[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by MyOffice v 5 :taweerath2008@hotmail.com : ลิขสิทธิ์ 2010
 
Paperless Office พ.ศ. 2558   
    หน้าแรก    ข่าวประชาสัมพันธ์    ปฎิทินกิจกรรม    E-office สพฐ.

เรื่อง : ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงตามโครงการ DLIT ของโรงเรียนขนาดกลาง ปีงบประมาณ ๒๕๕๖-๒๕๕๗
ผู้เขียน : บ้านป่าไร่เหนือ
วันที่ 3 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2558
เข้าชม : 212
Bookmark and Share


 

 

 

 

ประกาศโรงเรียนบ้านป่าไร่เหนือ

-----------------------

เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงตามโครงการ DLIT ของโรงเรียนขนาดกลาง ปีงบประมาณ ๒๕๕๖-๒๕๕๗

              โรงเรียนบ้านป่าไร่เหนือมีความประสงค์จะ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงตามโครงการ DLIT ของโรงเรียนขนาดกลาง ปีงบประมาณ ๒๕๕๖-๒๕๕๗ ตามรายการ ดังนี้

                 ๑.  เครื่องคอมพิวเตอร์แบบเคลื่อนที่พร้อมอุปกรณ์ TV.LED สำหรับโรงเรียนขนาดกลาง ปีงบประมาณ 2556          จำนวน  ๑         ชุด

                 ๒.  เครื่องคอมพิวเตอร์แบบเคลื่อนที่พร้อมอุปกรณ์ TV.LED สำหรับโรงเรียนขนาดกลาง ปีงบประมาณ 2557          จำนวน  ๒         ชุด

                 ๓.  เครื่องคอมพิวเตอร์แบบเคลื่อนที่พร้อมอุปกรณ์ TV.LED สำหรับโรงเรียนขนาดกลาง ระดับก่อนประถม ปีงบประมาณ 2557  จำนวน  ๑         ชุด

          ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

                   ๑. เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อ

                   ๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว

                   ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น

                   ๔. เป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการซื้อของโรงเรียนบ้านป่าไร่เหนือ

                   ๕. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่โรงเรียนบ้าน         ป่าไร่เหนือ ณ  วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาซื้อครั้งนี้

          กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๐๐ น. ณ โรงเรียนบ้านป่าไร่เหนือ หมู่ ๓ ต.พระธาตุ อ.แม่ระมาด จ.ตาก ๖๓๑๔๐ และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๓๐ น. เป็นต้นไป

 

 

 

          ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาซื้อ   ได้ที่ โรงเรียนบ้านป่าไร่เหนือ หมู่ ๓ ต.พระธาตุ                 อ.แม่ระมาด จ.ตาก ๖๓๑๔๐ ในวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น.           ถึงเวลา ๑๖.๐๐ น.  ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ โรงเรียนบ้านป่าไร่เหนือ หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๕๕๕๘๕๔๒๐ ในวันและเวลาราชการ

 

                                                   ประกาศ ณ วันที่ ๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

 

 

                                                                     (นายพัฒดารา สมบูรณ์)

                                                              ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าไร่เหนือข่าวประชาสัมพันธ์ 5 อันดับล่าสุด

     โรงเรียนบ้านหนองบัว ต.แม่อุสุ อ.ท่าสองยาง จ.ตาก รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานราชการ 10 ธ.ค. 2558
     การปิดการให้บริการ ตั้งแต่วันที่ 23 - 28 ธันวาคม 2558 ณ จุดบริการงานคุรุสภา สพป.ตาก เขต 2 3 ธ.ค. 2558
     ประกาศโรงเรียนบ้านห้วยนกแล เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง 17 ส.ค. 2558
     ประกาศโรงเรียนบ้านหัวฝาย เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 13 ส.ค. 2558
     การฝึกอบรมมาตรฐานความรู้วิชาชีพครูของคุรุสภา 9 มาตรฐาน ปีการศึกษา 2558 4 ส.ค. 2558


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต ๒ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก
โทรศัพท์ : 055-536548 โทรสาร : 055-531930
Myoffice_Max v.5 : taweerath2008@hotmail.com : ลิขสิทธิ์ T&T 2010