วันที่ 9 เดือน มกราคม พ.ศ.2566
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมพาเจริญ 08.30-16.30   - การอบรมเชิงปฎิบัติการการพัฒนาศักยภาพด้านเทคโนโลยีให้กับบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด  30  นางสาวสมบูรณ์ ลาภถาวร
ห้องประชุมแม่ตะลอ 08.30-16.30   - การอบรมเชิงปฏิบัติการใช้แบบทดสอบเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน O-NET ด้านการเขียนตอบแบบอัตนัยวิชาภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2565  15  นางสาวพิศมัย กิ่งสกุล