วันที่ 23 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2565
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมแม่เมย 13.00-16.30   - ประชุมคณะกรรมการพิจารณาแผนชั้นเรียนเต็มรูป  20  นางสาวจารุพัฒน์ แดงเรือ
ห้องประชุมทีลอซู 13.00-16.30   - ประชุมคณะกรรมการพิจารณาแผนชั้นเรียนเต็มรูปและแผนรายปี  15  นางสาวจารุพัฒน์ แดงเรือ