วันที่ 27 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2565
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมทีลอซู 08.30-16.30   - ประชุมคณะทำงานการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้แบบทดสอบเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน O-NET ด้านการเขียนตอบแบบอัตนัยวิชาภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  15  นางสาวพิศมัย กิ่งสกุล
ห้องประชุมพาเจริญ 08.30-16.30   - เตรียมสถานที่การจัดพิธีทำบุญปีใหม่  15  นางสาวสุทิศา วิริยะนิมิตร
ห้องประชุมแม่เมย 08.30-16.30   - เตรียมสถานส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่  15  นางสาวสุทิศา วิริยะนิมิตร
ห้องประชุมแม่ตะลอ 08.30-12.00   - หารือเรื่องการจัดซื้อจ้ดจ้างงบNGO  5  นางสาวจารุพัฒน์ แดงเรือ