วันที่ 13 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมแม่เมย 08.30-16.30   - การส่งกล่องบรรจุกระดาษคำตอบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2565 กลับให้ศูนย์สอบ  10  นางสาวพิศมัย กิ่งสกุล