วันที่ 20 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2565
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมทีลอซู 13.00-16.30   - ทางยูเนสโก กรุงเทพฯ ขอจัดประชุม ขอหารือกับพี่เจี๊ยบเพื่อพิจารณา เรื่อง TOR (และงบประมาณ) Implementation plan แผนการดำเนินงาน การจัดซื้อจัดจ้าง M&E plan แผนการติดตามผล Risk Matrix การประเมินความเสี่ยง  3  นายธีรภาพ ธิติวัฒนะ
ห้องประชุมแม่ตะลอ 08.30-12.00   - ประชุมคณะกรรมการร้องเรียนคำตัดสินงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  10  นางนิษฐเนตร์ บุญมาก