วันที่ 26 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2565
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมทีลอซู 08.30-12.00   - รับรายงานตัวครูพระราชดำริ และ ครูคู่พัฒนา ตชด.  5  นางสาวนพพริน ใจยะสิทธิ์
ห้องประชุมแม่ตะลอ 08.30-12.00   - ประชุมทางไกลโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันตามพระราชดำริฯ โดยใช้โปรแกรม zoom meeting (โครงการส่วนพระองค์ฯ)  3  นางเสาวลักษณ์ กมลปลื้ม
ห้องประชุมแม่ตะลอ 13.00-16.30   - ประชุมครูวิชาการกลุ่ม 13 กลุุ่มผ่านระบบออนไลน์ ประชุมสรุปผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอนภาษไทย เด็กไทยวิถีใหม่ อ่านออกเขียนได้ ตามนโยบาย สพฐ. ระยะที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565  5  นางสาวธัญรดา สุขอ่วม
ห้องประชุมทีลอซู 13.00-16.30   - ประชุมกับ Joy House  8  นางสาวโญทาแอ่