วันที่ 29 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2565
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมแม่ตะลอ 08.30-16.30   - ประชุมสมาคมศึกษานิเทศก์จังหวัดตาก  20  นางสาวพิศมัย กิ่งสกุล
ห้องประชุมทีลอซู 13.00-16.30   - บรรจุครูผู้ช่วย  11  หน่วยตรวจสอบภายใน
Zoom 08.30-12.00   - ประชุมสามัญของสมาคมศึกษานิเทศก์  30  นายพิษณุ สวนเอก