วันที่ 19 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2565
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมทีลอซู 13.00-16.30   - ประชุมมอบหมายภาระงาน  10  นางจันจิรา มงคล
ห้องประชุมทีลอซู 08.30-12.00   - เรียกตัวพนักงานราชการมาปฏิบัติหน้าที่ในสถานศึกษา  7  นางสาวนพพริน ใจยะสิทธิ์