาย)  พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาซื้อขายแล้ว

7.      อัตราค่าปรับ

                         ค่าปรับตามแบบสัญญาซื้อขายคอมพิวเตอร์ข้อ  10  ให้คิดในอัตราร้อยละ  0.1    ต่อวัน

8.      การรับประกันความชำรุดบกพร่อง

                         ผู้ชนะการสอบราคาซึ่งได้ทำข้อตกลงเป็นหนังสือ หรือทำสัญญาซื้อขายตามแบบดังระบุในข้อ 1.3  แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องของสิ่งของที่ซื้อขายที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลา

ไม่น้อยกว่าที่กำหนดไว้ในคุณลักษณะเฉพาะนับถัดจากวันที่ผู้ซื้อรับมอบ โดยผู้ขายต้องรีบจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดีดังเดิมภายใน 15  วัน   นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชำรุดบกพร่อง

9.      ข้อสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอื่น ๆ

                         9.1      เงินค่าพัสดุสำหรับการซื้อครั้งนี้ได้มาจากเงินเงินงบประมาณ  พ.ศ.2556 และ พ.ศ.2557

                         การลงนามในสัญญาจะกระทำได้ต่อเมื่อ โรงเรียนได้รับอนุมัติเงินประจำงวด หรือได้รับอนุมัติให้ใช้เงินเพิ่มเติมหรือสมทบ หรือได้รับอนุมัติให้ใช้เงินบำรุงการศึกษา  หรือได้รับอนุมัติให้เปลี่ยนแปลงรายการแล้วเท่านั้น

                       9.2        เมื่อโรงเรียนได้คัดเลือกผู้เสนอราคารายใดให้เป็นผู้ขาย  และได้ตกลงซื้อสิ่งของตามสอบราคาซื้อแล้ว ถ้าผู้ขายจะต้องสั่งหรือนำสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ และของนั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้เสนอราคาซึ่งเป็นผู้ขายจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี  ดังนี้   

                                      (1)     แจ้งการสั่งหรือนำสิ่งของที่ซื้อขายดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อกรมเจ้าท่า ภายใน 7 วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้ขายสั่งหรือซื้อของจากต่างประเทศ   เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้

                                      (2)       จัดการให้สิ่งของที่ซื้อขายดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิ  เช่นเดียวกับเรือไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทย   เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่าให้บรรทุกสิ่งของนั้นโดยเรืออื่นที่มิใช่เรือไทย  ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศ ยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่น

-  8 -

 

 

                                      (3)       ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม  (1 ) หรือ ( 2 ) ผู้ขายจะต้องรับผิดตามกฎหมาย ว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี

                         9.4  ผู้เสนอราคาซึ่งโรงเรียนคัดเลือกแล้ว ไม่ไปทำสัญญาหรือข้อตกลงภายในเวลาที่ทางราชการกำหนดดังระบุไว้ในข้อ 6  โรงเรียนจะพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอื่น ๆ (ถ้ามี)  รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ

                         9.5      โรงเรียนสงวนสิทธิที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไขหรือข้อกำหนดในแบบสัญญา ให้เป็นไปตามความเห็นของสำนักงานอัยการสูงสุด  (ถ้ามี)

10.          เอกสารแนบท้ายประกาศถือเป็นส่วนหนึ่งของประกาศสอบราคาฉบับนี้

ลายเซ็น ผอ

 

 

 

                                                                                                        โรงเรียนบ้านหัวฝาย

 

                                                                                                                 10   สิงหาคม  2558

                                                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บทนิยาม

 

                         ผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน  หมายความว่า  บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่

เข้าเสนอราคาขายในการสอบราคาซื้อของโรงเรียนบ้านหัวฝาย   เป็นผู้มีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม ในกิจการของบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลอื่นที่เข้าเสนอราคาขายในการสอบราคาซื้อของโรงเรียนบ้านหัวฝายในคราวเดียวกัน

                         การมีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมของบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ดังกล่าวข้างต้นได้แก่การที่บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลดังกล่าวมีความสัมพันธ์กันในลักษณะดังต่อไปนี้

                         (1)  มีความสัมพันธ์กันในเชิงบริหาร  โดยผู้จัดการ  หุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล  รายหนึ่งมีอำนาจหรือสามารถใช้อำนาจในการบริหารจัดการกิจการของบุคคลธรรมดาหรือของ นิติบุคคลอีกรายหนึ่งหรือหลายราย ที่เสนอราคาให้แก่  โรงเรียนบ้านหัวฝายใน  การสอบราคาครั้งนี้

                         (2)  มีความสัมพันธ์กันในเชิงทุน  โดยผู้เป็นหุ้นส่วนในห้างหุ่นส่วนสามัญ  หรือผู้เป็นหุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจำกัด  หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในบริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัด  เป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด  หรือเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในบริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัด อีกรายหนึ่งหรือหลายรายที่เสนอราคาให้แก่โรงเรียนบ้านหัวฝาย  ในการสอบราคาซื้อครั้งนี้

                         คำว่า ผู้ถือหุ้นรายใหญ่  ให้หมายความว่า ผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นเกินกว่าร้อยละยี่สิบห้าในกิจการนั้น หรือในอัตราอื่นตามที่คณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุเห็นสมควรประกาศกำหนดสำหรับกิจการบางประเภทหรือบางขนาด

                         (3)  มีความสัมพันธ์กันในลักษณะไขว้กันระหว่าง (1) และ (2)  โดยผู้จัดการ  หุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ  ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของบุคคลธรรมดาหรือของนิติบุคคลรายหนึ่ง  เป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในบริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัด  อีกรายหนึ่งหรือหลายรายที่เข้าเสนอราคาให้แก่โรงเรียนบ้านหัวฝาย  ในการสอบราคาซื้อครั้งนี้  หรือในนัยกลับกัน

                         การดำรงตำแหน่ง การเป็นหุ้นส่วน  หรือเข้าถือหุ้นดังกล่าวข้างต้นของคู่สมรส หรือบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลใน (1) (2)  หรือ (3)  ให้ถือว่าเป็นการดำรงตำแหน่งการเป็นหุ้นส่วนหรือการถือหุ้นของบุคคลดังกล่าว

                         ในกรณีบุคคลใดใช้ชื่อบุคคลอื่นเป็นผู้จัดการ หุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร  ผู้เป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นโดยที่ตนเองเป็นผู้ใช้อำนาจในการบริหารที่แท้จริง หรือเป็นหุ้นส่วนหรือบริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัด ที่เกี่ยวข้อง ได้เสนอราคาให้แก่โรงเรียนบ้านหัวฝาย  ในการสอบราคาซื้อคราวเดียวกันให้ถือว่า ผู้เสนอราคาหรือผู้เสนองานนั้นมีความสัมพันธ์กันตาม (1)(2) หรือ (3) แล้วแต่กรณี

 

 

 

                                                               -  2  -

 

                        

                         การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม  หมายความว่า การที่ผู้เสนอราคาขายหนึ่งหรือหลายรายกระทำการอย่างใด ๆ อันเป็นการขัดขวางหรือเป็นอุปสรรคหรือไม่เปิดโอกาสให้มีการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการเสนอราคาต่อโรงเรียนบ้านหัวฝาย  ไม่ว่าจะกระทำโดยการสมยอมกัน หรือโดยการให้ ขอให้หรือรับว่าจะให้ เรียก  รับ  หรือยอมจะรับเงินหรือทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด หรือใช้กำลังประทุษร้าย หรือข่มขู่จะใช้กำลังประทุษร้าย หรือแสดงเอกสารอันเป็นเท็จ หรือกระทำการโดยทุจริตทั้งนี้  โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะแสวงหาประโยชน์ในระหว่างผู้เสนอราคาด้วยกัน หรือเพื่อให้ประโยชน์แก่ผู้เสนอราคารายหนึ่งรายใดเป็นผู้มีสิทธิทำสัญญากับโรงเรียนบ้านหัวฝาย หรือเพื่อหลีกเลี่ยงการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม  หรือเพื่อให้เกิดความได้เปรียบโรงเรียนบ้านหัวฝาย โดยมิใช่เป็นไปในทางประกอบธุรกิจปกติ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประกาศโรงเรียนบ้านหัวฝาย

เรื่อง     สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา                         โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

___________________________

 

                ด้วยโรงเรียนบ้านหัวฝาย   มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง                 ตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ   ได้รับมอบอำนาจจากเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ตามคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ 22/25546  สั่ง ณ วันที่ 8 กรกฎาคม 2546  มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง  ตามรายการดังนี้ 

                        โครงการที่  1   คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง สำหรับโรงเรียนขนาดกลาง ปีงบประมาณ   2556   จำนวน  1  ชุด                   ประกอบด้วย

-          เครื่องคอมพิวเตอร์แบบเคลื่อนที่สำหรับครู  จำนวน    1  เครื่อง ๆ ละ   21,000.-  บาท 

-         โทรทัศน์สีชนิดจอแบน (LED TV) ขนาดไม่ต่ำกว่า   50  นิ้ว จำนวน  1  เครื่อง ๆ ละ    

      25,000.- บาท

-          ราคากลางของการจัดซื้อ  เป็นเงินทั้งสิ้น   46,000.-  บาท (สี่หมื่นหกพันบาทถ้วน) 

                       โครงการที่ 2   คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง สำหรับโรงเรียนที่จัดการเรียนการสอน ระดับ                     ก่อนประถมศึกษา  (อนุบาล)  ปีงบประมาณ  2557   จำนวน  1  ชุด  ประกอบด้วย

-          เครื่องคอมพิวเตอร์แบบเคลื่อนที่สำหรับครู  จำนวน  1  เครื่อง  ๆ ละ  21,000.- บาท 

-          โทรทัศน์สีชนิดจอแบน (LED TV) ขนาดไม่ต่ำกว่า  50  นิ้ว จำนวน  1   เครื่อง ๆ ละ  25,000.- บาท 

-          ราคากลางของการจัดซื้อ  เป็นเงินทั้งสิ้น   46,000.-  บาท (สี่หมื่นหกพันบาทถ้วน) 

                    โครงการที่  3   คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง สำหรับโรงเรียนขนาดกลาง ปีงบประมาณ  2557    จำนวน  4  ชุด                ประกอบด้วย

-          เครื่องคอมพิวเตอร์แบบเคลื่อนที่สำหรับครู  จำนวน  4  เครื่อง ๆ ละ    21,000.-  บาท 

-         โทรทัศน์สีชนิดจอแบน (LED TV) ขนาดไม่ต่ำกว่า  50 นิ้ว จำนวน  4  เครื่อง ๆ ละ 25,000.- บาท     

-         ราคากลางของการจัดซื้อ  เป็นเงินทั้งสิ้น   184,000.-  บาท (หนึ่งแสนแปดหมื่นสี่พันบาทถ้วน) 

                 

                                                           

 

 

- 2 -

               

 

                      ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ    ดังต่อไปนี้

                                1.  เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อดังกล่าว

                                2.  ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว

                             3.  ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน  ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย  เว้นแต่รัฐบาลของ              ผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น

                          4.  เป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการซื้อของโรงเรียนบ้านหัวฝาย

                             5. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่โรงเรียนบ้านหัวฝาย

  วันประกาศสอบราคา  หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาซื้อครั้งนี้

                      กำหนดยื่นซองสอบราคา  ตั้งแต่วันที่  10   สิงหาคม  2558    ถึงวันที่   24  สิงหาคม  2558

ระหว่างเวลา    08.30 น.  ถึง  เวลา  16.30 น.     ห้องธุรการ โรงเรียนบ้านหัวฝาย  อำเภอแม่สอด  จังหวัดตาก  และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่  25   สิงหาคม   2558  ตั้งแต่เวลา  10.00 น. เป็นต้นไป

                      ผู้สนใจติดตอขอรับเอกสารสอบราคาซื้อ  ได้ที่  ห้องธุรการ โรงเรียนบ้านหัวฝาย  อำเภอแม่สอด  จังหวัดตาก  ระหว่างวันที่  10   สิงหาคม  2558    ถึงวันที่   24  สิงหาคม  2558  หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข  055 – 532540   ในวันและเวลาราชการ

 

                                ประกาศ    วันที่   10     เดือน   สิงหาคม  .. 2558

ลายเซ็น ผอ

 

 

                                                                                                         (นายประกาศิต  คำสุข)

                                                                                                ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหัวฝาย

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เอกสารสอบราคาซื้อ เลขที่   04/2558

สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง

 ตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

ตามประกาศโรงเรียนบ้านหัวฝาย  

ลงวันที่    10   สิงหาคม    2558

………………………

                โรงเรียนบ้านหัวฝาย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2  ซึ่งต่อไปนี้ เรียกว่าโรงเรียน  มีความประสงค์จะสอบราคาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ตามรายการ  ดังนี้ 

                        โครงการที่  1   คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง สำหรับโรงเรียนขนาดกลาง ปีงบประมาณ   2556   จำนวน  1  ชุด                   ประกอบด้วย

-          เครื่องคอมพิวเตอร์แบบเคลื่อนที่สำหรับครู  จำนวน    1  เครื่อง ๆ ละ   21,000.-  บาท 

-         โทรทัศน์สีชนิดจอแบน (LED TV) ขนาดไม่ต่ำกว่า   50  นิ้ว จำนวน  1  เครื่อง ๆ ละ   

      25,000.- บาท

-          ราคากลางของการจัดซื้อ  เป็นเงินทั้งสิ้น   46,000.-  บาท (สี่หมื่นหกพันบาทถ้วน) 

                       โครงการที่ 2   คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง สำหรับโรงเรียนที่จัดการเรียนการสอน ระดับ                     ก่อนประถมศึกษา  (อนุบาล)  ปีงบประมาณ  2557   จำนวน  1  ชุด  ประกอบด้วย

-          เครื่องคอมพิวเตอร์แบบเคลื่อนที่สำหรับครู  จำนวน  1  เครื่อง  ๆ ละ  21,000.- บาท 

-          โทรทัศน์สีชนิดจอแบน (LED TV) ขนาดไม่ต่ำกว่า  50  นิ้ว จำนวน  1   เครื่อง ๆ ละ  25,000.- บาท 

-          ราคากลางของการจัดซื้อ  เป็นเงินทั้งสิ้น   46,000.-  บาท (สี่หมื่นหกพันบาทถ้วน) 

                    โครงการที่  3   คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง สำหรับโรงเรียนขนาดกลาง ปีงบประมาณ  2557    จำนวน  4  ชุด                ประกอบด้วย

-          เครื่องคอมพิวเตอร์แบบเคลื่อนที่สำหรับครู  จำนวน  4  เครื่อง ๆ ละ    21,000.-  บาท 

-         โทรทัศน์สีชนิดจอแบน (LED TV) ขนาดไม่ต่ำกว่า  50 นิ้ว จำนวน  4  เครื่อง ๆ ละ 25,000.- บาท     

-         ราคากลางของการจัดซื้อ  เป็นเงินทั้งสิ้น   184,000.-  บาท (หนึ่งแสนแปดหมื่นสี่พันบาทถ้วน) 

                 

                                                           

                                                                   - 2 -

 

                         ซึ่งพัสดุที่จะซื้อนี้ต้องเป็นของแท้  ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่เป็นของเก่าเก็บ อยู่ในสภาพที่จะใช้งานได้ทันที และมีคุณลักษณะเฉพาะตรงตามที่กำหนดไว้ในเอกสารสอบราคาฉบับนี้ โดยมีข้อแนะนำและข้อกำหนด  ดังต่อไปนี้

1.      เอกสารแนบท้ายเอกสารสอบราคา

                         1.1  รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

                         1.2  แบบใบเสนอราคา

                         1.3  แบบสัญญาซื้อขาย

                         1.4  แบบหนังสือค้ำประกันสัญญา (หลักประกันสัญญา)

                         1.5  บทนิยาม

                                (1)  ผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน

                                  (2)  การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม

                         1.6  แบบบัญชีเอกสาร

                                (1)  บัญชีเอกสารส่วนที่ 1

(2) บัญชีเอกสารส่วนที่ 2

1.7  บัญชีรายชื่อผู้มีอำนาจควบคุม

1.8  บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ/หุ้นส่วนผู้จัดการ

1.9  บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่

1.10 แบบหนังสือมอบอำนาจ

1.11 รายละเอียดราคากลางที่จัดซื้อครั้งนี้

                                         ฯลฯ

2.      คุณสมบัติของผู้เสนอราคา

                         2.1      ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อ 

                         2.2      ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว  หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ

                         2.3      ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น  ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ตามข้อ 1.5

                         2.4      ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย  เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น

3.      หลักฐานการเสนอราคา

                         ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานแนบมาพร้อมกับซองใบเสนอราคาโดยแยกไว้

นอกซองใบเสนอราคาเป็น 2 ส่วน คือ 

 

                                         -  3 -

 

 

                   3.1    ส่วนที่ 1  อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 

                                      (1) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นนิติบุคคล

                                            ()    ห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือห้างหุ้นส่วนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล  บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ  ผู้มีอำนาจควบคุม  พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

                                            ()    บริษัทจำกัด หรือบริษัทมหาชนจำกัด   ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน               นิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ  บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุมและบัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

                                      (2) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นบุคคลธรรมดา หรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคลให้ยื่นสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้นั้น สำเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน  (ถ้ามี) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน  พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง  

                                      (3) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นผู้เสนอราคาร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่นสำเนาสัญญาของ การเข้าร่วมค้า สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ร่วมค้า และในกรณีที่ผู้เข้าร่วมค้าฝ่ายใดเป็นบุคคลธรรมดาที่มิใช่สัญชาติไทยให้ยื่นสำเนาหนังสือเดินทาง หรือผู้ร่วมค้าฝ่ายใดเป็นนิติบุคคลให้ยื่นเอกสารตามที่ระบุไว้ใน   (1)

                                       (4)   สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม  (ถ้ามี)  พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง 

                                 (5)  สำเนาการลงทะเบียนภาครัฐในระบบ e-Gp 

                                 (6)  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน  พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง  

                                      สำหรับผู้ประกอบการประเภทร้านค้า  จะต้องมีสำเนาหนังสือจดทะเบียนพาณิชย์

 และใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม   (ถ้ามี)   พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

                                      (7)    บัญชีเอกสารส่วนที่  1  ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคา  ตามแบบในข้อ 1.6 (1)

                         3.2      ส่วนที่  2   อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

                                      (1)       แคตตาล็อก  และหรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ  ตามข้อ 4.4

                                      (2)       หนังสือมอบอำนาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้เสนอราคามอบอำนาจให้บุคคลอื่นลงนามในใบเสนอราคาแทน

                                      (3)       บัญชีเอกสารส่วนที่  2   ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคา  ตามแบบในข้อ

1.6 (2)

4.      การเสนอราคา

                         4.1      ผู้เสนอราคาต้องเสนอราคา ตามแบบที่กำหนดไว้ในเอกสารสอบราคานี้โดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้นและจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน  ลงลายมือชื่อของผู้เสนอราคาให้ชัดเจน จำนวนเงินที่เสนอต้องระบุตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือโดยไม่มีการขูดลบหรือแก้ไข หากมีการขูดลบ ตกเติม แก้ไข เปลี่ยนแปลง จะต้องลงลายมือชื่อผู้เสนอราคา พร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) กำกับไว้ด้วยทุกแห่ง

                                                             - 4 -

 

 

                         4.2      ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอราคาเป็นเงินบาท และเสนอราคาเพียงราคาเดียว โดยเสนอราคารวม   และหรือราคาต่อหน่วย และหรือต่อรายการ   ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถูกต้อง ทั้งนี้   ราคารวมที่เสนอจะต้องตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกันให้ถือตัวหนังสือเป็นสำคัญ  โดยคิดราคารวมทั้งสิ้น    ซึ่งรวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอากรอื่น ๆ  ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน   และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ  ทั้งปวง   จนกระทั่งส่งมอบพัสดุให้ ณ  ห้องธุรการ โรงเรียนบ้านหัวฝาย อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก

                                    ราคาที่เสนอจะต้องเสนอกำหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า  15  วัน     นับแต่วันเปิดซองใบเสนอราคา    โดยภายในกำหนดยืนราคาผู้เสนอราคาต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้     และจะถอนการเสนอราคามิได้

                         4.3      ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุ  ไม่เกิน 15วัน  นับถัดจากวันลงนามในสัญญาซื้อขาย

                        4.4       ผู้เสนอราคาจะต้องส่งแคตตาล็อกและหรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของ  คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ตามคุณลักษณะของ สพฐ.   ไปพร้อมใบเสนอราคาเพื่อประกอบการพิจารณา   หลักฐานดังกล่าวนี้  โรงเรียนจะยึดไว้เป็นเอกสารของทางราชการ

                         สำหรับแคตตาล็อกที่แนบให้พิจารณา หากเป็นสำเนารูปถ่ายจะต้องรับรองสำเนาถูกต้อง โดยผู้มีอำนาจทำนิติกรรมแทนนิติบุคคล   หากคณะกรรมการเปิดซองสอบราคามีความประสงค์จะขอดูต้นฉบับ

แคตตาล็อกผู้เสนอราคาจะต้องนำต้นฉบับมาให้คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาตรวจสอบภายใน 7  วัน

                      4.5          ผู้เสนอราคาจะต้องส่งตัวอย่างของพัสดุที่เสนอ จำนวน  1  ชุด  เพื่อใช้ในการตรวจทดลอง  หรือประกอบการพิจารณา และหรือประกอบสัญญา     ทั้งนี้  โรงเรียนจะไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ  ที่เกิดขึ้น           แก่ตัวอย่างดังกล่าว ตัวอย่างที่เหลือหรือไม่ใช้แล้ว  โรงเรียนจะคืนให้แก่ผู้เสนอราคา

                         4.6      ก่อนยื่นซองสอบราคา ผู้เสนอราคาควรตรวจดูร่างสัญญา รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ  ฯลฯ  ให้ถี่ถ้วนและเข้าใจเอกสารสอบราคาทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นซองสอบราคาตามเงื่อนไขในเอกสารสอบราคา

                         4.7      ผู้เสนอราคาจะต้องยื่นซองใบเสนอราคาที่ปิดผนึกซองเรียบร้อยจ่าหน้าซองถึง   ประธานคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา โดยระบุไว้ที่หน้าซองว่า ใบเสนอราคาตามเอกสารสอบราคาเลขที่  04/2558               ยื่นต่อเจ้าหน้าที่รับซองสอบราคา   ในวันที่  10  สิงหาคม  2558  ถึงวันที่   24  สิงหาคม  2558  ระหว่างเวลา  08.30 น. ถึง   16.30  น. เว้นวันหยุดราชการ ณ ห้องธุรการ โรงเรียนบ้านหัวฝาย  อำเภอแม่สอด  จังหวัดตาก

                         เมื่อพ้นกำหนดเวลายื่นซองสอบราคาแล้วจะไม่รับซองสอบราคาโดยเด็ดขาด

                         คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาจะดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคาแต่ละรายว่าเป็น                          ผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นตามข้อ 1.5 (1) ณ วันประกาศสอบราคาหรือไม่     และประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกก่อนการเปิดซองใบเสนอราคา

                         หากปรากฏต่อคณะกรรมการเปิดซองสอบราคาก่อนหรือในขณะที่มีการเปิดซองใบเสนอราคาว่า               มีผู้เสนอราคากระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมตามข้อ 1.5 (2) และคณะกรรมการ ฯ  เชื่อว่ามีการกระทำอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม  คณะกรรมการ ฯ จะตัดรายชื่อผู้เสนอราคา

                                                                 - 5 -

 

 

รายนั้นออกจากการเป็นผู้เสนอราคาและประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิ์ได้รับการคัดเลือก  และโรงเรียนจะพิจารณาลงโทษผู้เสนอราคาดังกล่าวเป็นผู้ทิ้งงาน   เว้นแต่คณะกรรมการฯ จะวินิจฉัยได้ว่าผู้เสนอราคารายนั้นเป็นผู้ที่ให้ความร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของทางราชการ  และมิได้เป็นผู้ริเริ่มให้มีการกระทำดังกล่าว

                         ผู้เสนอราคาที่ถูกตัดรายชื่อออกจากการเป็นผู้เสนอราคา  เพราะเหตุเป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศสอบราคา หรือเป็นผู้เสนอราคาที่กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม   อาจอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวต่อปลัดกระทรวงภายใน  3  วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา  การวินิจฉัยอุทธรณ์ของปลัดกระทรวงให้ถือเป็นที่สุด

                คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา  จะเปิดซองใบเสนอราคาของผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกดังกล่าวข้างต้น  ณ ห้องธุรการ โรงเรียนบ้านหัวฝาย อำเภอแม่สอด  จังหวัดตาก ใน วันที่   25  สิงหาคม  2558   ตั้งแต่เวลา 10.00  .  เป็นต้นไป 

                การยื่นอุทธรณ์ตามวรรค 5  ย่อมไม่เป็นเหตุให้มีการขยายระยะเวลาการเปิดซองใบเสนอราคา เว้นแต่ปลัดกระทรวงจะพิจารณาเห็นว่าการขยายระยะเวลาดังกล่าวจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่ง  และในกรณีที่ปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นด้วยกับคำคัดค้านของผู้อุทธรณ์   และเห็นว่าการยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคาที่ได้ดำเนินการไปแล้วจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่ง  ให้ปลัดกระทรวงมีอำนาจยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคาดังกล่าวได้

5.      หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาราคา

                         5.1      ในการสอบราคาครั้งนี้    โรงเรียนจะพิจารณาตัดสินด้วย ราคาต่อรายการ

                         5.2      หากผู้เสนอราคารายใด  มีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ 2  หรือยื่นหลักฐานการเสนอราคาไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนตามข้อ  3  หรือยื่นซองสอบราคาไม่ถูกต้องตามข้อ 4 แล้ว  คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาจะไม่รับพิจารณาราคาของผู้เสนอราคารายนั้น  เว้นแต่เป็นข้อผิดพลาดหรือผิดหลงเพียงเล็กน้อย   หรือผิดพลาดไปจากเงื่อนไขของเอกสารสอบราคาในส่วนที่มิใช่สาระสำคัญ ทั้งนี้เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อโรงเรียนเท่านั้น

                         5.3      โรงเรียนสงวนสิทธิไม่พิจารณาราคาของผู้เสนอราคา   โดยไม่มีการผ่อนผันในกรณี ดังต่อไปนี้

                                      (1)  ไม่ปรากฏชื่อผู้เสนอราคานั้น ในบัญชีผู้รับเอกสาร หรือในหลักฐานการรับเอกสารสอบราคาของโรงเรียน

                                      (2)       ไม่กรอกชื่อนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดา หรือลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาอย่างหนึ่งอย่างใดหรือทั้งหมดในใบเสนอราคา

                                       (3)     เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กำหนดในเอกสารสอบราคาที่เป็นสาระสำคัญ  หรือมีผลทำให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้เสนอราคารายอื่น

                                       (4)      ราคาที่เสนอมีการขูดลบ   ตก   เติม   แก้ไข   เปลี่ยนแปลง   โดยผู้เสนอราคามิได้ลงลายมือชื่อพร้อมประทับตรา  (ถ้ามี)  กำกับไว้

-  6 -

 

 

                         5.4      ในการตัดสินการสอบราคาหรือในการทำสัญญา คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา หรือโรงเรียนมีสิทธิให้ผู้เสนอราคาชี้แจงข้อเท็จจริง สภาพ ฐานะหรือข้อเท็จจริงอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับผู้เสนอราคาได้ โรงเรียนมีสิทธิที่จะไม่รับราคาหรือไม่ทำสัญญา หากหลักฐานดังกล่าวไม่มีความเหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง

                         5.5      โรงเรียนทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ำสุด   หรือราคาหนึ่งราคาใด   หรือราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได้   และอาจพิจารณาเลือกซื้อในจำนวน  หรือขนาด  หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิกการสอบราคา  โดยไม่พิจารณาจัดซื้อเลยก็ได้สุดแต่จะพิจารณา  ทั้งนี้   เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นสำคัญ และให้ถือว่าการตัดสินของโรงเรียนเป็นเด็ดขาด ผู้เสนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ  มิได้  รวมทั้งโรงเรียนจะพิจารณายกเลิกการสอบราคา  และลงโทษผู้เสนอราคาเสมือนเป็นผู้ทิ้งงาน  ไม่ว่าจะเป็นผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม  หากมีเหตุที่เชื่อได้ว่าการเสนอราคากระทำไปโดยไม่สุจริต  เช่น  การเสนอราคาอันเป็นเท็จ หรือใช้ชื่อบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน เป็นต้น

                         5.6      ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงภายหลังจากการเปิดซองสอบราคาว่า ผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับ        การคัดเลือกตามที่ได้ประกาศรายชื่อไว้ตามข้อ 4.7 เป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น         ณ วันประกาศสอบราคา หรือเป็นผู้เสนอราคาที่กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม  ตามข้อ 1.5 โรงเรียนมีอำนาจที่จะตัดรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับ การคัดเลือกดังกล่าวออกจากประกาศรายชื่อ ตามข้อ  4.7 และโรงเรียนจะพิจารณาลงโทษผู้เสนอราคารายนั้นเป็นผู้ทิ้งงาน

                   ในกรณีนี้ หากปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นว่า การยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคาที่ได้ดำเนินการไปแล้วจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่งปลัดกระทรวงมีอำนาจยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคาดังกล่าวได้

              6.   การทำสัญญาซื้อขาย

                         6.1      ในกรณีที่ผู้ชนะการสอบราคาสามารถส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วนภายใน  5  วันทำการของทางราชการนับแต่วันที่ทำข้อตกลงซื้อ โรงเรียนจะพิจารณาจัดทำข้อตกลงเป็นหนังสือแทนการทำสัญญาตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ  1.3  ก็ได้  (จะก่อหนี้ผูกพันก็ต่อเมื่อมีการอนุมัติเงินประจำงวด)

                         6.2      ในกรณีที่ผู้ชนะการสอบราคา ไม่สามารถส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วนภายใน 5 วันทำการ ของทางราชการ หรือโรงเรียนเห็นว่าไม่สมควรจัดทำข้อตกลงเป็นหนังสือ  ตามข้อ  6.1  ผู้ชนะการสอบราคาจะต้องทำสัญญาซื้อขายตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ  1.3  กับโรงเรียนภายใน   7 วัน  นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง  และจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจำนวนเงินเท่ากับร้อยละ 5  ของราคาสิ่งของที่สอบราคาได้  ให้โรงเรียนยึดถือไว้ในขณะทำสัญญา  โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้

                                      (1)   เงินสด

                                      (2) เช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายให้แก่โรงเรียนโดยเป็นเช็คลงวันที่ที่ทำสัญญาหรือก่อนหน้านั้นไม่เกิน  3 วันทำการของทางราชการ และจะต้องเป็นเช็คที่ผู้รับเงินไม่ต้องชำระค่าธรรมเนียมการเรียกเก็บเงิน

                                       (3)   หนังสือค้ำประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนังสือค้ำประกันดังระบุในข้อ  1.4 (1)

 

-7-

 

 

                                       (4)   หนังสือค้ำประกันของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  หรือบริษัทเงินทุน  หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งได้แจ้งชื่อเวียนให้ส่วนราชการต่าง ๆ ทราบแล้ว โดยอนุโลมให้ใช้ตามแบบหนังสือค้ำประกันดังระบุในข้อ  1.4 (1)

                                       (5)   พันธบัตรรัฐบาลไทย

                         หลักประกันนี้จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน 15 วัน  นับถัดจากวันที่ผู้ชนะการสอบราคา (ผู้ขาย)  พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาซื้อขายแล้ว

7.      อัตราค่าปรับ

                         ค่าปรับตามแบบสัญญาซื้อขายคอมพิวเตอร์ข้อ  10  ให้คิดในอัตราร้อยละ  0.1    ต่อวัน

8.      การรับประกันความชำรุดบกพร่อง

                         ผู้ชนะการสอบราคาซึ่งได้ทำข้อตกลงเป็นหนังสือ หรือทำสัญญาซื้อขายตามแบบดังระบุในข้อ 1.3  แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องของสิ่งของที่ซื้อขายที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลา

ไม่น้อยกว่าที่กำหนดไว้ในคุณลักษณะเฉพาะนับถัดจากวันที่ผู้ซื้อรับมอบ โดยผู้ขายต้องรีบจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดีดังเดิมภายใน 15  วัน   นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชำรุดบกพร่อง

9.      ข้อสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอื่น ๆ

                         9.1      เงินค่าพัสดุสำหรับการซื้อครั้งนี้ได้มาจากเงินเงินงบประมาณ  พ.ศ.2556 และ พ.ศ.2557

                         การลงนามในสัญญาจะกระทำได้ต่อเมื่อ โรงเรียนได้รับอนุมัติเงินประจำงวด หรือได้รับอนุมัติให้ใช้เงินเพิ่มเติมหรือสมทบ หรือได้รับอนุมัติให้ใช้เงินบำรุงการศึกษา  หรือได้รับอนุมัติให้เปลี่ยนแปลงรายการแล้วเท่านั้น

                       9.2        เมื่อโรงเรียนได้คัดเลือกผู้เสนอราคารายใดให้เป็นผู้ขาย  และได้ตกลงซื้อสิ่งของตามสอบราคาซื้อแล้ว ถ้าผู้ขายจะต้องสั่งหรือนำสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ และของนั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้เสนอราคาซึ่งเป็นผู้ขายจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี  ดังนี้   

                                      (1)     แจ้งการสั่งหรือนำสิ่งของที่ซื้อขายดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อกรมเจ้าท่า ภายใน 7 วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้ขายสั่งหรือซื้อของจากต่างประเทศ   เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้

                                      (2)       จัดการให้สิ่งของที่ซื้อขายดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิ  เช่นเดียวกับเรือไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทย   เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่าให้บรรทุกสิ่งของนั้นโดยเรืออื่นที่มิใช่เรือไทย  ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศ ยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่น

-  8 -

 

 

                                      (3)       ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม  (1 ) หรือ ( 2 ) ผู้ขายจะต้องรับผิดตามกฎหมาย ว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี

                         9.4  ผู้เสนอราคาซึ่งโรงเรียนคัดเลือกแล้ว ไม่ไปทำสัญญาหรือข้อตกลงภายในเวลาที่ทางราชการกำหนดดังระบุไว้ในข้อ 6  โรงเรียนจะพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอื่น ๆ (ถ้ามี)  รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ

                         9.5      โรงเรียนสงวนสิทธิที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไขหรือข้อกำหนดในแบบสัญญา ให้เป็นไปตามความเห็นของสำนักงานอัยการสูงสุด  (ถ้ามี)

10.          เอกสารแนบท้ายประกาศถือเป็นส่วนหนึ่งของประกาศสอบราคาฉบับนี้

ลายเซ็น ผอ

 

 

 

                                                                                                        โรงเรียนบ้านหัวฝาย

 

                                                                                                                 10   สิงหาคม  2558

                                                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บทนิยาม

 

                         ผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน  หมายความว่า  บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่

เข้าเสนอราคาขายในการสอบราคาซื้อของโรงเรียนบ้านหัวฝาย   เป็นผู้มีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม ในกิจการของบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลอื่นที่เข้าเสนอราคาขายในการสอบราคาซื้อของโรงเรียนบ้านหัวฝายในคราวเดียวกัน

                         การมีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมของบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ดังกล่าวข้างต้นได้แก่การที่บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลดังกล่าวมีความสัมพันธ์กันในลักษณะดังต่อไปนี้

                         (1)  มีความสัมพันธ์กันในเชิงบริหาร  โดยผู้จัดการ  หุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล  รายหนึ่งมีอำนาจหรือสามารถใช้อำนาจในการบริหารจัดการกิจการของบุคคลธรรมดาหรือของ นิติบุคคลอีกรายหนึ่งหรือหลายราย ที่เสนอราคาให้แก่  โรงเรียนบ้านหัวฝายใน  การสอบราคาครั้งนี้

                         (2)  มีความสัมพันธ์กันในเชิงทุน  โดยผู้เป็นหุ้นส่วนในห้างหุ่นส่วนสามัญ  หรือผู้เป็นหุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจำกัด  หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในบริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัด  เป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด  หรือเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในบริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัด อีกรายหนึ่งหรือหลายรายที่เสนอราคาให้แก่โรงเรียนบ้านหัวฝาย  ในการสอบราคาซื้อครั้งนี้

                         คำว่า ผู้ถือหุ้นรายใหญ่  ให้หมายความว่า ผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นเกินกว่าร้อยละยี่สิบห้าในกิจการนั้น หรือในอัตราอื่นตามที่คณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุเห็นสมควรประกาศกำหนดสำหรับกิจการบางประเภทหรือบางขนาด

                         (3)  มีความสัมพันธ์กันในลักษณะไขว้กันระหว่าง (1) และ (2)  โดยผู้จัดการ  หุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ  ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของบุคคลธรรมดาหรือของนิติบุคคลรายหนึ่ง  เป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในบริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัด  อีกรายหนึ่งหรือหลายรายที่เข้าเสนอราคาให้แก่โรงเรียนบ้านหัวฝาย  ในการสอบราคาซื้อครั้งนี้  หรือในนัยกลับกัน

                         การดำรงตำแหน่ง การเป็นหุ้นส่วน  หรือเข้าถือหุ้นดังกล่าวข้างต้นของคู่สมรส หรือบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลใน (1) (2)  หรือ (3)  ให้ถือว่าเป็นการดำรงตำแหน่งการเป็นหุ้นส่วนหรือการถือหุ้นของบุคคลดังกล่าว

                         ในกรณีบุคคลใดใช้ชื่อบุคคลอื่นเป็นผู้จัดการ หุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร  ผู้เป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นโดยที่ตนเองเป็นผู้ใช้อำนาจในการบริหารที่แท้จริง หรือเป็นหุ้นส่วนหรือบริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัด ที่เกี่ยวข้อง ได้เสนอราคาให้แก่โรงเรียนบ้านหัวฝาย  ในการสอบราคาซื้อคราวเดียวกันให้ถือว่า ผู้เสนอราคาหรือผู้เสนองานนั้นมีความสัมพันธ์กันตาม (1)(2) หรือ (3) แล้วแต่กรณี

 

 

 

                                                               -  2  -

 

                        

                         การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม  หมายความว่า การที่ผู้เสนอราคาขายหนึ่งหรือหลายรายกระทำการอย่างใด ๆ อันเป็นการขัดขวางหรือเป็นอุปสรรคหรือไม่เปิดโอกาสให้มีการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการเสนอราคาต่อโรงเรียนบ้านหัวฝาย  ไม่ว่าจะกระทำโดยการสมยอมกัน หรือโดยการให้ ขอให้หรือรับว่าจะให้ เรียก  รับ  หรือยอมจะรับเงินหรือทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด หรือใช้กำลังประทุษร้าย หรือข่มขู่จะใช้กำลังประทุษร้าย หรือแสดงเอกสารอันเป็นเท็จ หรือกระทำการโดยทุจริตทั้งนี้  โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะแสวงหาประโยชน์ในระหว่างผู้เสนอราคาด้วยกัน หรือเพื่อให้ประโยชน์แก่ผู้เสนอราคารายหนึ่งรายใดเป็นผู้มีสิทธิทำสัญญากับโรงเรียนบ้านหัวฝาย หรือเพื่อหลีกเลี่ยงการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม  หรือเพื่อให้เกิดความได้เปรียบโรงเรียนบ้านหัวฝาย โดยมิใช่เป็นไปในทางประกอบธุรกิจปกติ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประกาศโรงเรียนบ้านหัวฝาย

เรื่อง     สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา                         โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

___________________________

 

                ด้วยโรงเรียนบ้านหัวฝาย   มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง                 ตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ   ได้รับมอบอำนาจจากเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ตามคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ 22/25546  สั่ง ณ วันที่ 8 กรกฎาคม 2546  มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง  ตามรายการดังนี้ 

                        โครงการที่  1   คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง สำหรับโรงเรียนขนาดกลาง ปีงบประมาณ   2556   จำนวน  1  ชุด                   ประกอบด้วย

-          เครื่องคอมพิวเตอร์แบบเคลื่อนที่สำหรับครู  จำนวน    1  เครื่อง ๆ ละ   21,000.-  บาท 

-         โทรทัศน์สีชนิดจอแบน (LED TV) ขนาดไม่ต่ำกว่า   50  นิ้ว จำนวน  1  เครื่อง ๆ ละ    

      25,000.- บาท

-          ราคากลางของการจัดซื้อ  เป็นเงินทั้งสิ้น   46,000.-  บาท (สี่หมื่นหกพันบาทถ้วน) 

                       โครงการที่ 2   คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง สำหรับโรงเรียนที่จัดการเรียนการสอน ระดับ                     ก่อนประถมศึกษา  (อนุบาล)  ปีงบประมาณ  2557   จำนวน  1  ชุด  ประกอบด้วย

-          เครื่องคอมพิวเตอร์แบบเคลื่อนที่สำหรับครู  จำนวน  1  เครื่อง  ๆ ละ  21,000.- บาท 

-          โทรทัศน์สีชนิดจอแบน (LED TV) ขนาดไม่ต่ำกว่า  50  นิ้ว จำนวน  1   เครื่อง ๆ ละ  25,000.- บาท 

-          ราคากลางของการจัดซื้อ  เป็นเงินทั้งสิ้น   46,000.-  บาท (สี่หมื่นหกพันบาทถ้วน) 

                    โครงการที่  3   คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง สำหรับโรงเรียนขนาดกลาง ปีงบประมาณ  2557    จำนวน  4  ชุด                ประกอบด้วย

-          เครื่องคอมพิวเตอร์แบบเคลื่อนที่สำหรับครู  จำนวน  4  เครื่อง ๆ ละ    21,000.-  บาท 

-         โทรทัศน์สีชนิดจอแบน (LED TV) ขนาดไม่ต่ำกว่า  50 นิ้ว จำนวน  4  เครื่อง ๆ ละ 25,000.- บาท     

-         ราคากลางของการจัดซื้อ  เป็นเงินทั้งสิ้น   184,000.-  บาท (หนึ่งแสนแปดหมื่นสี่พันบาทถ้วน) 

                 

                                                           

 

 

- 2 -

               

 

                      ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ    ดังต่อไปนี้

                                1.  เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อดังกล่าว

                                2.  ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว

                             3.  ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน  ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย  เว้นแต่รัฐบาลของ              ผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น

                          4.  เป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการซื้อของโรงเรียนบ้านหัวฝาย

                             5. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่โรงเรียนบ้านหัวฝาย

  วันประกาศสอบราคา  หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาซื้อครั้งนี้

                      กำหนดยื่นซองสอบราคา  ตั้งแต่วันที่  10   สิงหาคม  2558    ถึงวันที่   24  สิงหาคม  2558

ระหว่างเวลา    08.30 น.  ถึง  เวลา  16.30 น.     ห้องธุรการ โรงเรียนบ้านหัวฝาย  อำเภอแม่สอด  จังหวัดตาก  และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่  25   สิงหาคม   2558  ตั้งแต่เวลา  10.00 น. เป็นต้นไป

                      ผู้สนใจติดตอขอรับเอกสารสอบราคาซื้อ  ได้ที่  ห้องธุรการ โรงเรียนบ้านหัวฝาย  อำเภอแม่สอด  จังหวัดตาก  ระหว่างวันที่  10   สิงหาคม  2558    ถึงวันที่   24  สิงหาคม  2558  หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข  055 – 532540   ในวันและเวลาราชการ

 

                                ประกาศ    วันที่   10     เดือน   สิงหาคม  .. 2558

ลายเซ็น ผอ

 

 

                                                                                                         (นายประกาศิต  คำสุข)

                                                                                                ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหัวฝาย

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เอกสารสอบราคาซื้อ เลขที่   04/2558

สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง

 ตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

ตามประกาศโรงเรียนบ้านหัวฝาย  

ลงวันที่    10   สิงหาคม    2558

………………………

                โรงเรียนบ้านหัวฝาย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2  ซึ่งต่อไปนี้ เรียกว่าโรงเรียน  มีความประสงค์จะสอบราคาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ตามรายการ  ดังนี้ 

                        โครงการที่  1   คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง สำหรับโรงเรียนขนาดกลาง ปีงบประมาณ   2556   จำนวน  1  ชุด                   ประกอบด้วย

-          เครื่องคอมพิวเตอร์แบบเคลื่อนที่สำหรับครู  จำนวน    1  เครื่อง ๆ ละ   21,000.-  บาท 

-         โทรทัศน์สีชนิดจอแบน (LED TV) ขนาดไม่ต่ำกว่า   50  นิ้ว จำนวน  1  เครื่อง ๆ ละ   

      25,000.- บาท

-          ราคากลางของการจัดซื้อ  เป็นเงินทั้งสิ้น   46,000.-  บาท (สี่หมื่นหกพันบาทถ้วน) 

                       โครงการที่ 2   คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง สำหรับโรงเรียนที่จัดการเรียนการสอน ระดับ                     ก่อนประถมศึกษา  (อนุบาล)  ปีงบประมาณ  2557   จำนวน  1  ชุด  ประกอบด้วย

-          เครื่องคอมพิวเตอร์แบบเคลื่อนที่สำหรับครู  จำนวน  1  เครื่อง  ๆ ละ  21,000.- บาท 

-          โทรทัศน์สีชนิดจอแบน (LED TV) ขนาดไม่ต่ำกว่า  50  นิ้ว จำนวน  1   เครื่อง ๆ ละ  25,000.- บาท 

-          ราคากลางของการจัดซื้อ  เป็นเงินทั้งสิ้น   46,000.-  บาท (สี่หมื่นหกพันบาทถ้วน) 

                    โครงการที่  3   คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง สำหรับโรงเรียนขนาดกลาง ปีงบประมาณ  2557    จำนวน  4  ชุด                ประกอบด้วย

-          เครื่องคอมพิวเตอร์แบบเคลื่อนที่สำหรับครู  จำนวน  4  เครื่อง ๆ ละ    21,000.-  บาท 

-         โทรทัศน์สีชนิดจอแบน (LED TV) ขนาดไม่ต่ำกว่า  50 นิ้ว จำนวน  4  เครื่อง ๆ ละ 25,000.- บาท     

-         ราคากลางของการจัดซื้อ  เป็นเงินทั้งสิ้น   184,000.-  บาท (หนึ่งแสนแปดหมื่นสี่พันบาทถ้วน) 

                 

                                                           

                                                                   - 2 -

 

                         ซึ่งพัสดุที่จะซื้อนี้ต้องเป็นของแท้  ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่เป็นของเก่าเก็บ อยู่ในสภาพที่จะใช้งานได้ทันที และมีคุณลักษณะเฉพาะตรงตามที่กำหนดไว้ในเอกสารสอบราคาฉบับนี้ โดยมีข้อแนะนำและข้อกำหนด  ดังต่อไปนี้

1.      เอกสารแนบท้ายเอกสารสอบราคา

                         1.1  รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

                         1.2  แบบใบเสนอราคา

                         1.3  แบบสัญญาซื้อขาย

                         1.4  แบบหนังสือค้ำประกันสัญญา (หลักประกันสัญญา)

                         1.5  บทนิยาม

                                (1)  ผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน

                                  (2)  การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม

                         1.6  แบบบัญชีเอกสาร

                                (1)  บัญชีเอกสารส่วนที่ 1

(2) บัญชีเอกสารส่วนที่ 2

1.7  บัญชีรายชื่อผู้มีอำนาจควบคุม

1.8  บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ/หุ้นส่วนผู้จัดการ

1.9  บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่

1.10 แบบหนังสือมอบอำนาจ

1.11 รายละเอียดราคากลางที่จัดซื้อครั้งนี้

                                         ฯลฯ

2.      คุณสมบัติของผู้เสนอราคา

                         2.1      ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อ 

                         2.2      ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว  หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ

                         2.3      ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น  ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ตามข้อ 1.5

                         2.4      ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย  เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น

3.      หลักฐานการเสนอราคา

                         ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานแนบมาพร้อมกับซองใบเสนอราคาโดยแยกไว้

นอกซองใบเสนอราคาเป็น 2 ส่วน คือ 

 

                                         -  3 -

 

 

                   3.1    ส่วนที่ 1  อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 

                                      (1) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นนิติบุคคล

                                            ()    ห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือห้างหุ้นส่วนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล  บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ  ผู้มีอำนาจควบคุม  พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

                                            ()    บริษัทจำกัด หรือบริษัทมหาชนจำกัด   ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน               นิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ  บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุมและบัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

                                      (2) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นบุคคลธรรมดา หรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคลให้ยื่นสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้นั้น สำเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน  (ถ้ามี) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน  พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง  

                                      (3) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นผู้เสนอราคาร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่นสำเนาสัญญาของ การเข้าร่วมค้า สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ร่วมค้า และในกรณีที่ผู้เข้าร่วมค้าฝ่ายใดเป็นบุคคลธรรมดาที่มิใช่สัญชาติไทยให้ยื่นสำเนาหนังสือเดินทาง หรือผู้ร่วมค้าฝ่ายใดเป็นนิติบุคคลให้ยื่นเอกสารตามที่ระบุไว้ใน   (1)

                                       (4)   สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม  (ถ้ามี)  พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง 

                                 (5)  สำเนาการลงทะเบียนภาครัฐในระบบ e-Gp 

                                 (6)  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน  พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง  

                                      สำหรับผู้ประกอบการประเภทร้านค้า  จะต้องมีสำเนาหนังสือจดทะเบียนพาณิชย์

 และใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม   (ถ้ามี)   พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

                                      (7)    บัญชีเอกสารส่วนที่  1  ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคา  ตามแบบในข้อ 1.6 (1)

                         3.2      ส่วนที่  2   อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

                                      (1)       แคตตาล็อก  และหรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ  ตามข้อ 4.4

                                      (2)       หนังสือมอบอำนาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้เสนอราคามอบอำนาจให้บุคคลอื่นลงนามในใบเสนอราคาแทน

                                      (3)       บัญชีเอกสารส่วนที่  2   ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคา  ตามแบบในข้อ

1.6 (2)

4.      การเสนอราคา

                         4.1      ผู้เสนอราคาต้องเสนอราคา ตามแบบที่กำหนดไว้ในเอกสารสอบราคานี้โดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้นและจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน  ลงลายมือชื่อของผู้เสนอราคาให้ชัดเจน จำนวนเงินที่เสนอต้องระบุตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือโดยไม่มีการขูดลบหรือแก้ไข หากมีการขูดลบ ตกเติม แก้ไข เปลี่ยนแปลง จะต้องลงลายมือชื่อผู้เสนอราคา พร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) กำกับไว้ด้วยทุกแห่ง

                                                             - 4 -

 

 

                         4.2      ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอราคาเป็นเงินบาท และเสนอราคาเพียงราคาเดียว โดยเสนอราคารวม   และหรือราคาต่อหน่วย และหรือต่อรายการ   ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถูกต้อง ทั้งนี้   ราคารวมที่เสนอจะต้องตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกันให้ถือตัวหนังสือเป็นสำคัญ  โดยคิดราคารวมทั้งสิ้น    ซึ่งรวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอากรอื่น ๆ  ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน   และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ  ทั้งปวง   จนกระทั่งส่งมอบพัสดุให้ ณ  ห้องธุรการ โรงเรียนบ้านหัวฝาย อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก

                                    ราคาที่เสนอจะต้องเสนอกำหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า  15  วัน     นับแต่วันเปิดซองใบเสนอราคา    โดยภายในกำหนดยืนราคาผู้เสนอราคาต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้     และจะถอนการเสนอราคามิได้

                         4.3      ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุ  ไม่เกิน 15วัน  นับถัดจากวันลงนามในสัญญาซื้อขาย

                        4.4       ผู้เสนอราคาจะต้องส่งแคตตาล็อกและหรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของ  คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ตามคุณลักษณะของ สพฐ.   ไปพร้อมใบเสนอราคาเพื่อประกอบการพิจารณา   หลักฐานดังกล่าวนี้  โรงเรียนจะยึดไว้เป็นเอกสารของทางราชการ

                         สำหรับแคตตาล็อกที่แนบให้พิจารณา หากเป็นสำเนารูปถ่ายจะต้องรับรองสำเนาถูกต้อง โดยผู้มีอำนาจทำนิติกรรมแทนนิติบุคคล   หากคณะกรรมการเปิดซองสอบราคามีความประสงค์จะขอดูต้นฉบับ

แคตตาล็อกผู้เสนอราคาจะต้องนำต้นฉบับมาให้คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาตรวจสอบภายใน 7  วัน

                      4.5          ผู้เสนอราคาจะต้องส่งตัวอย่างของพัสดุที่เสนอ จำนวน  1  ชุด  เพื่อใช้ในการตรวจทดลอง  หรือประกอบการพิจารณา และหรือประกอบสัญญา     ทั้งนี้  โรงเรียนจะไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ  ที่เกิดขึ้น           แก่ตัวอย่างดังกล่าว ตัวอย่างที่เหลือหรือไม่ใช้แล้ว  โรงเรียนจะคืนให้แก่ผู้เสนอราคา

                         4.6      ก่อนยื่นซองสอบราคา ผู้เสนอราคาควรตรวจดูร่างสัญญา รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ  ฯลฯ  ให้ถี่ถ้วนและเข้าใจเอกสารสอบราคาทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นซองสอบราคาตามเงื่อนไขในเอกสารสอบราคา

                         4.7      ผู้เสนอราคาจะต้องยื่นซองใบเสนอราคาที่ปิดผนึกซองเรียบร้อยจ่าหน้าซองถึง   ประธานคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา โดยระบุไว้ที่หน้าซองว่า ใบเสนอราคาตามเอกสารสอบราคาเลขที่  04/2558               ยื่นต่อเจ้าหน้าที่รับซองสอบราคา   ในวันที่  10  สิงหาคม  2558  ถึงวันที่   24  สิงหาคม  2558  ระหว่างเวลา  08.30 น. ถึง   16.30  น. เว้นวันหยุดราชการ ณ ห้องธุรการ โรงเรียนบ้านหัวฝาย  อำเภอแม่สอด  จังหวัดตาก

                         เมื่อพ้นกำหนดเวลายื่นซองสอบราคาแล้วจะไม่รับซองสอบราคาโดยเด็ดขาด

                         คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาจะดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคาแต่ละรายว่าเป็น                          ผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นตามข้อ 1.5 (1) ณ วันประกาศสอบราคาหรือไม่     และประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกก่อนการเปิดซองใบเสนอราคา

                         หากปรากฏต่อคณะกรรมการเปิดซองสอบราคาก่อนหรือในขณะที่มีการเปิดซองใบเสนอราคาว่า               มีผู้เสนอราคากระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมตามข้อ 1.5 (2) และคณะกรรมการ ฯ  เชื่อว่ามีการกระทำอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม  คณะกรรมการ ฯ จะตัดรายชื่อผู้เสนอราคา

                                                                 - 5 -

 

 

รายนั้นออกจากการเป็นผู้เสนอราคาและประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิ์ได้รับการคัดเลือก  และโรงเรียนจะพิจารณาลงโทษผู้เสนอราคาดังกล่าวเป็นผู้ทิ้งงาน   เว้นแต่คณะกรรมการฯ จะวินิจฉัยได้ว่าผู้เสนอราคารายนั้นเป็นผู้ที่ให้ความร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของทางราชการ  และมิได้เป็นผู้ริเริ่มให้มีการกระทำดังกล่าว

                         ผู้เสนอราคาที่ถูกตัดรายชื่อออกจากการเป็นผู้เสนอราคา  เพราะเหตุเป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศสอบราคา หรือเป็นผู้เสนอราคาที่กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม   อาจอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวต่อปลัดกระทรวงภายใน  3  วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา  การวินิจฉัยอุทธรณ์ของปลัดกระทรวงให้ถือเป็นที่สุด

                คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา  จะเปิดซองใบเสนอราคาของผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกดังกล่าวข้างต้น  ณ ห้องธุรการ โรงเรียนบ้านหัวฝาย อำเภอแม่สอด  จังหวัดตาก ใน วันที่   25  สิงหาคม  2558   ตั้งแต่เวลา 10.00  .  เป็นต้นไป 

                การยื่นอุทธรณ์ตามวรรค 5  ย่อมไม่เป็นเหตุให้มีการขยายระยะเวลาการเปิดซองใบเสนอราคา เว้นแต่ปลัดกระทรวงจะพิจารณาเห็นว่าการขยายระยะเวลาดังกล่าวจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่ง  และในกรณีที่ปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นด้วยกับคำคัดค้านของผู้อุทธรณ์   และเห็นว่าการยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคาที่ได้ดำเนินการไปแล้วจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่ง  ให้ปลัดกระทรวงมีอำนาจยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคาดังกล่าวได้

5.      หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาราคา

                         5.1      ในการสอบราคาครั้งนี้    โรงเรียนจะพิจารณาตัดสินด้วย ราคาต่อรายการ

                         5.2      หากผู้เสนอราคารายใด  มีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ 2  หรือยื่นหลักฐานการเสนอราคาไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนตามข้อ  3  หรือยื่นซองสอบราคาไม่ถูกต้องตามข้อ 4 แล้ว  คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาจะไม่รับพิจารณาราคาของผู้เสนอราคารายนั้น  เว้นแต่เป็นข้อผิดพลาดหรือผิดหลงเพียงเล็กน้อย   หรือผิดพลาดไปจากเงื่อนไขของเอกสารสอบราคาในส่วนที่มิใช่สาระสำคัญ ทั้งนี้เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อโรงเรียนเท่านั้น

                         5.3      โรงเรียนสงวนสิทธิไม่พิจารณาราคาของผู้เสนอราคา   โดยไม่มีการผ่อนผันในกรณี ดังต่อไปนี้

                                      (1)  ไม่ปรากฏชื่อผู้เสนอราคานั้น ในบัญชีผู้รับเอกสาร หรือในหลักฐานการรับเอกสารสอบราคาของโรงเรียน

                                      (2)       ไม่กรอกชื่อนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดา หรือลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาอย่างหนึ่งอย่างใดหรือทั้งหมดในใบเสนอราคา

                                       (3)     เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กำหนดในเอกสารสอบราคาที่เป็นสาระสำคัญ  หรือมีผลทำให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้เสนอราคารายอื่น

                                       (4)      ราคาที่เสนอมีการขูดลบ   ตก   เติม   แก้ไข   เปลี่ยนแปลง   โดยผู้เสนอราคามิได้ลงลายมือชื่อพร้อมประทับตรา  (ถ้ามี)  กำกับไว้

-  6 -

 

 

                         5.4      ในการตัดสินการสอบราคาหรือในการทำสัญญา คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา หรือโรงเรียนมีสิทธิให้ผู้เสนอราคาชี้แจงข้อเท็จจริง สภาพ ฐานะหรือข้อเท็จจริงอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับผู้เสนอราคาได้ โรงเรียนมีสิทธิที่จะไม่รับราคาหรือไม่ทำสัญญา หากหลักฐานดังกล่าวไม่มีความเหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง

                         5.5      โรงเรียนทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ำสุด   หรือราคาหนึ่งราคาใด   หรือราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได้   และอาจพิจารณาเลือกซื้อในจำนวน  หรือขนาด  หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิกการสอบราคา  โดยไม่พิจารณาจัดซื้อเลยก็ได้สุดแต่จะพิจารณา  ทั้งนี้   เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นสำคัญ และให้ถือว่าการตัดสินของโรงเรียนเป็นเด็ดขาด ผู้เสนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ  มิได้  รวมทั้งโรงเรียนจะพิจารณายกเลิกการสอบราคา  และลงโทษผู้เสนอราคาเสมือนเป็นผู้ทิ้งงาน  ไม่ว่าจะเป็นผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม  หากมีเหตุที่เชื่อได้ว่าการเสนอราคากระทำไปโดยไม่สุจริต  เช่น  การเสนอราคาอันเป็นเท็จ หรือใช้ชื่อบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน เป็นต้น

                         5.6      ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงภายหลังจากการเปิดซองสอบราคาว่า ผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับ        การคัดเลือกตามที่ได้ประกาศรายชื่อไว้ตามข้อ 4.7 เป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น         ณ วันประกาศสอบราคา หรือเป็นผู้เสนอราคาที่กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม  ตามข้อ 1.5 โรงเรียนมีอำนาจที่จะตัดรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับ การคัดเลือกดังกล่าวออกจากประกาศรายชื่อ ตามข้อ  4.7 และโรงเรียนจะพิจารณาลงโทษผู้เสนอราคารายนั้นเป็นผู้ทิ้งงาน

                   ในกรณีนี้ หากปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นว่า การยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคาที่ได้ดำเนินการไปแล้วจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่งปลัดกระทรวงมีอำนาจยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคาดังกล่าวได้

              6.   การทำสัญญาซื้อขาย

                         6.1      ในกรณีที่ผู้ชนะการสอบราคาสามารถส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วนภายใน  5  วันทำการของทางราชการนับแต่วันที่ทำข้อตกลงซื้อ โรงเรียนจะพิจารณาจัดทำข้อตกลงเป็นหนังสือแทนการทำสัญญาตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ  1.3  ก็ได้  (จะก่อหนี้ผูกพันก็ต่อเมื่อมีการอนุมัติเงินประจำงวด)

                         6.2      ในกรณีที่ผู้ชนะการสอบราคา ไม่สามารถส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วนภายใน 5 วันทำการ ของทางราชการ หรือโรงเรียนเห็นว่าไม่สมควรจัดทำข้อตกลงเป็นหนังสือ  ตามข้อ  6.1  ผู้ชนะการสอบราคาจะต้องทำสัญญาซื้อขายตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ  1.3  กับโรงเรียนภายใน   7 วัน  นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง  และจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจำนวนเงินเท่ากับร้อยละ 5  ของราคาสิ่งของที่สอบราคาได้  ให้โรงเรียนยึดถือไว้ในขณะทำสัญญา  โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้

                                      (1)   เงินสด

                                      (2) เช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายให้แก่โรงเรียนโดยเป็นเช็คลงวันที่ที่ทำสัญญาหรือก่อนหน้านั้นไม่เกิน  3 วันทำการของทางราชการ และจะต้องเป็นเช็คที่ผู้รับเงินไม่ต้องชำระค่าธรรมเนียมการเรียกเก็บเงิน

                                       (3)   หนังสือค้ำประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนังสือค้ำประกันดังระบุในข้อ  1.4 (1)

 

-7-

 

 

                                       (4)   หนังสือค้ำประกันของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  หรือบริษัทเงินทุน  หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งได้แจ้งชื่อเวียนให้ส่วนราชการต่าง ๆ ทราบแล้ว โดยอนุโลมให้ใช้ตามแบบหนังสือค้ำประกันดังระบุในข้อ  1.4 (1)

                                       (5)   พันธบัตรรัฐบาลไทย

                         หลักประกันนี้จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน 15 วัน  นับถัดจากวันที่ผู้ชนะการสอบราคา (ผู้ขาย)  พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาซื้อขายแล้ว

7.      อัตราค่าปรับ

                         ค่าปรับตามแบบสัญญาซื้อขายคอมพิวเตอร์ข้อ  10  ให้คิดในอัตราร้อยละ  0.1    ต่อวัน

8.      การรับประกันความชำรุดบกพร่อง

                         ผู้ชนะการสอบราคาซึ่งได้ทำข้อตกลงเป็นหนังสือ หรือทำสัญญาซื้อขายตามแบบดังระบุในข้อ 1.3  แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องของสิ่งของที่ซื้อขายที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลา

ไม่น้อยกว่าที่กำหนดไว้ในคุณลักษณะเฉพาะนับถัดจากวันที่ผู้ซื้อรับมอบ โดยผู้ขายต้องรีบจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดีดังเดิมภายใน 15  วัน   นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชำรุดบกพร่อง

9.      ข้อสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอื่น ๆ

                         9.1      เงินค่าพัสดุสำหรับการซื้อครั้งนี้ได้มาจากเงินเงินงบประมาณ  พ.ศ.2556 และ พ.ศ.2557

                         การลงนามในสัญญาจะกระทำได้ต่อเมื่อ โรงเรียนได้รับอนุมัติเงินประจำงวด หรือได้รับอนุมัติให้ใช้เงินเพิ่มเติมหรือสมทบ หรือได้รับอนุมัติให้ใช้เงินบำรุงการศึกษา  หรือได้รับอนุมัติให้เปลี่ยนแปลงรายการแล้วเท่านั้น

                       9.2        เมื่อโรงเรียนได้คัดเลือกผู้เสนอราคารายใดให้เป็นผู้ขาย  และได้ตกลงซื้อสิ่งของตามสอบราคาซื้อแล้ว ถ้าผู้ขายจะต้องสั่งหรือนำสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ และของนั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้เสนอราคาซึ่งเป็นผู้ขายจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี  ดังนี้   

                                      (1)     แจ้งการสั่งหรือนำสิ่งของที่ซื้อขายดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อกรมเจ้าท่า ภายใน 7 วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้ขายสั่งหรือซื้อของจากต่างประเทศ   เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้

                                      (2)       จัดการให้สิ่งของที่ซื้อขายดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิ  เช่นเดียวกับเรือไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทย   เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่าให้บรรทุกสิ่งของนั้นโดยเรืออื่นที่มิใช่เรือไทย  ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศ ยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่น

-  8 -

 

 

                                      (3)       ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม  (1 ) หรือ ( 2 ) ผู้ขายจะต้องรับผิดตามกฎหมาย ว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี

                         9.4  ผู้เสนอราคาซึ่งโรงเรียนคัดเลือกแล้ว ไม่ไปทำสัญญาหรือข้อตกลงภายในเวลาที่ทางราชการกำหนดดังระบุไว้ในข้อ 6  โรงเรียนจะพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอื่น ๆ (ถ้ามี)  รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ

                         9.5      โรงเรียนสงวนสิทธิที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไขหรือข้อกำหนดในแบบสัญญา ให้เป็นไปตามความเห็นของสำนักงานอัยการสูงสุด  (ถ้ามี)

10.          เอกสารแนบท้ายประกาศถือเป็นส่วนหนึ่งของประกาศสอบราคาฉบับนี้

ลายเซ็น ผอ

 

 

 

                                                                                                        โรงเรียนบ้านหัวฝาย

 

                                                                                                                 10   สิงหาคม  2558

                                                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บทนิยาม

 

                         ผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน  หมายความว่า  บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่

เข้าเสนอราคาขายในการสอบราคาซื้อของโรงเรียนบ้านหัวฝาย   เป็นผู้มีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม ในกิจการของบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลอื่นที่เข้าเสนอราคาขายในการสอบราคาซื้อของโรงเรียนบ้านหัวฝายในคราวเดียวกัน

                         การมีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมของบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ดังกล่าวข้างต้นได้แก่การที่บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลดังกล่าวมีความสัมพันธ์กันในลักษณะดังต่อไปนี้

                         (1)  มีความสัมพันธ์กันในเชิงบริหาร  โดยผู้จัดการ  หุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล  รายหนึ่งมีอำนาจหรือสามารถใช้อำนาจในการบริหารจัดการกิจการของบุคคลธรรมดาหรือของ นิติบุคคลอีกรายหนึ่งหรือหลายราย ที่เสนอราคาให้แก่  โรงเรียนบ้านหัวฝายใน  การสอบราคาครั้งนี้

                         (2)  มีความสัมพันธ์กันในเชิงทุน  โดยผู้เป็นหุ้นส่วนในห้างหุ่นส่วนสามัญ  หรือผู้เป็นหุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจำกัด  หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในบริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัด  เป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด  หรือเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในบริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัด อีกรายหนึ่งหรือหลายรายที่เสนอราคาให้แก่โรงเรียนบ้านหัวฝาย  ในการสอบราคาซื้อครั้งนี้

                         คำว่า ผู้ถือหุ้นรายใหญ่  ให้หมายความว่า ผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นเกินกว่าร้อยละยี่สิบห้าในกิจการนั้น หรือในอัตราอื่นตามที่คณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุเห็นสมควรประกาศกำหนดสำหรับกิจการบางประเภทหรือบางขนาด

                         (3)  มีความสัมพันธ์กันในลักษณะไขว้กันระหว่าง (1) และ (2)  โดยผู้จัดการ  หุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ  ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของบุคคลธรรมดาหรือของนิติบุคคลรายหนึ่ง  เป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในบริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัด  อีกรายหนึ่งหรือหลายรายที่เข้าเสนอราคาให้แก่โรงเรียนบ้านหัวฝาย  ในการสอบราคาซื้อครั้งนี้  หรือในนัยกลับกัน

                         การดำรงตำแหน่ง การเป็นหุ้นส่วน  หรือเข้าถือหุ้นดังกล่าวข้างต้นของคู่สมรส หรือบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลใน (1) (2)  หรือ (3)  ให้ถือว่าเป็นการดำรงตำแหน่งการเป็นหุ้นส่วนหรือการถือหุ้นของบุคคลดังกล่าว

                         ในกรณีบุคคลใดใช้ชื่อบุคคลอื่นเป็นผู้จัดการ หุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร  ผู้เป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นโดยที่ตนเองเป็นผู้ใช้อำนาจในการบริหารที่แท้จริง หรือเป็นหุ้นส่วนหรือบริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัด ที่เกี่ยวข้อง ได้เสนอราคาให้แก่โรงเรียนบ้านหัวฝาย  ในการสอบราคาซื้อคราวเดียวกันให้ถือว่า ผู้เสนอราคาหรือผู้เสนองานนั้นมีความสัมพันธ์กันตาม (1)(2) หรือ (3) แล้วแต่กรณี

 

 

 

                                                               -  2  -

 

                        

                         การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม  หมายความว่า การที่ผู้เสนอราคาขายหนึ่งหรือหลายรายกระทำการอย่างใด ๆ อันเป็นการขัดขวางหรือเป็นอุปสรรคหรือไม่เปิดโอกาสให้มีการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการเสนอราคาต่อโรงเรียนบ้านหัวฝาย  ไม่ว่าจะกระทำโดยการสมยอมกัน หรือโดยการให้ ขอให้หรือรับว่าจะให้ เรียก  รับ  หรือยอมจะรับเงินหรือทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด หรือใช้กำลังประทุษร้าย หรือข่มขู่จะใช้กำลังประทุษร้าย หรือแสดงเอกสารอันเป็นเท็จ หรือกระทำการโดยทุจริตทั้งนี้  โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะแสวงหาประโยชน์ในระหว่างผู้เสนอราคาด้วยกัน หรือเพื่อให้ประโยชน์แก่ผู้เสนอราคารายหนึ่งรายใดเป็นผู้มีสิทธิทำสัญญากับโรงเรียนบ้านหัวฝาย หรือเพื่อหลีกเลี่ยงการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม  หรือเพื่อให้เกิดความได้เปรียบโรงเรียนบ้านหัวฝาย โดยมิใช่เป็นไปในทางประกอบธุรกิจปกติ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประกาศโรงเรียนบ้านหัวฝาย

เรื่อง     สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา                         โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

___________________________

 

                ด้วยโรงเรียนบ้านหัวฝาย   มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง                 ตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ   ได้รับมอบอำนาจจากเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ตามคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ 22/25546  สั่ง ณ วันที่ 8 กรกฎาคม 2546  มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง  ตามรายการดังนี้ 

                        โครงการที่  1   คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง สำหรับโรงเรียนขนาดกลาง ปีงบประมาณ   2556   จำนวน  1  ชุด                   ประกอบด้วย

-          เครื่องคอมพิวเตอร์แบบเคลื่อนที่สำหรับครู  จำนวน    1  เครื่อง ๆ ละ   21,000.-  บาท 

-         โทรทัศน์สีชนิดจอแบน (LED TV) ขนาดไม่ต่ำกว่า   50  นิ้ว จำนวน  1  เครื่อง ๆ ละ    

      25,000.- บาท

-          ราคากลางของการจัดซื้อ  เป็นเงินทั้งสิ้น   46,000.-  บาท (สี่หมื่นหกพันบาทถ้วน) 

                       โครงการที่ 2   คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง สำหรับโรงเรียนที่จัดการเรียนการสอน ระดับ                     ก่อนประถมศึกษา  (อนุบาล)  ปีงบประมาณ  2557   จำนวน  1  ชุด  ประกอบด้วย

-          เครื่องคอมพิวเตอร์แบบเคลื่อนที่สำหรับครู  จำนวน  1  เครื่อง  ๆ ละ  21,000.- บาท 

-          โทรทัศน์สีชนิดจอแบน (LED TV) ขนาดไม่ต่ำกว่า  50  นิ้ว จำนวน  1   เครื่อง ๆ ละ  25,000.- บาท 

-          ราคากลางของการจัดซื้อ  เป็นเงินทั้งสิ้น   46,000.-  บาท (สี่หมื่นหกพันบาทถ้วน) 

                    โครงการที่  3   คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง สำหรับโรงเรียนขนาดกลาง ปีงบประมาณ  2557    จำนวน  4  ชุด                ประกอบด้วย

-          เครื่องคอมพิวเตอร์แบบเคลื่อนที่สำหรับครู  จำนวน  4  เครื่อง ๆ ละ    21,000.-  บาท 

-         โทรทัศน์สีชนิดจอแบน (LED TV) ขนาดไม่ต่ำกว่า  50 นิ้ว จำนวน  4  เครื่อง ๆ ละ 25,000.- บาท     

-         ราคากลางของการจัดซื้อ  เป็นเงินทั้งสิ้น   184,000.-  บาท (หนึ่งแสนแปดหมื่นสี่พันบาทถ้วน) 

                 

                                                           

 

 

- 2 -

               

 

                      ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ    ดังต่อไปนี้

                                1.  เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อดังกล่าว

                                2.  ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว

                             3.  ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน  ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย  เว้นแต่รัฐบาลของ              ผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น

                          4.  เป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการซื้อของโรงเรียนบ้านหัวฝาย

                             5. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่โรงเรียนบ้านหัวฝาย

  วันประกาศสอบราคา  หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาซื้อครั้งนี้

                      กำหนดยื่นซองสอบราคา  ตั้งแต่วันที่  10   สิงหาคม  2558    ถึงวันที่   24  สิงหาคม  2558

ระหว่างเวลา    08.30 น.  ถึง  เวลา  16.30 น.     ห้องธุรการ โรงเรียนบ้านหัวฝาย  อำเภอแม่สอด  จังหวัดตาก  และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่  25   สิงหาคม   2558  ตั้งแต่เวลา  10.00 น. เป็นต้นไป

                      ผู้สนใจติดตอขอรับเอกสารสอบราคาซื้อ  ได้ที่  ห้องธุรการ โรงเรียนบ้านหัวฝาย  อำเภอแม่สอด  จังหวัดตาก  ระหว่างวันที่  10   สิงหาคม  2558    ถึงวันที่   24  สิงหาคม  2558  หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข  055 – 532540   ในวันและเวลาราชการ

 

                                ประกาศ    วันที่   10     เดือน   สิงหาคม  .. 2558

ลายเซ็น ผอ

 

 

                                                                                                         (นายประกาศิต  คำสุข)

                                                                                                ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหัวฝาย

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เอกสารสอบราคาซื้อ เลขที่   04/2558

สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง

 ตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

ตามประกาศโรงเรียนบ้านหัวฝาย  

ลงวันที่    10   สิงหาคม    2558

………………………

                โรงเรียนบ้านหัวฝาย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2  ซึ่งต่อไปนี้ เรียกว่าโรงเรียน  มีความประสงค์จะสอบราคาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ตามรายการ  ดังนี้ 

                        โครงการที่  1   คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง สำหรับโรงเรียนขนาดกลาง ปีงบประมาณ   2556   จำนวน  1  ชุด                   ประกอบด้วย

-          เครื่องคอมพิวเตอร์แบบเคลื่อนที่สำหรับครู  จำนวน    1  เครื่อง ๆ ละ   21,000.-  บาท 

-         โทรทัศน์สีชนิดจอแบน (LED TV) ขนาดไม่ต่ำกว่า   50  นิ้ว จำนวน  1  เครื่อง ๆ ละ   

      25,000.- บาท

-          ราคากลางของการจัดซื้อ  เป็นเงินทั้งสิ้น   46,000.-  บาท (สี่หมื่นหกพันบาทถ้วน) 

                       โครงการที่ 2   คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง สำหรับโรงเรียนที่จัดการเรียนการสอน ระดับ                     ก่อนประถมศึกษา  (อนุบาล)  ปีงบประมาณ  2557   จำนวน  1  ชุด  ประกอบด้วย

-          เครื่องคอมพิวเตอร์แบบเคลื่อนที่สำหรับครู  จำนวน  1  เครื่อง  ๆ ละ  21,000.- บาท 

-          โทรทัศน์สีชนิดจอแบน (LED TV) ขนาดไม่ต่ำกว่า  50  นิ้ว จำนวน  1   เครื่อง ๆ ละ  25,000.- บาท 

-          ราคากลางของการจัดซื้อ  เป็นเงินทั้งสิ้น   46,000.-  บาท (สี่หมื่นหกพันบาทถ้วน) 

                    โครงการที่  3   คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง สำหรับโรงเรียนขนาดกลาง ปีงบประมาณ  2557    จำนวน  4  ชุด                ประกอบด้วย

-          เครื่องคอมพิวเตอร์แบบเคลื่อนที่สำหรับครู  จำนวน  4  เครื่อง ๆ ละ    21,000.-  บาท 

-         โทรทัศน์สีชนิดจอแบน (LED TV) ขนาดไม่ต่ำกว่า  50 นิ้ว จำนวน  4  เครื่อง ๆ ละ 25,000.- บาท     

-         ราคากลางของการจัดซื้อ  เป็นเงินทั้งสิ้น   184,000.-  บาท (หนึ่งแสนแปดหมื่นสี่พันบาทถ้วน) 

                 

                                                           

                                                                   - 2 -

 

                         ซึ่งพัสดุที่จะซื้อนี้ต้องเป็นของแท้  ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่เป็นของเก่าเก็บ อยู่ในสภาพที่จะใช้งานได้ทันที และมีคุณลักษณะเฉพาะตรงตามที่กำหนดไว้ในเอกสารสอบราคาฉบับนี้ โดยมีข้อแนะนำและข้อกำหนด  ดังต่อไปนี้

1.      เอกสารแนบท้ายเอกสารสอบราคา

                         1.1  รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

                         1.2  แบบใบเสนอราคา

                         1.3  แบบสัญญาซื้อขาย

                         1.4  แบบหนังสือค้ำประกันสัญญา (หลักประกันสัญญา)

                         1.5  บทนิยาม

                                (1)  ผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน

                                  (2)  การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม

                         1.6  แบบบัญชีเอกสาร

                                (1)  บัญชีเอกสารส่วนที่ 1

(2) บัญชีเอกสารส่วนที่ 2

1.7  บัญชีรายชื่อผู้มีอำนาจควบคุม

1.8  บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ/หุ้นส่วนผู้จัดการ

1.9  บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่

1.10 แบบหนังสือมอบอำนาจ

1.11 รายละเอียดราคากลางที่จัดซื้อครั้งนี้

                                         ฯลฯ

2.      คุณสมบัติของผู้เสนอราคา

                         2.1      ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อ 

                         2.2      ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว  หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ

                         2.3      ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น  ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ตามข้อ 1.5

                         2.4      ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย  เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น

3.      หลักฐานการเสนอราคา

                         ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานแนบมาพร้อมกับซองใบเสนอราคาโดยแยกไว้

นอกซองใบเสนอราคาเป็น 2 ส่วน คือ 

 

                                         -  3 -

 

 

                   3.1    ส่วนที่ 1  อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 

                                      (1) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นนิติบุคคล

                                            ()    ห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือห้างหุ้นส่วนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล  บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ  ผู้มีอำนาจควบคุม  พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

                                            ()    บริษัทจำกัด หรือบริษัทมหาชนจำกัด   ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน               นิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ  บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุมและบัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

                                      (2) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นบุคคลธรรมดา หรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคลให้ยื่นสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้นั้น สำเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน  (ถ้ามี) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน  พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง  

                                      (3) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นผู้เสนอราคาร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่นสำเนาสัญญาของ การเข้าร่วมค้า สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ร่วมค้า และในกรณีที่ผู้เข้าร่วมค้าฝ่ายใดเป็นบุคคลธรรมดาที่มิใช่สัญชาติไทยให้ยื่นสำเนาหนังสือเดินทาง หรือผู้ร่วมค้าฝ่ายใดเป็นนิติบุคคลให้ยื่นเอกสารตามที่ระบุไว้ใน   (1)

                                       (4)   สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม  (ถ้ามี)  พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง 

                                 (5)  สำเนาการลงทะเบียนภาครัฐในระบบ e-Gp 

                                 (6)  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน  พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง  

                                      สำหรับผู้ประกอบการประเภทร้านค้า  จะต้องมีสำเนาหนังสือจดทะเบียนพาณิชย์

 และใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม   (ถ้ามี)   พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

                                      (7)    บัญชีเอกสารส่วนที่  1  ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคา  ตามแบบในข้อ 1.6 (1)

                         3.2      ส่วนที่  2   อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

                                      (1)       แคตตาล็อก  และหรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ  ตามข้อ 4.4

                                      (2)       หนังสือมอบอำนาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้เสนอราคามอบอำนาจให้บุคคลอื่นลงนามในใบเสนอราคาแทน

                                      (3)       บัญชีเอกสารส่วนที่  2   ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคา  ตามแบบในข้อ

1.6 (2)

4.      การเสนอราคา

                         4.1      ผู้เสนอราคาต้องเสนอราคา ตามแบบที่กำหนดไว้ในเอกสารสอบราคานี้โดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้นและจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน  ลงลายมือชื่อของผู้เสนอราคาให้ชัดเจน จำนวนเงินที่เสนอต้องระบุตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือโดยไม่มีการขูดลบหรือแก้ไข หากมีการขูดลบ ตกเติม แก้ไข เปลี่ยนแปลง จะต้องลงลายมือชื่อผู้เสนอราคา พร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) กำกับไว้ด้วยทุกแห่ง

                                                             - 4 -

 

 

                         4.2      ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอราคาเป็นเงินบาท และเสนอราคาเพียงราคาเดียว โดยเสนอราคารวม   และหรือราคาต่อหน่วย และหรือต่อรายการ   ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถูกต้อง ทั้งนี้   ราคารวมที่เสนอจะต้องตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกันให้ถือตัวหนังสือเป็นสำคัญ  โดยคิดราคารวมทั้งสิ้น    ซึ่งรวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอากรอื่น ๆ  ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน   และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ  ทั้งปวง   จนกระทั่งส่งมอบพัสดุให้ ณ  ห้องธุรการ โรงเรียนบ้านหัวฝาย อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก

                                    ราคาที่เสนอจะต้องเสนอกำหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า  15  วัน     นับแต่วันเปิดซองใบเสนอราคา    โดยภายในกำหนดยืนราคาผู้เสนอราคาต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้     และจะถอนการเสนอราคามิได้

                         4.3      ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุ  ไม่เกิน 15วัน  นับถัดจากวันลงนามในสัญญาซื้อขาย

                        4.4       ผู้เสนอราคาจะต้องส่งแคตตาล็อกและหรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของ  คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ตามคุณลักษณะของ สพฐ.   ไปพร้อมใบเสนอราคาเพื่อประกอบการพิจารณา   หลักฐานดังกล่าวนี้  โรงเรียนจะยึดไว้เป็นเอกสารของทางราชการ

                         สำหรับแคตตาล็อกที่แนบให้พิจารณา หากเป็นสำเนารูปถ่ายจะต้องรับรองสำเนาถูกต้อง โดยผู้มีอำนาจทำนิติกรรมแทนนิติบุคคล   หากคณะกรรมการเปิดซองสอบราคามีความประสงค์จะขอดูต้นฉบับ

แคตตาล็อกผู้เสนอราคาจะต้องนำต้นฉบับมาให้คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาตรวจสอบภายใน 7  วัน

                      4.5          ผู้เสนอราคาจะต้องส่งตัวอย่างของพัสดุที่เสนอ จำนวน  1  ชุด  เพื่อใช้ในการตรวจทดลอง  หรือประกอบการพิจารณา และหรือประกอบสัญญา     ทั้งนี้  โรงเรียนจะไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ  ที่เกิดขึ้น           แก่ตัวอย่างดังกล่าว ตัวอย่างที่เหลือหรือไม่ใช้แล้ว  โรงเรียนจะคืนให้แก่ผู้เสนอราคา

                         4.6      ก่อนยื่นซองสอบราคา ผู้เสนอราคาควรตรวจดูร่างสัญญา รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ  ฯลฯ  ให้ถี่ถ้วนและเข้าใจเอกสารสอบราคาทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นซองสอบราคาตามเงื่อนไขในเอกสารสอบราคา

                         4.7      ผู้เสนอราคาจะต้องยื่นซองใบเสนอราคาที่ปิดผนึกซองเรียบร้อยจ่าหน้าซองถึง   ประธานคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา โดยระบุไว้ที่หน้าซองว่า ใบเสนอราคาตามเอกสารสอบราคาเลขที่  04/2558               ยื่นต่อเจ้าหน้าที่รับซองสอบราคา   ในวันที่  10  สิงหาคม  2558  ถึงวันที่   24  สิงหาคม  2558  ระหว่างเวลา  08.30 น. ถึง   16.30  น. เว้นวันหยุดราชการ ณ ห้องธุรการ โรงเรียนบ้านหัวฝาย  อำเภอแม่สอด  จังหวัดตาก

                         เมื่อพ้นกำหนดเวลายื่นซองสอบราคาแล้วจะไม่รับซองสอบราคาโดยเด็ดขาด

                         คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาจะดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคาแต่ละรายว่าเป็น                          ผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นตามข้อ 1.5 (1) ณ วันประกาศสอบราคาหรือไม่     และประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกก่อนการเปิดซองใบเสนอราคา

                         หากปรากฏต่อคณะกรรมการเปิดซองสอบราคาก่อนหรือในขณะที่มีการเปิดซองใบเสนอราคาว่า               มีผู้เสนอราคากระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมตามข้อ 1.5 (2) และคณะกรรมการ ฯ  เชื่อว่ามีการกระทำอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม  คณะกรรมการ ฯ จะตัดรายชื่อผู้เสนอราคา

                                                                 - 5 -

 

 

รายนั้นออกจากการเป็นผู้เสนอราคาและประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิ์ได้รับการคัดเลือก  และโรงเรียนจะพิจารณาลงโทษผู้เสนอราคาดังกล่าวเป็นผู้ทิ้งงาน   เว้นแต่คณะกรรมการฯ จะวินิจฉัยได้ว่าผู้เสนอราคารายนั้นเป็นผู้ที่ให้ความร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของทางราชการ  และมิได้เป็นผู้ริเริ่มให้มีการกระทำดังกล่าว

                         ผู้เสนอราคาที่ถูกตัดรายชื่อออกจากการเป็นผู้เสนอราคา  เพราะเหตุเป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศสอบราคา หรือเป็นผู้เสนอราคาที่กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม   อาจอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวต่อปลัดกระทรวงภายใน  3  วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา  การวินิจฉัยอุทธรณ์ของปลัดกระทรวงให้ถือเป็นที่สุด

                คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา  จะเปิดซองใบเสนอราคาของผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกดังกล่าวข้างต้น  ณ ห้องธุรการ โรงเรียนบ้านหัวฝาย อำเภอแม่สอด  จังหวัดตาก ใน วันที่   25  สิงหาคม  2558   ตั้งแต่เวลา 10.00  .  เป็นต้นไป 

                การยื่นอุทธรณ์ตามวรรค 5  ย่อมไม่เป็นเหตุให้มีการขยายระยะเวลาการเปิดซองใบเสนอราคา เว้นแต่ปลัดกระทรวงจะพิจารณาเห็นว่าการขยายระยะเวลาดังกล่าวจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่ง  และในกรณีที่ปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นด้วยกับคำคัดค้านของผู้อุทธรณ์   และเห็นว่าการยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคาที่ได้ดำเนินการไปแล้วจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่ง  ให้ปลัดกระทรวงมีอำนาจยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคาดังกล่าวได้

5.      หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาราคา

                         5.1      ในการสอบราคาครั้งนี้    โรงเรียนจะพิจารณาตัดสินด้วย ราคาต่อรายการ

                         5.2      หากผู้เสนอราคารายใด  มีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ 2  หรือยื่นหลักฐานการเสนอราคาไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนตามข้อ  3  หรือยื่นซองสอบราคาไม่ถูกต้องตามข้อ 4 แล้ว  คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาจะไม่รับพิจารณาราคาของผู้เสนอราคารายนั้น  เว้นแต่เป็นข้อผิดพลาดหรือผิดหลงเพียงเล็กน้อย   หรือผิดพลาดไปจากเงื่อนไขของเอกสารสอบราคาในส่วนที่มิใช่สาระสำคัญ ทั้งนี้เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อโรงเรียนเท่านั้น

                         5.3      โรงเรียนสงวนสิทธิไม่พิจารณาราคาของผู้เสนอราคา   โดยไม่มีการผ่อนผันในกรณี ดังต่อไปนี้

                                      (1)  ไม่ปรากฏชื่อผู้เสนอราคานั้น ในบัญชีผู้รับเอกสาร หรือในหลักฐานการรับเอกสารสอบราคาของโรงเรียน

                                      (2)       ไม่กรอกชื่อนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดา หรือลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาอย่างหนึ่งอย่างใดหรือทั้งหมดในใบเสนอราคา

                                       (3)     เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กำหนดในเอกสารสอบราคาที่เป็นสาระสำคัญ  หรือมีผลทำให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้เสนอราคารายอื่น

                                       (4)      ราคาที่เสนอมีการขูดลบ   ตก   เติม   แก้ไข   เปลี่ยนแปลง   โดยผู้เสนอราคามิได้ลงลายมือชื่อพร้อมประทับตรา  (ถ้ามี)  กำกับไว้

-  6 -

 

 

                         5.4      ในการตัดสินการสอบราคาหรือในการทำสัญญา คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา หรือโรงเรียนมีสิทธิให้ผู้เสนอราคาชี้แจงข้อเท็จจริง สภาพ ฐานะหรือข้อเท็จจริงอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับผู้เสนอราคาได้ โรงเรียนมีสิทธิที่จะไม่รับราคาหรือไม่ทำสัญญา หากหลักฐานดังกล่าวไม่มีความเหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง

                         5.5      โรงเรียนทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ำสุด   หรือราคาหนึ่งราคาใด   หรือราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได้   และอาจพิจารณาเลือกซื้อในจำนวน  หรือขนาด  หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิกการสอบราคา  โดยไม่พิจารณาจัดซื้อเลยก็ได้สุดแต่จะพิจารณา  ทั้งนี้   เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นสำคัญ และให้ถือว่าการตัดสินของโรงเรียนเป็นเด็ดขาด ผู้เสนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ  มิได้  รวมทั้งโรงเรียนจะพิจารณายกเลิกการสอบราคา  และลงโทษผู้เสนอราคาเสมือนเป็นผู้ทิ้งงาน  ไม่ว่าจะเป็นผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม  หากมีเหตุที่เชื่อได้ว่าการเสนอราคากระทำไปโดยไม่สุจริต  เช่น  การเสนอราคาอันเป็นเท็จ หรือใช้ชื่อบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน เป็นต้น

                         5.6      ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงภายหลังจากการเปิดซองสอบราคาว่า ผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับ        การคัดเลือกตามที่ได้ประกาศรายชื่อไว้ตามข้อ 4.7 เป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น         ณ วันประกาศสอบราคา หรือเป็นผู้เสนอราคาที่กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม  ตามข้อ 1.5 โรงเรียนมีอำนาจที่จะตัดรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับ การคัดเลือกดังกล่าวออกจากประกาศรายชื่อ ตามข้อ  4.7 และโรงเรียนจะพิจารณาลงโทษผู้เสนอราคารายนั้นเป็นผู้ทิ้งงาน

                   ในกรณีนี้ หากปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นว่า การยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคาที่ได้ดำเนินการไปแล้วจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่งปลัดกระทรวงมีอำนาจยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคาดังกล่าวได้

              6.   การทำสัญญาซื้อขาย

                         6.1      ในกรณีที่ผู้ชนะการสอบราคาสามารถส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วนภายใน  5  วันทำการของทางราชการนับแต่วันที่ทำข้อตกลงซื้อ โรงเรียนจะพิจารณาจัดทำข้อตกลงเป็นหนังสือแทนการทำสัญญาตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ  1.3  ก็ได้  (จะก่อหนี้ผูกพันก็ต่อเมื่อมีการอนุมัติเงินประจำงวด)

                         6.2      ในกรณีที่ผู้ชนะการสอบราคา ไม่สามารถส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วนภายใน 5 วันทำการ ของทางราชการ หรือโรงเรียนเห็นว่าไม่สมควรจัดทำข้อตกลงเป็นหนังสือ  ตามข้อ  6.1  ผู้ชนะการสอบราคาจะต้องทำสัญญาซื้อขายตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ  1.3  กับโรงเรียนภายใน   7 วัน  นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง  และจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจำนวนเงินเท่ากับร้อยละ 5  ของราคาสิ่งของที่สอบราคาได้  ให้โรงเรียนยึดถือไว้ในขณะทำสัญญา  โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้

                                      (1)   เงินสด

                                      (2) เช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายให้แก่โรงเรียนโดยเป็นเช็คลงวันที่ที่ทำสัญญาหรือก่อนหน้านั้นไม่เกิน  3 วันทำการของทางราชการ และจะต้องเป็นเช็คที่ผู้รับเงินไม่ต้องชำระค่าธรรมเนียมการเรียกเก็บเงิน

                                       (3)   หนังสือค้ำประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนังสือค้ำประกันดังระบุในข้อ  1.4 (1)

 

-7-

 

 

                                       (4)   หนังสือค้ำประกันของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  หรือบริษัทเงินทุน  หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งได้แจ้งชื่อเวียนให้ส่วนราชการต่าง ๆ ทราบแล้ว โดยอนุโลมให้ใช้ตามแบบหนังสือค้ำประกันดังระบุในข้อ  1.4 (1)

                                       (5)   พันธบัตรรัฐบาลไทย

                         หลักประกันนี้จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน 15 วัน  นับถัดจากวันที่ผู้ชนะการสอบราคา (ผู้ขาย)  พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาซื้อขายแล้ว

7.      อัตราค่าปรับ

                         ค่าปรับตามแบบสัญญาซื้อขายคอมพิวเตอร์ข้อ  10  ให้คิดในอัตราร้อยละ  0.1    ต่อวัน

8.      การรับประกันความชำรุดบกพร่อง

                         ผู้ชนะการสอบราคาซึ่งได้ทำข้อตกลงเป็นหนังสือ หรือทำสัญญาซื้อขายตามแบบดังระบุในข้อ 1.3  แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องของสิ่งของที่ซื้อขายที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลา

ไม่น้อยกว่าที่กำหนดไว้ในคุณลักษณะเฉพาะนับถัดจากวันที่ผู้ซื้อรับมอบ โดยผู้ขายต้องรีบจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดีดังเดิมภายใน 15  วัน   นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชำรุดบกพร่อง

9.      ข้อสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอื่น ๆ

                         9.1      เงินค่าพัสดุสำหรับการซื้อครั้งนี้ได้มาจากเงินเงินงบประมาณ  พ.ศ.2556 และ พ.ศ.2557

                         การลงนามในสัญญาจะกระทำได้ต่อเมื่อ โรงเรียนได้รับอนุมัติเงินประจำงวด หรือได้รับอนุมัติให้ใช้เงินเพิ่มเติมหรือสมทบ หรือได้รับอนุมัติให้ใช้เงินบำรุงการศึกษา  หรือได้รับอนุมัติให้เปลี่ยนแปลงรายการแล้วเท่านั้น

                       9.2        เมื่อโรงเรียนได้คัดเลือกผู้เสนอราคารายใดให้เป็นผู้ขาย  และได้ตกลงซื้อสิ่งของตามสอบราคาซื้อแล้ว ถ้าผู้ขายจะต้องสั่งหรือนำสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ และของนั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้เสนอราคาซึ่งเป็นผู้ขายจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี  ดังนี้   

                                      (1)     แจ้งการสั่งหรือนำสิ่งของที่ซื้อขายดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อกรมเจ้าท่า ภายใน 7 วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้ขายสั่งหรือซื้อของจากต่างประเทศ   เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้

                                      (2)       จัดการให้สิ่งของที่ซื้อขายดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิ  เช่นเดียวกับเรือไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทย   เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่าให้บรรทุกสิ่งของนั้นโดยเรืออื่นที่มิใช่เรือไทย  ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศ ยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่น

-  8 -

 

 

                                      (3)       ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม  (1 ) หรือ ( 2 ) ผู้ขายจะต้องรับผิดตามกฎหมาย ว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี

                         9.4  ผู้เสนอราคาซึ่งโรงเรียนคัดเลือกแล้ว ไม่ไปทำสัญญาหรือข้อตกลงภายในเวลาที่ทางราชการกำหนดดังระบุไว้ในข้อ 6  โรงเรียนจะพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอื่น ๆ (ถ้ามี)  รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ

                         9.5      โรงเรียนสงวนสิทธิที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไขหรือข้อกำหนดในแบบสัญญา ให้เป็นไปตามความเห็นของสำนักงานอัยการสูงสุด  (ถ้ามี)

10.          เอกสารแนบท้ายประกาศถือเป็นส่วนหนึ่งของประกาศสอบราคาฉบับนี้

ลายเซ็น ผอ

 

 

 

                                                                                                        โรงเรียนบ้านหัวฝาย

 

                                                                                                                 10   สิงหาคม  2558

                                                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บทนิยาม

 

                         ผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน  หมายความว่า  บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่

เข้าเสนอราคาขายในการสอบราคาซื้อของโรงเรียนบ้านหัวฝาย   เป็นผู้มีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม ในกิจการของบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลอื่นที่เข้าเสนอราคาขายในการสอบราคาซื้อของโรงเรียนบ้านหัวฝายในคราวเดียวกัน

                         การมีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมของบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ดังกล่าวข้างต้นได้แก่การที่บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลดังกล่าวมีความสัมพันธ์กันในลักษณะดังต่อไปนี้

                         (1)  มีความสัมพันธ์กันในเชิงบริหาร  โดยผู้จัดการ  หุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล  รายหนึ่งมีอำนาจหรือสามารถใช้อำนาจในการบริหารจัดการกิจการของบุคคลธรรมดาหรือของ นิติบุคคลอีกรายหนึ่งหรือหลายราย ที่เสนอราคาให้แก่  โรงเรียนบ้านหัวฝายใน  การสอบราคาครั้งนี้

                         (2)  มีความสัมพันธ์กันในเชิงทุน  โดยผู้เป็นหุ้นส่วนในห้างหุ่นส่วนสามัญ  หรือผู้เป็นหุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจำกัด  หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในบริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัด  เป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด  หรือเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในบริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัด อีกรายหนึ่งหรือหลายรายที่เสนอราคาให้แก่โรงเรียนบ้านหัวฝาย  ในการสอบราคาซื้อครั้งนี้

                         คำว่า ผู้ถือหุ้นรายใหญ่  ให้หมายความว่า ผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นเกินกว่าร้อยละยี่สิบห้าในกิจการนั้น หรือในอัตราอื่นตามที่คณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุเห็นสมควรประกาศกำหนดสำหรับกิจการบางประเภทหรือบางขนาด

                         (3)  มีความสัมพันธ์กันในลักษณะไขว้กันระหว่าง (1) และ (2)  โดยผู้จัดการ  หุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ  ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของบุคคลธรรมดาหรือของนิติบุคคลรายหนึ่ง  เป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในบริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัด  อีกรายหนึ่งหรือหลายรายที่เข้าเสนอราคาให้แก่โรงเรียนบ้านหัวฝาย  ในการสอบราคาซื้อครั้งนี้  หรือในนัยกลับกัน

                         การดำรงตำแหน่ง การเป็นหุ้นส่วน  หรือเข้าถือหุ้นดังกล่าวข้างต้นของคู่สมรส หรือบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลใน (1) (2)  หรือ (3)  ให้ถือว่าเป็นการดำรงตำแหน่งการเป็นหุ้นส่วนหรือการถือหุ้นของบุคคลดังกล่าว

                         ในกรณีบุคคลใดใช้ชื่อบุคคลอื่นเป็นผู้จัดการ หุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร  ผู้เป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นโดยที่ตนเองเป็นผู้ใช้อำนาจในการบริหารที่แท้จริง หรือเป็นหุ้นส่วนหรือบริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัด ที่เกี่ยวข้อง ได้เสนอราคาให้แก่โรงเรียนบ้านหัวฝาย  ในการสอบราคาซื้อคราวเดียวกันให้ถือว่า ผู้เสนอราคาหรือผู้เสนองานนั้นมีความสัมพันธ์กันตาม (1)(2) หรือ (3) แล้วแต่กรณี

 

 

 

                                                               -  2  -

 

                        

                         การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม  หมายความว่า การที่ผู้เสนอราคาขายหนึ่งหรือหลายรายกระทำการอย่างใด ๆ อันเป็นการขัดขวางหรือเป็นอุปสรรคหรือไม่เปิดโอกาสให้มีการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการเสนอราคาต่อโรงเรียนบ้านหัวฝาย  ไม่ว่าจะกระทำโดยการสมยอมกัน หรือโดยการให้ ขอให้หรือรับว่าจะให้ เรียก  รับ  หรือยอมจะรับเงินหรือทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด หรือใช้กำลังประทุษร้าย หรือข่มขู่จะใช้กำลังประทุษร้าย หรือแสดงเอกสารอันเป็นเท็จ หรือกระทำการโดยทุจริตทั้งนี้  โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะแสวงหาประโยชน์ในระหว่างผู้เสนอราคาด้วยกัน หรือเพื่อให้ประโยชน์แก่ผู้เสนอราคารายหนึ่งรายใดเป็นผู้มีสิทธิทำสัญญากับโรงเรียนบ้านหัวฝาย หรือเพื่อหลีกเลี่ยงการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม  หรือเพื่อให้เกิดความได้เปรียบโรงเรียนบ้านหัวฝาย โดยมิใช่เป็นไปในทางประกอบธุรกิจปกติ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประกาศโรงเรียนบ้านหัวฝาย

เรื่อง     สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา                         โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

___________________________

 

                ด้วยโรงเรียนบ้านหัวฝาย   มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง                 ตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ   ได้รับมอบอำนาจจากเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ตามคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ 22/25546  สั่ง ณ วันที่ 8 กรกฎาคม 2546  มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง  ตามรายการดังนี้ 

                        โครงการที่  1   คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง สำหรับโรงเรียนขนาดกลาง ปีงบประมาณ   2556   จำนวน  1  ชุด                   ประกอบด้วย

-          เครื่องคอมพิวเตอร์แบบเคลื่อนที่สำหรับครู  จำนวน    1  เครื่อง ๆ ละ   21,000.-  บาท 

-         โทรทัศน์สีชนิดจอแบน (LED TV) ขนาดไม่ต่ำกว่า   50  นิ้ว จำนวน  1  เครื่อง ๆ ละ    

      25,000.- บาท

-          ราคากลางของการจัดซื้อ  เป็นเงินทั้งสิ้น   46,000.-  บาท (สี่หมื่นหกพันบาทถ้วน) 

                       โครงการที่ 2   คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง สำหรับโรงเรียนที่จัดการเรียนการสอน ระดับ                     ก่อนประถมศึกษา  (อนุบาล)  ปีงบประมาณ  2557   จำนวน  1  ชุด  ประกอบด้วย

-          เครื่องคอมพิวเตอร์แบบเคลื่อนที่สำหรับครู  จำนวน  1  เครื่อง  ๆ ละ  21,000.- บาท 

-          โทรทัศน์สีชนิดจอแบน (LED TV) ขนาดไม่ต่ำกว่า  50  นิ้ว จำนวน  1   เครื่อง ๆ ละ  25,000.- บาท 

-          ราคากลางของการจัดซื้อ  เป็นเงินทั้งสิ้น   46,000.-  บาท (สี่หมื่นหกพันบาทถ้วน) 

                    โครงการที่  3   คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง สำหรับโรงเรียนขนาดกลาง ปีงบประมาณ  2557    จำนวน  4  ชุด                ประกอบด้วย

-          เครื่องคอมพิวเตอร์แบบเคลื่อนที่สำหรับครู  จำนวน  4  เครื่อง ๆ ละ    21,000.-  บาท 

-         โทรทัศน์สีชนิดจอแบน (LED TV) ขนาดไม่ต่ำกว่า  50 นิ้ว จำนวน  4  เครื่อง ๆ ละ 25,000.- บาท     

-         ราคากลางของการจัดซื้อ  เป็นเงินทั้งสิ้น   184,000.-  บาท (หนึ่งแสนแปดหมื่นสี่พันบาทถ้วน) 

                 

                                                           

 

 

- 2 -

               

 

                      ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ    ดังต่อไปนี้

                                1.  เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อดังกล่าว

                                2.  ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว

                             3.  ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน  ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย  เว้นแต่รัฐบาลของ              ผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น

                          4.  เป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการซื้อของโรงเรียนบ้านหัวฝาย

                             5. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่โรงเรียนบ้านหัวฝาย

  วันประกาศสอบราคา  หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาซื้อครั้งนี้

                      กำหนดยื่นซองสอบราคา  ตั้งแต่วันที่  10   สิงหาคม  2558    ถึงวันที่   24  สิงหาคม  2558

ระหว่างเวลา    08.30 น.  ถึง  เวลา  16.30 น.     ห้องธุรการ โรงเรียนบ้านหัวฝาย  อำเภอแม่สอด  จังหวัดตาก  และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่  25   สิงหาคม   2558  ตั้งแต่เวลา  10.00 น. เป็นต้นไป

                      ผู้สนใจติดตอขอรับเอกสารสอบราคาซื้อ  ได้ที่  ห้องธุรการ โรงเรียนบ้านหัวฝาย  อำเภอแม่สอด  จังหวัดตาก  ระหว่างวันที่  10   สิงหาคม  2558    ถึงวันที่   24  สิงหาคม  2558  หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข  055 – 532540   ในวันและเวลาราชการ

 

                                ประกาศ    วันที่   10     เดือน   สิงหาคม  .. 2558

ลายเซ็น ผอ

 

 

                                                                                                         (นายประกาศิต  คำสุข)

                                                                                                ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหัวฝาย

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เอกสารสอบราคาซื้อ เลขที่   04/2558

สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง

 ตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

ตามประกาศโรงเรียนบ้านหัวฝาย  

ลงวันที่    10   สิงหาคม    2558

………………………

                โรงเรียนบ้านหัวฝาย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2  ซึ่งต่อไปนี้ เรียกว่าโรงเรียน  มีความประสงค์จะสอบราคาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ตามรายการ  ดังนี้ 

                        โครงการที่  1   คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง สำหรับโรงเรียนขนาดกลาง ปีงบประมาณ   2556   จำนวน  1  ชุด                   ประกอบด้วย

-          เครื่องคอมพิวเตอร์แบบเคลื่อนที่สำหรับครู  จำนวน    1  เครื่อง ๆ ละ   21,000.-  บาท 

-         โทรทัศน์สีชนิดจอแบน (LED TV) ขนาดไม่ต่ำกว่า   50  นิ้ว จำนวน  1  เครื่อง ๆ ละ   

      25,000.- บาท

-          ราคากลางของการจัดซื้อ  เป็นเงินทั้งสิ้น   46,000.-  บาท (สี่หมื่นหกพันบาทถ้วน) 

                       โครงการที่ 2   คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง สำหรับโรงเรียนที่จัดการเรียนการสอน ระดับ                     ก่อนประถมศึกษา  (อนุบาล)  ปีงบประมาณ  2557   จำนวน  1  ชุด  ประกอบด้วย

-          เครื่องคอมพิวเตอร์แบบเคลื่อนที่สำหรับครู  จำนวน  1  เครื่อง  ๆ ละ  21,000.- บาท 

-          โทรทัศน์สีชนิดจอแบน (LED TV) ขนาดไม่ต่ำกว่า  50  นิ้ว จำนวน  1   เครื่อง ๆ ละ  25,000.- บาท 

-          ราคากลางของการจัดซื้อ  เป็นเงินทั้งสิ้น   46,000.-  บาท (สี่หมื่นหกพันบาทถ้วน) 

                    โครงการที่  3   คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง สำหรับโรงเรียนขนาดกลาง ปีงบประมาณ  2557    จำนวน  4  ชุด                ประกอบด้วย

-          เครื่องคอมพิวเตอร์แบบเคลื่อนที่สำหรับครู  จำนวน  4  เครื่อง ๆ ละ    21,000.-  บาท 

-         โทรทัศน์สีชนิดจอแบน (LED TV) ขนาดไม่ต่ำกว่า  50 นิ้ว จำนวน  4  เครื่อง ๆ ละ 25,000.- บาท     

-         ราคากลางของการจัดซื้อ  เป็นเงินทั้งสิ้น   184,000.-  บาท (หนึ่งแสนแปดหมื่นสี่พันบาทถ้วน) 

                 

                                                           

                                                                   - 2 -

 

                         ซึ่งพัสดุที่จะซื้อนี้ต้องเป็นของแท้  ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่เป็นของเก่าเก็บ อยู่ในสภาพที่จะใช้งานได้ทันที และมีคุณลักษณะเฉพาะตรงตามที่กำหนดไว้ในเอกสารสอบราคาฉบับนี้ โดยมีข้อแนะนำและข้อกำหนด  ดังต่อไปนี้

1.      เอกสารแนบท้ายเอกสารสอบราคา

                         1.1  รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

                         1.2  แบบใบเสนอราคา

                         1.3  แบบสัญญาซื้อขาย

                         1.4  แบบหนังสือค้ำประกันสัญญา (หลักประกันสัญญา)

                         1.5  บทนิยาม

                                (1)  ผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน

                                  (2)  การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม

                         1.6  แบบบัญชีเอกสาร

                                (1)  บัญชีเอกสารส่วนที่ 1

(2) บัญชีเอกสารส่วนที่ 2

1.7  บัญชีรายชื่อผู้มีอำนาจควบคุม

1.8  บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ/หุ้นส่วนผู้จัดการ

1.9  บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่

1.10 แบบหนังสือมอบอำนาจ

1.11 รายละเอียดราคากลางที่จัดซื้อครั้งนี้

                                         ฯลฯ

2.      คุณสมบัติของผู้เสนอราคา

                         2.1      ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อ 

                         2.2      ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว  หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ

                         2.3      ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น  ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ตามข้อ 1.5

                         2.4      ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย  เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น

3.      หลักฐานการเสนอราคา

                         ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานแนบมาพร้อมกับซองใบเสนอราคาโดยแยกไว้

นอกซองใบเสนอราคาเป็น 2 ส่วน คือ 

 

                                         -  3 -

 

 

                   3.1    ส่วนที่ 1  อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 

                                      (1) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นนิติบุคคล

                                            ()    ห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือห้างหุ้นส่วนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล  บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ  ผู้มีอำนาจควบคุม  พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

                                            ()    บริษัทจำกัด หรือบริษัทมหาชนจำกัด   ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน               นิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ  บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุมและบัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

                                      (2) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นบุคคลธรรมดา หรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคลให้ยื่นสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้นั้น สำเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน  (ถ้ามี) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน  พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง  

                                      (3) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นผู้เสนอราคาร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่นสำเนาสัญญาของ การเข้าร่วมค้า สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ร่วมค้า และในกรณีที่ผู้เข้าร่วมค้าฝ่ายใดเป็นบุคคลธรรมดาที่มิใช่สัญชาติไทยให้ยื่นสำเนาหนังสือเดินทาง หรือผู้ร่วมค้าฝ่ายใดเป็นนิติบุคคลให้ยื่นเอกสารตามที่ระบุไว้ใน   (1)

                                       (4)   สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม  (ถ้ามี)  พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง 

                                 (5)  สำเนาการลงทะเบียนภาครัฐในระบบ e-Gp 

                                 (6)  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน  พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง  

                                      สำหรับผู้ประกอบการประเภทร้านค้า  จะต้องมีสำเนาหนังสือจดทะเบียนพาณิชย์

 และใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม   (ถ้ามี)   พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

                                      (7)    บัญชีเอกสารส่วนที่  1  ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคา  ตามแบบในข้อ 1.6 (1)

                         3.2      ส่วนที่  2   อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

                                      (1)       แคตตาล็อก  และหรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ  ตามข้อ 4.4

                                      (2)       หนังสือมอบอำนาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้เสนอราคามอบอำนาจให้บุคคลอื่นลงนามในใบเสนอราคาแทน

                                      (3)       บัญชีเอกสารส่วนที่  2   ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคา  ตามแบบในข้อ

1.6 (2)

4.      การเสนอราคา

                         4.1      ผู้เสนอราคาต้องเสนอราคา ตามแบบที่กำหนดไว้ในเอกสารสอบราคานี้โดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้นและจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน  ลงลายมือชื่อของผู้เสนอราคาให้ชัดเจน จำนวนเงินที่เสนอต้องระบุตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือโดยไม่มีการขูดลบหรือแก้ไข หากมีการขูดลบ ตกเติม แก้ไข เปลี่ยนแปลง จะต้องลงลายมือชื่อผู้เสนอราคา พร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) กำกับไว้ด้วยทุกแห่ง

                                                             - 4 -

 

 

                         4.2      ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอราคาเป็นเงินบาท และเสนอราคาเพียงราคาเดียว โดยเสนอราคารวม   และหรือราคาต่อหน่วย และหรือต่อรายการ   ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถูกต้อง ทั้งนี้   ราคารวมที่เสนอจะต้องตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกันให้ถือตัวหนังสือเป็นสำคัญ  โดยคิดราคารวมทั้งสิ้น    ซึ่งรวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอากรอื่น ๆ  ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน   และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ  ทั้งปวง   จนกระทั่งส่งมอบพัสดุให้ ณ  ห้องธุรการ โรงเรียนบ้านหัวฝาย อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก

                                    ราคาที่เสนอจะต้องเสนอกำหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า  15  วัน     นับแต่วันเปิดซองใบเสนอราคา    โดยภายในกำหนดยืนราคาผู้เสนอราคาต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้     และจะถอนการเสนอราคามิได้

                         4.3      ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุ  ไม่เกิน 15วัน  นับถัดจากวันลงนามในสัญญาซื้อขาย

                        4.4       ผู้เสนอราคาจะต้องส่งแคตตาล็อกและหรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของ  คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ตามคุณลักษณะของ สพฐ.   ไปพร้อมใบเสนอราคาเพื่อประกอบการพิจารณา   หลักฐานดังกล่าวนี้  โรงเรียนจะยึดไว้เป็นเอกสารของทางราชการ

                         สำหรับแคตตาล็อกที่แนบให้พิจารณา หากเป็นสำเนารูปถ่ายจะต้องรับรองสำเนาถูกต้อง โดยผู้มีอำนาจทำนิติกรรมแทนนิติบุคคล   หากคณะกรรมการเปิดซองสอบราคามีความประสงค์จะขอดูต้นฉบับ

แคตตาล็อกผู้เสนอราคาจะต้องนำต้นฉบับมาให้คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาตรวจสอบภายใน 7  วัน

                      4.5          ผู้เสนอราคาจะต้องส่งตัวอย่างของพัสดุที่เสนอ จำนวน  1  ชุด  เพื่อใช้ในการตรวจทดลอง  หรือประกอบการพิจารณา และหรือประกอบสัญญา     ทั้งนี้  โรงเรียนจะไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ  ที่เกิดขึ้น           แก่ตัวอย่างดังกล่าว ตัวอย่างที่เหลือหรือไม่ใช้แล้ว  โรงเรียนจะคืนให้แก่ผู้เสนอราคา

                         4.6      ก่อนยื่นซองสอบราคา ผู้เสนอราคาควรตรวจดูร่างสัญญา รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ  ฯลฯ  ให้ถี่ถ้วนและเข้าใจเอกสารสอบราคาทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นซองสอบราคาตามเงื่อนไขในเอกสารสอบราคา

                         4.7      ผู้เสนอราคาจะต้องยื่นซองใบเสนอราคาที่ปิดผนึกซองเรียบร้อยจ่าหน้าซองถึง   ประธานคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา โดยระบุไว้ที่หน้าซองว่า ใบเสนอราคาตามเอกสารสอบราคาเลขที่  04/2558               ยื่นต่อเจ้าหน้าที่รับซองสอบราคา   ในวันที่  10  สิงหาคม  2558  ถึงวันที่   24  สิงหาคม  2558  ระหว่างเวลา  08.30 น. ถึง   16.30  น. เว้นวันหยุดราชการ ณ ห้องธุรการ โรงเรียนบ้านหัวฝาย  อำเภอแม่สอด  จังหวัดตาก

                         เมื่อพ้นกำหนดเวลายื่นซองสอบราคาแล้วจะไม่รับซองสอบราคาโดยเด็ดขาด

                         คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาจะดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคาแต่ละรายว่าเป็น                          ผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นตามข้อ 1.5 (1) ณ วันประกาศสอบราคาหรือไม่     และประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกก่อนการเปิดซองใบเสนอราคา

                         หากปรากฏต่อคณะกรรมการเปิดซองสอบราคาก่อนหรือในขณะที่มีการเปิดซองใบเสนอราคาว่า               มีผู้เสนอราคากระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมตามข้อ 1.5 (2) และคณะกรรมการ ฯ  เชื่อว่ามีการกระทำอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม  คณะกรรมการ ฯ จะตัดรายชื่อผู้เสนอราคา

                                                                 - 5 -

 

 

รายนั้นออกจากการเป็นผู้เสนอราคาและประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิ์ได้รับการคัดเลือก  และโรงเรียนจะพิจารณาลงโทษผู้เสนอราคาดังกล่าวเป็นผู้ทิ้งงาน   เว้นแต่คณะกรรมการฯ จะวินิจฉัยได้ว่าผู้เสนอราคารายนั้นเป็นผู้ที่ให้ความร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของทางราชการ  และมิได้เป็นผู้ริเริ่มให้มีการกระทำดังกล่าว

                         ผู้เสนอราคาที่ถูกตัดรายชื่อออกจากการเป็นผู้เสนอราคา  เพราะเหตุเป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศสอบราคา หรือเป็นผู้เสนอราคาที่กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม   อาจอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวต่อปลัดกระทรวงภายใน  3  วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา  การวินิจฉัยอุทธรณ์ของปลัดกระทรวงให้ถือเป็นที่สุด

                คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา  จะเปิดซองใบเสนอราคาของผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกดังกล่าวข้างต้น  ณ ห้องธุรการ โรงเรียนบ้านหัวฝาย อำเภอแม่สอด  จังหวัดตาก ใน วันที่   25  สิงหาคม  2558   ตั้งแต่เวลา 10.00  .  เป็นต้นไป 

                การยื่นอุทธรณ์ตามวรรค 5  ย่อมไม่เป็นเหตุให้มีการขยายระยะเวลาการเปิดซองใบเสนอราคา เว้นแต่ปลัดกระทรวงจะพิจารณาเห็นว่าการขยายระยะเวลาดังกล่าวจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่ง  และในกรณีที่ปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นด้วยกับคำคัดค้านของผู้อุทธรณ์   และเห็นว่าการยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคาที่ได้ดำเนินการไปแล้วจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่ง  ให้ปลัดกระทรวงมีอำนาจยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคาดังกล่าวได้

5.      หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาราคา

                         5.1      ในการสอบราคาครั้งนี้    โรงเรียนจะพิจารณาตัดสินด้วย ราคาต่อรายการ

                         5.2      หากผู้เสนอราคารายใด  มีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ 2  หรือยื่นหลักฐานการเสนอราคาไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนตามข้อ  3  หรือยื่นซองสอบราคาไม่ถูกต้องตามข้อ 4 แล้ว  คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาจะไม่รับพิจารณาราคาของผู้เสนอราคารายนั้น  เว้นแต่เป็นข้อผิดพลาดหรือผิดหลงเพียงเล็กน้อย   หรือผิดพลาดไปจากเงื่อนไขของเอกสารสอบราคาในส่วนที่มิใช่สาระสำคัญ ทั้งนี้เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อโรงเรียนเท่านั้น

                         5.3      โรงเรียนสงวนสิทธิไม่พิจารณาราคาของผู้เสนอราคา   โดยไม่มีการผ่อนผันในกรณี ดังต่อไปนี้

                                      (1)  ไม่ปรากฏชื่อผู้เสนอราคานั้น ในบัญชีผู้รับเอกสาร หรือในหลักฐานการรับเอกสารสอบราคาของโรงเรียน

                                      (2)       ไม่กรอกชื่อนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดา หรือลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาอย่างหนึ่งอย่างใดหรือทั้งหมดในใบเสนอราคา

                                       (3)     เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กำหนดในเอกสารสอบราคาที่เป็นสาระสำคัญ  หรือมีผลทำให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้เสนอราคารายอื่น

                                       (4)      ราคาที่เสนอมีการขูดลบ   ตก   เติม   แก้ไข   เปลี่ยนแปลง   โดยผู้เสนอราคามิได้ลงลายมือชื่อพร้อมประทับตรา  (ถ้ามี)  กำกับไว้

-  6 -

 

 

                         5.4      ในการตัดสินการสอบราคาหรือในการทำสัญญา คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา หรือโรงเรียนมีสิทธิให้ผู้เสนอราคาชี้แจงข้อเท็จจริง สภาพ ฐานะหรือข้อเท็จจริงอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับผู้เสนอราคาได้ โรงเรียนมีสิทธิที่จะไม่รับราคาหรือไม่ทำสัญญา หากหลักฐานดังกล่าวไม่มีความเหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง

                         5.5      โรงเรียนทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ำสุด   หรือราคาหนึ่งราคาใด   หรือราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได้   และอาจพิจารณาเลือกซื้อในจำนวน  หรือขนาด  หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิกการสอบราคา  โดยไม่พิจารณาจัดซื้อเลยก็ได้สุดแต่จะพิจารณา  ทั้งนี้   เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นสำคัญ และให้ถือว่าการตัดสินของโรงเรียนเป็นเด็ดขาด ผู้เสนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ  มิได้  รวมทั้งโรงเรียนจะพิจารณายกเลิกการสอบราคา  และลงโทษผู้เสนอราคาเสมือนเป็นผู้ทิ้งงาน  ไม่ว่าจะเป็นผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม  หากมีเหตุที่เชื่อได้ว่าการเสนอราคากระทำไปโดยไม่สุจริต  เช่น  การเสนอราคาอันเป็นเท็จ หรือใช้ชื่อบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน เป็นต้น

                         5.6      ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงภายหลังจากการเปิดซองสอบราคาว่า ผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับ        การคัดเลือกตามที่ได้ประกาศรายชื่อไว้ตามข้อ 4.7 เป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น         ณ วันประกาศสอบราคา หรือเป็นผู้เสนอราคาที่กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม  ตามข้อ 1.5 โรงเรียนมีอำนาจที่จะตัดรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับ การคัดเลือกดังกล่าวออกจากประกาศรายชื่อ ตามข้อ  4.7 และโรงเรียนจะพิจารณาลงโทษผู้เสนอราคารายนั้นเป็นผู้ทิ้งงาน

                   ในกรณีนี้ หากปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นว่า การยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคาที่ได้ดำเนินการไปแล้วจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่งปลัดกระทรวงมีอำนาจยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคาดังกล่าวได้

              6.   การทำสัญญาซื้อขาย

                         6.1      ในกรณีที่ผู้ชนะการสอบราคาสามารถส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วนภายใน  5  วันทำการของทางราชการนับแต่วันที่ทำข้อตกลงซื้อ โรงเรียนจะพิจารณาจัดทำข้อตกลงเป็นหนังสือแทนการทำสัญญาตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ  1.3  ก็ได้  (จะก่อหนี้ผูกพันก็ต่อเมื่อมีการอนุมัติเงินประจำงวด)

                         6.2      ในกรณีที่ผู้ชนะการสอบราคา ไม่สามารถส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วนภายใน 5 วันทำการ ของทางราชการ หรือโรงเรียนเห็นว่าไม่สมควรจัดทำข้อตกลงเป็นหนังสือ  ตามข้อ  6.1  ผู้ชนะการสอบราคาจะต้องทำสัญญาซื้อขายตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ  1.3  กับโรงเรียนภายใน   7 วัน  นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง  และจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจำนวนเงินเท่ากับร้อยละ 5  ของราคาสิ่งของที่สอบราคาได้  ให้โรงเรียนยึดถือไว้ในขณะทำสัญญา  โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้

                                      (1)   เงินสด

                                      (2) เช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายให้แก่โรงเรียนโดยเป็นเช็คลงวันที่ที่ทำสัญญาหรือก่อนหน้านั้นไม่เกิน  3 วันทำการของทางราชการ และจะต้องเป็นเช็คที่ผู้รับเงินไม่ต้องชำระค่าธรรมเนียมการเรียกเก็บเงิน

                                       (3)   หนังสือค้ำประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนังสือค้ำประกันดังระบุในข้อ  1.4 (1)

 

-7-

 

 

                                       (4)   หนังสือค้ำประกันของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  หรือบริษัทเงินทุน  หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งได้แจ้งชื่อเวียนให้ส่วนราชการต่าง ๆ ทราบแล้ว โดยอนุโลมให้ใช้ตามแบบหนังสือค้ำประกันดังระบุในข้อ  1.4 (1)

                                       (5)   พันธบัตรรัฐบาลไทย

                         หลักประกันนี้จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน 15 วัน  นับถัดจากวันที่ผู้ชนะการสอบราคา (ผู้ขาย)  พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาซื้อขายแล้ว

7.      อัตราค่าปรับ

                         ค่าปรับตามแบบสัญญาซื้อขายคอมพิวเตอร์ข้อ  10  ให้คิดในอัตราร้อยละ  0.1    ต่อวัน

8.      การรับประกันความชำรุดบกพร่อง

                         ผู้ชนะการสอบราคาซึ่งได้ทำข้อตกลงเป็นหนังสือ หรือทำสัญญาซื้อขายตามแบบดังระบุในข้อ 1.3  แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องของสิ่งของที่ซื้อขายที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลา

ไม่น้อยกว่าที่กำหนดไว้ในคุณลักษณะเฉพาะนับถัดจากวันที่ผู้ซื้อรับมอบ โดยผู้ขายต้องรีบจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดีดังเดิมภายใน 15  วัน   นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชำรุดบกพร่อง

9.      ข้อสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอื่น ๆ

                         9.1      เงินค่าพัสดุสำหรับการซื้อครั้งนี้ได้มาจากเงินเงินงบประมาณ  พ.ศ.2556 และ พ.ศ.2557

                         การลงนามในสัญญาจะกระทำได้ต่อเมื่อ โรงเรียนได้รับอนุมัติเงินประจำงวด หรือได้รับอนุมัติให้ใช้เงินเพิ่มเติมหรือสมทบ หรือได้รับอนุมัติให้ใช้เงินบำรุงการศึกษา  หรือได้รับอนุมัติให้เปลี่ยนแปลงรายการแล้วเท่านั้น

                       9.2        เมื่อโรงเรียนได้คัดเลือกผู้เสนอราคารายใดให้เป็นผู้ขาย  และได้ตกลงซื้อสิ่งของตามสอบราคาซื้อแล้ว ถ้าผู้ขายจะต้องสั่งหรือนำสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ และของนั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้เสนอราคาซึ่งเป็นผู้ขายจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี  ดังนี้   

                                      (1)     แจ้งการสั่งหรือนำสิ่งของที่ซื้อขายดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อกรมเจ้าท่า ภายใน 7 วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้ขายสั่งหรือซื้อของจากต่างประเทศ   เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้

                                      (2)       จัดการให้สิ่งของที่ซื้อขายดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิ  เช่นเดียวกับเรือไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทย   เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่าให้บรรทุกสิ่งของนั้นโดยเรืออื่นที่มิใช่เรือไทย  ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศ ยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่น

-  8 -

 

 

                                      (3)       ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม  (1 ) หรือ ( 2 ) ผู้ขายจะต้องรับผิดตามกฎหมาย ว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี

                         9.4  ผู้เสนอราคาซึ่งโรงเรียนคัดเลือกแล้ว ไม่ไปทำสัญญาหรือข้อตกลงภายในเวลาที่ทางราชการกำหนดดังระบุไว้ในข้อ 6  โรงเรียนจะพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอื่น ๆ (ถ้ามี)  รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ

                         9.5      โรงเรียนสงวนสิทธิที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไขหรือข้อกำหนดในแบบสัญญา ให้เป็นไปตามความเห็นของสำนักงานอัยการสูงสุด  (ถ้ามี)

10.          เอกสารแนบท้ายประกาศถือเป็นส่วนหนึ่งของประกาศสอบราคาฉบับนี้

ลายเซ็น ผอ

 

 

 

                                                                                                        โรงเรียนบ้านหัวฝาย

 

                                                                                                                 10   สิงหาคม  2558

                                                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บทนิยาม

 

                         ผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน  หมายความว่า  บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่

เข้าเสนอราคาขายในการสอบราคาซื้อของโรงเรียนบ้านหัวฝาย   เป็นผู้มีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม ในกิจการของบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลอื่นที่เข้าเสนอราคาขายในการสอบราคาซื้อของโรงเรียนบ้านหัวฝายในคราวเดียวกัน

                         การมีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมของบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ดังกล่าวข้างต้นได้แก่การที่บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลดังกล่าวมีความสัมพันธ์กันในลักษณะดังต่อไปนี้

                         (1)  มีความสัมพันธ์กันในเชิงบริหาร  โดยผู้จัดการ  หุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล  รายหนึ่งมีอำนาจหรือสามารถใช้อำนาจในการบริหารจัดการกิจการของบุคคลธรรมดาหรือของ นิติบุคคลอีกรายหนึ่งหรือหลายราย ที่เสนอราคาให้แก่  โรงเรียนบ้านหัวฝายใน  การสอบราคาครั้งนี้

                         (2)  มีความสัมพันธ์กันในเชิงทุน  โดยผู้เป็นหุ้นส่วนในห้างหุ่นส่วนสามัญ  หรือผู้เป็นหุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจำกัด  หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในบริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัด  เป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด  หรือเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในบริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัด อีกรายหนึ่งหรือหลายรายที่เสนอราคาให้แก่โรงเรียนบ้านหัวฝาย  ในการสอบราคาซื้อครั้งนี้

                         คำว่า ผู้ถือหุ้นรายใหญ่  ให้หมายความว่า ผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นเกินกว่าร้อยละยี่สิบห้าในกิจการนั้น หรือในอัตราอื่นตามที่คณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุเห็นสมควรประกาศกำหนดสำหรับกิจการบางประเภทหรือบางขนาด

                         (3)  มีความสัมพันธ์กันในลักษณะไขว้กันระหว่าง (1) และ (2)  โดยผู้จัดการ  หุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ  ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของบุคคลธรรมดาหรือของนิติบุคคลรายหนึ่ง  เป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในบริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัด  อีกรายหนึ่งหรือหลายรายที่เข้าเสนอราคาให้แก่โรงเรียนบ้านหัวฝาย  ในการสอบราคาซื้อครั้งนี้  หรือในนัยกลับกัน

                         การดำรงตำแหน่ง การเป็นหุ้นส่วน  หรือเข้าถือหุ้นดังกล่าวข้างต้นของคู่สมรส หรือบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลใน (1) (2)  หรือ (3)  ให้ถือว่าเป็นการดำรงตำแหน่งการเป็นหุ้นส่วนหรือการถือหุ้นของบุคคลดังกล่าว

                         ในกรณีบุคคลใดใช้ชื่อบุคคลอื่นเป็นผู้จัดการ หุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร  ผู้เป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นโดยที่ตนเองเป็นผู้ใช้อำนาจในการบริหารที่แท้จริง หรือเป็นหุ้นส่วนหรือบริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัด ที่เกี่ยวข้อง ได้เสนอราคาให้แก่โรงเรียนบ้านหัวฝาย  ในการสอบราคาซื้อคราวเดียวกันให้ถือว่า ผู้เสนอราคาหรือผู้เสนองานนั้นมีความสัมพันธ์กันตาม (1)(2) หรือ (3) แล้วแต่กรณี

 

 

 

                                                               -  2  -

 

                        

                         การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม  หมายความว่า การที่ผู้เสนอราคาขายหนึ่งหรือหลายรายกระทำการอย่างใด ๆ อันเป็นการขัดขวางหรือเป็นอุปสรรคหรือไม่เปิดโอกาสให้มีการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการเสนอราคาต่อโรงเรียนบ้านหัวฝาย  ไม่ว่าจะกระทำโดยการสมยอมกัน หรือโดยการให้ ขอให้หรือรับว่าจะให้ เรียก  รับ  หรือยอมจะรับเงินหรือทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด หรือใช้กำลังประทุษร้าย หรือข่มขู่จะใช้กำลังประทุษร้าย หรือแสดงเอกสารอันเป็นเท็จ หรือกระทำการโดยทุจริตทั้งนี้  โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะแสวงหาประโยชน์ในระหว่างผู้เสนอราคาด้วยกัน หรือเพื่อให้ประโยชน์แก่ผู้เสนอราคารายหนึ่งรายใดเป็นผู้มีสิทธิทำสัญญากับโรงเรียนบ้านหัวฝาย หรือเพื่อหลีกเลี่ยงการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม  หรือเพื่อให้เกิดความได้เปรียบโรงเรียนบ้านหัวฝาย โดยมิใช่เป็นไปในทางประกอบธุรกิจปกติ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประกาศโรงเรียนบ้านหัวฝาย

เรื่อง     สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา                         โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

___________________________

 

                ด้วยโรงเรียนบ้านหัวฝาย   มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง                 ตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ   ได้รับมอบอำนาจจากเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ตามคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ 22/25546  สั่ง ณ วันที่ 8 กรกฎาคม 2546  มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง  ตามรายการดังนี้ 

                        โครงการที่  1   คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง สำหรับโรงเรียนขนาดกลาง ปีงบประมาณ   2556   จำนวน  1  ชุด                   ประกอบด้วย

-          เครื่องคอมพิวเตอร์แบบเคลื่อนที่สำหรับครู  จำนวน    1  เครื่อง ๆ ละ   21,000.-  บาท 

-         โทรทัศน์สีชนิดจอแบน (LED TV) ขนาดไม่ต่ำกว่า   50  นิ้ว จำนวน  1  เครื่อง ๆ ละ    

      25,000.- บาท

-          ราคากลางของการจัดซื้อ  เป็นเงินทั้งสิ้น   46,000.-  บาท (สี่หมื่นหกพันบาทถ้วน) 

                       โครงการที่ 2   คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง สำหรับโรงเรียนที่จัดการเรียนการสอน ระดับ                     ก่อนประถมศึกษา  (อนุบาล)  ปีงบประมาณ  2557   จำนวน  1  ชุด  ประกอบด้วย

-          เครื่องคอมพิวเตอร์แบบเคลื่อนที่สำหรับครู  จำนวน  1  เครื่อง  ๆ ละ  21,000.- บาท 

-          โทรทัศน์สีชนิดจอแบน (LED TV) ขนาดไม่ต่ำกว่า  50  นิ้ว จำนวน  1   เครื่อง ๆ ละ  25,000.- บาท 

-          ราคากลางของการจัดซื้อ  เป็นเงินทั้งสิ้น   46,000.-  บาท (สี่หมื่นหกพันบาทถ้วน) 

                    โครงการที่  3   คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง สำหรับโรงเรียนขนาดกลาง ปีงบประมาณ  2557    จำนวน  4  ชุด                ประกอบด้วย

-          เครื่องคอมพิวเตอร์แบบเคลื่อนที่สำหรับครู  จำนวน  4  เครื่อง ๆ ละ    21,000.-  บาท 

-         โทรทัศน์สีชนิดจอแบน (LED TV) ขนาดไม่ต่ำกว่า  50 นิ้ว จำนวน  4  เครื่อง ๆ ละ 25,000.- บาท     

-         ราคากลางของการจัดซื้อ  เป็นเงินทั้งสิ้น   184,000.-  บาท (หนึ่งแสนแปดหมื่นสี่พันบาทถ้วน) 

                 

                                                           

 

 

- 2 -

               

 

                      ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ    ดังต่อไปนี้

                                1.  เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อดังกล่าว

                                2.  ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว

                             3.  ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน  ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย  เว้นแต่รัฐบาลของ              ผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น

                          4.  เป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการซื้อของโรงเรียนบ้านหัวฝาย

                             5. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่โรงเรียนบ้านหัวฝาย

  วันประกาศสอบราคา  หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาซื้อครั้งนี้

                      กำหนดยื่นซองสอบราคา  ตั้งแต่วันที่  10   สิงหาคม  2558    ถึงวันที่   24  สิงหาคม  2558

ระหว่างเวลา    08.30 น.  ถึง  เวลา  16.30 น.     ห้องธุรการ โรงเรียนบ้านหัวฝาย  อำเภอแม่สอด  จังหวัดตาก  และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่  25   สิงหาคม   2558  ตั้งแต่เวลา  10.00 น. เป็นต้นไป

                      ผู้สนใจติดตอขอรับเอกสารสอบราคาซื้อ  ได้ที่  ห้องธุรการ โรงเรียนบ้านหัวฝาย  อำเภอแม่สอด  จังหวัดตาก  ระหว่างวันที่  10   สิงหาคม  2558    ถึงวันที่   24  สิงหาคม  2558  หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข  055 – 532540   ในวันและเวลาราชการ

 

                                ประกาศ    วันที่   10     เดือน   สิงหาคม  .. 2558

ลายเซ็น ผอ

 

 

                                                                                                         (นายประกาศิต  คำสุข)

                                                                                                ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหัวฝาย

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เอกสารสอบราคาซื้อ เลขที่   04/2558

สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง

 ตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

ตามประกาศโรงเรียนบ้านหัวฝาย  

ลงวันที่    10   สิงหาคม    2558

………………………

                โรงเรียนบ้านหัวฝาย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2  ซึ่งต่อไปนี้ เรียกว่าโรงเรียน  มีความประสงค์จะสอบราคาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ตามรายการ  ดังนี้ 

                        โครงการที่  1   คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง สำหรับโรงเรียนขนาดกลาง ปีงบประมาณ   2556   จำนวน  1  ชุด                   ประกอบด้วย

-          เครื่องคอมพิวเตอร์แบบเคลื่อนที่สำหรับครู  จำนวน    1  เครื่อง ๆ ละ   21,000.-  บาท 

-         โทรทัศน์สีชนิดจอแบน (LED TV) ขนาดไม่ต่ำกว่า   50  นิ้ว จำนวน  1  เครื่อง ๆ ละ   

      25,000.- บาท

-          ราคากลางของการจัดซื้อ  เป็นเงินทั้งสิ้น   46,000.-  บาท (สี่หมื่นหกพันบาทถ้วน) 

                       โครงการที่ 2   คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง สำหรับโรงเรียนที่จัดการเรียนการสอน ระดับ                     ก่อนประถมศึกษา  (อนุบาล)  ปีงบประมาณ  2557   จำนวน  1  ชุด  ประกอบด้วย

-          เครื่องคอมพิวเตอร์แบบเคลื่อนที่สำหรับครู  จำนวน  1  เครื่อง  ๆ ละ  21,000.- บาท 

-          โทรทัศน์สีชนิดจอแบน (LED TV) ขนาดไม่ต่ำกว่า  50  นิ้ว จำนวน  1   เครื่อง ๆ ละ  25,000.- บาท 

-          ราคากลางของการจัดซื้อ  เป็นเงินทั้งสิ้น   46,000.-  บาท (สี่หมื่นหกพันบาทถ้วน) 

                    โครงการที่  3   คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง สำหรับโรงเรียนขนาดกลาง ปีงบประมาณ  2557    จำนวน  4  ชุด                ประกอบด้วย

-          เครื่องคอมพิวเตอร์แบบเคลื่อนที่สำหรับครู  จำนวน  4  เครื่อง ๆ ละ    21,000.-  บาท 

-         โทรทัศน์สีชนิดจอแบน (LED TV) ขนาดไม่ต่ำกว่า  50 นิ้ว จำนวน  4  เครื่อง ๆ ละ 25,000.- บาท     

-         ราคากลางของการจัดซื้อ  เป็นเงินทั้งสิ้น   184,000.-  บาท (หนึ่งแสนแปดหมื่นสี่พันบาทถ้วน) 

                 

                                                           

                                                                   - 2 -

 

                         ซึ่งพัสดุที่จะซื้อนี้ต้องเป็นของแท้  ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่เป็นของเก่าเก็บ อยู่ในสภาพที่จะใช้งานได้ทันที และมีคุณลักษณะเฉพาะตรงตามที่กำหนดไว้ในเอกสารสอบราคาฉบับนี้ โดยมีข้อแนะนำและข้อกำหนด  ดังต่อไปนี้

1.      เอกสารแนบท้ายเอกสารสอบราคา

                         1.1  รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

                         1.2  แบบใบเสนอราคา

                         1.3  แบบสัญญาซื้อขาย

                         1.4  แบบหนังสือค้ำประกันสัญญา (หลักประกันสัญญา)

                         1.5  บทนิยาม

                                (1)  ผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน

                                  (2)  การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม

                         1.6  แบบบัญชีเอกสาร

                                (1)  บัญชีเอกสารส่วนที่ 1

(2) บัญชีเอกสารส่วนที่ 2

1.7  บัญชีรายชื่อผู้มีอำนาจควบคุม

1.8  บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ/หุ้นส่วนผู้จัดการ

1.9  บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่

1.10 แบบหนังสือมอบอำนาจ

1.11 รายละเอียดราคากลางที่จัดซื้อครั้งนี้

                                         ฯลฯ

2.      คุณสมบัติของผู้เสนอราคา

                         2.1      ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อ 

                         2.2      ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว  หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ

                         2.3      ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น  ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ตามข้อ 1.5

                         2.4      ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย  เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น

3.      หลักฐานการเสนอราคา

                         ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานแนบมาพร้อมกับซองใบเสนอราคาโดยแยกไว้

นอกซองใบเสนอราคาเป็น 2 ส่วน คือ 

 

                                         -  3 -

 

 

                   3.1    ส่วนที่ 1  อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 

                                      (1) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นนิติบุคคล

                                            ()    ห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือห้างหุ้นส่วนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล  บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ  ผู้มีอำนาจควบคุม  พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

                                            ()    บริษัทจำกัด หรือบริษัทมหาชนจำกัด   ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน               นิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ  บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุมและบัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

                                      (2) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นบุคคลธรรมดา หรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคลให้ยื่นสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้นั้น สำเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน  (ถ้ามี) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน  พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง  

                                      (3) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นผู้เสนอราคาร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่นสำเนาสัญญาของ การเข้าร่วมค้า สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ร่วมค้า และในกรณีที่ผู้เข้าร่วมค้าฝ่ายใดเป็นบุคคลธรรมดาที่มิใช่สัญชาติไทยให้ยื่นสำเนาหนังสือเดินทาง หรือผู้ร่วมค้าฝ่ายใดเป็นนิติบุคคลให้ยื่นเอกสารตามที่ระบุไว้ใน   (1)

                                       (4)   สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม  (ถ้ามี)  พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง 

                                 (5)  สำเนาการลงทะเบียนภาครัฐในระบบ e-Gp 

                                 (6)  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน  พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง  

                                      สำหรับผู้ประกอบการประเภทร้านค้า  จะต้องมีสำเนาหนังสือจดทะเบียนพาณิชย์

 และใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม   (ถ้ามี)   พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

                                      (7)    บัญชีเอกสารส่วนที่  1  ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคา  ตามแบบในข้อ 1.6 (1)

                         3.2      ส่วนที่  2   อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

                                      (1)       แคตตาล็อก  และหรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ  ตามข้อ 4.4

                                      (2)       หนังสือมอบอำนาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้เสนอราคามอบอำนาจให้บุคคลอื่นลงนามในใบเสนอราคาแทน

                                      (3)       บัญชีเอกสารส่วนที่  2   ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคา  ตามแบบในข้อ

1.6 (2)

4.      การเสนอราคา

                         4.1      ผู้เสนอราคาต้องเสนอราคา ตามแบบที่กำหนดไว้ในเอกสารสอบราคานี้โดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้นและจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน  ลงลายมือชื่อของผู้เสนอราคาให้ชัดเจน จำนวนเงินที่เสนอต้องระบุตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือโดยไม่มีการขูดลบหรือแก้ไข หากมีการขูดลบ ตกเติม แก้ไข เปลี่ยนแปลง จะต้องลงลายมือชื่อผู้เสนอราคา พร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) กำกับไว้ด้วยทุกแห่ง

                                                             - 4 -

 

 

                         4.2      ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอราคาเป็นเงินบาท และเสนอราคาเพียงราคาเดียว โดยเสนอราคารวม   และหรือราคาต่อหน่วย และหรือต่อรายการ   ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถูกต้อง ทั้งนี้   ราคารวมที่เสนอจะต้องตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกันให้ถือตัวหนังสือเป็นสำคัญ  โดยคิดราคารวมทั้งสิ้น    ซึ่งรวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอากรอื่น ๆ  ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน   และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ  ทั้งปวง   จนกระทั่งส่งมอบพัสดุให้ ณ  ห้องธุรการ โรงเรียนบ้านหัวฝาย อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก

                                    ราคาที่เสนอจะต้องเสนอกำหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า  15  วัน     นับแต่วันเปิดซองใบเสนอราคา    โดยภายในกำหนดยืนราคาผู้เสนอราคาต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้     และจะถอนการเสนอราคามิได้

                         4.3      ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุ  ไม่เกิน 15วัน  นับถัดจากวันลงนามในสัญญาซื้อขาย

                        4.4       ผู้เสนอราคาจะต้องส่งแคตตาล็อกและหรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของ  คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ตามคุณลักษณะของ สพฐ.   ไปพร้อมใบเสนอราคาเพื่อประกอบการพิจารณา   หลักฐานดังกล่าวนี้  โรงเรียนจะยึดไว้เป็นเอกสารของทางราชการ

                         สำหรับแคตตาล็อกที่แนบให้พิจารณา หากเป็นสำเนารูปถ่ายจะต้องรับรองสำเนาถูกต้อง โดยผู้มีอำนาจทำนิติกรรมแทนนิติบุคคล   หากคณะกรรมการเปิดซองสอบราคามีความประสงค์จะขอดูต้นฉบับ

แคตตาล็อกผู้เสนอราคาจะต้องนำต้นฉบับมาให้คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาตรวจสอบภายใน 7  วัน

                      4.5          ผู้เสนอราคาจะต้องส่งตัวอย่างของพัสดุที่เสนอ จำนวน  1  ชุด  เพื่อใช้ในการตรวจทดลอง  หรือประกอบการพิจารณา และหรือประกอบสัญญา     ทั้งนี้  โรงเรียนจะไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ  ที่เกิดขึ้น           แก่ตัวอย่างดังกล่าว ตัวอย่างที่เหลือหรือไม่ใช้แล้ว  โรงเรียนจะคืนให้แก่ผู้เสนอราคา

                         4.6      ก่อนยื่นซองสอบราคา ผู้เสนอราคาควรตรวจดูร่างสัญญา รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ  ฯลฯ  ให้ถี่ถ้วนและเข้าใจเอกสารสอบราคาทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นซองสอบราคาตามเงื่อนไขในเอกสารสอบราคา

                         4.7      ผู้เสนอราคาจะต้องยื่นซองใบเสนอราคาที่ปิดผนึกซองเรียบร้อยจ่าหน้าซองถึง   ประธานคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา โดยระบุไว้ที่หน้าซองว่า ใบเสนอราคาตามเอกสารสอบราคาเลขที่  04/2558               ยื่นต่อเจ้าหน้าที่รับซองสอบราคา   ในวันที่  10  สิงหาคม  2558  ถึงวันที่   24  สิงหาคม  2558  ระหว่างเวลา  08.30 น. ถึง   16.30  น. เว้นวันหยุดราชการ ณ ห้องธุรการ โรงเรียนบ้านหัวฝาย  อำเภอแม่สอด  จังหวัดตาก

                         เมื่อพ้นกำหนดเวลายื่นซองสอบราคาแล้วจะไม่รับซองสอบราคาโดยเด็ดขาด

                         คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาจะดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคาแต่ละรายว่าเป็น                          ผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นตามข้อ 1.5 (1) ณ วันประกาศสอบราคาหรือไม่     และประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกก่อนการเปิดซองใบเสนอราคา

                         หากปรากฏต่อคณะกรรมการเปิดซองสอบราคาก่อนหรือในขณะที่มีการเปิดซองใบเสนอราคาว่า               มีผู้เสนอราคากระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมตามข้อ 1.5 (2) และคณะกรรมการ ฯ  เชื่อว่ามีการกระทำอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม  คณะกรรมการ ฯ จะตัดรายชื่อผู้เสนอราคา

                                                                 - 5 -

 

 

รายนั้นออกจากการเป็นผู้เสนอราคาและประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิ์ได้รับการคัดเลือก  และโรงเรียนจะพิจารณาลงโทษผู้เสนอราคาดังกล่าวเป็นผู้ทิ้งงาน   เว้นแต่คณะกรรมการฯ จะวินิจฉัยได้ว่าผู้เสนอราคารายนั้นเป็นผู้ที่ให้ความร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของทางราชการ  และมิได้เป็นผู้ริเริ่มให้มีการกระทำดังกล่าว

                         ผู้เสนอราคาที่ถูกตัดรายชื่อออกจากการเป็นผู้เสนอราคา  เพราะเหตุเป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศสอบราคา หรือเป็นผู้เสนอราคาที่กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม   อาจอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวต่อปลัดกระทรวงภายใน  3  วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา  การวินิจฉัยอุทธรณ์ของปลัดกระทรวงให้ถือเป็นที่สุด

                คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา  จะเปิดซองใบเสนอราคาของผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกดังกล่าวข้างต้น  ณ ห้องธุรการ โรงเรียนบ้านหัวฝาย อำเภอแม่สอด  จังหวัดตาก ใน วันที่   25  สิงหาคม  2558   ตั้งแต่เวลา 10.00  .  เป็นต้นไป 

                การยื่นอุทธรณ์ตามวรรค 5  ย่อมไม่เป็นเหตุให้มีการขยายระยะเวลาการเปิดซองใบเสนอราคา เว้นแต่ปลัดกระทรวงจะพิจารณาเห็นว่าการขยายระยะเวลาดังกล่าวจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่ง  และในกรณีที่ปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นด้วยกับคำคัดค้านของผู้อุทธรณ์   และเห็นว่าการยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคาที่ได้ดำเนินการไปแล้วจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่ง  ให้ปลัดกระทรวงมีอำนาจยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคาดังกล่าวได้

5.      หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาราคา

                         5.1      ในการสอบราคาครั้งนี้    โรงเรียนจะพิจารณาตัดสินด้วย ราคาต่อรายการ

                         5.2      หากผู้เสนอราคารายใด  มีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ 2  หรือยื่นหลักฐานการเสนอราคาไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนตามข้อ  3  หรือยื่นซองสอบราคาไม่ถูกต้องตามข้อ 4 แล้ว  คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาจะไม่รับพิจารณาราคาของผู้เสนอราคารายนั้น  เว้นแต่เป็นข้อผิดพลาดหรือผิดหลงเพียงเล็กน้อย   หรือผิดพลาดไปจากเงื่อนไขของเอกสารสอบราคาในส่วนที่มิใช่สาระสำคัญ ทั้งนี้เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อโรงเรียนเท่านั้น

                         5.3      โรงเรียนสงวนสิทธิไม่พิจารณาราคาของผู้เสนอราคา   โดยไม่มีการผ่อนผันในกรณี ดังต่อไปนี้

                                      (1)  ไม่ปรากฏชื่อผู้เสนอราคานั้น ในบัญชีผู้รับเอกสาร หรือในหลักฐานการรับเอกสารสอบราคาของโรงเรียน

                                      (2)       ไม่กรอกชื่อนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดา หรือลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาอย่างหนึ่งอย่างใดหรือทั้งหมดในใบเสนอราคา

                                       (3)     เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กำหนดในเอกสารสอบราคาที่เป็นสาระสำคัญ  หรือมีผลทำให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้เสนอราคารายอื่น

                                       (4)      ราคาที่เสนอมีการขูดลบ   ตก   เติม   แก้ไข   เปลี่ยนแปลง   โดยผู้เสนอราคามิได้ลงลายมือชื่อพร้อมประทับตรา  (ถ้ามี)  กำกับไว้

-  6 -

 

 

                         5.4      ในการตัดสินการสอบราคาหรือในการทำสัญญา คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา หรือโรงเรียนมีสิทธิให้ผู้เสนอราคาชี้แจงข้อเท็จจริง สภาพ ฐานะหรือข้อเท็จจริงอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับผู้เสนอราคาได้ โรงเรียนมีสิทธิที่จะไม่รับราคาหรือไม่ทำสัญญา หากหลักฐานดังกล่าวไม่มีความเหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง

                         5.5      โรงเรียนทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ำสุด   หรือราคาหนึ่งราคาใด   หรือราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได้   และอาจพิจารณาเลือกซื้อในจำนวน  หรือขนาด  หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิกการสอบราคา  โดยไม่พิจารณาจัดซื้อเลยก็ได้สุดแต่จะพิจารณา  ทั้งนี้   เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นสำคัญ และให้ถือว่าการตัดสินของโรงเรียนเป็นเด็ดขาด ผู้เสนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ  มิได้  รวมทั้งโรงเรียนจะพิจารณายกเลิกการสอบราคา  และลงโทษผู้เสนอราคาเสมือนเป็นผู้ทิ้งงาน  ไม่ว่าจะเป็นผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม  หากมีเหตุที่เชื่อได้ว่าการเสนอราคากระทำไปโดยไม่สุจริต  เช่น  การเสนอราคาอันเป็นเท็จ หรือใช้ชื่อบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน เป็นต้น

                         5.6      ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงภายหลังจากการเปิดซองสอบราคาว่า ผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับ        การคัดเลือกตามที่ได้ประกาศรายชื่อไว้ตามข้อ 4.7 เป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น         ณ วันประกาศสอบราคา หรือเป็นผู้เสนอราคาที่กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม  ตามข้อ 1.5 โรงเรียนมีอำนาจที่จะตัดรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับ การคัดเลือกดังกล่าวออกจากประกาศรายชื่อ ตามข้อ  4.7 และโรงเรียนจะพิจารณาลงโทษผู้เสนอราคารายนั้นเป็นผู้ทิ้งงาน

                   ในกรณีนี้ หากปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นว่า การยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคาที่ได้ดำเนินการไปแล้วจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่งปลัดกระทรวงมีอำนาจยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคาดังกล่าวได้

              6.   การทำสัญญาซื้อขาย

                         6.1      ในกรณีที่ผู้ชนะการสอบราคาสามารถส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วนภายใน  5  วันทำการของทางราชการนับแต่วันที่ทำข้อตกลงซื้อ โรงเรียนจะพิจารณาจัดทำข้อตกลงเป็นหนังสือแทนการทำสัญญาตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ  1.3  ก็ได้  (จะก่อหนี้ผูกพันก็ต่อเมื่อมีการอนุมัติเงินประจำงวด)

                         6.2      ในกรณีที่ผู้ชนะการสอบราคา ไม่สามารถส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วนภายใน 5 วันทำการ ของทางราชการ หรือโรงเรียนเห็นว่าไม่สมควรจัดทำข้อตกลงเป็นหนังสือ  ตามข้อ  6.1  ผู้ชนะการสอบราคาจะต้องทำสัญญาซื้อขายตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ  1.3  กับโรงเรียนภายใน   7 วัน  นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง  และจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจำนวนเงินเท่ากับร้อยละ 5  ของราคาสิ่งของที่สอบราคาได้  ให้โรงเรียนยึดถือไว้ในขณะทำสัญญา  โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้

                                      (1)   เงินสด

                                      (2) เช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายให้แก่โรงเรียนโดยเป็นเช็คลงวันที่ที่ทำสัญญาหรือก่อนหน้านั้นไม่เกิน  3 วันทำการของทางราชการ และจะต้องเป็นเช็คที่ผู้รับเงินไม่ต้องชำระค่าธรรมเนียมการเรียกเก็บเงิน

                                       (3)   หนังสือค้ำประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนังสือค้ำประกันดังระบุในข้อ  1.4 (1)

 

-7-

 

 

                                       (4)   หนังสือค้ำประกันของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  หรือบริษัทเงินทุน  หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งได้แจ้งชื่อเวียนให้ส่วนราชการต่าง ๆ ทราบแล้ว โดยอนุโลมให้ใช้ตามแบบหนังสือค้ำประกันดังระบุในข้อ  1.4 (1)

                                       (5)   พันธบัตรรัฐบาลไทย

                         หลักประกันนี้จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน 15 วัน  นับถัดจากวันที่ผู้ชนะการสอบราคา (ผู้ขาย)  พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาซื้อขายแล้ว

7.      อัตราค่าปรับ

                         ค่าปรับตามแบบสัญญาซื้อขายคอมพิวเตอร์ข้อ  10  ให้คิดในอัตราร้อยละ  0.1    ต่อวัน

8.      การรับประกันความชำรุดบกพร่อง

                         ผู้ชนะการสอบราคาซึ่งได้ทำข้อตกลงเป็นหนังสือ หรือทำสัญญาซื้อขายตามแบบดังระบุในข้อ 1.3  แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องของสิ่งของที่ซื้อขายที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลา

ไม่น้อยกว่าที่กำหนดไว้ในคุณลักษณะเฉพาะนับถัดจากวันที่ผู้ซื้อรับมอบ โดยผู้ขายต้องรีบจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดีดังเดิมภายใน 15  วัน   นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชำรุดบกพร่อง

9.      ข้อสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอื่น ๆ

                         9.1      เงินค่าพัสดุสำหรับการซื้อครั้งนี้ได้มาจากเงินเงินงบประมาณ  พ.ศ.2556 และ พ.ศ.2557

                         การลงนามในสัญญาจะกระทำได้ต่อเมื่อ โรงเรียนได้รับอนุมัติเงินประจำงวด หรือได้รับอนุมัติให้ใช้เงินเพิ่มเติมหรือสมทบ หรือได้รับอนุมัติให้ใช้เงินบำรุงการศึกษา  หรือได้รับอนุมัติให้เปลี่ยนแปลงรายการแล้วเท่านั้น

                       9.2        เมื่อโรงเรียนได้คัดเลือกผู้เสนอราคารายใดให้เป็นผู้ขาย  และได้ตกลงซื้อสิ่งของตามสอบราคาซื้อแล้ว ถ้าผู้ขายจะต้องสั่งหรือนำสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ และของนั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้เสนอราคาซึ่งเป็นผู้ขายจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี  ดังนี้   

                                      (1)     แจ้งการสั่งหรือนำสิ่งของที่ซื้อขายดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อกรมเจ้าท่า ภายใน 7 วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้ขายสั่งหรือซื้อของจากต่างประเทศ   เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้

                                      (2)       จัดการให้สิ่งของที่ซื้อขายดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิ  เช่นเดียวกับเรือไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทย   เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่าให้บรรทุกสิ่งของนั้นโดยเรืออื่นที่มิใช่เรือไทย  ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศ ยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่น

-  8 -

 

 

                                      (3)       ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม  (1 ) หรือ ( 2 ) ผู้ขายจะต้องรับผิดตามกฎหมาย ว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี

                         9.4  ผู้เสนอราคาซึ่งโรงเรียนคัดเลือกแล้ว ไม่ไปทำสัญญาหรือข้อตกลงภายในเวลาที่ทางราชการกำหนดดังระบุไว้ในข้อ 6  โรงเรียนจะพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอื่น ๆ (ถ้ามี)  รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ

                         9.5      โรงเรียนสงวนสิทธิที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไขหรือข้อกำหนดในแบบสัญญา ให้เป็นไปตามความเห็นของสำนักงานอัยการสูงสุด  (ถ้ามี)

10.          เอกสารแนบท้ายประกาศถือเป็นส่วนหนึ่งของประกาศสอบราคาฉบับนี้

ลายเซ็น ผอ

 

 

 

                                                                                                        โรงเรียนบ้านหัวฝาย

 

                                                                                                                 10   สิงหาคม  2558

                                                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บทนิยาม

 

                         ผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน  หมายความว่า  บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่

เข้าเสนอราคาขายในการสอบราคาซื้อของโรงเรียนบ้านหัวฝาย   เป็นผู้มีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม ในกิจการของบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลอื่นที่เข้าเสนอราคาขายในการสอบราคาซื้อของโรงเรียนบ้านหัวฝายในคราวเดียวกัน

                         การมีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมของบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ดังกล่าวข้างต้นได้แก่การที่บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลดังกล่าวมีความสัมพันธ์กันในลักษณะดังต่อไปนี้

                         (1)  มีความสัมพันธ์กันในเชิงบริหาร  โดยผู้จัดการ  หุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล  รายหนึ่งมีอำนาจหรือสามารถใช้อำนาจในการบริหารจัดการกิจการของบุคคลธรรมดาหรือของ นิติบุคคลอีกรายหนึ่งหรือหลายราย ที่เสนอราคาให้แก่  โรงเรียนบ้านหัวฝายใน  การสอบราคาครั้งนี้

                         (2)  มีความสัมพันธ์กันในเชิงทุน  โดยผู้เป็นหุ้นส่วนในห้างหุ่นส่วนสามัญ  หรือผู้เป็นหุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจำกัด  หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในบริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัด  เป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด  หรือเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในบริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัด อีกรายหนึ่งหรือหลายรายที่เสนอราคาให้แก่โรงเรียนบ้านหัวฝาย  ในการสอบราคาซื้อครั้งนี้

                         คำว่า ผู้ถือหุ้นรายใหญ่  ให้หมายความว่า ผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นเกินกว่าร้อยละยี่สิบห้าในกิจการนั้น หรือในอัตราอื่นตามที่คณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุเห็นสมควรประกาศกำหนดสำหรับกิจการบางประเภทหรือบางขนาด

                         (3)  มีความสัมพันธ์กันในลักษณะไขว้กันระหว่าง (1) และ (2)  โดยผู้จัดการ  หุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ  ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของบุคคลธรรมดาหรือของนิติบุคคลรายหนึ่ง  เป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในบริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัด  อีกรายหนึ่งหรือหลายรายที่เข้าเสนอราคาให้แก่โรงเรียนบ้านหัวฝาย  ในการสอบราคาซื้อครั้งนี้  หรือในนัยกลับกัน

                         การดำรงตำแหน่ง การเป็นหุ้นส่วน  หรือเข้าถือหุ้นดังกล่าวข้างต้นของคู่สมรส หรือบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลใน (1) (2)  หรือ (3)  ให้ถือว่าเป็นการดำรงตำแหน่งการเป็นหุ้นส่วนหรือการถือหุ้นของบุคคลดังกล่าว

                         ในกรณีบุคคลใดใช้ชื่อบุคคลอื่นเป็นผู้จัดการ หุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร  ผู้เป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นโดยที่ตนเองเป็นผู้ใช้อำนาจในการบริหารที่แท้จริง หรือเป็นหุ้นส่วนหรือบริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัด ที่เกี่ยวข้อง ได้เสนอราคาให้แก่โรงเรียนบ้านหัวฝาย  ในการสอบราคาซื้อคราวเดียวกันให้ถือว่า ผู้เสนอราคาหรือผู้เสนองานนั้นมีความสัมพันธ์กันตาม (1)(2) หรือ (3) แล้วแต่กรณี

 

 

 

                                                               -  2  -

 

                        

                         การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม  หมายความว่า การที่ผู้เสนอราคาขายหนึ่งหรือหลายรายกระทำการอย่างใด ๆ อันเป็นการขัดขวางหรือเป็นอุปสรรคหรือไม่เปิดโอกาสให้มีการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการเสนอราคาต่อโรงเรียนบ้านหัวฝาย  ไม่ว่าจะกระทำโดยการสมยอมกัน หรือโดยการให้ ขอให้หรือรับว่าจะให้ เรียก  รับ  หรือยอมจะรับเงินหรือทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด หรือใช้กำลังประทุษร้าย หรือข่มขู่จะใช้กำลังประทุษร้าย หรือแสดงเอกสารอันเป็นเท็จ หรือกระทำการโดยทุจริตทั้งนี้  โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะแสวงหาประโยชน์ในระหว่างผู้เสนอราคาด้วยกัน หรือเพื่อให้ประโยชน์แก่ผู้เสนอราคารายหนึ่งรายใดเป็นผู้มีสิทธิทำสัญญากับโรงเรียนบ้านหัวฝาย หรือเพื่อหลีกเลี่ยงการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม  หรือเพื่อให้เกิดความได้เปรียบโรงเรียนบ้านหัวฝาย โดยมิใช่เป็นไปในทางประกอบธุรกิจปกติ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประกาศโรงเรียนบ้านหัวฝาย

เรื่อง     สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา                         โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

___________________________

 

                ด้วยโรงเรียนบ้านหัวฝาย   มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง                 ตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ   ได้รับมอบอำนาจจากเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ตามคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ 22/25546  สั่ง ณ วันที่ 8 กรกฎาคม 2546  มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง  ตามรายการดังนี้ 

                        โครงการที่  1   คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง สำหรับโรงเรียนขนาดกลาง ปีงบประมาณ   2556   จำนวน  1  ชุด                   ประกอบด้วย

-          เครื่องคอมพิวเตอร์แบบเคลื่อนที่สำหรับครู  จำนวน    1  เครื่อง ๆ ละ   21,000.-  บาท 

-         โทรทัศน์สีชนิดจอแบน (LED TV) ขนาดไม่ต่ำกว่า   50  นิ้ว จำนวน  1  เครื่อง ๆ ละ    

      25,000.- บาท

-          ราคากลางของการจัดซื้อ  เป็นเงินทั้งสิ้น   46,000.-  บาท (สี่หมื่นหกพันบาทถ้วน) 

                       โครงการที่ 2   คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง สำหรับโรงเรียนที่จัดการเรียนการสอน ระดับ                     ก่อนประถมศึกษา  (อนุบาล)  ปีงบประมาณ  2557   จำนวน  1  ชุด  ประกอบด้วย

-          เครื่องคอมพิวเตอร์แบบเคลื่อนที่สำหรับครู  จำนวน  1  เครื่อง  ๆ ละ  21,000.- บาท 

-          โทรทัศน์สีชนิดจอแบน (LED TV) ขนาดไม่ต่ำกว่า  50  นิ้ว จำนวน  1   เครื่อง ๆ ละ  25,000.- บาท 

-          ราคากลางของการจัดซื้อ  เป็นเงินทั้งสิ้น   46,000.-  บาท (สี่หมื่นหกพันบาทถ้วน) 

                    โครงการที่  3   คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง สำหรับโรงเรียนขนาดกลาง ปีงบประมาณ  2557    จำนวน  4  ชุด                ประกอบด้วย

-          เครื่องคอมพิวเตอร์แบบเคลื่อนที่สำหรับครู  จำนวน  4  เครื่อง ๆ ละ    21,000.-  บาท 

-         โทรทัศน์สีชนิดจอแบน (LED TV) ขนาดไม่ต่ำกว่า  50 นิ้ว จำนวน  4  เครื่อง ๆ ละ 25,000.- บาท     

-         ราคากลางของการจัดซื้อ  เป็นเงินทั้งสิ้น   184,000.-  บาท (หนึ่งแสนแปดหมื่นสี่พันบาทถ้วน) 

                 

                                                           

 

 

- 2 -

               

 

                      ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ    ดังต่อไปนี้

                                1.  เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อดังกล่าว

                                2.  ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว

                             3.  ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน  ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย  เว้นแต่รัฐบาลของ              ผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น

                          4.  เป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการซื้อของโรงเรียนบ้านหัวฝาย

                             5. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่โรงเรียนบ้านหัวฝาย

  วันประกาศสอบราคา  หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาซื้อครั้งนี้

                      กำหนดยื่นซองสอบราคา  ตั้งแต่วันที่  10   สิงหาคม  2558    ถึงวันที่   24  สิงหาคม  2558

ระหว่างเวลา    08.30 น.  ถึง  เวลา  16.30 น.     ห้องธุรการ โรงเรียนบ้านหัวฝาย  อำเภอแม่สอด  จังหวัดตาก  และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่  25   สิงหาคม   2558  ตั้งแต่เวลา  10.00 น. เป็นต้นไป

                      ผู้สนใจติดตอขอรับเอกสารสอบราคาซื้อ  ได้ที่  ห้องธุรการ โรงเรียนบ้านหัวฝาย  อำเภอแม่สอด  จังหวัดตาก  ระหว่างวันที่  10   สิงหาคม  2558    ถึงวันที่   24  สิงหาคม  2558  หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข  055 – 532540   ในวันและเวลาราชการ

 

                                ประกาศ    วันที่   10     เดือน   สิงหาคม  .. 2558

ลายเซ็น ผอ

 

 

                                                                                                         (นายประกาศิต  คำสุข)

                                                                                                ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหัวฝาย

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เอกสารสอบราคาซื้อ เลขที่   04/2558

สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง

 ตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

ตามประกาศโรงเรียนบ้านหัวฝาย  

ลงวันที่    10   สิงหาคม    2558

………………………

                โรงเรียนบ้านหัวฝาย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2  ซึ่งต่อไปนี้ เรียกว่าโรงเรียน  มีความประสงค์จะสอบราคาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ตามรายการ  ดังนี้ 

                        โครงการที่  1   คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง สำหรับโรงเรียนขนาดกลาง ปีงบประมาณ   2556   จำนวน  1  ชุด                   ประกอบด้วย

-          เครื่องคอมพิวเตอร์แบบเคลื่อนที่สำหรับครู  จำนวน    1  เครื่อง ๆ ละ   21,000.-  บาท 

-         โทรทัศน์สีชนิดจอแบน (LED TV) ขนาดไม่ต่ำกว่า   50  นิ้ว จำนวน  1  เครื่อง ๆ ละ   

      25,000.- บาท

-          ราคากลางของการจัดซื้อ  เป็นเงินทั้งสิ้น   46,000.-  บาท (สี่หมื่นหกพันบาทถ้วน) 

                       โครงการที่ 2   คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง สำหรับโรงเรียนที่จัดการเรียนการสอน ระดับ                     ก่อนประถมศึกษา  (อนุบาล)  ปีงบประมาณ  2557   จำนวน  1  ชุด  ประกอบด้วย

-          เครื่องคอมพิวเตอร์แบบเคลื่อนที่สำหรับครู  จำนวน  1  เครื่อง  ๆ ละ  21,000.- บาท 

-          โทรทัศน์สีชนิดจอแบน (LED TV) ขนาดไม่ต่ำกว่า  50  นิ้ว จำนวน  1   เครื่อง ๆ ละ  25,000.- บาท 

-          ราคากลางของการจัดซื้อ  เป็นเงินทั้งสิ้น   46,000.-  บาท (สี่หมื่นหกพันบาทถ้วน) 

                    โครงการที่  3   คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง สำหรับโรงเรียนขนาดกลาง ปีงบประมาณ  2557    จำนวน  4  ชุด                ประกอบด้วย

-          เครื่องคอมพิวเตอร์แบบเคลื่อนที่สำหรับครู  จำนวน  4  เครื่อง ๆ ละ    21,000.-  บาท 

-         โทรทัศน์สีชนิดจอแบน (LED TV) ขนาดไม่ต่ำกว่า  50 นิ้ว จำนวน  4  เครื่อง ๆ ละ 25,000.- บาท     

-         ราคากลางของการจัดซื้อ  เป็นเงินทั้งสิ้น   184,000.-  บาท (หนึ่งแสนแปดหมื่นสี่พันบาทถ้วน) 

                 

                                                           

                                                                   - 2 -

 

                         ซึ่งพัสดุที่จะซื้อนี้ต้องเป็นของแท้  ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่เป็นของเก่าเก็บ อยู่ในสภาพที่จะใช้งานได้ทันที และมีคุณลักษณะเฉพาะตรงตามที่กำหนดไว้ในเอกสารสอบราคาฉบับนี้ โดยมีข้อแนะนำและข้อกำหนด  ดังต่อไปนี้

1.      เอกสารแนบท้ายเอกสารสอบราคา

                         1.1  รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

                         1.2  แบบใบเสนอราคา

                         1.3  แบบสัญญาซื้อขาย

                         1.4  แบบหนังสือค้ำประกันสัญญา (หลักประกันสัญญา)

                         1.5  บทนิยาม

                                (1)  ผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน

                                  (2)  การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม

                         1.6  แบบบัญชีเอกสาร

                                (1)  บัญชีเอกสารส่วนที่ 1

(2) บัญชีเอกสารส่วนที่ 2

1.7  บัญชีรายชื่อผู้มีอำนาจควบคุม

1.8  บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ/หุ้นส่วนผู้จัดการ

1.9  บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่

1.10 แบบหนังสือมอบอำนาจ

1.11 รายละเอียดราคากลางที่จัดซื้อครั้งนี้

                                         ฯลฯ

2.      คุณสมบัติของผู้เสนอราคา

                         2.1      ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อ 

                         2.2      ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว  หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ

                         2.3      ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น  ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ตามข้อ 1.5

                         2.4      ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย  เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น

3.      หลักฐานการเสนอราคา

                         ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานแนบมาพร้อมกับซองใบเสนอราคาโดยแยกไว้

นอกซองใบเสนอราคาเป็น 2 ส่วน คือ 

 

                                         -  3 -

 

 

                   3.1    ส่วนที่ 1  อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 

                                      (1) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นนิติบุคคล

                                            ()    ห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือห้างหุ้นส่วนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล  บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ  ผู้มีอำนาจควบคุม  พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

                                            ()    บริษัทจำกัด หรือบริษัทมหาชนจำกัด   ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน               นิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ  บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุมและบัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

                                      (2) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นบุคคลธรรมดา หรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคลให้ยื่นสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้นั้น สำเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน  (ถ้ามี) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน  พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง  

                                      (3) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นผู้เสนอราคาร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่นสำเนาสัญญาของ การเข้าร่วมค้า สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ร่วมค้า และในกรณีที่ผู้เข้าร่วมค้าฝ่ายใดเป็นบุคคลธรรมดาที่มิใช่สัญชาติไทยให้ยื่นสำเนาหนังสือเดินทาง หรือผู้ร่วมค้าฝ่ายใดเป็นนิติบุคคลให้ยื่นเอกสารตามที่ระบุไว้ใน   (1)

                                       (4)   สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม  (ถ้ามี)  พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง 

                                 (5)  สำเนาการลงทะเบียนภาครัฐในระบบ e-Gp 

                                 (6)  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน  พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง  

                                      สำหรับผู้ประกอบการประเภทร้านค้า  จะต้องมีสำเนาหนังสือจดทะเบียนพาณิชย์

 และใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม   (ถ้ามี)   พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

                                      (7)    บัญชีเอกสารส่วนที่  1  ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคา  ตามแบบในข้อ 1.6 (1)

                         3.2      ส่วนที่  2   อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

                                      (1)       แคตตาล็อก  และหรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ  ตามข้อ 4.4

                                      (2)       หนังสือมอบอำนาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้เสนอราคามอบอำนาจให้บุคคลอื่นลงนามในใบเสนอราคาแทน

                                      (3)       บัญชีเอกสารส่วนที่  2   ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคา  ตามแบบในข้อ

1.6 (2)

4.      การเสนอราคา

                         4.1      ผู้เสนอราคาต้องเสนอราคา ตามแบบที่กำหนดไว้ในเอกสารสอบราคานี้โดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้นและจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน  ลงลายมือชื่อของผู้เสนอราคาให้ชัดเจน จำนวนเงินที่เสนอต้องระบุตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือโดยไม่มีการขูดลบหรือแก้ไข หากมีการขูดลบ ตกเติม แก้ไข เปลี่ยนแปลง จะต้องลงลายมือชื่อผู้เสนอราคา พร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) กำกับไว้ด้วยทุกแห่ง

                                                             - 4 -

 

 

                         4.2      ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอราคาเป็นเงินบาท และเสนอราคาเพียงราคาเดียว โดยเสนอราคารวม   และหรือราคาต่อหน่วย และหรือต่อรายการ   ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถูกต้อง ทั้งนี้   ราคารวมที่เสนอจะต้องตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกันให้ถือตัวหนังสือเป็นสำคัญ  โดยคิดราคารวมทั้งสิ้น    ซึ่งรวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอากรอื่น ๆ  ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน   และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ  ทั้งปวง   จนกระทั่งส่งมอบพัสดุให้ ณ  ห้องธุรการ โรงเรียนบ้านหัวฝาย อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก

                                    ราคาที่เสนอจะต้องเสนอกำหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า  15  วัน     นับแต่วันเปิดซองใบเสนอราคา    โดยภายในกำหนดยืนราคาผู้เสนอราคาต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้     และจะถอนการเสนอราคามิได้

                         4.3      ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุ  ไม่เกิน 15วัน  นับถัดจากวันลงนามในสัญญาซื้อขาย

                        4.4       ผู้เสนอราคาจะต้องส่งแคตตาล็อกและหรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของ  คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ตามคุณลักษณะของ สพฐ.   ไปพร้อมใบเสนอราคาเพื่อประกอบการพิจารณา   หลักฐานดังกล่าวนี้  โรงเรียนจะยึดไว้เป็นเอกสารของทางราชการ

                         สำหรับแคตตาล็อกที่แนบให้พิจารณา หากเป็นสำเนารูปถ่ายจะต้องรับรองสำเนาถูกต้อง โดยผู้มีอำนาจทำนิติกรรมแทนนิติบุคคล   หากคณะกรรมการเปิดซองสอบราคามีความประสงค์จะขอดูต้นฉบับ

แคตตาล็อกผู้เสนอราคาจะต้องนำต้นฉบับมาให้คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาตรวจสอบภายใน 7  วัน

                      4.5          ผู้เสนอราคาจะต้องส่งตัวอย่างของพัสดุที่เสนอ จำนวน  1  ชุด  เพื่อใช้ในการตรวจทดลอง  หรือประกอบการพิจารณา และหรือประกอบสัญญา     ทั้งนี้  โรงเรียนจะไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ  ที่เกิดขึ้น           แก่ตัวอย่างดังกล่าว ตัวอย่างที่เหลือหรือไม่ใช้แล้ว  โรงเรียนจะคืนให้แก่ผู้เสนอราคา

                         4.6      ก่อนยื่นซองสอบราคา ผู้เสนอราคาควรตรวจดูร่างสัญญา รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ  ฯลฯ  ให้ถี่ถ้วนและเข้าใจเอกสารสอบราคาทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นซองสอบราคาตามเงื่อนไขในเอกสารสอบราคา

                         4.7      ผู้เสนอราคาจะต้องยื่นซองใบเสนอราคาที่ปิดผนึกซองเรียบร้อยจ่าหน้าซองถึง   ประธานคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา โดยระบุไว้ที่หน้าซองว่า ใบเสนอราคาตามเอกสารสอบราคาเลขที่  04/2558               ยื่นต่อเจ้าหน้าที่รับซองสอบราคา   ในวันที่  10  สิงหาคม  2558  ถึงวันที่   24  สิงหาคม  2558  ระหว่างเวลา  08.30 น. ถึง   16.30  น. เว้นวันหยุดราชการ ณ ห้องธุรการ โรงเรียนบ้านหัวฝาย  อำเภอแม่สอด  จังหวัดตาก

                         เมื่อพ้นกำหนดเวลายื่นซองสอบราคาแล้วจะไม่รับซองสอบราคาโดยเด็ดขาด

                         คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาจะดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคาแต่ละรายว่าเป็น                          ผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นตามข้อ 1.5 (1) ณ วันประกาศสอบราคาหรือไม่     และประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกก่อนการเปิดซองใบเสนอราคา

                         หากปรากฏต่อคณะกรรมการเปิดซองสอบราคาก่อนหรือในขณะที่มีการเปิดซองใบเสนอราคาว่า               มีผู้เสนอราคากระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมตามข้อ 1.5 (2) และคณะกรรมการ ฯ  เชื่อว่ามีการกระทำอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม  คณะกรรมการ ฯ จะตัดรายชื่อผู้เสนอราคา

                                                                 - 5 -

 

 

รายนั้นออกจากการเป็นผู้เสนอราคาและประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิ์ได้รับการคัดเลือก  และโรงเรียนจะพิจารณาลงโทษผู้เสนอราคาดังกล่าวเป็นผู้ทิ้งงาน   เว้นแต่คณะกรรมการฯ จะวินิจฉัยได้ว่าผู้เสนอราคารายนั้นเป็นผู้ที่ให้ความร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของทางราชการ  และมิได้เป็นผู้ริเริ่มให้มีการกระทำดังกล่าว

                         ผู้เสนอราคาที่ถูกตัดรายชื่อออกจากการเป็นผู้เสนอราคา  เพราะเหตุเป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศสอบราคา หรือเป็นผู้เสนอราคาที่กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม   อาจอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวต่อปลัดกระทรวงภายใน  3  วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา  การวินิจฉัยอุทธรณ์ของปลัดกระทรวงให้ถือเป็นที่สุด

                คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา  จะเปิดซองใบเสนอราคาของผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกดังกล่าวข้างต้น  ณ ห้องธุรการ โรงเรียนบ้านหัวฝาย อำเภอแม่สอด  จังหวัดตาก ใน วันที่   25  สิงหาคม  2558   ตั้งแต่เวลา 10.00  .  เป็นต้นไป 

                การยื่นอุทธรณ์ตามวรรค 5  ย่อมไม่เป็นเหตุให้มีการขยายระยะเวลาการเปิดซองใบเสนอราคา เว้นแต่ปลัดกระทรวงจะพิจารณาเห็นว่าการขยายระยะเวลาดังกล่าวจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่ง  และในกรณีที่ปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นด้วยกับคำคัดค้านของผู้อุทธรณ์   และเห็นว่าการยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคาที่ได้ดำเนินการไปแล้วจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่ง  ให้ปลัดกระทรวงมีอำนาจยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคาดังกล่าวได้

5.      หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาราคา

                         5.1      ในการสอบราคาครั้งนี้    โรงเรียนจะพิจารณาตัดสินด้วย ราคาต่อรายการ

                         5.2      หากผู้เสนอราคารายใด  มีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ 2  หรือยื่นหลักฐานการเสนอราคาไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนตามข้อ  3  หรือยื่นซองสอบราคาไม่ถูกต้องตามข้อ 4 แล้ว  คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาจะไม่รับพิจารณาราคาของผู้เสนอราคารายนั้น  เว้นแต่เป็นข้อผิดพลาดหรือผิดหลงเพียงเล็กน้อย   หรือผิดพลาดไปจากเงื่อนไขของเอกสารสอบราคาในส่วนที่มิใช่สาระสำคัญ ทั้งนี้เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อโรงเรียนเท่านั้น

                         5.3      โรงเรียนสงวนสิทธิไม่พิจารณาราคาของผู้เสนอราคา   โดยไม่มีการผ่อนผันในกรณี ดังต่อไปนี้

                                      (1)  ไม่ปรากฏชื่อผู้เสนอราคานั้น ในบัญชีผู้รับเอกสาร หรือในหลักฐานการรับเอกสารสอบราคาของโรงเรียน

                                      (2)       ไม่กรอกชื่อนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดา หรือลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาอย่างหนึ่งอย่างใดหรือทั้งหมดในใบเสนอราคา

                                       (3)     เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กำหนดในเอกสารสอบราคาที่เป็นสาระสำคัญ  หรือมีผลทำให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้เสนอราคารายอื่น

                                       (4)      ราคาที่เสนอมีการขูดลบ   ตก   เติม   แก้ไข   เปลี่ยนแปลง   โดยผู้เสนอราคามิได้ลงลายมือชื่อพร้อมประทับตรา  (ถ้ามี)  กำกับไว้

-  6 -

 

 

                         5.4      ในการตัดสินการสอบราคาหรือในการทำสัญญา คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา หรือโรงเรียนมีสิทธิให้ผู้เสนอราคาชี้แจงข้อเท็จจริง สภาพ ฐานะหรือข้อเท็จจริงอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับผู้เสนอราคาได้ โรงเรียนมีสิทธิที่จะไม่รับราคาหรือไม่ทำสัญญา หากหลักฐานดังกล่าวไม่มีความเหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง

                         5.5      โรงเรียนทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ำสุด   หรือราคาหนึ่งราคาใด   หรือราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได้   และอาจพิจารณาเลือกซื้อในจำนวน  หรือขนาด  หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิกการสอบราคา  โดยไม่พิจารณาจัดซื้อเลยก็ได้สุดแต่จะพิจารณา  ทั้งนี้   เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นสำคัญ และให้ถือว่าการตัดสินของโรงเรียนเป็นเด็ดขาด ผู้เสนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ  มิได้  รวมทั้งโรงเรียนจะพิจารณายกเลิกการสอบราคา  และลงโทษผู้เสนอราคาเสมือนเป็นผู้ทิ้งงาน  ไม่ว่าจะเป็นผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม  หากมีเหตุที่เชื่อได้ว่าการเสนอราคากระทำไปโดยไม่สุจริต  เช่น  การเสนอราคาอันเป็นเท็จ หรือใช้ชื่อบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน เป็นต้น

                         5.6      ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงภายหลังจากการเปิดซองสอบราคาว่า ผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับ        การคัดเลือกตามที่ได้ประกาศรายชื่อไว้ตามข้อ 4.7 เป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น         ณ วันประกาศสอบราคา หรือเป็นผู้เสนอราคาที่กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม  ตามข้อ 1.5 โรงเรียนมีอำนาจที่จะตัดรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับ การคัดเลือกดังกล่าวออกจากประกาศรายชื่อ ตามข้อ  4.7 และโรงเรียนจะพิจารณาลงโทษผู้เสนอราคารายนั้นเป็นผู้ทิ้งงาน

                   ในกรณีนี้ หากปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นว่า การยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคาที่ได้ดำเนินการไปแล้วจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่งปลัดกระทรวงมีอำนาจยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคาดังกล่าวได้

              6.   การทำสัญญาซื้อขาย

                         6.1      ในกรณีที่ผู้ชนะการสอบราคาสามารถส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วนภายใน  5  วันทำการของทางราชการนับแต่วันที่ทำข้อตกลงซื้อ โรงเรียนจะพิจารณาจัดทำข้อตกลงเป็นหนังสือแทนการทำสัญญาตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ  1.3  ก็ได้  (จะก่อหนี้ผูกพันก็ต่อเมื่อมีการอนุมัติเงินประจำงวด)

                         6.2      ในกรณีที่ผู้ชนะการสอบราคา ไม่สามารถส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วนภายใน 5 วันทำการ ของทางราชการ หรือโรงเรียนเห็นว่าไม่สมควรจัดทำข้อตกลงเป็นหนังสือ  ตามข้อ  6.1  ผู้ชนะการสอบราคาจะต้องทำสัญญาซื้อขายตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ  1.3  กับโรงเรียนภายใน   7 วัน  นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง  และจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจำนวนเงินเท่ากับร้อยละ 5  ของราคาสิ่งของที่สอบราคาได้  ให้โรงเรียนยึดถือไว้ในขณะทำสัญญา  โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้

                                      (1)   เงินสด

                                      (2) เช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายให้แก่โรงเรียนโดยเป็นเช็คลงวันที่ที่ทำสัญญาหรือก่อนหน้านั้นไม่เกิน  3 วันทำการของทางราชการ และจะต้องเป็นเช็คที่ผู้รับเงินไม่ต้องชำระค่าธรรมเนียมการเรียกเก็บเงิน

                                       (3)   หนังสือค้ำประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนังสือค้ำประกันดังระบุในข้อ  1.4 (1)

 

-7-

 

 

                                       (4)   หนังสือค้ำประกันของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  หรือบริษัทเงินทุน  หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งได้แจ้งชื่อเวียนให้ส่วนราชการต่าง ๆ ทราบแล้ว โดยอนุโลมให้ใช้ตามแบบหนังสือค้ำประกันดังระบุในข้อ  1.4 (1)

                                       (5)   พันธบัตรรัฐบาลไทย

                         หลักประกันนี้จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน 15 วัน  นับถัดจากวันที่ผู้ชนะการสอบราคา (ผู้ขาย)  พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาซื้อขายแล้ว

7.      อัตราค่าปรับ

                         ค่าปรับตามแบบสัญญาซื้อขายคอมพิวเตอร์ข้อ  10  ให้คิดในอัตราร้อยละ  0.1    ต่อวัน

8.      การรับประกันความชำรุดบกพร่อง

                         ผู้ชนะการสอบราคาซึ่งได้ทำข้อตกลงเป็นหนังสือ หรือทำสัญญาซื้อขายตามแบบดังระบุในข้อ 1.3  แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องของสิ่งของที่ซื้อขายที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลา

ไม่น้อยกว่าที่กำหนดไว้ในคุณลักษณะเฉพาะนับถัดจากวันที่ผู้ซื้อรับมอบ โดยผู้ขายต้องรีบจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดีดังเดิมภายใน 15  วัน   นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชำรุดบกพร่อง

9.      ข้อสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอื่น ๆ

                         9.1      เงินค่าพัสดุสำหรับการซื้อครั้งนี้ได้มาจากเงินเงินงบประมาณ  พ.ศ.2556 และ พ.ศ.2557

                         การลงนามในสัญญาจะกระทำได้ต่อเมื่อ โรงเรียนได้รับอนุมัติเงินประจำงวด หรือได้รับอนุมัติให้ใช้เงินเพิ่มเติมหรือสมทบ หรือได้รับอนุมัติให้ใช้เงินบำรุงการศึกษา  หรือได้รับอนุมัติให้เปลี่ยนแปลงรายการแล้วเท่านั้น

                       9.2        เมื่อโรงเรียนได้คัดเลือกผู้เสนอราคารายใดให้เป็นผู้ขาย  และได้ตกลงซื้อสิ่งของตามสอบราคาซื้อแล้ว ถ้าผู้ขายจะต้องสั่งหรือนำสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ และของนั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้เสนอราคาซึ่งเป็นผู้ขายจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี  ดังนี้   

                                      (1)     แจ้งการสั่งหรือนำสิ่งของที่ซื้อขายดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อกรมเจ้าท่า ภายใน 7 วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้ขายสั่งหรือซื้อของจากต่างประเทศ   เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้

                                      (2)       จัดการให้สิ่งของที่ซื้อขายดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิ  เช่นเดียวกับเรือไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทย   เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่าให้บรรทุกสิ่งของนั้นโดยเรืออื่นที่มิใช่เรือไทย  ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศ ยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่น

-  8 -

 

 

                                      (3)       ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม  (1 ) หรือ ( 2 ) ผู้ขายจะต้องรับผิดตามกฎหมาย ว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี

                         9.4  ผู้เสนอราคาซึ่งโรงเรียนคัดเลือกแล้ว ไม่ไปทำสัญญาหรือข้อตกลงภายในเวลาที่ทางราชการกำหนดดังระบุไว้ในข้อ 6  โรงเรียนจะพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอื่น ๆ (ถ้ามี)  รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ

                         9.5      โรงเรียนสงวนสิทธิที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไขหรือข้อกำหนดในแบบสัญญา ให้เป็นไปตามความเห็นของสำนักงานอัยการสูงสุด  (ถ้ามี)

10.          เอกสารแนบท้ายประกาศถือเป็นส่วนหนึ่งของประกาศสอบราคาฉบับนี้

ลายเซ็น ผอ

 

 

 

                                                                                                        โรงเรียนบ้านหัวฝาย

 

                                                                                                                 10   สิงหาคม  2558

                                                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บทนิยาม

 

                         ผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน  หมายความว่า  บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่

เข้าเสนอราคาขายในการสอบราคาซื้อของโรงเรียนบ้านหัวฝาย   เป็นผู้มีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม ในกิจการของบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลอื่นที่เข้าเสนอราคาขายในการสอบราคาซื้อของโรงเรียนบ้านหัวฝายในคราวเดียวกัน

                         การมีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมของบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ดังกล่าวข้างต้นได้แก่การที่บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลดังกล่าวมีความสัมพันธ์กันในลักษณะดังต่อไปนี้

                         (1)  มีความสัมพันธ์กันในเชิงบริหาร  โดยผู้จัดการ  หุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล  รายหนึ่งมีอำนาจหรือสามารถใช้อำนาจในการบริหารจัดการกิจการของบุคคลธรรมดาหรือของ นิติบุคคลอีกรายหนึ่งหรือหลายราย ที่เสนอราคาให้แก่  โรงเรียนบ้านหัวฝายใน  การสอบราคาครั้งนี้

                         (2)  มีความสัมพันธ์กันในเชิงทุน  โดยผู้เป็นหุ้นส่วนในห้างหุ่นส่วนสามัญ  หรือผู้เป็นหุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจำกัด  หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในบริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัด  เป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด  หรือเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในบริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัด อีกรายหนึ่งหรือหลายรายที่เสนอราคาให้แก่โรงเรียนบ้านหัวฝาย  ในการสอบราคาซื้อครั้งนี้

                         คำว่า ผู้ถือหุ้นรายใหญ่  ให้หมายความว่า ผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นเกินกว่าร้อยละยี่สิบห้าในกิจการนั้น หรือในอัตราอื่นตามที่คณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุเห็นสมควรประกาศกำหนดสำหรับกิจการบางประเภทหรือบางขนาด

                         (3)  มีความสัมพันธ์กันในลักษณะไขว้กันระหว่าง (1) และ (2)  โดยผู้จัดการ  หุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ  ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของบุคคลธรรมดาหรือของนิติบุคคลรายหนึ่ง  เป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในบริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัด  อีกรายหนึ่งหรือหลายรายที่เข้าเสนอราคาให้แก่โรงเรียนบ้านหัวฝาย  ในการสอบราคาซื้อครั้งนี้  หรือในนัยกลับกัน

                         การดำรงตำแหน่ง การเป็นหุ้นส่วน  หรือเข้าถือหุ้นดังกล่าวข้างต้นของคู่สมรส หรือบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลใน (1) (2)  หรือ (3)  ให้ถือว่าเป็นการดำรงตำแหน่งการเป็นหุ้นส่วนหรือการถือหุ้นของบุคคลดังกล่าว

                         ในกรณีบุคคลใดใช้ชื่อบุคคลอื่นเป็นผู้จัดการ หุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร  ผู้เป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นโดยที่ตนเองเป็นผู้ใช้อำนาจในการบริหารที่แท้จริง หรือเป็นหุ้นส่วนหรือบริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัด ที่เกี่ยวข้อง ได้เสนอราคาให้แก่โรงเรียนบ้านหัวฝาย  ในการสอบราคาซื้อคราวเดียวกันให้ถือว่า ผู้เสนอราคาหรือผู้เสนองานนั้นมีความสัมพันธ์กันตาม (1)(2) หรือ (3) แล้วแต่กรณี

 

 

 

                                                               -  2  -

 

                        

                         การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม  หมายความว่า การที่ผู้เสนอราคาขายหนึ่งหรือหลายรายกระทำการอย่างใด ๆ อันเป็นการขัดขวางหรือเป็นอุปสรรคหรือไม่เปิดโอกาสให้มีการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการเสนอราคาต่อโรงเรียนบ้านหัวฝาย  ไม่ว่าจะกระทำโดยการสมยอมกัน หรือโดยการให้ ขอให้หรือรับว่าจะให้ เรียก  รับ  หรือยอมจะรับเงินหรือทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด หรือใช้กำลังประทุษร้าย หรือข่มขู่จะใช้กำลังประทุษร้าย หรือแสดงเอกสารอันเป็นเท็จ หรือกระทำการโดยทุจริตทั้งนี้  โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะแสวงหาประโยชน์ในระหว่างผู้เสนอราคาด้วยกัน หรือเพื่อให้ประโยชน์แก่ผู้เสนอราคารายหนึ่งรายใดเป็นผู้มีสิทธิทำสัญญากับโรงเรียนบ้านหัวฝาย หรือเพื่อหลีกเลี่ยงการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม  หรือเพื่อให้เกิดความได้เปรียบโรงเรียนบ้านหัวฝาย โดยมิใช่เป็นไปในทางประกอบธุรกิจปกติ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประกาศโรงเรียนบ้านหัวฝาย

เรื่อง     สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา                         โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

___________________________

 

                ด้วยโรงเรียนบ้านหัวฝาย   มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง                 ตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ   ได้รับมอบอำนาจจากเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ตามคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ 22/25546  สั่ง ณ วันที่ 8 กรกฎาคม 2546  มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง  ตามรายการดังนี้ 

                        โครงการที่  1   คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง สำหรับโรงเรียนขนาดกลาง ปีงบประมาณ   2556   จำนวน  1  ชุด                   ประกอบด้วย

-          เครื่องคอมพิวเตอร์แบบเคลื่อนที่สำหรับครู  จำนวน    1  เครื่อง ๆ ละ   21,000.-  บาท 

-         โทรทัศน์สีชนิดจอแบน (LED TV) ขนาดไม่ต่ำกว่า   50  นิ้ว จำนวน  1  เครื่อง ๆ ละ    

      25,000.- บาท

-          ราคากลางของการจัดซื้อ  เป็นเงินทั้งสิ้น   46,000.-  บาท (สี่หมื่นหกพันบาทถ้วน) 

                       โครงการที่ 2   คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง สำหรับโรงเรียนที่จัดการเรียนการสอน ระดับ                     ก่อนประถมศึกษา  (อนุบาล)  ปีงบประมาณ  2557   จำนวน  1  ชุด  ประกอบด้วย

-          เครื่องคอมพิวเตอร์แบบเคลื่อนที่สำหรับครู  จำนวน  1  เครื่อง  ๆ ละ  21,000.- บาท 

-          โทรทัศน์สีชนิดจอแบน (LED TV) ขนาดไม่ต่ำกว่า  50  นิ้ว จำนวน  1   เครื่อง ๆ ละ  25,000.- บาท 

-          ราคากลางของการจัดซื้อ  เป็นเงินทั้งสิ้น   46,000.-  บาท (สี่หมื่นหกพันบาทถ้วน) 

                    โครงการที่  3   คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง สำหรับโรงเรียนขนาดกลาง ปีงบประมาณ  2557    จำนวน  4  ชุด                ประกอบด้วย

-          เครื่องคอมพิวเตอร์แบบเคลื่อนที่สำหรับครู  จำนวน  4  เครื่อง ๆ ละ    21,000.-  บาท 

-         โทรทัศน์สีชนิดจอแบน (LED TV) ขนาดไม่ต่ำกว่า  50 นิ้ว จำนวน  4  เครื่อง ๆ ละ 25,000.- บาท     

-         ราคากลางของการจัดซื้อ  เป็นเงินทั้งสิ้น   184,000.-  บาท (หนึ่งแสนแปดหมื่นสี่พันบาทถ้วน) 

                 

                                                           

 

 

- 2 -

               

 

                      ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ    ดังต่อไปนี้

                                1.  เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อดังกล่าว

                                2.  ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว

                             3.  ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน  ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย  เว้นแต่รัฐบาลของ              ผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น

                          4.  เป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการซื้อของโรงเรียนบ้านหัวฝาย

                             5. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่โรงเรียนบ้านหัวฝาย

  วันประกาศสอบราคา  หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาซื้อครั้งนี้

                      กำหนดยื่นซองสอบราคา  ตั้งแต่วันที่  10   สิงหาคม  2558    ถึงวันที่   24  สิงหาคม  2558

ระหว่างเวลา    08.30 น.  ถึง  เวลา  16.30 น.     ห้องธุรการ โรงเรียนบ้านหัวฝาย  อำเภอแม่สอด  จังหวัดตาก  และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่  25   สิงหาคม   2558  ตั้งแต่เวลา  10.00 น. เป็นต้นไป

                      ผู้สนใจติดตอขอรับเอกสารสอบราคาซื้อ  ได้ที่  ห้องธุรการ โรงเรียนบ้านหัวฝาย  อำเภอแม่สอด  จังหวัดตาก  ระหว่างวันที่  10   สิงหาคม  2558    ถึงวันที่   24  สิงหาคม  2558  หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข  055 – 532540   ในวันและเวลาราชการ

 

                                ประกาศ    วันที่   10     เดือน   สิงหาคม  .. 2558

ลายเซ็น ผอ

 

 

                                                                                                         (นายประกาศิต  คำสุข)

                                                                                                ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหัวฝาย

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เอกสารสอบราคาซื้อ เลขที่   04/2558

สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง

 ตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

ตามประกาศโรงเรียนบ้านหัวฝาย  

ลงวันที่    10   สิงหาคม    2558

………………………

                โรงเรียนบ้านหัวฝาย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2  ซึ่งต่อไปนี้ เรียกว่าโรงเรียน  มีความประสงค์จะสอบราคาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ตามรายการ  ดังนี้ 

                        โครงการที่  1   คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง สำหรับโรงเรียนขนาดกลาง ปีงบประมาณ   2556   จำนวน  1  ชุด                   ประกอบด้วย

-          เครื่องคอมพิวเตอร์แบบเคลื่อนที่สำหรับครู  จำนวน    1  เครื่อง ๆ ละ   21,000.-  บาท 

-         โทรทัศน์สีชนิดจอแบน (LED TV) ขนาดไม่ต่ำกว่า   50  นิ้ว จำนวน  1  เครื่อง ๆ ละ   

      25,000.- บาท

-          ราคากลางของการจัดซื้อ  เป็นเงินทั้งสิ้น   46,000.-  บาท (สี่หมื่นหกพันบาทถ้วน) 

                       โครงการที่ 2   คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง สำหรับโรงเรียนที่จัดการเรียนการสอน ระดับ                     ก่อนประถมศึกษา  (อนุบาล)  ปีงบประมาณ  2557   จำนวน  1  ชุด  ประกอบด้วย

-          เครื่องคอมพิวเตอร์แบบเคลื่อนที่สำหรับครู  จำนวน  1  เครื่อง  ๆ ละ  21,000.- บาท 

-          โทรทัศน์สีชนิดจอแบน (LED TV) ขนาดไม่ต่ำกว่า  50  นิ้ว จำนวน  1   เครื่อง ๆ ละ  25,000.- บาท 

-          ราคากลางของการจัดซื้อ  เป็นเงินทั้งสิ้น   46,000.-  บาท (สี่หมื่นหกพันบาทถ้วน) 

                    โครงการที่  3   คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง สำหรับโรงเรียนขนาดกลาง ปีงบประมาณ  2557    จำนวน  4  ชุด                ประกอบด้วย

-          เครื่องคอมพิวเตอร์แบบเคลื่อนที่สำหรับครู  จำนวน  4  เครื่อง ๆ ละ    21,000.-  บาท 

-         โทรทัศน์สีชนิดจอแบน (LED TV) ขนาดไม่ต่ำกว่า  50 นิ้ว จำนวน  4  เครื่อง ๆ ละ 25,000.- บาท     

-         ราคากลางของการจัดซื้อ  เป็นเงินทั้งสิ้น   184,000.-  บาท (หนึ่งแสนแปดหมื่นสี่พันบาทถ้วน) 

                 

                                                           

                                                                   - 2 -

 

                         ซึ่งพัสดุที่จะซื้อนี้ต้องเป็นของแท้  ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่เป็นของเก่าเก็บ อยู่ในสภาพที่จะใช้งานได้ทันที และมีคุณลักษณะเฉพาะตรงตามที่กำหนดไว้ในเอกสารสอบราคาฉบับนี้ โดยมีข้อแนะนำและข้อกำหนด  ดังต่อไปนี้

1.      เอกสารแนบท้ายเอกสารสอบราคา

                         1.1  รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

                         1.2  แบบใบเสนอราคา

                         1.3  แบบสัญญาซื้อขาย

                         1.4  แบบหนังสือค้ำประกันสัญญา (หลักประกันสัญญา)

                         1.5  บทนิยาม

                                (1)  ผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน

                                  (2)  การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม

                         1.6  แบบบัญชีเอกสาร

                                (1)  บัญชีเอกสารส่วนที่ 1

(2) บัญชีเอกสารส่วนที่ 2

1.7  บัญชีรายชื่อผู้มีอำนาจควบคุม

1.8  บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ/หุ้นส่วนผู้จัดการ

1.9  บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่

1.10 แบบหนังสือมอบอำนาจ

1.11 รายละเอียดราคากลางที่จัดซื้อครั้งนี้

                                         ฯลฯ

2.      คุณสมบัติของผู้เสนอราคา

                         2.1      ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อ 

                         2.2      ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว  หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ

                         2.3      ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น  ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ตามข้อ 1.5

                         2.4      ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย  เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น

3.      หลักฐานการเสนอราคา

                         ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานแนบมาพร้อมกับซองใบเสนอราคาโดยแยกไว้

นอกซองใบเสนอราคาเป็น 2 ส่วน คือ 

 

                                         -  3 -

 

 

                   3.1    ส่วนที่ 1  อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 

                                      (1) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นนิติบุคคล

                                            ()    ห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือห้างหุ้นส่วนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล  บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ  ผู้มีอำนาจควบคุม  พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

                                            ()    บริษัทจำกัด หรือบริษัทมหาชนจำกัด   ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน               นิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ  บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุมและบัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

                                      (2) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นบุคคลธรรมดา หรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคลให้ยื่นสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้นั้น สำเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน  (ถ้ามี) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน  พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง  

                                      (3) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นผู้เสนอราคาร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่นสำเนาสัญญาของ การเข้าร่วมค้า สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ร่วมค้า และในกรณีที่ผู้เข้าร่วมค้าฝ่ายใดเป็นบุคคลธรรมดาที่มิใช่สัญชาติไทยให้ยื่นสำเนาหนังสือเดินทาง หรือผู้ร่วมค้าฝ่ายใดเป็นนิติบุคคลให้ยื่นเอกสารตามที่ระบุไว้ใน   (1)

                                       (4)   สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม  (ถ้ามี)  พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง 

                                 (5)  สำเนาการลงทะเบียนภาครัฐในระบบ e-Gp 

                                 (6)  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน  พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง  

                                      สำหรับผู้ประกอบการประเภทร้านค้า  จะต้องมีสำเนาหนังสือจดทะเบียนพาณิชย์

 และใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม   (ถ้ามี)   พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

                                      (7)    บัญชีเอกสารส่วนที่  1  ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคา  ตามแบบในข้อ 1.6 (1)

                         3.2      ส่วนที่  2   อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

                                      (1)       แคตตาล็อก  และหรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ  ตามข้อ 4.4

                                      (2)       หนังสือมอบอำนาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้เสนอราคามอบอำนาจให้บุคคลอื่นลงนามในใบเสนอราคาแทน

                                      (3)       บัญชีเอกสารส่วนที่  2   ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคา  ตามแบบในข้อ

1.6 (2)

4.      การเสนอราคา

                         4.1      ผู้เสนอราคาต้องเสนอราคา ตามแบบที่กำหนดไว้ในเอกสารสอบราคานี้โดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้นและจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน  ลงลายมือชื่อของผู้เสนอราคาให้ชัดเจน จำนวนเงินที่เสนอต้องระบุตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือโดยไม่มีการขูดลบหรือแก้ไข หากมีการขูดลบ ตกเติม แก้ไข เปลี่ยนแปลง จะต้องลงลายมือชื่อผู้เสนอราคา พร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) กำกับไว้ด้วยทุกแห่ง

                                                             - 4 -

 

 

                         4.2      ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอราคาเป็นเงินบาท และเสนอราคาเพียงราคาเดียว โดยเสนอราคารวม   และหรือราคาต่อหน่วย และหรือต่อรายการ   ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถูกต้อง ทั้งนี้   ราคารวมที่เสนอจะต้องตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกันให้ถือตัวหนังสือเป็นสำคัญ  โดยคิดราคารวมทั้งสิ้น    ซึ่งรวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอากรอื่น ๆ  ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน   และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ  ทั้งปวง   จนกระทั่งส่งมอบพัสดุให้ ณ  ห้องธุรการ โรงเรียนบ้านหัวฝาย อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก

                                    ราคาที่เสนอจะต้องเสนอกำหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า  15  วัน     นับแต่วันเปิดซองใบเสนอราคา    โดยภายในกำหนดยืนราคาผู้เสนอราคาต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้     และจะถอนการเสนอราคามิได้

                         4.3      ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุ  ไม่เกิน 15วัน  นับถัดจากวันลงนามในสัญญาซื้อขาย

                        4.4       ผู้เสนอราคาจะต้องส่งแคตตาล็อกและหรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของ  คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ตามคุณลักษณะของ สพฐ.   ไปพร้อมใบเสนอราคาเพื่อประกอบการพิจารณา   หลักฐานดังกล่าวนี้  โรงเรียนจะยึดไว้เป็นเอกสารของทางราชการ

                         สำหรับแคตตาล็อกที่แนบให้พิจารณา หากเป็นสำเนารูปถ่ายจะต้องรับรองสำเนาถูกต้อง โดยผู้มีอำนาจทำนิติกรรมแทนนิติบุคคล   หากคณะกรรมการเปิดซองสอบราคามีความประสงค์จะขอดูต้นฉบับ

แคตตาล็อกผู้เสนอราคาจะต้องนำต้นฉบับมาให้คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาตรวจสอบภายใน 7  วัน

                      4.5          ผู้เสนอราคาจะต้องส่งตัวอย่างของพัสดุที่เสนอ จำนวน  1  ชุด  เพื่อใช้ในการตรวจทดลอง  หรือประกอบการพิจารณา และหรือประกอบสัญญา     ทั้งนี้  โรงเรียนจะไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ  ที่เกิดขึ้น           แก่ตัวอย่างดังกล่าว ตัวอย่างที่เหลือหรือไม่ใช้แล้ว  โรงเรียนจะคืนให้แก่ผู้เสนอราคา

                         4.6      ก่อนยื่นซองสอบราคา ผู้เสนอราคาควรตรวจดูร่างสัญญา รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ  ฯลฯ  ให้ถี่ถ้วนและเข้าใจเอกสารสอบราคาทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นซองสอบราคาตามเงื่อนไขในเอกสารสอบราคา

                         4.7      ผู้เสนอราคาจะต้องยื่นซองใบเสนอราคาที่ปิดผนึกซองเรียบร้อยจ่าหน้าซองถึง   ประธานคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา โดยระบุไว้ที่หน้าซองว่า ใบเสนอราคาตามเอกสารสอบราคาเลขที่  04/2558               ยื่นต่อเจ้าหน้าที่รับซองสอบราคา   ในวันที่  10  สิงหาคม  2558  ถึงวันที่   24  สิงหาคม  2558  ระหว่างเวลา  08.30 น. ถึง   16.30  น. เว้นวันหยุดราชการ ณ ห้องธุรการ โรงเรียนบ้านหัวฝาย  อำเภอแม่สอด  จังหวัดตาก

                         เมื่อพ้นกำหนดเวลายื่นซองสอบราคาแล้วจะไม่รับซองสอบราคาโดยเด็ดขาด

                         คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาจะดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคาแต่ละรายว่าเป็น                          ผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นตามข้อ 1.5 (1) ณ วันประกาศสอบราคาหรือไม่     และประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกก่อนการเปิดซองใบเสนอราคา

                         หากปรากฏต่อคณะกรรมการเปิดซองสอบราคาก่อนหรือในขณะที่มีการเปิดซองใบเสนอราคาว่า               มีผู้เสนอราคากระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมตามข้อ 1.5 (2) และคณะกรรมการ ฯ  เชื่อว่ามีการกระทำอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม  คณะกรรมการ ฯ จะตัดรายชื่อผู้เสนอราคา

                                                                 - 5 -

 

 

รายนั้นออกจากการเป็นผู้เสนอราคาและประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิ์ได้รับการคัดเลือก  และโรงเรียนจะพิจารณาลงโทษผู้เสนอราคาดังกล่าวเป็นผู้ทิ้งงาน   เว้นแต่คณะกรรมการฯ จะวินิจฉัยได้ว่าผู้เสนอราคารายนั้นเป็นผู้ที่ให้ความร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของทางราชการ  และมิได้เป็นผู้ริเริ่มให้มีการกระทำดังกล่าว

                         ผู้เสนอราคาที่ถูกตัดรายชื่อออกจากการเป็นผู้เสนอราคา  เพราะเหตุเป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศสอบราคา หรือเป็นผู้เสนอราคาที่กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม   อาจอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวต่อปลัดกระทรวงภายใน  3  วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา  การวินิจฉัยอุทธรณ์ของปลัดกระทรวงให้ถือเป็นที่สุด

                คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา  จะเปิดซองใบเสนอราคาของผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกดังกล่าวข้างต้น  ณ ห้องธุรการ โรงเรียนบ้านหัวฝาย อำเภอแม่สอด  จังหวัดตาก ใน วันที่   25  สิงหาคม  2558   ตั้งแต่เวลา 10.00  .  เป็นต้นไป 

                การยื่นอุทธรณ์ตามวรรค 5  ย่อมไม่เป็นเหตุให้มีการขยายระยะเวลาการเปิดซองใบเสนอราคา เว้นแต่ปลัดกระทรวงจะพิจารณาเห็นว่าการขยายระยะเวลาดังกล่าวจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่ง  และในกรณีที่ปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นด้วยกับคำคัดค้านของผู้อุทธรณ์   และเห็นว่าการยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคาที่ได้ดำเนินการไปแล้วจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่ง  ให้ปลัดกระทรวงมีอำนาจยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคาดังกล่าวได้

5.      หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาราคา

                         5.1      ในการสอบราคาครั้งนี้    โรงเรียนจะพิจารณาตัดสินด้วย ราคาต่อรายการ

                         5.2      หากผู้เสนอราคารายใด  มีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ 2  หรือยื่นหลักฐานการเสนอราคาไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนตามข้อ  3  หรือยื่นซองสอบราคาไม่ถูกต้องตามข้อ 4 แล้ว  คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาจะไม่รับพิจารณาราคาของผู้เสนอราคารายนั้น  เว้นแต่เป็นข้อผิดพลาดหรือผิดหลงเพียงเล็กน้อย   หรือผิดพลาดไปจากเงื่อนไขของเอกสารสอบราคาในส่วนที่มิใช่สาระสำคัญ ทั้งนี้เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อโรงเรียนเท่านั้น

                         5.3      โรงเรียนสงวนสิทธิไม่พิจารณาราคาของผู้เสนอราคา   โดยไม่มีการผ่อนผันในกรณี ดังต่อไปนี้

                                      (1)  ไม่ปรากฏชื่อผู้เสนอราคานั้น ในบัญชีผู้รับเอกสาร หรือในหลักฐานการรับเอกสารสอบราคาของโรงเรียน

                                      (2)       ไม่กรอกชื่อนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดา หรือลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาอย่างหนึ่งอย่างใดหรือทั้งหมดในใบเสนอราคา

                                       (3)     เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กำหนดในเอกสารสอบราคาที่เป็นสาระสำคัญ  หรือมีผลทำให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้เสนอราคารายอื่น

              &nb