วันที่ 10 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2565
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมแม่เมย 08.30-16.30   - ประชุม obec content  10  นางสาวสมบูรณ์ ลาภถาวร