วันที่ 17 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2565
ห้อง
เวลา
รายการประชุม
จำนวน
ผู้ขอห้อง
ห้องประชุมแม่เมย 08.30-16.30   - แข่งขันการแข่งขันกิจกรมต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม)  30  นางสาวมาลี เจริญพนาวัลย์
ห้องประชุมพาเจริญ 08.30-16.30   - การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม)  40  นางสาวมาลี เจริญพนาวัลย์