วันที่ 28 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2565
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมพาเจริญ 08.30-12.00   - พิธีทำบุญปีใหม่  75  นางสาวสุทิศา วิริยะนิมิตร
ห้องประชุมแม่เมย 08.30-16.30   - ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่  80  นางสาวสุทิศา วิริยะนิมิตร
ห้องประชุมทีลอซู 08.30-12.00   - หารือเรื่องการจัดซื้อจ้ดจ้างงบNGO  5  นางสาวจารุพัฒน์ แดงเรือ